Børnehaveklassen - Hunderupskolen

Report
Børnehaveklassen
Velkommen til
Hunderupskolen
”Det var faktisk rigtig sjovt at starte i skolen.
Men inden havde jeg sommerfugle i maven –
rigtig mange. Ti! Ti og tredive,måske….100.”
Benjamin, 6 år.
Forårs SFO
i Odense Kommune
Evaluering af pilotprojekt
• Odense Kommune har pilottestet Forårs SFO på tre skoler
• Evalueringen af Forårs SFO har vist:




en stor tilfredshed blandt børn og forældre
at børnene får en mere tryg skolestart
at børnene får en mere glidende overgang fra børnehus til skole
at børnene får nye sociale og personlige kompetencer
Formål
at skabe en glidende
overgang fra dagtilbud til
skole
at støtte en
sammenhængende og
helhedsskabende
oplevelse hos børn og
forældre.
at skabe et særlig
tilrettelagt tilbud
målrettet aldersgruppen
Et særligt tilrettelagt tilbud i overgangen mellem
dagtilbud og skole
• Samarbejde mellem børnehuse og skoler på ledelse og
medarbejderniveau
• Helhed og sammenhæng mellem dagtilbud og skole
• Stort lokalt indflydelsesrum
Forårs SFO
- på Hunderupskolen
• Særligt tilrettelagte pædagogiske aktiviteter rettet mod
børnegruppen
• Tryghed
• Kendskab til skolen
• Arbejde med forskellige grupperinger – øge kendskab til børnene
• Pædagogen fra Forårs SFO fortsætter i børnehaveklassen
• Lokaler i tilknytning til den øvrige skole
• Fysiske rammer – legeplads - udearealer
Forårs SFO
- på Hunderupskolen
• Obligatorisk Forårs SFO
• Kommunens tilbud til skolebørn mellem 1. marts og 31 juli
• Hvis forældre ikke ønsker at gøre brug af forårs SFO indskrives
barnet til skolestart pr. august 2014
• Forårs SFO er et heldagstilbud.
• Sampasning i ferier og skolefridage (3 dage op til påske, dagen efter
Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og uge 28, 29 og 30)
• Forhåndstilkendegivelse ved indskrivningen
Vil du vide mere om
Den Sammenhængende
Skoledag...
www.odense.dk/dss
Skoleparat????
• Barnet vil almindeligvis vise, om det er
skoleparat ved sine fortrukne aktiviteter og
interesser.
• Ikke alle børn er ved starten af
børnehaveklasen i 6-års alderen på samme
udviklingstrin.
Skoleparat????
• Det er en periode, hvor udviklingen sker
hurtigt. Nogle børn er sent modne, men tager
herefter fat med stor styrke.
• Andre er tidligt parate, men har måske svært
ved det sociale samspil og det mere kollektive.
• Børnehaveklassen er derfor et år, hvor der
trænes og øves.
”Børnehaveklassen er ikke ligesom at gå i
børnehave. Man bestemmer ikke selv,
hvad man skal tegne.” Josefine, 6 år.
Børnehaveklassen
I børnehaveklassen bygges der videre på den viden og de
færdigheder, børnene har i forvejen.
Der lægges stor vægt på den sproglige opmærksomhed, som er
begyndelsen til den første læseindlæring.
Hverdagen bliver langt mere struktureret, end børnene tidligere
har været vant til, og det betyder meget mindre tid til fri leg.
En sammenhængende skoledag
• En skoledag fra kl. 8.00 – 14.00
• Undervisning og pædagogiske aktiviteter
• Skoledagens udformning: timer, blokke,
pauser, leg, bevægelse
En sammenhængende skoledag
• Flere undervisningstimer end tidligere
• Inklusion – plads til alle elever
• Faglige støtte funktioner er kommet tættere
på skolen
Børnehaveklassen
Selvhjulpenhed:
• tage tøj af og på - efter vind og vejr
• klare at tørre sig selv efter toiletbesøg
• vaske hænder
• holde styr på egne ting
• spise og drikke pænt
Børnehaveklassen
Socialt/følelsesmæssigt:
• tage hensyn til andre
• lytte til hinanden
• ikke afbryde
• vente på tur
• kunne tåle ikke at være midtpunkt hele tiden
• vise medfølelse og sætte sig i andres sted
Børnehaveklassen
Kontakt til børn og voksne:
• aflæse andre børns signaler
• respektere deres grænser
• turde tage kontakt på en positiv måde
• kunne lege med andre børn, i store og små grupper
• være tryg ved at være sammen med mange børn og
forskellige voksne
• selv at være aktiv og tage initiativ
Børnehaveklassen
Koncentration:
• forstå en kollektiv besked og udføre denne
• arbejde selvstændigt i en længere periode ad
gangen uden voksenkontakt
• sidde stille i 10-15 min., og være opmærksom
Respektere regler og forstå
dem:
• kende sine egne grænser
”Skolen er lidt bedre end
børnehaven, fordi der er to
steder, man skal hen:
Både SFO og skole.” Jonas, 6 år.
Børnehaveklassen
Børnehaveklassen er obligatorisk fra 1. august 2009.
Det betyder, at børn, der fylder 6 år i kalenderåret
2014 skal starte i børnehaveklasse til august 2014 Forårs SFO marts 2014
Børn, der fylder 5 år inden 1. oktober 2014 kan evt.
starte, men da børnehaveklassen normalt er 1-årig,
bør det nøje overvejes om barnet er modent nok til at
starte i skolen.
Åbent Hus
Åbent Hus:
onsdag den 13. november og torsdag
den 14. november mellem kl. 16.00 og 19.00
i børnehaveklassen.
Børnehaveklassen
Udsættelse af skolestart:
Anmodning om udsættelse af start. Skema findes
på Odense Kommunes hjemmeside.
Udsættelse af skolestarten skal være begrundet i
hensyn til barnets udvikling.
Udsættelse af skolestarten skal begrundes
skriftligt.
Det er skolelederen, der bevilger udsættelse af
skolegangen.
En samtale på pigetoilettet mellem to børnehaveklasse piger.
Pige 1: Pige 2, synes du ikke også at det er død irriterende med det nye
med at man skal have hjemmesko på i SFO-en?
Pige 2: Nææ det synes jeg faktisk er meget rart.
Pige 1: Ja, det synes jeg også, men der er nogen der synes det er
irriterende.
Husk:
Den digitale indskrivning
slutter den 17. november 2013

similar documents