Gatuvåld i Sverige

Report
Gatuvåld i Sverige
Vad vet vi omfattning, utveckling och orsaker?
Sven Granath, utredare/Fil. Dr.
Brottsförebyggande rådet (Brå)
Utsatta för misshandel år 2010, enligt Brås nationella
trygghetsundersökning (NTU). Andel (i %) för respektive åldersgrupp.
9
8.1
8
7
6
5
4.6
4
2.9
3
2
1.6
1.7
1.2
1
1
0
16-19 år
20-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
Antal slutenvårdade p g a våldsskador (orsaksdiagnos:
Övergrepp av annan) år 2008
2500
2000
1500
1000
500
0
Män
Kvinnor
Antal offer för fullbordat dödligt våld i Sverige 1990-tal respektive 00-tal,
fördelat på brottsplats. Källa: Brå-rapport 2011:5
1990-1996
2002-2008
600
500
400
300
200
100
0
Privat hem
Gata, väg, torg
Affär, hotell,
Park, skog eller Annat eller okänt
eller allmän
restaurang eller
grönområde
kommunikation
liknande
Två vanliga offergrupper vid dödligt
ungdomsvåld (Källa: Granath, 2007):
• Grupp 1: Unga/tonåriga män, delvis liknande
gärningspersonerna
• Grupp 2: Marginaliserade medelålders män (t.ex.
”parkbänksalkisar”)
Antal offer för fullbordat dödligt våld per 100 000 invånare (dödsorsaksstatistiken),
samt registrerad alkoholkonsumtion (liter per invånare 15 år och över;
skalanpassad), år 1850-2009. Källa: Von Hofer, 2008, Granath, 2011.
1.6
1.4
Per 100000 inv.
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Offer för dödligt våld
Alkoholkonsumtion / 7
Andel utsatta för något gatuvåld eller hot enligt SCBs
levnadsförhållandeundersökningar (källa: SCB)
14
12
10
8
6
16-24 år
Samtliga (16-84 år)
4
2
0
Utsatthet (i %) för misshandel enligt Brås NTU
14
12
10
16-19-åringar
8
20-24 åringar
6
Samtliga 16-79 år
4
2
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Antal offer för fullbordat dödligt våld per 100 000 invånare (dödsorsaksstatistiken),
samt registrerad alkoholkonsumtion (liter per invånare 15 år och över;
skalanpassad), år 1850-2009. Källa: Von Hofer, 2008, Granath, 2011.
Vilka begår oftast brott? (”10-procentarna”)
• Pojkar
• Arbetar- och lägenhetshushåll
• Många kriminella kamrater
• Ofta alkohol
• Rastlös/ impulsiv läggning /låg empati
• Hög tolerans till brott
• Tidigt brottsdebut
Källa: Brås niondeklassundersökning
Svenska unga som dödat 1980-2005
• Läs-, skriv- och skolproblem
• Tidigt kända av polis och sociala myndigheter
• Uppväxttrauman
• Boende i områden belastade av kriminalitet och sociala problem
Källa: Granath, 2006

similar documents