Endogena processer

Report
ENDOGENA PROCESSER
KRAFTER SOM BYGGER UPP VÅR JORD
JORDENS UPPBYGGNAD
• Jorden bildades för 4,6 miljarder år sedan.
• I Hur ser jorden ut inuti? 6300 km radie.
• Kärnan- inre och yttre del
• Inre- fast form. Yttre flytande. Ca 3000 grader varm. Innehåller
järn och nickel. Tunga grundämnen. Värmen alstras genom
radioaktivt sönderfall och det höga trycket.
• Manteln- Inre och yttre. Mellan 1800-2800 grader.
• under jordskorpan finns litosfären som är av fastare material.
100km.
• Astenosfären är delvis flytande(plastisk). Här rör sig magman i
konvektionsströmmar som antagligen är de krafter som flyttar på
kontinentalplattorna. 100-350km.
HUR VET MAN DETTA?
• Borra- men man har endast borrat ca 13 km djupt.
• Strukturen. Genom seismik- sprängladdning vid
ytan- mätningar hur tryckvågorna reflekteras och
bryts i olika skikt.
• Kemiska sammansättningen. Studie av meteoriter.
Studie av bergarter.
JORDSKORPAN
• Består av oceanskorpa och kontinentalskorpa.
• Oceanskorpan är tunn men tung. Ca 5-10 km.
Består av kisel(Si) och magnesium (Ma) och kallas
därför sima.
• Kontinentalskorpan är tjockare ända upp till 70 km.
Den består överst av (Si) och aluminium (Al) vilka är
lättare ämnen. Kallas sial.
DEN GEOLOGISKA TIDSSKALAN
• Det kan vara svårt att få grepp om när saker och
ting faktiskt skett i jordens utveckling.
• Vissa bergskedjor kallar vi för unga, fast att de är
hundra miljoner år gamla!!
• Detta är för att de relativt sett är unga. Alltså om
man jämför med äldre bergskedjor som är 450
miljoner år gamla.
Tror ni den svenska bergskedjan är ung eller gammal
och varför?
INDELNING AV JORDENS HISTORIA
SOM ETT KALENDERÅR
• Prekambrium sträcker sig fram till ungefär mitten av november.
• De äldsta bergarterna på Jorden bildades omkring mitten av februari och de första
cellerna dök upp i mars.
• Början av september dök mer komplexa celler upp.
• Den 7:e december bildades Pangea.
• Dinosaurierna dök upp runt den 15:e december tillsammans med de första däggdjuren
och fåglarna.
• Dinosaurierna dog ut på juldagen.
• Den sista veckan i december representerar de senaste 65 miljoner åren av Jordens
historia, och täcker in hela däggdjurens tid.
• De första människolika förfäderna gick på Jordens yta den 31:a december kl. 16.00 och
vår art, homo sapiens, dök upp en timme före midnatt. (150 000 år sedan)
• Hela människans historia utspelar sig under de sista 30 sekunderna och år noll enligt vår
tideräkning inträffar ca 14 sekunder före midnatt.
KONTINENTALDRIFTEN
• Teorin kom från Alfred Wegener under första halvan
av 1900-talet.
• Han menade att alla kontinenter en gång hängt
ihop i en jättekontinent, Pangea. 200 miljoner år
sedan.
• Sedan splittrades kontinenterna då plattorna som
kontinenterna vilar på, på nytt gled isär.
• Hur kan man då veta detta?
STÖD FÖR WEGENERS TEORI.
• Konturerna på kontinenterna, Afrika och Sydamerika ser
ut att ha suttit ihop.
• Fossil samt berggrund ser likadana ut på olika
kontinenter.
• I oceanbottnarna finns magnetit. Kristallerna i denna
mineral ställer in sig som kompassnålar när de stelnar
efter vart den magnetiska polen på jorden befinner sig.
Denna har en tendens att ändras ca vart miljonte år.
• Idag kan vi göra mätningar som visar att plattorna rör sig
med ett par cm per år.
TEKTONISK KARTA
VARFÖR RÖR SIG PLATTORNA?
• Strömmar i Astenosfären.
• Dessa kallas konvektionsströmmar. De uppstår på
grund av radioaktivt alstrad värme i jorden inre.
• Värmen gör att massan stiger upp mot jordens skal
där den kyls ned och sedan sjunker tillbaka mot
jordens mitt igen. Som ett kretslopp eller som
kokande vatten i en kastrull.
• Detta är den ledande teorin men man har inte helt
kunnat bevisa den.

similar documents