Offentlig støtte til tannbehandling * hvem får det i dag?

Report
Offentlig støtte til tannbehandling – hvem får det i dag?
Per Lüdemann; overtannlege
Stjørdal 18. juni 2014
Tema
Datakilder
Offentlig stønad tannhelse
Oppsummering
2
Verdikjeden fra grunndata til formidling
Myndigheter
Formidling
Forskning
Analysemiljø
Innsamling og
konsolidering
av data
Tannhelseregister
NHN
Fag- og legfolk
Forutsetning:
• Automatisert overføring av informasjon
• Terminologi
• Standardiserte tekster
EPJ
|3
Datakilder
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering)

nasjonalt informasjonssystem med styringsinformasjon
– kommunale og fylkeskommunale tjenester
– bruk av ressurser på ulike tjenesteområder
– egenskaper ved befolkningen
KUHR: Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon

opplysninger om all refusjonsberettiget behandling
– pasient - , behandler og behandlingsopplysninger («komplett» fom 2011)
– ca 3 700 behandlere ( 3 300 tannleger/400 tannpleiere) som har direkte oppgjørsavtale
– kan ikke kobles mot andre datakilder (kun ved f.eks. forskning)
Socialstyrelsen i Sverige – Tandhälsoregistret
 alle tilstander/behandlinger omfattet av statlige refusjon (> 19 år)
–
–
4,3 millioner personer
overføringsverdi ved sammenligninger med KUHR (SSB)
Utvalgsundersøkelser
 et utvalg av enheter som skal si noe om populasjonen (statistisk metode)
|4
Datakilder
Barn og ungdom/prioriterte grupper:
 KOSTRA
 KUHR (kjeveortopedi)
 Utvalgsundersøkelser
Voksne (> 21 år)
 KUHR
 Utvalgsundersøkelser
 Tandhälsoregistret (Sverige)
Regnskaps - /bokføringsregister
 Opprettet for å ha oversikt over ressursbruken
 Gir verdifull informasjon om utført behandling på de som omfattes av registrene
 Begrenset informasjon om diagnose (årsak til behandling)
5
Tema
Datakilder
Offentlig stønad tannhelse
Oppsummering
6
Totale tannhelsemarked i Norge (2013):
15, 6 milliarder kr. (SSB)
NAV
0,1- 0, 2
milliarder
Folketrygden
(2013)
1, 9 milliarder kr.
Div. ordninger:
 Helseforetak
 Forsvaret
 Fengsel
 TK
 Asylsøkere
?
Fylkeskommunene
(2013)
2,9 milliarder kroner
Egenbetaling: 10 milliarder
7
Hovedmål med helseøkonomi og finansiering:
Finansieringsordninger som støtter opp om en effektiv og rettferdig
helsetjeneste av god kvalitet
riktige prioriteringer
effektiv og rettferdig helsetjeneste av
god kvalitet
effektiv ressursbruk
Helhetlig utvikling av finansieringsordninger
Rett ytelse til rett tid, gjennom bedre informasjon
Styrke data- og analysegrunnlag for informasjon, styring og beslutninger
8
Tannhelsepolitikk
• Grunnlag:
– St.meld. nr. 35 (2006-2007): Tilgjengelighet, kompetanse
og sosial utjevning - Framtidas tannhelsetjenester
– god tannhelse er god folkehelse – økt fokus på helsefremmende og
forebyggende arbeid
– nye rettigheter til de som trenger det mest
– effektiv oppgavefordeling mellom tannpleiere og tannleger
– skjerming av utgifter for de som trenger det mest
– styrkede forbrukerrettigheter og god prispolitikk
– en styrket regional tannhelsetjeneste
– økt kunnskap og bedre kvalitet
9
Fylkeskommunal tannhelsetjeneste - ressurbruk
| 10
Fylkeskommunal tannhelsetjeneste - omfang
SIC: Signifikant karies indeks
Gjennomsnitt DMFT på 1/3 av gruppen med mest karies
| 11
Fylkeskommunal tannhelsetjeneste – behov gruppe A
12
Fylkeskommunal tannhelsetjeneste - resurser
Pasientbehandling blir (hovedsak) utført av:
 tannleger
 tannpleiere
 tannlegespesialister
Privat tannhelsetjeneste:
 tannleger: reduksjon på 5 % 2011 - 2012
 tannpleiere: reduksjon på 2 % 2011 - 2012
Fylkeskommunal tannhelsetjeneste
 økning ansatte alle grupper
13
Fylkeskommunal tannhelsetjeneste - utvikling
14
Forskrift - folketrygdloven § 5-6 og 5-6 a:
•
Forskrift § 5-6 - tannlege :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
•
Sjelden medisinsk tilstand
Leppe-kjeve-ganespalte
Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
Periodontitt
Tannutviklingsforstyrrelser
Bittanomalier
Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
Hyposalivasjon
Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
Tannskade ved godkjent yrkesskade
Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt
funksjonsevne
Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven
Forskrift § 5-6a – tannpleier:
–
stønad til dekning av utgifter til undersøkelse/behandling av periodontitt ved punkt 1, 4, 6 og 14
Avgrensninger av stønadsberettiget tannbehandling
A
B
C
A. Behandling som er mulig å gjøre, men ikke alt er forenlig med
allmennt aksepterte fagligs retningslinjer
B. Behandling som er forenlig med allmennt aksepterte faglige
retningslinjer
C. Behandling som gir refusjon fra folketrygden
| 16
Folketrygden
 § 5-6 : Tannlegehjelp
 § 5-6 a: Tannpleierhjelp

§ 5-24 a: Stønad til helsetjenester i et annet
EØS-land
 Fltl. § 5-6/5-6a
 Lov om tannhelsetjenesten (§ 1-3, a-d)
2013:
 Tannlege: 1 876 mill. kr
 Tannpleier: 49 mill. kr
17
Folketrygden
 periodonti (6 a og b): 563 mill kr.
 kjeveortopedi : 561 mill kr.
 samlet: 1 124 mill kr. (60 % av total)
 sjeldne medisinske tilstander: 33 mill kr.
 leppe-kjeve-gane spalte: 5 mill kr.
 kreft i munnhulen: 14 mill kr.
 samlet: 52 mill kr. (3 % )
| 18
Folketrygden – implantatbasert protetikk
| 19
Folketrygden - kjeveortopedi
250
553
453
476
491
561
524
200
150
100
50
år 2008
år 2008
år 2009
år 2010
år 2011
2008 – 2013:
 økning 108 mill. kr
 tilsvarer 24 % økning (1/4)
år 2012
år 2013
år 2009
år 2010
år 2011
år 2012
For us
pkt 8a
pkt 8b
pkt 8b søsken
pkt 8c
pkt 8c søsken
Pkt 8 b som øker
Pkt 8 c uforandret
Pkt 8 a synkende tendens
20
år 2013
Folketrygden
Lavinntektsgruppene:
 Heterogene
 Er mere utsatt enn grupper med høy inntekt
 tannhelsetilstand/tannlegetjenester
 helsetilstand/bruk av helsetjenester
 sosial kontakt
Sverige:
Tandhälsoregistret måler 2 typer tannstatus:
 Antall egne tenner
 Antall ubehandlede tenner
4 mill personer (2012) over 20 år:
 90 % har > 20 tenner
 6 % har 10-19 egne tenner
 3 % < 10 tenner
| 21
Tema
Datakilder
Offentlig stønad tannhelse
Oppsummering
22
Vi bruker mye penger – både privat og offentlig
 Har vi:
 riktige prioriteringer ?
 effektiv og rettferdig helsetjeneste av god kvalitet ?
 effektiv ressursbruk ?
Mange myter – også i tannhelsetjenesten
 etableres som sannheter (?)
 men - hva kan tilgjengelig data-grunnlag indikere?
 og forholder vi oss til fakta ?
| 23
Fylkeskommunenes oppgaver i 2014
• Fylkeskommunal tannhelsetjeneste
Samarbeide med privat tannhelsetjeneste for å løse offentlige oppgaver
Ha gode rutiner for bekymringsmeldinger til barnevernet
Bidra til rekruttering av kandidater til spesialistutdanning
Utarbeide samarbeidsavtaler med den kommunale helse- og
omsorgstjenesten for å bidra til at tannhelsetjenestelovens prioriterte
grupper får tilgang til tannhelsetjenester og hjelp til nødvendig daglig
munnstell.
24
St.meld. nr. 7 (2008-2009) . Et nyskapende og bærekraftig Norge
 offentlig sektor kan samle/nyttiggjøre seg store
informasjonsmengder
 legger grunnlag for andre måter å utføre tjenester på
 offentlig sektor bestemmer innholdet i tjenestene
 kan overlate til andre utføring
 måle resultatoppnåelse fremfor forbruk av
innsatsfaktorer
 ansatte er en viktig kilde til innovasjon
 nær kontakt med brukerne av tjenestene
 lederansvar å ha en innovasjonskultur i offentlig sektor

nødvendig å utvikle ny kunnskap
 hvordan virksomheter bør innrettes best mulig for
brukere og medarbeidere
 brukerstyrt forskning for å finne frem til forbedrede
løsninger på utfordringer
| 25

similar documents