BPA - Hva forventes av en arbeidsleder?

Report
Brukerstyrt personlig assistanse
BPA
BPA
• Til Norge i 1991
• Verktøy for deltakelse og
likestilling
• Lovfestet 2000
• Utvidet målgruppe 2005
• Ca. 3000 arbeidsledere
• I alle kommuner (?)
• Rettighet i 2015!
• Adjunkt - Sosialpedagog
UiO / Kristiansand / Lillehammer
• Master of Management
BI-Oslo
• Personlig assistent
Uloba
Jon Torp
• Leder kommunikasjon og samfunnskontakt
Uloba
• Nasjonal koordinator
Kampanje for rettighetsfesting av BPA (NHF-NFU-ULOBA)
• Ansvarlig redaktør - Styreleder
Magasinet Selvsagt - funkjonshemmede mot diskriminering
• Avdelingsleder BPA
Aleris Ungplan & BOI
Bare
Praktisk
Assistanse
•
være sjåfør
•
tolke en samtale
•
assistere på
bedehuset
•
gjøre husarbeid
•
forberede en fest
•
klippe plenen
•
gjøre lekser
•
skifte en bandasje
•
rydde på rommet
•
personlig hygiene
•
måke snø
•
assistere på
utenlandsreiser
•
skifte bleier på barn
•
sette et kateter
hente posten
•
•
assistere på skolen
•
•
•
assistere på kino
reparere rullestolen
åpne en pakke
Paracet
•
lufte hunden
•
•
assistere på stranda •
•
bake en kringle
åpne en colaflaske •
bistå på tiurleik
•
fjerne slim i
luftveiene
osv…..osv……
Hvordan komme i gang med BPA?
Hva kreves for å være en god BPA-arbeidsleder?
1. Søke kommune/bydel om BPA. (Aleris kan hjelpe)
2. Få vedtak om BPA fra kommune/bydel.
3. Velge BPA-leverandør. (For eksempel Aleris)
--------------------------------------------------------------4. Annonsere / finne assistenter. (Aleris kan hjelpe)
5. Lage turnusplan og stillingsbeskrivelse. (Aleris kan hjelpe)
6. Jobbintervju og ansettelse av assistenter. (Aleris kan hjelpe)
7. Få opplæring i å være BPA-arbeidsleder. (Aleris kan hjelpe)
8. Sette assistenten(e) i gang med arbeidet. (Aleris kan hjelpe)
9. Sende inn timelister slik at assistenter får lønn. (Aleris kan hjelpe)
Rundskriv I-15/2005
• Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) –utvidelse av
målgruppen
«Både de som ikke kan ivareta arbeidslederrollen og brukerstyringen og
de som trenger bistand til dette, kan få brukerstyrt personlig assistanse.
I praksis vil det variere fra person til person hvor stor del av
brukerstyringen den enkelte selv kan utøve.
Små barn vil være helt ute av stand til å utøve brukerstyring selv, og må
representeres av foreldrene (verge). Tilsvarende må vanligvis også
personer over 18 år som har omfattende kognitive
funksjonsnedsettelser representeres fullt ut av en verge eller
hjelpeverge når det gjelder brukerstyringen.»
Alexander 9Vanlig
år sida
•
•
•
•
40 uketimer BPA på skolen
24 uketimer BPA hjemme
6 personlige assistenter
Mamma er abeidsleder
Hygiene, kjøring, skoleassistanse,
fritid, svømming, bursdag, epleslang…
Text…
Eva 11 år
•
•
•
90 uketimer BPA
En betrodd assistent er
arbeidsleder
5 assistenter + vikar
Avlaste foreldrene, mat,
husarbeid, personlig hygiene,
lek, fritidsaktiviteter, kjøre til
skolen, familiebegivenheter.
Helge
Ola
8 år
37 år
• 168
32 uketimer
uketimerBPA
BPA (24 timer)
Vanlig sida
• Far
Er arbeidsleder
er arbeidsleder
selv
•
2 assistenter + 3
6
vikar
vikarer
Skole, fritid,fritid,
Husarbeid,
mat, følge
lek, familieliv,
opp sønnen,
personlig
hygiene,
plenklipp,
ro på natten,
snømåking, invitere
«epilepsivakt»,
følgetilopp legetimer
fest, skifte en lyspære,
osv.
hjelpe sin gamle mor…
Text…
Brukerstyrt
Personlig
Assistanse
- en rettighet fra 2015
BPA blir en rettighet fra 1. januar 2015
• Alle funksjonshemmede under 67 år som har et vedtak om at de
trenger assistanse i minst 32 timer per uke, kan kreve å få
assistansen i form av BPA.
• Er vedtaket at en har behov for mellom 25 og 32 timer assistanse i
uken, må kommunen bevise at BPA blir dyrere enn andre former for
assistanse for å avvise et krav om BPA.
• Er vedtaket under 25 uketimer kan man får BPA basert på
kommunalt skjønn slik som før.
§ 2-1 d. Rett til brukerstyrt personlig assistanse
(Pasient- og brukerrettighetsloven)
•
Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett
til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse.
•
Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første
ledd nr. 6 bokstav d for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18
år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.
Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller
nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.
•
Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år. Med stort behov i første
ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på
minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt
personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil
medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.
BPA i Aleris
• Lederopplæring til arbeidslederen.
• Tilby arbeidslederen rekrutteringsbistand.
• Generell råd og veiledning til arbeidslederen
og assistenten(e).
• Tilby arbeidslederen bistand til turnusplan.
• Opplæringstilbud til assistentene om rollen.
• Arbeidsledermanual med rutiner og verktøy.
• Assistentmanual til hjelp for assistentene.
• Driftskonto (5 %) til arbeidslederen til dekning
av ekstrautgifter til BPA.
• PIFA
Passer ikke for alle
• FFM
Funker for mange
BPA handler om
Ledelse
- ikke lidelse
www.aleris.no/bpa

similar documents