BEFOLKNING 10B

Report
BEFOLKNING
Underveis
Geografi 10
Del 2
Befolkningsstatistikk
O www.ssb.no/befolkning
O Folketallet i verden akkurat nå
O http://www.worldometers.info/world-
population/
O http://www.globalis.no/Tema/Befolkning
O År 2000: Ca 6 milliarder mennesker
O År 2012: Over 7 milliarder mennesker
O Norge:
http://www.youtube.com/watch?v=sDIWw4
SOtoI
Kapittel 2
Verdens Befolkning
O
O
O
O
O
Du skal lære om:
Utviklingen av folketallet på jorda
Hva vi mener med befolkningseksplosjon
Den geografiske fordelingen av befolkningen
på jorda
Befolkningsvekst i rike industrialiserte land,
og fattige utviklingsland
Demografi og sentrale begreper innenfor
demografien
Befolkningshistorie
O Jordbruksrevolusjonen (ca. 10 000 år siden)
O
O
O
O
Avgjørende endring i menneskenes måte å leve
på, gikk fra å være jegere og samlere til å bli
bønder.
- Se graf s. 119
Den industrielle revolusjonen – mangedobling av
matproduksjon og endring av levesett.
Tiden etter 2. verdenskrig =
befolkningseksplosjon
Rate og vekstrate
O Prosentvis vekst pr. år
Befolkningsvekst
O Ujevn vekst i verdens befolkning
(i-land vs. u-land) Hvorfor er det slik? –
Levestandard, kultur…
O Hva er negativ befolkningsvekst?
O Beregnet folketall i fremtiden.
O FNs beregninger viser at folketallet på jorda
sannsynligvis vil nå 9milliarder rett før 2050
O Dette forutsetter et reproduksjonsnivå på 2,1%
O Reproduksjonsnivået i 2012 var på 2,5%
O http://www.youtube.com/watch?v=d1dIAtvSFLM
Demografi = befolkningslære
O Befolkningens størrelse, sammensetning
(alder og kjønn) og geografisk fordeling, og
hvordan dette endrer seg over tid.
O Befolkningsvekst
Antall fødte
- Antall døde
= Naturlig tilvekst
+ Innvandrere
- Utvandrere
= Befolkningsvekst
Demografi forts.
O Fødselsrate og dødsrate (fødselshyppighet
og dødelighet)
O Antall levendefødte /antall døde pr. 1000
innbyggere pr. år
O Norge 2011: Fødselsrate 11‰, dødsrate 9‰
(naturlig tilvekst 2‰)
O De fleste i-land har tilsvarende, eller lavere
tall og det har vært slik de siste 20 år
O U-land har den samme perioden hatt en
naturlig tilvekst på mellom 15 og 35‰
Demografi forts.
O Fruktbarhet og samlet fruktbarhetstall (SFT)
O Hvor mange barn hver kvinne i en befolkning
i gjennomsnitt får i løpet av sin levetid.
O 2011: Verden 2,5 – i-land 1,7 – u-land 2,7 –
Norge 1,8.
O Forventet levealder og spedbarnsdødelighet
O Forventet levealder forteller mye om
levekårene rundt om i verden
O Folk i i-land lever i gjennomsnitt 12 år lengre
enn folk i u-land.
O Spedbarnsdødelighet: Hvor mange barn som
dør før de fyller 1 år. (pr 1000 fødte)
Demografi forts.
O Levealder: Sykdom og død
O Epidemi: Farlig smittsom sykdom som sprer
seg raskt over store områder
O Aids: forkortelse for eng. Acquired Immune
Deficiency Syndrom. En sykdom som
ødelegger kroppens immunforsvar mot
sykdom.
O Omkring 34 millioner var smittet av HIV 2010.
23 millioner (65%) av disse bor i Afrika, sør
for Sahara.
O «Gamle» sykdommer som tuberkulose og
difteri har begynt å spre seg igjen.
Verdens Befolkning
avslutning
O
O
O
O
O
Du skal nå kunne fortelle om:
Utviklingen av folketallet på jorda
Hva vi mener med befolkningseksplosjon
Den geografiske fordelingen av befolkningen
på jorda
Befolkningsvekst i rike industrialiserte land,
og fattige utviklingsland
Demografi og sentrale begreper innenfor
demografien
Befolkningsutvikling
O Demografisk krise: En dramatisk økning i
antall dødsfall, oftest grunnet hungersnød
og/eller epidemier.
O Endring mot slutten av 1700-tallet
O Utvikling fra jordbrukssamfunn (høye
fødsels- og dødsrater) til industrisamfunn
(lave fødsels- og dødsrater) de siste 200 år
O Hvordan er utviklingen i dagens u-land?
Befolkningsutvikling og
utviklingsfaser
O Befolkningsutvikling i vest-europeiske I-land
de siste 200år.
Kapittel 3
BEFOLKNINGSUTVIKLING
O
O
O
O
I dette kapittelet skal du lære om:
Demografiske kriser
Befolkningsutviklingen i de industrialiserte
landene i Vest- Europa de siste 200 årene
Befolkningsutviklingen i Norge de siste 200
årene
Utviklingslandene og befolkningsutviklingen
der
5 utviklingsfaser
O Fase 1: Både fødselsraten og dødsraten er høy –
O
O
O
O
folketallet vokser derfor lite.
Fase 2: Fødselsraten er fortsatt høy, dødsraten
synker – folketallet øker raskt.
Fase 3: Fødselsraten begynner å synke,
dødsraten fortsetter å synke – fortsatt rask
befolkningsvekst, men den minker.
Fase 4: Fødselsraten og dødsraten er på et
svært lavt nivå – tilnærmet ingen
befolkningsvekst.
Fase 5: Fødselsraten er så lav at folketallet
synker
Befolkningsutviklingen i
Norge
O Fase 1: Frem til begynnelsen av 1800-tallet.
O Demografiske kriser
O Fase 2: ca.1820 – 1890.
O Økende levestandard, økende naturlig tilvekst
O Fase 3: Ca. 1890 – 2. verdenskrig
O Synkende fødsels- og dødstall
O Økonomiske kriser
O Fase 4: Etter 2.verdenskrig og frem til i dag
O Babyboom frem til ca. 1960
O Familieplanlegging, utdanning, prevensjon og
abort
Befolkningsutvikling i
utviklingsland
O Utviklingen fra et fase 2-land til et fase 4-
land henger sammen med økonomisk og
sosial utvikling av landet.
O Jordas bæreevne tåler ikke at alle land
kommer på økonomisk nivå med i-land.
O Befolkningsveksten i u-land er i dag høyere
enn i Europa på 1800-tallet.
O Barn trygger alderdommen for foreldrene.
Befolkningsutviklingen i
utviklingsland
Befolkningsutvikling
avslutning
O
O
O
O
I dette kapittelet har du lært om:
Demografiske kriser
Befolkningsutviklingen i de industrialiserte
landene i Vest- Europa de siste 200 årene
Befolkningsutviklingen i Norge de siste 200
årene
Utviklingslandene og befolkningsutviklingen
der
Kapittel 4
Befolkningsstruktur
O I dette kapittelet skal du lære om:
O Aldersfordelingen i ulike befolkninger
O Befolkningspyramider
O Kjønnsfordeling og befolkning
O Befolkningspolitikk og befolkningsplanlegging
Aldersfordeling
O For å få en enkel oversikt deles befolkningen inn
i tre aldersgrupper:
1.
2.
3.
Under 15 år
15-65 år
Over 65 år
O Gruppe 1 og 3 er grupper som må forsørges av
gruppe 2. (1 og 3 er «tærende», gruppe 2 er
«nærende»)
O 2010 Norge: Gruppe 1: 20%, gruppe 3: 15%
O 2010 India: Gruppe 1: 31%, gruppe 3: 5%
Aldersfordeling forts.
O I-land har lignende tall som Norge, U-land
har lignende tall som India
O Økonomiske og sosiale forandringer følger
ikke et bestemt mønster, så man kan ikke
regne med at utviklingen skal være lik i
forskjellige land. Men det gir oss en
pekepinn på befolkningsutviklingen.
Befolkningspyramider
O En befolkningspyramide fordeler
befolkningen etter kjønn og alder, og gir et
mer nøyaktig aldersfordeling for
befolkningen i et land.
O Hver søyle representerer en aldersgruppe,
horisontal akse viser størrelse på
aldersgruppen.
Befolkningspyramider
Kilse: U.S. Census Bureau, International Data Base
O Italia 2011
(i millioner)
O Norge 2011
(i tusen)
Befolkningspyramider
Kilsde: U.S. Census Bureau, International Data Base
O Afghanistan 2011
(i millioner)
Befolkningspyramider
Kilde: U.S Census Bureau, International Data Base
O Prognose Norge 2025
O Prognose Norge 2050
Aldersfordeling og planlegging
O Studier av aldersfordelingen i en befolkning er
viktig for politikere og planleggere.
O Forutse kommende behov og kostnader
O Eldrebølgen (flere ikke-yrkesaktive i forhold til
yrkesaktive)
O Skoler, institusjoner for eldre etc.
O Flere kvinner enn menn
O Det fødes flere gutter enn jenter. Forholdstallet
har vært 51,5% gutter, 48,5% jenter i mange år.
O Høyere dødelighet blant gutter og menn enn blant
kvinner
O Balanse omkring 50-årsalderen
Befolkningsvekst og jordas
bæreevne
O Er jorda i ferd med å bli overbefolket?
O Thomas Malthus (1766-1834), 200 år siden
O 1800- og 1900-tallet, store endringer i jordbruket
O Samfunnsforskere hevder bedre organisering av
samfunnene er viktigere for å forhindre nød blant
folk, enn begrensning av befolkningsvekst.
O Samfunnsforholdene i u-land må endres.
(redusert befolkningsvekst i fase 3, 4 og 5)
O Bærekraftig utvikling: Hvor mye tåler kloden? Og
hvordan fordeles ressurser?
FNs engasjement i
befolkningsutviklingen
O 8 tusenårsmål for å bekjempe fattigdommen i
verden. (samf.kunnsk. s.269)
O Befolkningskonferansen i Kairo 1994
O Verdens handlingsplan for befolkning: Stabilisere
verdens befolkning innen 2050 på omkring 8-9mrd
mennesker.
O Matproduksjon, fordeling og befolkningsvekst
O Alle spiser som en gjennomsnittlig Inder: Mat til
15milliarder mennesker
O Alle lever som en gjennomsnittlig nordmann: Ikke
mat nok til mer enn ca 6,6 milliarder mennesker.
O Økt utdanning for kvinner i verdens fattige land
O Hjelp til familieplanlegging
Befolkningsstruktur
avslutning
O
O
O
O
I dette kapittelet har du lært om:
Aldersfordelingen i ulike befolkninger
Befolkningspyramider
Kjønnsfordeling og befolkning
Befolkningspolitikk og
befolkningsplanlegging

similar documents