Gränsen mellan folkbildning och utbildning

Report

"Gränsen mellan
folkbildning och utbildning
– något som förenar eller skiljer?"
Konferensen: Samverkan och
flexibilitet för livslångt lärande
2013
Folkbildningsrådet
www.folkbildning.se
 Statens syfte med
stöd till folkbildningen
Riksdagen har gett folkbildningen i uppdrag att:
 stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla
demokratin
 bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i
samhällsutvecklingen
 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsoch utbildningsnivån i samhället
 bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i
kulturlivet.
Folkbildning i siffror
Det frivilliga icke formella utbildningsalternativet.
Finns med verksamhet över hela landet.
Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd från stat,
regioner och kommuner.
 150 folkhögskolor
 100 000 deltagare på folkhögskolor varje år
 10 studieförbund med ungefär 180 lokalavdelningar
 1 000 000 deltar varje år i studiecirklar
 Jämförs med universitetens 285 000 studenter
Verksamhet
 Studiecirklar
 Kulturprogram
 Annan folkbildning
 Långa kurser och korta kurser
 Allmän kurs och särskild kurs
 Även annan verksamhet, på uppdrag av
samhället och medlemsorganisationer.
Nätpedagogisk verksamhet
 Från distans till nätpedagogik
 Från eldsjälar till ledningsstrategier
 Från ryggsäckskunskap till strategier för lärande
 Livslångt lärande & medborgarskapskunskap
 Förändring tar tid
 Svårt att mäta hur mycket internet som används.
Inte alltid initierat av lärare och kursplan.
folkhögskola.nu
150 Folkhögskolor
 Utbildningar för vuxna (normalt från 18 år)
 107 folkhögskolor ägs och drivs av
folkrörelser eller andra organisationer.
 43 drivs av regioner, landsting eller
kommuner
 Långa och korta kurser på olika nivåer, en del
ger behörighet att söka till högskolan
 Varje skola har sin egen styrelse och profil
 Varje termin finns 100,000 deltagare
Statsbidragskrav på folkhögskolor 2013:
” …ska erbjuda
flexibla lärformer.”
10 Studieförbund
 Varje studieförbund har sin egen profil i relation till
sina medlemsorganisationer och koppling till olika
folkrörelser
 De har verksamhet över hela landet
 Tillsammans har de 270 medlemsorganisationer
 Arrangerar knappt 300 000 studiecirklar inom en
rad olika ämnen per år
 Drygt 300 000 kulturevenemang per år
Fritt och frivilligt – bildning – flexibelt – deltagarinflytande
Folkbildningens ”Vägval & Vilja”
Ett folkbildningspolitiskt dokument
ska tydliggöra folkbildningens roll i samhället
och vad den samlade folkbildningen är
beredd att göra.
Folkhögskolor och studieförbund i hela
landet har bidragit till arbetet.
Folkbildningsuppdraget
Fokus på fem prioriteringar för
folkbildningen inför framtiden:
 Bildning & sammanhang
 Tillgänglighet & delaktighet
 Medborgare & civilsamhälle
 Arbetsliv & livslångt lärande
 Kultur & kreativitet
www.digidel.se
Digital delaktighet
 Det digitala samhället ställer utökade och
nya krav på pedagoger och verksamheten.
 Folkbildningsrådet har i många år arbetat
med uppdraget inom folkbildningen, att
öka den digitala delaktigheten i samhället.
 Arbete med flexibelt lärande och flexibla
former för nätpedagogik är en naturlig
fortsättning på detta uppdrag.

Folkbildningsrådet
Signatär
Digitala Agenda
för Sverige

http://www.digidel.se/wordpress/wp-content/uploads/axbomdigidel-infografik-S.png
Flexibelt lärande
 Innebär att man använder internet som en
naturlig del av bildningsarbetet och
undervisningen inom folkbildningen.
Flipped Classroom
Wiki – Bambuser
Söka – Sortera
Tagga – Källkritik
Twitter – Bloggar
Instagram
Facebook
Appar – Notiser
RSS – Goggle
Kollaboration
etc
Utmaningar






Dropouts från skolan
Arbetslöshet - ungas arbetslöshet
Invandrare och diskriminering
Urbanisering
Antidemokratiska rörelser
Hållbar utveckling (lokalt–globalt)
Gå vidare till studier eller arbete
"Gränsen mellan
folkbildning och utbildning
– något som förenar eller
skiljer?"
Särskilda insatser flexibelt lärande
 2009 till 2013 Folkbildningsrådet har avsatt
8,5 miljoner kronor per år för utveckling av
flexibelt lärande.
 Hälften av anslaget har använts till
fortbildning, kunskapsbildning och
 stöd till utveckling av Folkbildningsnätet folkbildning.net
 Den andra halvan har satsats på
utvecklingsprojekt: Metod och öppna
lärresurser (OER) - fria CC-märkta
fle
www.folkbildning.net
FlexLär 2013
11 november Göteborg
12 november i Malmö
21 november i Stockholm
www.folkbildning.se
För framtidens lärande
 Nättidningen re:flex –
www.reflex.folkbildning.net
 Folkbildningsnätet – folkbildning.net
 Folkbildningsrådet – folkbildning.se
 Folkhögskolornas informationstjänst –
folkhögskola.nu
 Digidel 2013-kampanjen – digidel.nu
Ulrika Knutsson
#uknutsson
[email protected]
08 - 412 48 23
Handläggare –
flexibelt lärande
Folkbildningsrådet
www.folkbildning.se

similar documents