PowerPoint-presentasjon - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Report
Visjon:
• Sikt høgare!
Kjerneverdiar:
• Kompetent
• Aktiv
• Tett på
Høgre utdanning i Sogn og
Fjordane
 51 år sidan dei første lærarstudentane
 42 år sidan første sjølvstendige høgskule
 Høgre utdanning i Sogn og Fjordane heilt
marginalt fram til kring 1980
 I dag ein rimeleg andel av student- og
kandidattalet
 Ein høgskule som fungerer godt
 Attraktive og vel fungerande studiestader
 Gjorde det me skulle i 1994
 2015:Sjølvstendig eller fusjonert?
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE
Ein middels stor norsk høgskule
Sogndal, Førde, Sandane
God studentrekruttering
3877 studentar
330 tilsette
Tyngda på bachelornivå
Mange utdanningsprogram:
• 6 masterprogram
• 21 bachelorprogram
• 45 kortare utdanningar
Sterke som utdanningsinstitusjon
 Hausten 2014 studerer 1,6% av studentane i
landet ved HiSF. (3877 av knapt 250 000)
 God rekruttering. Mellom 1,5 og 1,8
primærsøkjarar per studieplass siste åra
 God gjennomstrøyming: 62% av dei som
byrja på ei trårig utdanning hausten 2010 var
ferdig på normert tid. (42% i sektoren)
 Høg studiepoengproduksjon per
heiltidsstudent (53,3 mot 47,6 i sektoren)
 651 ferdige kandidatar med gradsvitnemål i
2013.
Ikkje like sterke på fou
 Under gjennomsnittet for
– Andel med førstekompetanse eller høgre blant
dei tilsette.
– Tal professorar
– Talet på vitskaplege publikasjonar
– Publiseringspoeng per tilsett
– EU-finansierte prosjekt
 God framgang på eksterne inntekter,
særleg via Noregs forskingsråd
Kven er studentane våre?
 Både nasjonal og lokal rekruttering
 Vidareutdanningsstudentane er vaksne og kjem i
stor grad frå Sogn og Fjordane
 65% av grunnutdanningsstudentane kjem utanfrå
Sogn og Fjordane. Mange unge. Kvart år flytter
kring 600 unge menneske til Sogndal og Førde
for å studere
 25% av grunnutdanningsstudentane frå Sogn og
Fjordane studerer ved HiSF.
 Noko svakare rekruttering frå Nordfjord siste åra
 2/3 kvinner
Kva meiner studentane?
 Studiebarometeret.no (hausten 2013):
– Gjennomgåande meir fornøgde med det
faglege enn landssnittet.
– For fleire utdanningsområde er våre studentar
dei mest fornøyde i landet
 SHoT-undersøkinga (vinteren 2014):
– Helse- og trivsel gjennomgåande betre enn
landssnittet
– Beste studentmiljøet i landet ved sida av Ås og
Trondheim
– Ingen er så fornøyde med mottakinga dei fekk
på studieprogrammet sitt
651 ferdige kandidatar i 2013
 157 lærarar (allmennlærar, førskulelærar og ppukandidatar)
 128 sjukepleiarar
 117 sosialarbeidarar (sosionom, barnevern,
vernepleie)
 75 bachelor innan økonomi, eigedomsm.,reiseliv
 72 bachelor i idrett og friluftsliv
 65 bachelor i ingeniør og naturvitskap
 24 mastergrader (organisasjon og leiing,
idrettsvitskap)
Kvar blir kandidatane av?
 2/3 er i løna arbeid 6 mnd etter avslutta
utdanning. Resten tek meir utdanning
 Ca 50% bur i Sogn og Fjordane
 Ca 70% av dei som har vakse opp i fylket og teke
utdanning ved HiSF bur i SF to år etter avslutta
utdanning
 Ca 40% av dei som har vakse opp utanfor fylket
og teke utdanninga si ved HiSF, bur her to år
etter avslutta utdanning.
 Ca 20% av dei som har vakse opp i fylket og teke
utdanninga andre stader bur her to år etter
avslutta utdanning
Kva er me opptekne av i
strukturdebatten?
 Samarbeid og arbeidsdeling eller fusjon?
 Kva slags relasjonar gjer høgre utdanning
i Sogn og Fjordane sterkare?
 Kva samarbeidspartar styrkar oss fagleg?
 Kva konstellasjonar kan me gjera sterke?
 Korleis kan me sikra ein rimeleg grad av
lokal autonomi?
 Korleis kan me styrka utsette område som
lærar- og ingeniørutdanning?
Studenttal på Vestlandet h14
49 041 studentar hausten 2014
UiB
UiS
HiB
HiSF
HiVolda
HSH
HiALS
HiMolde
8279 uteksaminerte kandidatar 2013
UiB
UiS
UiB
HiSF
HiVolda
HSH
HiALS
HiMolde
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
%-del ferdige kandidatar som fullførte på
normert tid 2013. Bachelor
HiVolda
HiSF
HiB
HiALS
HSH
HiMolde
UiS
UiB
0
10
20
30
40
50
60
70
Alternativ
1. Sjølvstendig med nært og forpliktande
samarbeid og arbeidsdeling
2. Viss ikkje me får lov:
• Stor fusjon på Vestlandet?
• Fusjon sørover?
• Fusjon nordover?

similar documents