Ladda ner

Report
DB SCHENKERhealthcare
Läkemedel och
hälsovårdsprodukter på väg
2012-09-04 Apoteksmässan
Linda Svärd
Inledning
Vi har…
 … flerårig vana av att distribuera läkemedel i dedikerade och slutna logistiklösningar
 … kompetens inom kundbehov, lagkrav och standards
 …fasta leveranstider* till Sveriges alla apotek
 … tagit steget att ytterligare utveckla vår närvaro inom detta segment
För att lösa uppgiften är vi…
 … idag över 8000 personer utbildade i GDP inom Schenker och dess åkerier
 … rustade med rutiner och teknik för att erbjuda obrutna temperaturkedjor med hög
säkerhet och full spårbarhet
Vi är stolta över att kunna erbjuda…
 … marknadens starkaste logistiklösningar för Healthcare
2
*) Leveransintervall á +/- 30min är idag definierade för 1350 svenska apotek
Agenda
Krav och
regelverk
Vårt grepp om
Healthcare
3
Summering och
argument
Agenda
Krav och
regelverk
 Vilka regler styr?
 Krav på utbildning
 Krav på säkerhet
 Krav på temperatur
Vårt grepp om
Healthcare
 Transportkedjan
 Control Tower
 Leverans & retur
4
Summering och
argument
 Vi tar kvalitet på allvar
 Healthcare organisation
 Ytterligare styrkor
Agenda
Krav och
regelverk
 Vilka regler styr?
 Krav på utbildning
 Krav på säkerhet
 Krav på temperatur
Vårt grepp om
Healthcare
 Transportkedjan
 Control Tower
 Leverans & retur
5
Summering och
argument
 Vi tar kvalitet på allvar
 Healthcare organisation
 Ytterligare styrkor
Krav och regelverk:
Detta skall vi förhålla oss till
LVFS
2009:11
Läkemedelsverkets föreskrifter
om partihandel med läkemedel
GDP
Good Distribution Practice
of medical products for human care
Kundkrav
Tid, temperatur, kvalitet, …
6
Krav och regelverk:
Kravområden (Utbildning)
Utbildning
Säkerhet
Temperatur
GDP-utbildning
 Samtliga kontors- och terminalmedarbetare på DB Schenkers distrikt
 All övrig personal som påverkar eller kommer i kontakt med flödet
 Utbildning genom e-learning
 Repetitionsutbildning vart 2:a år
 Integration med passagesystem
 Dokumenteras och arkiveras i 5 år
Utbildning i kundkrav och lokala rutiner
 Alla berörda medarbetare som administrativt eller fysiskt hanterar flödet
 Medarbetare / personal med indirekt påverkan (såsom städpersonal) inkluderas
7
Krav och regelverk:
Kravområden (Säkerhet)
Utbildning
Terminaler
 Endast godkända omlastningsytor används
 Godkännande enligt MSS och
AEO
 Terminals passagekontroll är
kopplad till utbildningsregister
 Kameraövervakning
Säkerhet
Dedikerade ytor
 Tydligt avgränsat från övrigt gods
mht risk för kontaminering
 Direkt till/från ytan vid lastning
och lossning
 All hantering sker inom ytan
 Temperaturkrav +5°…+25°C
 Temperaturlogg med alarm
 Skadedjursavtal och ljusfällor
 Städrutin med uppföljningslogg
8
Temperatur
Fordonsflotta
 Endast av skåptyp, låsbara
 Temperaturaggregat
 Temperaturlogg med larm
 Städrutin med uppföljningslogg
 Endast av Schenker kontrakterade
åkerier
 Gods behandlas så att kontaminering förhindras
Krav och regelverk:
Kravområden (Temperatur)
Utbildning
Säkerhet
Temperatur
Temperaturkrav
 Transport i obruten kedja, +5°…+25°C
 Temperaturintervallet är valt för att passa kraven från de vanligaste ingående produkterna
 Andra temperaturkrav kan diskuteras
 Övervakningssystem med larmfunktion i realtid
 Samtliga delar av transport- och hanteringskedjan omfattas:
Inhämtning, Terminal, Fjärrtrafik och distribution
9
Krav och
regelverk
 Vilka regler styr?
 Krav på utbildning
 Krav på säkerhet
 Krav på temperatur
Vårt grepp om
Healthcare
 Transportkedjan
 Control Tower
 Leverans & retur
10
Summering och
argument
 Vi tar kvalitet på allvar
 Healthcare organisation
 Ytterligare styrkor
Vårt grepp om Healthcare
Transportkedjan
 Vårt starka nätverkskoncept
anpassat för branschens behov
 Dag 1-leverans* till alla Apotek
 Stordrift – på innehållets villkor
Leverans och returer
 Anpassat för behov hos såväl
avsändare som mottagare
 Vi har kartlagt Sveriges
samtliga mottagare
Control tower
 Tillmötesgår segmentets behov
av dedikerad uppmärksamhet
11
*)Avvikelser för vissa inhämtningsorter
Vårt grepp om Healthcare:
Transportkedjan (överblick)
Vårt grepp om Healthcare:
Leverans och returer
Figur t h:
I vårt arbete för att kvalitetssäkra
förutsättningarna har vi varit i
kontakt med samtliga svenska
apoteksenheter (2012). Vi har
på detta sätt kartlagt specifika
behov och skapat oss en god
bild av branschens förutsättningar.
 Dagliga leveranser till alla apotek och fasta leveranstider till alla apotek
(leveransintervall á +/- 30 minuter är idag definierade för 1350 svenska apotek)
 Systematik i avvikelsehantering och förbättringsarbete
 Leveransrutiner kan anpassas efter behov för respektive mottagare
 Scanning vid leverans - Kvittens av apotekspersonalen
 Vid tidig leverans används nyckel och larmkoder
 Vid returupplägg hämtas returer i samband med leverans
13
Vårt grepp om Healthcare:
Controltower
<1h
1-3h
3-5h
I tid: 94%
5%
• Ett dedikerat Control Tower är strategiskt
placerat och tar det samlade ansvaret för
hela eller delar av kundens logistikprocess.
•
Bland fördelarna för vår kund:
1%
 En (1) kontakt för hela logistikkedjan
 Förbättrade möjligheter till proaktivitet från Schenkers sida
 Ökad tillgänglighet och snabbare informationsflöde
14
I tid
Åskådliggörande av utfall:
Leverans mot utlovad tid
Krav och
regelverk
 Vilka regler styr?
 Krav på utbildning
 Krav på säkerhet
 Krav på temperatur
Vårt grepp om
Healthcare
 Transportkedjan
 Control Tower
 Leverans & retur
15
Summering och
argument
 Vi tar kvalitet på allvar
 Healthcare organisation
 Ytterligare styrkor
Summering och argument:
Kvalitet och organisation
Verksamhetens engagemang
Lyhörd kunddialog
Avvikelsearbete
Arbete för
ständiga
förbättringar
Vi tar kvalitet på allvar
 Vårt ledningssystem har anpassats för Healthcare behov
 Kvalitetsutveckling och interna revisioner samordnas av
en dedikerad roll i organisationen
 Egenkontroll / intern revision löpande enligt fastställda scheman
 Avvikelsehantering som viktig del i våra ständiga förbättringar
Healthcare organisation
 Hanteras som eget branschsegment
 Representeras med egna resurser inom samtliga processområden, såsom Produktion, Marknad, Kvalitet mfl
 Implementerings-team
16
Kundnytta
Effektivitet
Engagemang
Summering och argument:
Slutligen…
Kontroll och uppföljning
En stor mängd beprövade e-tjänster (tracking, mm)
möjliggör mer effektiv administration och överlägsen
kontroll. Vi utvecklar och förfinar dessutom dessa
verktyg fortlöpande.
Minskad miljöpåverkan
Genom samlastning med annat gods blir miljöpåverkan
ca 20 % lägre jämfört med dedikerade slingbilar.
Minskad stöldrisk
Genom samlastning med annat gods fås en utspädningseffekt
av stöldbegärliga läkemedel jämfört med dedikerad slingbil.
Vi arbetar aktivt med säkerhetsfrågor och våra enheter är
certifierade enligt AEO/MSS.
Säker temperaturhållning
Temperaturintervallet 5 – 25 grader i hela
transportkedjan. Tempgivare med larmfunktion finns i
alla bilar. Möjlighet till temperaturkurvor i realtid.

similar documents