Integreringstilskuddet

Report
TILSKUDDSORDNINGER TIL FLYKTNINGER
Nina Gran, spesialrådgiver, KS
Viktige tilskuddsordninger
•
•
•
•
•
Integreringstilskuddet
Skoletilskuddet
Barnehagetilskudd for nyankomne
Tilskudd til funksjonshemmede
Tilskudd til enslige mindreårige
Tilskudd til norsk med samfunnskunnskap for voksne
Tilskudd for kommuner med asylmottak
- vertskommunetilskuddet
- tilskudd til norskopplæring for asylsøkere
- tilskudd til grunnskoleopplæring for barn av asylsøkere
Hva er integreringstilskuddet
• Et tilskudd staten gir kommunene for å bosette flyktninger
• Skal dekke alle merutgifter som kommer som følge av bosetting
• Innenfor administrasjon av flyktningarbeidet: Introduksjonsprogram, Sosial
rådgivning og veiledning, Flyktningkontor, Barnevern, Støttekontakt mm,
Bolig, Barnehage, ekstratiltak i grunnskole, Kultur, Grunnskoleopplæring for
voksne. Alle utbetalinger til personene. Helse.
• Viktig at kommunene har «frie» midler slik at de selv kan vurdere hva som
er viktig for å kvalifisere og integrere flyktninger.
• Viktig å sette av mer ressurser til tiltak og oppfølging når antallet flyktninger
øker.
INTEGRERINGSTILSKUDDET
• Utbetaling sosialhjelp
• Utbetalt Introduksjonsstønad
• Administrasjon og integreringstiltak
• Helseutgifter (tidligere undersøkelse prisjusteres årlig )
Beregningsutvalget og tilskuddsordninger
1. Undersøkelse for å beregne størrelsen på integreringstilskuddet
• Beregningsutvalget’: Kartlegger alle utgifter kommunene har til flyktninger i
de 5 første bosettingsårene.
• Oppstart og avslutningsseminar med kommunene.
• Kommunebesøk i alle kommunene.
• Grundig gjennomgang i utvalget av alle kommunene.
• Undersøkelse i et utvalg kommuner (20-22) på alle administrasjonsutgifter
• Gjennomsnittsutgifter til utbetalinger til enkeltpersoner for alle kommuner i
landet. (sosialhjelp, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad)
• Anslåtte helseutgifter
2. Undersøkelse for å kartlegge utgifter til voksenopplæring
Integreringstilskuddet 2013
enslig
voksen
voksne i fam/
enslige m.år
barn
Tilskudd: 666 800
616 800
596 800
År:
•1
215 000
165 000
145 000
•2
166 800
166 800
166 800
•3
135 500
135 500
135 500
•4
80 000
80 000
80 000
•5
70 000
70 000
70 000
Integreringstilskuddet
• Tildeles over 5 år for alle som bosettes i en
kommune og for alle familiegjenforente til
personer med politisk asyl
• Kommunen må kreve inn for personer første året.
Dette gjelder også for de som selvbosetter seg
• Tildeles de 3 første årene for familiegjenforente
til personer med opphold på humanitært
grunnlag 5 år for familiegjenforente til personer
med politisk asyl.
Utbetaling av integreringtilskuddet
• Utbetales i 4 terminer ut fra registrering i det sentrale folkeregister
15. mars, 15.juni, 15.september, 1.des.
• Kommunen mottar brev med liste over personer som ifølge
folkeregisteret er bosatt i kommunen
• Kommunen korrigerer for de som er flyttet ut av landet og døde (ikke
v/flytting til andre kommuner)
Tildeling av integreringstilskuddet
• ÅR 1: etter krav til IMDi
• År 2-5: automatisk etter registrering i
folkeregisteret
OPPGJØR MELLOM KOMMUNER VED FLYTTING
fraflyttingskom. tilflyttingskom
1. kvart
1/8
7/8
|2.kvart
3/8
5/8
3.kvart
5/8
3/8
4.kvart
7/8
1/8
Hvis personer bosettes 2. halvår og flytter innen
utgangen av året, deles tilskuddet 50/50
Utvikling av Integreringstilskuddet
• 1991:
240 000
• 2000:
300 000
• 2001:
365 000
• 2004:
393 000
• 2006:
450 000 (430 000 barn)
• 2007:
476 000 (456 000 barn)
• 2008:
515 000 (490 000 ” )
• 2009:
551 000 (531 000 barn)
• 2010:
574 300 (554 300 ” )
• 2011: ca 600 000 innføring av flere satser
• 2012: ca 620 000
«
• 2013: ca 645 000
«
Beregningsutvalget
• Årlig undersøkelse som kartlegger alle utgifter
kommunene har til bosetting, integrering de første 5
årene, og årlige utgifter til voksenopplæring.
Resultatene skal være et grunnlag for å vurdere neste
års størrelse på integreringstilskuddet.
• 4 personer fra staten
• 4 personer KS/kommuner
• 20-22 kommuner årlig
• mellom 35-40% av hele målgruppa
Støttekontakt
0,5 %
Barnevern
15,8 %
Ekstratiltak grunnskole
7,1 %
Barnehage
4,0 %
Mesteparten av utgiftene til sosial råd- og veiledning
Felleskostnader
3,6 %
Sysselsetting
0,9 %
Bolig
16,7 %
Sosialrådgiving og
veiledning
25,6 %
Eksamensrettet
grunnskoleopplæring
6,8 %
Introduksjonsprogram
17,1 %
Kultur- og ungdomstiltak
1,8 %
12
Enslige mindreårige – utgiftsområder sammenlignet med
administrasjonsundersøkelsen
Utgiftsfordeling - enslige mindreårige
Sosial råd- og
veiledning
14,0 %
Utgiftsfordeling - administrasjonsundersøkelsen
Bolig
6,7 % Ekstratiltak i
grunnskolen
3,0 %
Eksamensrettet
grunnskoleopplæring
12,1 %
Netto barnevern
57,6 %
Introduksjonsprogram
3,9 %
SysselsettingsKultur
tiltak
Felleskostnader 0,7 %
0,8 %
1,2 %
Ekstratiltak
Barnevern grunnskole
Barnehage
Støttekontakt 15,8 %
7,1 %
4,0 %
0,5 %
Sysselsetting
Felleskostnader
0,9 %
3,6 %
Bolig
16,7 %
Eksamensrettet
grunnskoleopplæring
Introduksjons6,8 %
program
17,1 %
13
Sosialrådgiving
og veiledning
25,6 %
Kultur- og
ungdomstiltak
1,8 %
TILSKUDDET TIL VOKSENOPPLÆRING 2013
•
•
•
•
•
Per capita tilskuddet prisjusteres til :
Høy sats: kr 119 100 over 3 år (hhv: 31 400 – 53 800 - 33 900)
Lav sats: kr 45 000 over 3 år (hhv: 12 100 – 20 600 – 12 300)
GRUNNTILSKUDD:
høy sats: 4 -150 personer i målgruppa kr 540 000.
lav sats 1 -3 personer: 175 000
RESULTATTILSKUDDET fjernes:
- Ca 30 mill settes av til utviklingsmidler for kommunene.
Kommuner med et visst antall innvandrergrupper kan søke.
- 5,5 mill til utvikling av nytt IKT-system
Fastsetting av satser til kommunene bygger på personkretsen i NIR 15.1.2013
• Tilskudd til asylsøkere: 18 100 utbetales ved ankomst asylmottak
UTGIFTER: Hovedresultater fra kartleggingen 2011
Voksenopplæringsundersøkelsen
Gjennomsnittsutgift
Prosentvis endring fra
per undervisningstime 2010
Utgiftsbegrep A (u/lokaler)
1 120
8,7 %
Utgiftsbegrep B (m/lokaler)
1 380
9,6 %
15
ENDRINGER PÅ VO - FELTET:
• IMDI tar over ansvaret for å forvalte tilskuddet til voksenopplæring fra 2013
• Det innføres obligatoriske prøver i norskopplæring fra 1. september 2013
• Resultattilskuddet avvikles
Andre tilskuddsordninger
• Ekstra tilskudd til enslige mindreårige kr 130 900 pr år i 5 år, tom fylte 20
!! NB tilskuddet utmåles pr antall måneder i kommunen etter bosetting det
første året vs Integreringstilskuddet som gis for hele første året uansett
botid.
• Ekstra tilskudd til barnehage i bosettingsåret: 22 900
• Ekstra tilskudd til barn i grunnskolealder 11 400 i integreringstilskuddsperioden
• Engangstilskudd til personer over 60 år: 147 600 engangsutbetaling
Tilskudd forts……
• Tilskudd til funksjonshemmede eller personer med atferdsvansker:
1. 165 000 engangstilskudd
skal søkes innen 12 mnd etter bosetting
2. inntil 825 700 årlig i integreringstilskuddsperioden 5 år
Skal dekke egenandelen for tilskudd til ressurskrevende brukere
- NB!: Skal kunne forhåndsgodkjennes ved bosetting
- Må søke innen 12 mnd etter bosetting
Krav til dokumentasjon for begge tilskuddene
• Andre midlertidige tilskudd :
- Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 10,5 mill.
- Lokale samarbeidsprosjekt i 3 regioner: Kristiansand, Trondheim og Skien
tiltak mot tvangsekteskap: 1,22 milll
NY SJANSE
• Ny sjanse vil videreføres frem til sommeren 2013. 1.7 etableres et nytt
tilskudd, Jobbsjansen som er et tiltak for innvandrere som står langt utenfor
arbeidsmarkedet og faller utenfor andre arbeidstiltak. Den skal rette seg
spesielt mot kvinner som er hjemme, som ikke deltar i kvalifisering og som
ikke får sosialhjelp.
Til sammen foreslås disse tilskuddene på kr 57 millioner for 2013.
Øremerking eller rammetilskudd??!
• Hvorfor øremerking?
• Flyktninger er svært skjevt fordelt i kommunene
• Antallet varierer for hvert år
• Kommunene er pålagt en rekke oppgaver som krever mye ressurser, derfor
viktig at ressursene følger personene.
• I realiteten er integreringstilskuddet og tilskudd til voksenopplæring
«øremerkede rammetilskudd»

similar documents