oplaeg_om_ungeanalysen_-_140617_ringsted_ungeanalyse

Report
ANALYSE AF UNGE I RINGSTED KOMMUNE
Oplæg for Det Lokale
Beskæftigelsesråd i Ringsted
Kommune den 17. juni 2014
Oplæg v/ direktør
Mads Kromann Fog, mploy
FORMÅL MED OG INDHOLD I ANALYSEN
Formål med analysen:
• At give overblik over ungebefolkningens situation og udfordringer efter 5 år med krise på arbejdsmarkedet
• At beskrive de unge i jobcenterets målgruppe – kendetegn, job- og uddannelsesbarrierer og indsatsbehov
Indhold:
• Hvordan udvikler antallet af unge borgere sig i kommunen?
• Hvilken udvikling er der i de unges geografiske bevægelsesmønstre?
• Hvad er de unges socioøkonomiske situation?
• Hvor arbejder de unge?
• Hvor mange unge får en kompetencegivende uddannelse?
• Hvordan klarer de unge sig i uddannelsessystemet?
• Hvor mange unge modtager offentlig forsørgelse?
• Hvilke kendetegn har de unge på DP, UDH og SDP?
• Hvilke resultater er der i ungeindsatsen?
UDVIKLINGEN I UNGEBEFOLKNINGEN I RINGSTED KOMMUNE
ANTALLET AF 16-29 ÅRIGE I KOMMUNEN STIGER
• Udviklingen er udtryk for, at flere unge
træder ind på arbejdsmarkedet
• Der er fortsat tale om en nettofraflytning
af unge til andre kommuner, da mange
går i uddannelse
Ungebefolkningen i Ringsted vokser
Personer
7.000
Personer
7.000
6.000
6.000
5.000
5.000
4.000
4.000
3.000
3.000
2.000
2.000
1.000
1.000
0
0
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
• Ungebefolkning i kommunen er steget
over de seneste fem år
MARKANT FLERE UNGE ER I UDDANNELSE END FOR 5 ÅR SIDEN
Ringsted
Antal
Lønmodtager
Selvforsørgende
Uddannelse
Ledig
Midlertidigt uden for arbejdsstyrken
Kontanthjælp match 2+3
Fleksjob
Førtidspension
Øvrige uden for arbejdsstyrken
I alt
2009
2.251
544
792
212
221
171
6
94
99
4.390
Procent
2013
1.925
389
1.352
302
168
255
9
96
100
4.596
2009
51,3
12,4
18,0
4,8
5,0
3,9
0,1
2,1
2,3
100,0
2013
41,9
8,5
29,4
6,6
3,7
5,5
0,2
2,1
2,2
100,0
Østdanmark
Procent
2013
37,4
8,1
37,7
4,5
2,8
4,0
0,1
1,0
4,3
100,0
HVILKE UDDANNELSE VÆLGER DE UNGE I RINGSTED?
STADIG FLERE UNGE I KOMMUNEN GÅR I UDDANNELSE
Flere unge går i uddannelse
Flere får en erhvervsuddannelse
Personer
300
Personer
300
257
250
200
150
198
172
159
200
92
37
36
38
31
36
34
31
29
29
30
60
5
8
9
11
12
9
10
10
12
39
40
32
33
38
38
38
24
43
14
19
19
20
20
21
33
39
17
100
20
0
13
50
0
0
2008
80
Procent
100
25
80
13
60
22
40
40
150
100
50
250
Procent
100
2009
Uddannelse
2010
2011
Offentlig forsørgelse
2012
2013
Selvforsørgelse
Videregående udd.
Gymnasial uddannelse
Ikke afsluttet 9. klasse
Faglært
Grundskole
20
0
DE UNGES GEOGRAFISKE MØNSTRE
MANGE UNGE FLYTTER FOR AT GÅ I UDDANNELSE
De 15-24 årige flytter for at gå i uddannelse
Antal
80
Antal
80
54
60
40
20
36
31
45
33
26
14
14 9
4
6 2
0
-5 -4
-20
-40
-11
1
-4
-32
-60
-63
Procent
20
60
18
40
16
20
14
0
12
-20
10
-40
-60
0-4 år
5-9 år
10-14 år
15-19 år
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
60-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90-94 år
95-99 år
100-104 år
105-109 år
110 år +
-80
Hver 10. af fraflytterne kommer tilbage
-80
Procent
20
18
16
14
14
10
11
10
12
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
27-32 år
33-38 år
39-44 år
I alt
KNAP HALVDELEN AF DE UNGE FORETRÆKKER BOPÆL I RINGSTED
• Ca. 40 pct. af de unge på offentlig
forsørgelse ser sig selv som Ringstedborgere om 5-10 år
• Andelen er højere for aktivitetsparate (42
pct.) end for uddannelsesparate (36 pct.)
• Hver femte finder det vigtigt at finde
bopæl i Ringsted efter gennemførelsen af
uddannelsen
Knap halvdelen foretrækker bopæl i Ringsted
Procent
50
44
45
39
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ser sig selv Foretrækker
som borger i
bopæl i
Ringsted om 5- Ringsted
10 år
fremover
Procent
50
45
40
35
30
30
22
25
20
15
10
5
0
Naturligt at Vigtigt at finde
flytte bopæl
bopæl i
pga.
Ringsted, hvis
uddannelse
udd. er et
eller job
andet sted
ANTALLET AF UNGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE
ANTALLET AF UNGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE ER STEGET
Kontanthjælp
Sygedagpenge
Dagpenge
Andre ydelser
maj-13
sep-12
jan-12
maj-11
sep-10
jan-10
maj-09
sep-08
jan-08
maj-07
sep-06
jan-06
Personer
800
700
600
500
400
300
200
100
0
maj-05
• Flere af 18-års debutanterne i Ringsted
kommer i gang med job eller uddannelse
(68 pct.) end i Østdanmark som helhed (57
pct.).
Personer
800
700
600
500
400
300
200
100
0
sep-04
• Der er fortsat mange unge, der starter
voksenlivet på kontanthjælp (12 pct.). Det
er lidt flere end i Østdanmark som helhed.
Især flere unge på kontanthjælp
jan-04
• De seneste fem år er der især kommet
flere unge på kontanthjælp i kommunen
Førtidspension
STOR OPTIMISME BLANDT DE UNGE - STORT POTENTIALE?
• De unge har optimistiske forventninger til
den nære fremtid:
Optimistiske forventninger til job eller
uddannelse inden for nogle måneder
Procent
90
Procent
90
82
• Ca. 80 pct. af de uddannede forventer at gå i
job inden for få måneder.
80
• Ca. 60 pct. af de uddannelsesparate
forventer at gå i job inden for få måneder.
50
50
40
40
• Ca. 30 pct. af de aktivitetsparate forventer at
gå i job eller uddannelse inden for få
måneder.
70
60
80
70
60
58
28
30
60
30
20
20
10
10
0
0
Uddannede Uddannelses
-parat
Aktivitetsparat
I alt
RESULTATER AF UNGEINDSATSEN
HVER FEMTE UNGE PÅ KONTANTHJÆLP ELLER DAGPENGE I RINGSTED
KOMMER I GANG MED EN UDDANNELSE
• Knap hver femte af de unge på
kontanthjælp eller dagpenge kommer i
gang med en uddannelse inden for et år.
• Andelen har ligget stabilt i kommunen
siden uddannelsespålægget blev indført i
2009.
Knap hver femte unge på kontanthjælp eller dagpenge i
Ringsted kommer i gang med en uddannelse
Procent
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
43
14
36
37
32
16
35
21
15
19
16
17
16
2010
2011
2012
29
20
2008
2009
Job
Uddannelse
Procent
50
45
40
35
35
30
18
25
20
15
10
17
5
0
2013
STYRKER OG BARRIERER HOS DE UDDANNELSESPARATE UNGE
Vurdering af styrker hos de
uddannelsesparate i Ringsted Kommune
Procent
65
70
60
50
40
30
20
10
0
59
57
54
23
10
9
Procent
70
60
50
40
30
20
8
10
0
Vurdering af barrierer hos de
uddannelsesparate i Ringsted Kommune
Procent
33
35
30
25
25
22
20
20
13
15
9 11
10
5
5
0
16
8
14
5 6
5 4
3
7
3 1
6
2
2 2
2 2
1
1 1
Hovedbarriere
1
2
Procent
35
30
25
20
15
10
2 5
0
Sekundære barrierer
STYRKER OG BARRIERER HOS DE AKTIVITETSPARATE UNGE
Vurdering af styrker hos de
aktivitetsparate i Ringsted Kommune
Procent
65
70
60
50
40
30
20
10
0
59
57
54
23
10
9
Procent
70
60
50
40
30
20
8
10
0
Vurdering af barrierer hos de
aktivitetsparate i Ringsted Kommune
Procent
70
60 53
50
36
40
30
18
20
11
10
0
65
49
18
17
9
6
6
29
23
14
13
6
4
1 4
1
1
1
6
Hovedbarriere
6
2
Procent
70
60
50
40
30
13 20
10
0
Sekeundærer barrierer
INDSATSBEHOV HOS DE UDDANNELSESPARATE UNGE – IFØLGE
SAGSBEHANDLERNE
Mgl. kvalifikationer/uddannelse
Faglige problemer
Manglende afklaring om udd.
Fysiske problemer
Psykiske problemer
Andet
Ingen væsentlig barriere
I alt
Uddannelsesforløb
47%
36%
80%
67%
43%
32%
19%
42%
Nytteindsats
14%
7%
22%
11%
63%
18%
Behandling af psykiske
og sociale barrierer
el. sundhedsfremmende forløb
7%
7%
11%
55%
16%
18%
Opkvalificering
14%
64%
7%
21%
3%
11%
Virksomhedsrettet
19%
2%
16%
13%
9%
Andet
5%
3%
1%
INDSATSBEHOV HOS DE AKTIVITETSPARATE UNGE – IFØLGE
SAGSBEHANDLERNE
0
10
20
30
40
Procent
77
60
Procent
100
90
80
70
70
60
50
40
30
20
10
0
Faglige barrierer
80
Fysiske problemer
1
1
88
Psykiske problemer
I alt
6
5
5
4
4
4
4
3
2
2
89
89
Misbrug
7
7
89
Mangelfulde sociale
kompetencer
Procent
100
85
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
18
Ikke-vestlig
30
Ressourceforløb
Virksomhedspraktik
STU
Uddannelsesforløb
Tilbud ift. psykiske lidelser
Revalidering/forrevalidering
Kortere vejledningsforløb
Andet
Mentor
Misbrugsbehandling
Sundhedsfremmende tilbud
Løntilskud
Behandling
Fleksjob
Ustøttet uddannelse
Ergo-/fysioterapeut m.v.
Sociale problemer
Støttebehov hos de aktivitetsparate unge
Dansk/vestlig
Indsatsbehov hos de aktivitetsparate unge
MPLOY A/S
GOTHERSGADE 103,STUEN
1123 KØBENHAVN K
TEL. +45 32 97 97 87
[email protected]
WWW.MPLOY.DK

similar documents