Ungas väg till arbete

Report
Ungas väg till arbete
•
Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Lagen träder i kraft 1 januari 2015,
kollagen (2010:800) 29 kapitlet 9§
•
En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i
kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och
inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola
eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar).
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar
som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att
motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska
dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.
Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt
första stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig
för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje
styckena.
•
•
•
ca
• Kommunernas informationsansvar – tidigare lydelsen
• En hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i
kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta
i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.
• Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar
som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola, nationella eller specialutformade pro- gram i
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
• Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att
kommu- nen ska kunna genomföra sin skyldighet enligt första stycket.
• Preventiva insatser i skolan - Diagnostiska
verktyg, riktade insatser, alternativa
lärandemiljöer/ utbildningsmetoder, vägledning,
stödutbildning, ekonomiska incitament och
föräldrasamverkan
• Reintegrerande - Flexibla studievägar,
uppföljningsverktyg av elever, ”second chance”skolor och alternativa utbildningsformer,
helhetsperspektiv för att möta komplexa problem,
ekonomiska incitament, ”navigatorcentra”
Målgruppen
Metoder
Strukturer
Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) –
hur många är de och vad gör de?
• Gruppen mellan 8-11 procent sedan 2000. små förändringar i
sammansättningen över tid.
• Var tionde eller 10 000 i åldern 16-25 år (2000) varken i arbete eller
studier något år tom 2010.
• Av de unga 16–19 år är en högre andel kvar 2 år i rad, och av de som
tillhörde gruppen 2000 var 24 procent varken i arbete eller studier
något år tom 2010.
• Kort utbildning tydligaste kännetecknet.
• Utrikes födda överrepresenterade – men skillnaden har minskat.
• Föräldrar med kort utbildning.
• Särskilt i LUA-områden – men finns i hela Sverige.
10 orsaker till skolavhopp
•
•
•
•
•
•
Mobbning och socialt utanförskap 46 %
Bristande pedagogiskt stöd i skolan 26 %
Problem i hemmet/omvärld
Saknar motivation
Skolan är inte relevant
Felval
Unga som varken arbetar eller studerar –
Vad göra?
• Gruppen är stor även i ekonomiskt goda tider, att
underlätta ungas övergångar är därmed en ständigt
aktuell fråga.
• Av de unga 16–19 år är en högre andel kvar 2 år i rad,
därför är det viktigt att utveckla de tidiga insatserna.
• Skolan är en utslagsfaktor därför behövs skolor för alla!
• Unga har behov av stöd från flera aktörer, därför är det
viktigt att det finns en struktur för samverkan – och därför
tog vi fram denna statistik!
I genomförda ESF-projekt har 50 procent av deltagande unga varit
utanför arbete eller studier minst ett år
Depression
Bristande
kunskaper i svenska
språket
Läs- och
skrivsvårigheter
Saknar arbetslivserfarenhet
Neuro- och
psykiatrisk
nedsättning
Fysisk
funktionsnedsättning
Intellektuell
funktionsnedsättning
Social fobi
Kriminalitet
Missbruk
Problem i hemmet
Inte avslutad
utbildning
Kreativa projekt
Metoder; Möta behoven kräver samarbete och många typer av
stöd
Vanligt i
ungdomsprojekten
Samtalsstöd
Praktik
Motivationshöjande insatser
Stöd för att deltagaren ska få en struktur i sin vardag
Vägledning i att söka arbete
Yrkesutbildning
Vägledning i att söka studier
Vidareslussning till stöd/andra insatser
Stöd för att avsluta grundskole- eller gymnasieutbildning
Vägledning stimulera entreprenörskap/eget företagande
Friskvård
Entreprenörskap
Transnationellt erfarenhetsutbyte med andra länder
Psykologstöd
Tid utomlands i arbete, studier eller praktik för deltagare
Mindre vanligt i
ungdomsprojekten
Viktigaste färdigheten enl
arbetsgivare
Motivation och intresse
Punktlighet
Servicekänsla
Största bristen hos deltagare
enl arbetsgivare
Motivation och intresse
Noggrannhet
Punktlighet
Samarbetsförmåga
Social förmåga
Servicekänsla
Samarbetsförmåga
Tydligt syfte – för alla
Stöd, dokumentation, trepartssamtal, uppföljning.
Önskar handledarutbildning.
Socialt ansvar/sätt att rekrytera.
Framgångsfaktorer i projektens arbete med unga
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tid
God kunskap om målgruppen
Multikompetens
Samverkan och samlokalisering
Helhetsperspektiv
Bemötandet och engagemanget
En flexibel verktygslåda
Samarbete med arbetsgivare
Frivillighet
”drop-outs projekt”
Plug in
Pluginnovation.se
Metoder
Forskning
Om förebyggande och reintegrerande
arbetssätt
I våras gick teveserien DropOuts i SVT1.
Där får vi under 6 veckor följa två projekt i Åre och Vetlanda för unga som har hoppat
av eller riskerar att hoppa av gymnasiet. Projekten finansierades av Europeiska
socialfonden, ESF. Varje avsnitt i teveserien lyfter ett perspektiv på
avhoppsproblematiken.
Sändningsdag och tema för varje avsnitt:
1
Bristande pedagogiskt stöd
2
Mobbning och kränkningar
3
Skolavhoppens kostnader och konsekvenser
4
Diagnoser och psykisk ohälsa
5
Praktisk och teoretisk utbildning
6
Summering av tidigare teman
Samtliga avsnitt finns att se på www.urplay.se.
Radio serie finns också på urplay.se
Magasin finns på temaunga.se
Distansutbildning - utvecklas under hösten genomförs en pilot
www.temaunga.se
[email protected]

similar documents