Norges turistbarometer - sommersesongen 2014

Report
NORGES
TURISTBAROMETER
Sommersesongen 2014
Prognose for utenlandsk ferie- og
fritidstrafikk til Norge
Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra
utlandet snu i sommer?
• Ved inngangen til sommersesongen tror halvparten av dem som deltok i Innovasjon Norges
Turistbarometer at årets sommer blir bedre enn fjorårets. 36 prosent venter at sesongen blir
tilnærmet likt. I lys av optimismen må det legges til at kun 31 prosent av dem som deltok i
undersøkelsen faktisk hadde en omsetningsøkning/trafikkøkning sommersesongen 2013.
• Tall fra SSB viser at antall utenlandske overnattinger ved kommersielle overnattingssteder ikke er
på det samme nivået som før finanskrisen i 2006.
• Til tross for en god økning av vinterturismen og spesielt Nordlysturismen; volumet for ferie- og
fritidstrafikken til Norge er i sommermånedene mai til august.
Tilbakemeldigner fra respondentene:
• En noe svakere kronekurs mot euro, dollar og pund trekkes frem som et godt utgangspunkt før
sesongen, samtidig er tilbakemeldinger at vi priser oss ut. Det norske prisnivået er langt høyere
enn våre naboland og andre konkurrerende destinasjoner.
• Regner med at nedgang i bussturismen fortsetter. Vridning til mer individuelt, «fly & drive».
Markeder og bransjer
• Optimismen er langt høyere i år fra både Tyskland og Nederland, enn ved inngangen til fjorårets
sommer. 57 prosent av de tyske respondentene tror på en bedre sommersesongen i år, mot 20
prosent i fjor. Blant de nederlandske respondentene er det 72 prosent som tror på en bedring,
mot 38 prosent i fjor. Det er også en økt optimisme blant de amerikanske respondentene. De
siste sommersesongene har det vært en nedgang i antall gjestedøgn fra både Tyskland,
Nederland og USA.
• Ved inngangen til årets sommersesong er optimismen noe lavere fra Danmark og Sverige, og
dessverre tyder mye på at den gode økningen fra Russland avtar i år. Urolighetene i Ukraina fører
til at russere avbestiller sommerferien og prioriterer å spare penger.
• Svarene fra Japan tyder på at den jevne nedgangen i antall japanske gjestedøgn som startet i fjor,
fortsetter også inn i sommersesongen. Det er ingen kinesere som deltok i undersøkelsen, men
tilbakemeldinger fra andre kilder tyder på at veksten fra Kina fortsetter.
• Svarene brutt ned på bransje, viser at utenlandske turoperatører, norske incoming –operatører,
overnattingsbedrifter, samt destinasjons- og turistkontorer er langt mer positive nå, enn ved
inngangen til fjorårets sesong. Blant transportørene, som representeres primært med flyselskap,
er det 57 prosent som tror på et bedre resultat i sommer, sammenlignet med i fjor. Svarene fra
cruise/Hurtigruten viser en lavere optimisme, enn det som er gjennomsnittet for undersøkelsen.
Her er det 40 prosent som tror at årets sommersesong blir dårligere enn fjorårets.
Ved inngangen til sommersesongen tror halvparten av dem som deltok i undersøkelsen at årets sommer blir bedre
enn fjorårets. Det er 36 prosent som venter at resultatet av årets sommer blir likt som i fjor. I lys av optimismen må
det legges til at kun 31 prosent av dem som deltok i undersøkelsen faktisk hadde en økning i fjor sommer.
Spørsmål:
What are your expectations for the traffic to Norway this coming summer season compared to last summer season?
80%
Forholdet mellom forventet og reell trafikk
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Andel som forventer økning
Andel som faktisk hadde økning
4
Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming
summer season compared to last summer season?
7%
Sommersesongen 2014
Sommersesongen 2013
43%
5%
32%
Sommersesongen 2012 1%
Sommersesongen 2010
Sommersesongen 2009
3%
0%
23%
37%
33%
20%
40%
Better
3%
8%
9%
Worse
80%
Much worse
1%
3%
37%
60%
Equal
1%
13% 0%
35%
45%
Much better
17%
38%
48%
6%
13%
44%
48%
9%
Sommersesongen 2011
36%
5%
100%
Forventninger til sommersesongen per marked
Landene under er sortert etter størrelse. Det var flest norske gjestedøgn ved hotellene i fjor sommer, deretter
følger Tyskland som det utenlandsmarkedet med flest hotellgjestedøgn sommersesongen 2013.
4%
Norge
45%
47%
14%
Tyskland
43%
9%
Sverige
29%
36%
Storbritannia
42%
USA
43%
18%
14%
33%
43%
14%
13%
40%
27%
80%
Spania
100%
Japan
100%
0.1
0.2
0.3
Much better
0.4
Better
7%
20%
Italia
0
14%
63%
27%
Russland
17%
44%
25%
Danmark
36%
43%
29%
Nederland
14%
42%
22%
Frankrike
4%
0.5
Equal
0.6
Worse
0.7
Much worse
0.8
0.9
1
Forventinger til sommersesongen per bransje
10%
Tour Operator/wholesaler
42%
33%
55%
Destination Company/Regional Company/Local Tourist Office
8%
Travel agency
42%
29%
40%
14%
Activities/Attraction company
Accommodation (hotels, cabin rentals..)
14%
Transportation company/Airline
14%
43%
0
Much better
0.1
14%
Better
33%
57%
14%
43%
43%
20%
0.2
Equal
10%
43%
33%
20%
14%
40%
33%
Booking company
Hurtigruten/cruise
33%
43%
10%
Innovation Norway office
1%
46%
17%
14%
Incoming Operator
15%
0.3
Worse
20%
0.4
0.5
Much worse
40%
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Bakgrunn og metode
• Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut og var tilgjengelig i perioden
14. april - 20. mai 2014.
• 148 deltok i undersøkelsen.
• Hensikten med Turistbarometeret er å gi en oversikt over forventet
trafikkutvikling fordelt på markeder og bransjer.
• De som deltar i undersøkelsen har i løpet av de siste 12 måneder vært
med i Innovasjon Norges kampanjer og aktiviteter, med unntak av de
norske incoming operatørene.
• Ekspertpanelet er sammensatt av representanter fra reiselivsnæringen i
inn- og utland. Disse representerer turoperatører, incoming operatører,
overnattingsbedrifter, transportører, cruise, aktivitets- og
attraksjonsbedrifter, lokale turistkontor, regionale destinasjonsselskap,
samt Innovasjon Norges markedssjefer i de respektive markeder.
• Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året, før sommer- og
vintersesongen.
• Dette er den 23. gang Norges Turistbarometeret gjennomføres.
8
Tilbakeblikk
• Antall norske og utenlandske hotellgjestedøgn i
sommersesongen 2013. Totalt og fordelt på landsdel
• Antall kommersielle gjestedøgn i sommersesongen
2006-2012*
* På grunn av SSBs endringer i grunnlaget for den månedlige overnattingsstatistikken, er det kun
hotellstatistikken i 2013 som kan sammenliknes med tidligere år. Derfor er ikke kommersielle
gjestedøgn for 2013 inkludert.
Sommersesongen 2013
Nedgang i både norske- og utenlandske hotellgjestedøgn
Endring sommer 2012-2013
Total: -2 %
Norge: -2 %
Utland: -1 %
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Totalt
Norge
Sommer 2012
Kilde: SSB
Utland
Sommer 2013
Kun økning fra Kina, Russland og Polen ved hotellene sommersesongen 2013
Kina
71 %
Russland
11 %
Polen
3%
Storbritannia
-1 %
Italia
-2 %
Norge
-2 %
Frankrike
-3 %
Sverige
-5 %
Danmark
-5 %
USA
-6 %
Tyskland
-16 %
Spania
-19 %
Nederland
-19 %
Japan
-23 %
-40
Kilde: SSB
-20
0
20
40
60
80
Østlandet var den eneste landsdelen som hadde økning fra utlandet i
sommer. Dette skyldes primært flere utenlandske overnattinger i Oslo og
Akershus.
1,400,000
10
1,200,000
5
4
1,000,000
0
0
800,000
-5
-6
600,000
-10
400,000
-14
-16
200,000
0
-20
Østlandet
Kilde: SSB
-15
Fjord Norge
Sommer 2012
Nord-Norge
Sommer 2013
Trøndelag
Endring sommer 2012-2013
Sørlandet
Antall kommersielle gjestedøgn sommersesongen 2006-2012 viser at vi
ikke er oppe på det samme nivået i antall utenlandske gjestedøgn som
før finanskrisen. Det er innenlandstrafikken som bidrar til økningen på
fire prosent i perioden.
18,000,000
Prosent endring 2006-2012
Totalt: 4 %
Norge: 8 %
Utland: -4 %
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Totalt
Sommer 2006
Norge
Sommer 2008
Sommer 2010
Utland
Sommer 2012
13
Nedgang fra mange store utenlandsmarkeder, bortsett fra Sverige i 2012
Russland
88
1
81
Kina
-1
Sør-Korea
71
26
Asia ellers
10
Polen
10
Sverige
42
36
18
9
Europa ellers
1
Norge
1
0
Frankrike
-4
-8 Japan
13
8
19
-9Tyskland
-6
-13
-6 USA
-21
-31
-13 Nederland
-11
Danmark0
Italia
-21
-32
-37
-60
-40
Storbritannia
7
Spania
-27
-20
0
20
Endring sommersesong 2006-2012
40
60
Endring sommersesong 2011-2012
80
100
14

similar documents