2 år med etableringslots

Report
2 år med etableringslots
Lots
•
•
•
•
Syftar till att underlätta och påskynda nyanlända
invandrares etablering i arbets- och samhällsliv
Lotsen ska vara en länk mellan den nyanlände och
det svenska samhället
Lotsen ska komplettera den nyanländes kontaktnät
under hans eller hennes första tid i landet.
Tjänsten ska komplettera övriga etableringsinsatser
Egenmakt i fokus…
•
Lots är en rättighet, men ingen skyldighet
• 80 procent har idag lots
•
•
•
•
•
I valfrihetssystemet ingår idag 220 olika leverantörer
Finns på 970 platser, i 221 kommuner
Över 90 procent har valt sin lots genom ett eget
aktivt val
26 procent har någon gång bytt lots på egen begäran
Genom valfrihet kring val och byte kan marknaden bli
mer självreglerande, där leverantörer konkurrerar om
kvalitet och kundnöjdhet
Lagen om valfrihetssystem
• Löpande upphandling
• Sökande väljer leverantör
– Möjlighet till att byta leverantör
– Ickevalsalternativ (närhetsprincipen)
• Kvalificering på skallkrav
Vem kan bli lots?
Kompetenskrav:
•
1 års erfarenhet av målgruppen och att leda coachande samtal
•
Goda kunskaper om arbetsmarknad och samhälle
•
Erfarenhet av studie och yrkesvägledning
•
Branschkunskap
Dessutom ska lotsen:
•
Ta emot alla sökande som väljer denne som lots
•
Anlita tolk om behov föreligger alternativt ha egen personal som
behärskar det aktuella språket
•
Iaktta tystnadsplikt och arbeta under sekretess. Träffa sökande minst
3 timmar/månad, varav 2 timmar individuella möten
•
Tillhandahålla lokaler som är tillgängliga och ändamålsenliga för alla
•
Lotsa maximalt 30 personer samtidigt per anställd
•
Säkerställa avtalsefterlevnad
Marknad - Juridisk form
• Visa tårta
Marknad - Antal anställda
Hur väljer man lots?
•
•
•
Den arbetssökande väljer själv lots
Arbetsförmedlaren fyller en viktig roll i att stödja den
enskilde i sitt val
Lotsvalet sker vid behov genom tolk
Alla lotsar presenteras på Arbetsförmedlingens hemsida
Informationen om tjänsten samt om hur man söker lots
finns därför översatt till nio språk
Den arbetssökande kan även ta stöd av kundtjänst
språklinje vid val av lots
Om den arbetssökande önskar lots men inte kan eller
vill själv välja en lots genom aktivt val utser
Arbetsförmedlingen en lots utifrån närhetsprincipen
Vanliga aktiviteter
Resultatbaserad ersättningsmodell
Startersättning
Månadsersättning
Resultat 1
Resultat 2
Utbildning < 6 år
Utbildning > 6 år
6000
1.650:13.000:40.000:-
3.500:1.100:8.000:30.000:-
Resultat
Resultat 1 (arbete på minst tre
månader)
Resultat 2 (arbete i sex månader eller
eftergymnasiala studier)
Antal
526
35
Kvalitetsuppföljning
Proaktiv uppföljning/leverantörsutveckling via:
• Uppföljning via arbetssökande
• Leverantörsdialoger
Därutöver:
• Avtalskontroller
• Klagomålshantering
• Kvalitetskontroll
• Kvalitetsinspektion
Våra erfarenheter
• Etableringen av lotsföretag anpassas med viss
eftersläpning till efterfrågan
• Lotsarnas tjänster utvecklas för att passa
individernas behov
• De arbetssökande gör ofta ett aktivt val
• Att möjliggöra för socialt stöd utgör en
betydande del i tjänsten, särskilt initialt
• Lotsen kommer in tidigt i etableringsprocessen
• Lotsen bidrar med viktiga kontaktnät
Tre lotsar:
• Eductus
• Läkarförbundet
• Kooperativet Kunskapsutvecklingen i
Norden Ekonomiska föreningen

similar documents