Návrh zákona o sociálnej práci o podmienkach výkonu niektorých

Report
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
máj 2014
 Vláda Slovenskej republiky dňa 23. 4. 2014 schválila
návrh zákona (uznesenie č. 189/2014)
 Národná rada Slovenskej republiky na 35. schôdzi
(máj) prerokuje návrh zákona v prvom čítaní
 predpokladáme, že Národná rada Slovenskej republiky
na 36. schôdzi (jún) prerokuje návrh zákona v druhom
a v treťom čítaní
Očakávanie od právnej úpravy
Vymedzením sociálnej práce na účely
praxe, úpravou podmienok jej výkonu
a zavedením nových inštitútov pomôcť
zvýšiť profesijnú úroveň sociálnej práce
a tým pomôcť postupne zvyšovať
profesionalitu výkonu sociálnej práce a
budovať kredit tejto profesie.
Utvorenie právnych podmienok pre rozvoj
sociálnej práce sa aktuálne ukazuje ako jediná
cesta ako pomôcť rozvíjať sociálnu prácu.
Zákon - profesijný zákon
základné rámce
 tzv. profesijný zákon – zoberá sa otázkami profesie
a podmienok výkonu profesie
 všeobecný právny predpis vo vzťahu k osobitným
právnym predpisom
 univerzálne použiteľný pre všetky
v ktorých sa sociálna práca vykonáva
oblasti,
Vymedzenie sociálnej práce na účely zákona
(návrh neobsahuje definíciu sociálnej práce)
 Sociálna práca je odborná činnosť vykonávaná sociálnym
pracovníkom alebo asistentom
ustanovený osobitným predpisom.
sociálnej
práce
na
účel
 odborná činnosť je súbor pracovných činností, na vykonávanie ktorých sú
potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním VŠ vzdelania I. stupňa
v študijnom odbore sociálna práca alebo VŠ vzdelania II. stupňa v študijnom
odbore sociálna práca.
 Sociálna práca je aj špecializovaná odborná činnosť
vykonávaná sociálnym pracovníkom na účel ustanovený
osobitným predpisom
 špecializovaná odborná činnosť je súbor pracovných činností užšieho
zamerania sociálnej práce vykonávaných v ustanovenom špecializovanom
odbore sociálnej práce, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti
a zručnosti získané absolvovaním akreditovaného špecializačného
vzdelávacieho programu.
Základná osnova
 podmienky výkonu sociálnej práce
 podmienky výkonu niektorých odborných
činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
 zriadenie, postavenie, pôsobnosť Slovenskej
komory sociálnych pracovníkov a asistentov
sociálnej práce
 vzdelávanie
Kto vykonáva sociálnu prácu
 sociálny pracovník
 asistent sociálnej práce
----------------------------------------------------- výkon samostatnej praxe sociálneho
pracovníka
Podmienky výkonu sociálnej práce
odborná
spôsobilosť
sociálnej práce
na
výkon
- kvalifikačný predpoklad
- osobitný kvalifikačný predpoklad
- sústavné vzdelávanie
povolenie na výkon samostatnej praxe
sociálneho pracovníka (ak je sociálna
práca vykonávaná ako samostatná
prax).
Výkon samostatnej praxe sociálneho
pracovníka
•povolenie komory (správne konanie).
•zákonom ustanovené podmienky napr.
splnenie kvalifikačného predpokladu - VŠ II. stupňa sociálna práca +
prípadne špecializácia,
prax – výkon sociálnej práce v praxi najmenej tri roky,
výkon samostatnej praxe, na ktorú sa vzťahuje povolenie, umožňuje právny
predpis,
bezúhonnosť
zabezpečená supervízia na výkon samostatnej praxe
•Povolenie sa vydáva na neurčitý čas, nemožno ho
previesť na inú fyzickú osobu - sociálny pracovník plní
podmienky a absolvuje sústavne vzdelávanie
Podmienky výkonu niektorých odborných činností v oblasti sociálnych
vecí a rodiny
Odborné činnosti, ktoré vyžadujú špecifické vedomosti a zručnosti získané
absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu - nadstavbové
odborné činnosti.
sociálny pracovník/asistent sociálnej práce, psychológ, špeciálny pedagóg,
liečebný pedagóg, sociálny pedagóg iná fyzická osoba za podmienok
ustanovených týmto zákonom.
Odborná spôsobilosť na výkon nadstavbových odborných činností
kvalifikačný predpoklad – VŚ v študijnom odbore a stupni ustanovenom pre
príslušnú nadstavbovú odbornú činnosť,
osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon špecializovanej odbornej
činnosti, ak je to pre príslušnú nadstavbovú odbornú činnosť ustanovené
osobitný kvalifikačný predpoklad - akreditovaný vzdelávací program pre
príslušnú nadstavbovú odbornú činnosť,
sústavné vzdelávanie v nadstavbovej odbornej činnosti
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a
asistentov sociálnej práce
- zriadenie a postavenie komory
- pôsobnosť komory
- členstvo v komore
- orgány komory
Akreditácia špecializačného vzdelávacieho
programu a vzdelávacieho programu
• akreditačná komisia
• podmienky
udelenia
akreditácie
na
špecializačný vzdelávací program a vzdelávací
program
• práva a povinnosti vzdelávacej inštitúcie
• udelenie, zánik, odňatie akreditácie
• zoznam vzdelávacích inštitúcií
Profesijný titul - právo na používanie
profesijného titulu.
sociálny pracovník má právo používať profesijný
titul „sociálny pracovník“ a ak vykonáva sociálnu
prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce,
má právo doplniť profesijný titul slovom
„špecialista“ alebo názvom špecializácie (ustanoví
nariadenie)
asistent sociálnej práce má právo používať
profesijný titul „asistent sociálnej práce“.
Uznávanie diplomov, vysvedčení, osvedčení a
ostatných dokladov o vzdelaní
 uznávanie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní vydaných
zahraničnou vysokou školou sa vzťahuje zákon č. 293/2007 Z.z.
o uznávaní odborných kvalifikácií.
 diplomy, vysvedčenia, osvedčenia a iné doklady o absolvovaní
vzdelávania vydané zahraničnou školou, alebo inými
oprávnenými orgánmi príslušného štátu porovnáva na účely
preukázania osobitnej odbornej spôsobilosti osvedčuje Komora
 na konanie komory o uznaní dokladu o absolvovaní vzdelávania
vydaného zahraničnou inštitúciou sa vzťahuje všeobecný predpis
o správnom konaní.

similar documents