Se hele presentasjonen som ble vist

Report
Velkommen til konferansen
«Hvordan løfte
Lillehammerregionens næringsliv
mot år 2024?»
Spørsmål eller kommentarer underveis:
Twitter: #lhmr2024
SMS: til nummer 917 69 937
Idrettsbasert næringsliv
• Hvorfor: utnytte den posisjonen og det utgangspunktet
regionen har innen idrett til å skape arbeidsplasser og verdier
• Mål: Gjøre Lillehammerregionen kjent for sitt idrettsbaserte
næringsliv
1
Etablere en idrettsinkubator med internasjonal anerkjennelse
2
Etablere et strategisk og langsiktig samarbeid med regioner i andre land
3
Etablere et ARENA-program for sportsutstyrsprodusenter i Norge
4
Etablere Lillehammer Olympic Legacy Center
5
Etablere en merkevareprofil for en overgripende satsing på idrettsbasert
næringsliv
SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024
Film-, TV- og spillproduksjon
• Hvorfor: Innen kulturfeltet er Film-, TV- og spillproduksjon blant
områdene som har størst interesse også i et næringsperspektiv
• Mål: Lillehammer-regionen skal, gjennom samarbeid med aktører
regionalt, nasjonalt og internasjonalt, bli en enda mer attraktiv og
komplett region innen film og TV og interaktive medier.
1
Videreutvikle dagens produksjonsmiljø for å sikre en bredde i
kompetanse og produksjoner
2
Videreutvikle arbeidet med dramaproduksjoner for barn og unge
3
Filmbransje og spillbransje utvikling prosjekter for interaktive medier i
samarbeid med og næringsliv, kulturinstitusjoner, skoleverket mv.
4
Filmbransje og spillbransje skal utvikle interaktive prosjekter i samarbeid
med og næringsliv, kulturinstitusjoner, skoleverket mv.
SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024
Reiseliv og opplevelser
•
Hvorfor: Dette er en av de største verdiskaperne i vår region og en næring med
ytterligere potensiale for vekst både nasjonalt og internasjonalt. Et av de
områdene der vi har kommet lengst ift å arbeide med utgangpunkt i
klyngetankegang og triple helix.
•
Mål: Øke den regionale verdiskapingen fra reiseliv og opplevelsesnæringen
gjennom helhetlig, langsiktig og målrettet arbeid med å utvikle Lillehammer
som Europas mest komplette region for opplevelser og vintersport.
1
«Familieeventyret Lillehammer» - Norges beste helårs reisemål for
barnefamilier
2
Utvikle idrettsturisme i verdensklasse
3
Styrke arrangementenes verdiskaping
4
«Into Norway» - Internasjonale rundreiser sommerstid
5
Øke den regionale verdiskapingen fra fritidsboligene
SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024
IKT
• Hvorfor: Det er identifisert omtrent 750 arbeidsplasser innen IKT i
regionen, og med Cyberforsvaret som spydspiss har regionen alle
muligheter for å få til en betydelig vekstnæring i IKT
• Mål: 2000 arbeidsplasser i 2024 (fra dagens 750)
1
Styrke Cyberforsvaret som internasjonal kompetanseorganisasjon og
regional arbeidsgiver
2
Øke antallet offentlige IKT-arbeidsplasser i regionen
3
Tilrettelegge for å tiltrekke flere private IKT-arbeidsplasser
4
Skape organisk vekst i nyetablerte og eksisterende bedrifter
5
Opprettelse av nasjonal CSIRT for kommunal sektor
SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024
Råvareforedlingssektoren
• Hvorfor: Regionen har tross flere sterke innovative
videreforedlere, et potensial for mer.
• Mål: Lillehammer-regionen skal kunne være ledende gjennom
verdiskaping gjennom råvarevidereforedling.
1
Hvordan opplever videreforedlerne at vi møter deres behov i dag?
2
Hvordan kan regionen legge til rette for at videreforedlerne skal kunne
vokse fremover?
3
Hvordan kan eksistensen av dagens virksomheter i regionen brukes til å
tiltrekke seg nye?
4
Hvordan kan vi stimulere til sterke produksjonsmiljøer som i større grad av
interaksjon mellom virksomhetene?
5
Hvordan kan det stimuleres til større grad av etableringer gjennom spin-off
fra eksisterende foredlingsindustri?
SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024
Triple helix – trekantsamarbeid
• Hvorfor: Offentlig sektor, næringsliv og FoU-sektoren
samarbeider og forsterker hverandre
• Mål: Etablere en stabil arena for diskusjone, som gir minst ett
igangsatt trekantsamarbeid av betydning hvert år
Pågående eksempel – innovasjon i offentlig sektor
Innovasjon i offentlig sektor et svært viktig nasjonalt tema
Lillehammer kommune har uttrykt ambisjoner om slikt samarbeid
Høyskolene i Gjøvik og Lillehammer landsledende
Etablert samarbeid med HiG, HiL og Sintef Raufoss Manufacturing
Relevant for IKT bedriftsnettverket
SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024
Regionmarkedsføring – bo, etablere og
studere
• Hvorfor: Lillehammerregionen er en attraktiv region, men vi gjør
svært lite profileringsarbeid som region for å tiltrekke oss nye
innbyggere
• Mål: Lillehammerregionen skal være blant Norges mest attraktive
bo- og arbeidsmarkedsregioner.
1
Gjøre det enkelt å flytte hit
2
Skape en stolthet hos regionens ungdommer og gi dem tilbakeflyttingslyst
3
Utnytte tilflytningspotensialet i studentmassen
4
Styrke eksternt omdømme og skape intern stolthet
5
Felles profileringsplattform og markedsføring
SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024
Næringsarealstrategi
• Hvorfor: Oppfylle bedrifters arealbehov vesentlig både for å
tiltrekke seg nye og muliggjøre vekst for eksisterende.
• Mål: Lillehammer-regionen skal kunne møte arealbehovet til
enhver type bedrift og miljøer av bedrifter.
1
Er dokumentasjonen over eksisterende tilgjengelig samlet næringsareal
god nok?
2
Hvordan møter dagens regulerte areal det antatte fremtidige behovet både
for næringsareal og for samferdselsareal?
3
Hvordan legge grunnlaget for en helhetlig næringsarealstrategi i regionen?
4
Hvordan kan regionen bli dyktigere på å bruk arealelementet som en del av
totalpakken for å stimulere til vekst samt sikre seg nye virksomheter?
5
Hvordan kan regionen bruke arealstrategien mer aktivt fremover som et
konkurransefortrinn ift andre regioner?
SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024
Veiledningsapparatet
• Hvorfor: Et riktig organisert næringsveiledningsapparat funksjonelt
og institusjonelt, kan gjøre en stor forskjell.
• Mål: Lillehammer-regionen skal ha et næringsveiledningsapparat
som kan være et effektivt virkemiddel for å stimulere til
etableringer og vekst i eksisterende virksomheter.
1
Hvordan opplever etablerere at vi møter deres behov i dag?
2
Hvordan sikrer vi oss at veiledningsapparatet har et sterk fokus ikke bare
mot nyetableringer, men også mot vekst i eksisterende virksomheter?
3
Hvordan stimulerer vi veiledningsapparatet til å være utadrettede og
offensive?
4
Hvordan kan veiledningsapparatet forenkels til å komme nærmere ”én
dør”-strategien?
5
Hvordan kan veiledningsapparatet i større grad inngå som en god samkjørt
del av totalpakken for å gjøre Lillehammer-regionen næringsattraktiv?
Spørsmål eller kommentarer
underveis:
Twitter: #lhmr2024
SMS: til nummer 917 69 937

similar documents