Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 1 år efter

Report
Færdselssikkerhedskommissionens
handlingsplan 1 år efter
Sven Krarup Nielsen
Vejdirektoratet
Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan
Hvad var nyt?
•
Nye mål
•
Fokus på det væsentlige
•
Alle har et ansvar – et samspil
•
10 fokusområder
•
12 målepunkter
•
74 tiltag med tilhørende faktaark
•
En aftalt procedure for opfølgning
Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan
Nye mål
Færdselssikkerhedskommissionen har valgt at følge EU’s
målsætning om at halvere antallet af trafikdræbte fra 2010 til 2020
og har opstillet et lignende mål for alvorligt og lettere
tilskadekomne:
Der ønskes en halvering i antallet af dræbte, alvorligt og
lettere tilskadekomne i trafikken frem til 2020 i forhold til 2010
Målet er at der i 2020 højst være:
120 dræbte
1000 alvorligt tilskadekomne
1000 lettere tilskadekomne
Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan
Fokus på det væsentlige
Under overskriften ”Hver ulykke er en for meget – et fælles
ansvar” arbejder Færdselssikkerhedskommissionen for, at:
•
Fejl i trafikken ikke medfører alvorlige ulykker
•
Risikovillig kørsel begrænses mest muligt
Trafikanternes fejl
og uvaner medvirker
til mere end 90 % af
ulykkerne
Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan
Alle har et ansvar – et samspil
•
Politiet
•
Kommunens institutioner
•
Regionerne
•
Den private sektor
•
Indgå partnerskaber
•
Stil krav ved indkøb og udbud
Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan
10 fokusområder
– baseret på de største sikkerhedsproblemer
Fokusområde 1- 4 trafikantadfærd
1.
For høj hastighed
2.
Spiritus, narkotika og medicin
3.
Uopmærksomhed
4.
Manglende sele- og hjelmbrug
Fokusområde 5 - 7 trafikantgrupper
5.
Ulykker med fodgængere
6.
Ulykker med cyklister og knallertførere
7.
Ulykker med unge bilister (op til 24 år)
Fokusområde 8 - 10 ulykkestyper
8.
Mødeulykker
9.
Eneulykker
10.
Ulykker i kryds i åbent land
Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan
12 målepunkter
1.
For høj hastighed – tal for hastighedsoverskridelser
2.
Spiritus, narkotika og medicin – statistik for spritulykker
3.
Uopmærksomhed – tal for bilister der udfører distraherende handling
4.
Manglende sele- og hjelmbrug – brug af sele og cykelhjelm
5.
Ulykker med fodgængere – statistik for ulykker med fodgængere
6.
Ulykker med cyklister og knallertførere – statistik for ulykker med
cyklister og knallertførere
7.
Ulykker med unge bilister (op til 24 år) – statistik for ulykker med unge
bilister
8.
Mødeulykker – statistik for mødeulykker
9.
Eneulykker – statistik for eneulykker
10.
Ulykker i kryds i åbent land – statistik for krydsulykker
Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan
70 tiltag med tilhørende faktaark
•
Som noget nyt er handlingsplanen suppleret med fakta ark på alle
foreslåede tiltag
•
Fakta-arkene indeholder:
•
Formål og virkning af tiltaget
•
Effekt og potentiale
•
Besparelse og investeringer
•
Forfatter
•
Referencer
Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan
70 tiltag
fordelt på et eller flere fokusområder:
•
11 lovgivning, sanktion og kontrol
•
15 undervisning og kommunikation
•
30 vejtekniske
•
12 køretøjstekniske
•
2 skadestueregistrering og digitalt hastighedskort
•
Hertil kommer 27 forslag til forsknings- og vidensbehov
•
De vejtekniske tiltag er beskrevet i en ny håndbog
Procedure for opfølgning
Udviklingsnotat 4 gange om året
Fremover vil
Færdselssikkerhedskommissionen på sine møder
blive præsenteret for
udviklingen på samtlige 12
fokusområder.
Procedure for opfølgning
Opfølgningsnotat hvert år i august
•
Færdselssikkerhedskommission
en opfølgningsgruppe vil hvert
år, når de endelige ulykkestal
for sidste års ulykker, altså i
foråret, sammenstille sidste års
status på samtlige målepunkter.
Udviklingsnotat august 2014
Antal dræbte er stigende
Udviklingsnotat august 2014
Fodgængerulykker
Udviklingsnotat august 2014
Cyklist ulykker
Udviklingsnotat august 2014
Ulykker med unge bilister
Udviklingsnotat august 2014
Ulykker i kryds i åbent land
Opfølgningsnotat august 2014
Der skal fokus på tre områder:
•
Bløde trafikanter, der ikke har
samme positive udvikling som
øvrige trafikanter
•
Skadestuedata. Der skal laves en
cost-benefit analyse
•
Elcykler. Udviklingen skal
overvåges.
Opfølgningsnotat august 2014
Bløde trafikanter
•
Det totale antal dræbte og tilskadekomne er faldet 48 % siden 2005.
•
I samme periode er antallet af dræbte og tilskadekomne fodgængere
faldet med 31 %
•
I samme periode er antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister faldet
med 39 %
•
Derfor skal der fokuseres på indsatser over for fodgængere og cyklister
Opfølgningsnotat august 2014
Reducere antallet af fodgængerulykker
•
Afgiftsnedsættelse for nødbremsesystem
•
Kampagner, politikontrol og vejteknik der reducerer
•
Ulykker under bakning
•
Ulykker på fortovet, hvor bilen ikke burde befinde sig
•
Ulykker i mørke med høj fart, unge og alkohol
•
Ulykker med børn, der enten var for små som trafikanter eller legede med
kammerater
•
Ulykker i forbindelse med krydsning af vejen typisk på strækninger og uden for
fodgængerfaciliteter
•
Som HVU har anbefalet i sin sidste rapport
Opfølgningsnotat august 2014
Reducere antallet af cykelulykker
Med Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i
Infrastrukturfonden af 24. juni 2014 blev der afsat midler til opfølgning på
den strategi til forebyggelse af højresvingsulykker:
•
Cykelbokse
•
Undervisningspakke til chaufføruddannelsen
•
Kampagne rettet til cyklister
•
Videndeling med kommunerne
•
Sikring af kryds i åbent land på statsvejene, herunder især forebyggelse
af ulykker med cyklister.
Opfølgningsnotat august 2014
Skadestuedata - cost-benefit analyse
Henvendelse til KL for at igangsætte et projekt, som kan dokumentere og
vurdere de økonomiske gevinster for de implicerede myndigheder og
institutioner ved anvendelse af skadestuedata.
Opfølgningsnotat august 2014
Elcykler
•
Udviklingen bør følges tæt, da Vejdirektoratets Udvidede
Dødsulykkestatistik antyder et andet ulykkesbillede for elcykler end for
andre cykler
•
Vejdirektoratet har inviteret interessenter til møde om udviklingen på
elcykelområdet. Det er aftalt at følge emnet tæt og samle yderligere
viden
Hjælpemidler
Brug Håndbog, Trafiksikkerhed
Brug Håndbog, Trafiksikkerhed
Et eksempel
Brug Håndbog, Trafiksikkerhed
Beskrivelse af tiltag
•
Funktion og udformning
•
Effekt
•
Øvrige forhold
•
Referencer
Hjælpemidler
Brug VEJNETTET
Tak for opmærksomheden
Sven Krarup Nielsen, [email protected]

similar documents