SEK® - Samhällsekonomisk kalkyl

Report
NyföretagarCentrum
Utförd av IUC Sverige AB
April 2013
IUC Sverige AB
Nationell struktur – Regional Aktivitet
SIFFROR 2012





14 regionala IUC bolag
528 delägare (86% företag)
Ingen dominerande ägare, ej utdelning
126 årsarbeten
167 mkr omsättning
KUNDER /PARTNERS
 Företagskunder
 Myndigheter – regionala, nationella
 Institut/Lärosäten – inom den egna regionen
IUC Sverige AB
SEK® - Samhällsekonomisk kalkyl
• Kombination av national- och företagsekonomisk modell
• Samhällsnyttan av verksamhet för Kommun / Region /
Stat
• Inkluderar multiplikatorer och konsumtionseffekter
• Värderar sysselsättning
IUC Sverige AB
Vad är en SEK?
Samhällsekonomiska effekter/vinster
Skatter Kommuner
Skatter Landsting
Staten, varav:
Arbetsgivareavgifter
Arbetslöshetsersättning
Företagsskatter. Nettomoms och lagsskatt
Moms
Summa
Investeringsbidrag år 1
Summa efter avräknad offentliga insatser
Totalt sedan start
102 223 195
48 300 445
1 046 564 200
202 454 992
402 667 231
396 561 451
44 880 526
Effekt sista året
10 550 334
5 438 449
111 045 325
20 662 882
40 029 611
46 151 002
4 201 830
1 197 087 840
2 000 000
1 195 087 840
127 034 108
127 034 108
 Värderar nytta (Intäkter/Kostnader; Sysselsättning)
 Sätter siffror på samhällseffekter (Skr; antal jobb)
 Levererar resultat (Rapport, sammanställning, förslag)
IUC Sverige AB
SEK tar hänsyn till:
• Inkomster och de direkta skatterna
+ Multiplikatoreffekter av sysselsättningen
+ Indirekta skatter och kopplingar till import /export
+ Konsumtionseffekter inklusive hänsyn till
sparande
+ ev. Kostnader för arbetslöshet
IUC Sverige AB
SEK® - Samhällsekonomisk kalkyl
- Nyföretagarcentrum
Beräkningen omfattar den verkliga sysselsättningen och de samhällsintäkter som nya företag efter rådgivning resulterar i under en 3
års period – 2010-2012
Modellen omfattar:
 Detaljberäkningar är baserade på årsstatistik från rådgivning
vid NyföretagarCentrum
 Överlevnadsgrad och tillväxt under perioden
 Antal anställda per företag och år
 Lönenivåer per anställd och år
 NyföretagarCentrums rådgivningsverksamhet
 Offentliga bidrag som har avräknats
 Totalsumman inkluderar även indirekta jobb och konsumtion
IUC Sverige AB
Uppdraget
Att beräkna de samhällsekonomiska effekterna av nyföretagandet kopplat till
rådgivning vid NyföretagarCentrum totalt över en 3 årsperiod
Inhämtade data:
• Tidigare undersökningar och
utvärderingar har utgjort
huvuddelen av basdata
Frågeställningar att besvara:
- Genererat samhällsvärde av
sysselsättning i nystartade företag
•
Intern statistik med bland annat
branschuppdelning
-
Antal direkt och indirekt
sysselsatta
•
Verksamhetssammanställning och
offentlig medfinansiering
-
•
Fördelningen av
samhällsekonomiska värdet
mellan kommun, region och stat
Offentlig statistik
IUC Sverige AB
Utgångspunkter
•
•
Antalet företag som startats 20102012 kopplat till rådgivning NYFC
År 1: 1,0
År 2: 1,3
År 3: 1,6
Årslönenivåer
Från 83 kkr (år 1) till 190 kkr (år 3)
Totalt 23 olika branscher i beräkning
Viktade värden har använts
•
Jobbskatteavdrag 2012 har
beräknats (påverkar skatt och
konsumtion, ej arbetsgivaravgift)
•
Skattesatser och arbetsgivaravgifter - nationellt snitt 2012
•
Medelinkomst för kollektiv 2011
för den indirekta sysselsättningen
Helårarbeten per företag inkl.
ägaren
–
–
–
•
90% år 2
80% år 3
Branscher med olika
multiplikatorer
–
–
Överlevnadsgraden
–
–
•
•
IUC Sverige AB
SEK värde - totalberäkning
Summa
Uträknat belopp
Kommuner (skatt)
3,5 mdkr
3 518 825 189 kr
Landsting /Regioner
(skatt)
1,7 mdkr
1 662 035 960 kr
8,0 mdkr
8 002 119 810 kr
0,1 mdkr
106 001 630 kr
Staten (skatter,
arbetsgivaravgifter)
Avgår: Offentliga bidrag
SUMMA intäkter
samhället
13,1 mdkr
13 076 979 329 kr
IUC Sverige AB
Sysselsättningseffekterna
- Direkt arbete
Beräkningarna bygger på nedanstående antal ackumulerade
årsarbeten i nystartade företag över 3 års tid
År
2010
9888
2011
2012
SUMMA
9378
9378
9823
11493
21316
11569
12656
34113
64807
IUC Sverige AB
Branschområden som ingår
Marknadsföring
PR
Media/förlag
Jur/ekonomi
Kultur/event/fritid
Annan konsult
Bygg/ROT/Fastigh
Hushåll/RUT
Hantverk
Hälsa/sjukvård
Restaurang
Reparation/inst.
Utbildning/
forskning
Partihandel
Turism/hotell
Handel
Jord-/skogsbruk
IT/data
Design/inredning
Tillverkning ind.
Hår/skönhetsvård
Transport/logistik
Personal/HR
Annat
IUC Sverige AB
Sysselsättningseffekterna
Fördelning av sysselsättningseffekter
Område
Direkt
sysselsättning
Indirekt
sysselsättning
Summa
årsarbeten
Årsarbeten
i nystartföretag 2010-2012
64 807
23 399
88 206
Årsarbeten för rådgivning,
administration 2010-2012
270
116
386
SUMMA
65 077
23 515
88 592
Genomsnitt / år
21 692
7 838
29 530
IUC Sverige AB
SEK värdenas fördelning
Fördelning av de offentliga intäkterna (skatter , avgifter
mm.) mellan Kommuner, Regioner (landsting) och Staten
26%
Kommunal nivå
Regional nivå
Statlig nivå
61%
13%
IUC Sverige AB
Fördelning av samhällsvärden i % mellan
direkt och indirekt sysselsättning under 3 år
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
direkt
indirekt
64.0%
57.0%
56.0%
44.0%
43.0%
36.0%
10.0%
0.0%
1
2
3
IUC Sverige AB
Några slutsatser av beräkningarna:
 Bidraget till samhället blir 13,1 miljarder över 3 år = 4,4
mkr/år
 3,5 miljarder återförs till kommunerna!
 88 000 helårsarbeten genereras under de 3 åren
 Den egna verksamheten i NyföretagarCentrum genererar
under 3 år 400 helårsarbeten = 133 /år
 Företag som utvecklas ger inom 2 år större samhällsvärden
genom direkt sysselsättning än genom indirekt
sysselsättning
 Tillväxtanalys utvärdering 2012:14 säger + 5% överlevnad
och + 12% förädlingsvärde pga Nyföretagarcentrum.
Uppskattas till ca 10% ökad samhällsekonomisk mervärde
över 3 år = ca 1,2 miljader (400 Mkr/år)
IUC Sverige AB
Riskanalys av beräkningarna:
 Antal startade företag
 Utgår från de verkliga siffrorna vid
rådgivning
 Sysselsättningsgrad
 Den lägre nivån vald
 Lönenivåer
 Nivåer enl. Tillväxtanalys vald (=låg)
 Kompletterande skatter
 Bolagsskatt, punktskatt, nettomoms
ej inkluderat
 Arbetslöshet
 Ej beräknat samhällets kostnad för
ev. arbetslöshet
 Ideellt arbete
 Stor volym som ej beräknats
IUC Sverige AB
Fördjupningar?
 Följa upp ett antal ”gaseller”
-
Vilka samhällsvärden har genererats genom de som växt mest
Vilka är/var framgångsfaktorerna
 Hur stort är samhällsvärdet för ideella insatser?
 Beräkna mer exakt värdet utifrån Tillväxtanalys
slutsatser.
 Samhällsekonomiska värdena vid enskilda
NyföretagarCentrum
IUC Sverige AB
Uppdragsansvarig för SEKen
Martin Hedman; [email protected]
0708-281732; 013-4652013
Läs mer på: www.iuc.se
SEK genomförs av IUC Sverige AB kvalitetsgodkända personer. Beräkningsmodellen är
framtagen och tillämpad av IUC Sverige AB, Martin Hedman, Lars Svensson och Otto
Rebinder i samarbete med nationalekonomiske experten Bengt Roström.

similar documents