Γεώργιος Καραγκούνης

Report
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ
για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εφοδιαστικών αλυσίδων
και για τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου
Γενικά
Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ*)
*Authorised Economic Operator
Τι είναι ο Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας;
Εγκεκριμένος είναι ο οικονομικός φορέας ο οποίος θεωρείται αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος
στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και επομένως δικαιούται να απολαμβάνει συγκεκριμένα οφέλη,
ανάλογα με τον τύπο του πιστοποιητικού που του έχει χορηγηθεί.
Ποιος μπορεί να αιτηθεί για πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα;
Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα πλαίσια των
επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει σε δραστηριότητες που διέπονται από την
τελωνειακή νομοθεσία.
Υπάρχουν τρείς τύποι πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα:
Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Τελωνειακές απλουστεύσεις (AEOC)
Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Ασφάλεια και προστασία (AEOS)
Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Τελωνειακές απλουστεύσεις /
Ασφάλεια και προστασία (AEOF)
AEOC
AEOS
AEOF
Οφέλη για τους ΑΕΟ – 1
Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ)
Σε ένα περιβάλλον με αυξημένους ελέγχους ασφάλειας, το πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, το οποίο
αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά και στις τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία αμοιβαίας
αναγνώρισης, παρέχει στους κατόχους του σημαντικά οφέλη, σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις, με
αποτέλεσμα τη μείωση του διοικητικού κόστους, την επιτάχυνση των εμπορευματικών ροών, τη βελτίωση των εσωτερικών
λειτουργιών και τελικά, την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Ενδεικτικά:
Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων
Οι κάτοχοι πιστοποιητικού τύπου ΑΕΟC ή AEOF υπόκεινται σε λιγότερους φυσικούς ελέγχους και
ελέγχους εγγράφων, τουλάχιστον κατά 50%*, από τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς, κατά τον
τελωνισμό των εμπορευμάτων. Επιπλέον, οι κάτοχοι πιστοποιητικού τύπου AEOS ή AEOF υπόκεινται σε
λιγότερους ελέγχους ασφάλειας και προστασίας κατά την είσοδο και έξοδο των εμπορευμάτων από το
τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.
Τελωνειακές απλουστεύσεις
Τα οφέλη του πιστοποιητικού ΑΕΟ μεγιστοποιούνται, όταν αυτό συνδυαστεί με άδεια απλουστευμένων
διαδικασιών – άδεια για χρήση απλουστευμένης διασάφησης ή/και άδεια εκτελωνισμού στον
προσδιοριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο (τελωνισμός στις εγκαταστάσεις της εταιρείας).
Σημειώνεται ότι, ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου ΑΕΟC ή AEOF μπορεί να αποκτήσει τις παραπάνω άδειες
μόνο με μία απλή αίτηση, καθώς τα κριτήρια χορήγησης των εν λόγω αδειών συμπίπτουν με αυτά της
χορήγησης πιστοποιητικού ΑΕΟ. Γενικά, κατά τη χορήγηση τελωνειακών απλουστεύσεων, οι τελωνειακές
αρχές δεν επανεξετάζουν τα κριτήρια τα οποία έχουν επανελεγχθεί κατά τη χορήγηση πιστοποιητικού ΑΕΟ.
* Προϊόντα που δεν επιβαρύνονται με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και δεν υπόκεινται σε μέτρα απαγορεύσεων – περιορισμών.
Οφέλη για τους ΑΕΟ – 2
Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ)
Προτεραιότητα κατά τη διενέργεια των ελέγχων
Όταν με βάση τη διενεργούμενη ανάλυση κινδύνου η αρμόδια τελωνειακή αρχή επιλέγει για έλεγχο μια
αποστολή φορτίου κατά την είσοδο ή έξοδό της από την ΕΕ ή κατά τον τελωνισμό της, η συγκεκριμένη
αποστολή ελέγχεται κατά προτεραιότητα, όταν η σχετική διασάφηση έχει υποβληθεί από κάτοχο
πιστοποιητικού ΑΕΟ.
Μειωμένες εγγυήσεις
Οι κάτοχοι πιστοποιητικού τύπου AEOS ή AEOF επωφελούνται του ευεργετήματος της μειωμένης
εγγύησης σε σχέση με τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς, κατά 50% στην προσωρινή εναπόθεση,
κατά 50% στην τελωνειακή αποταμίευση και κατά 30% στις φορολογικές αποθήκες.
Αναγνώριση ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου
Ένας ΑΕΟ που πληροί τα κριτήρια ασφάλειας και προστασίας θεωρείται ασφαλής εταίρος στην
εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό σημαίνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσει τους
κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας στην οποία συμμετέχει. Το πιστοποιητικό ΑΕΟ, που παρέχει τη
δυνατότητα χρήσης του – νομικά κατοχυρωμένου – λογότυπου ΑΕΟ, αναβαθμίζει το κύρος του διεθνώς.
Αμοιβαία αναγνώριση
Η αμοιβαία αναγνώριση των προγραμμάτων ΑΕΟ μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, παρέχει τη δυνατότητα
στους κατόχους πιστοποιητικού τύπου AEOS ή AEOF να απολαμβάνουν τα οφέλη των λιγότερων ελέγχων
και των κατά προτεραιότητα ελέγχων κατά την είσοδο των εμπορευμάτων τους στις τρίτες χώρες, με τις
οποίες η ΕΕ έχει συνάψει σχετική συμφωνία. Μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει συνάψει παρόμοια συμφωνία με
την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, εντός του 2014 αναμένεται η υπογραφή της
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης με την Κίνα, ενώ συζητήσεις έχουν ξεκινήσει με Ρωσία, Καναδά,
Τουρκία.
Κριτήρια χορήγησης
Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ)
Κατάλληλο ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης
Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και
κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων
Το κριτήριο πληρείται εάν κατά τα τρία τελευταία χρόνια
πριν από την κατάθεση της αίτησης δεν έχουν διαπραχθεί
σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής
νομοθεσίας από:
- τον αιτούντα
- τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή ελέγχουν τη
διοίκησή της
- το νόμιμο αντιπρόσωπο του αιτούντα σε τελωνειακά
θέματα
- τον υπεύθυνο της εταιρείας για τελωνειακά θέματα
Το κριτήριο πληρείται όταν ο αιτών τηρεί ικανοποιητικό
σύστημα εμπορικών και κατά περίπτωση, μεταφορικών
καταχωρίσεων, το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια κατάλληλων
τελωνειακών ελέγχων. Ενδεικτικά, οι απαιτήσεις μπορεί να
αφορούν:
- στο λογιστικό σύστημα
- στο σύστημα εφοδιαστικής
- στις προσβάσεις και στη γενικότερη διαχείριση
- στην ασφάλεια των πληροφοριών
- στο προσωπικό
Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα
Η χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα νοείται ως η υγιής
οικονομική κατάσταση, η οποία είναι επαρκής για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αιτούντα, λαμβανομένων
υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Το κριτήριο πληρείται εάν η χρηματοπιστωτική
φερεγγυότητα αποδεικνύεται για τα τρία τελευταία χρόνια
πριν από την αίτηση.
Κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και
προστασίας (μόνο γιαΧρηματοπιστωτική
τα πιστοποιητικά AEOS και AEOF)
φερεγγυότητα
Οι όροι ασφάλειας και προστασίας
θεωρείται ότι πληρούνται,
εάν ο αιτών τηρεί συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με:
- την ασφάλεια των εγκαταστάσεων
- κατάλληλους ελέγχους πρόσβασης
- την ασφάλεια των φορτίων
- τις διαδικασίες διαχείρισης των αδειών/εγκρίσεων
- την ασφάλεια των εμπορικών του εταίρων
- την ασφάλεια του προσωπικού
- την ενημέρωση/εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα
ασφάλειας και προστασίας.
Διαδικασία
Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ)
Η διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού ΑΕΟ δύναται να διαρκέσει έως και 180 ημερολογιακές ημέρες
(ανάλογα με το βαθμό ετοιμότητας του αιτούντα), προθεσμία που μπορεί να παραταθεί με
αίτηση του υποψήφιου ΑΕΟ, εάν κατά τη διάρκεια εξέτασης των κριτηρίων διαπιστώσει
ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο, προκειμένου να προβεί σε αλλαγές / βελτιώσεις
με σκοπό την τήρηση των κριτηρίων.
Απόρριψη
Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να αποσύρει την αίτησή του
Διαβούλευση
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και πάντως πριν
με άλλα ΚΜ
από την έκδοση της τελικής έκθεσης ελέγχου από τις
αρμόδιες τελωνειακές αρχές, ενώ δύναται να καταθέσει
νέα αίτηση οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμεί.
Προετοιμασία
Κατάθεση
αίτησης
Αρχικός
έλεγχος και
αποδοχή
Κυρίως
έλεγχος
Τελική
απόφαση
Το πιστοποιητικό ΑΕΟ χορηγείται δωρεάν. Πιθανά κόστη ενδέχεται να προκύψουν από
επενδύσεις στις οποίες απαιτείται να προβεί ο οικονομικός φορέας προκειμένου να
πληροί τα κριτήρια του πιστοποιητικού.
Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι απεριόριστη. Η αρμόδια αρχή έκδοσης
διατηρεί το δικαίωμα επαναξιολόγησης του πιστοποιητικού, στις περιπτώσεις
σημαντικών τροποποιήσεων της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, εύλογων ενδείξεων
ότι δεν πληρούνται πλέον οι σχετικές προϋποθέσεις και κριτήρια από τον εγκεκριμένο
οικονομικό φορέα, καθώς και παρέλευσης εύλογου χρονικού διαστήματος – που
ξεπερνά την τριετία – από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού ΑΕΟ.
Χορήγηση
Πιστοποιητικού
Διατήρηση
Ιδιότητας ΑΕΟ
Κατάλογος των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Φορολογίας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=en
Πριν από την αίτηση
Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ)
Η ορθή και πλήρης ενημέρωση του οικονομικού φορέα για το θεσμό του ΑΕΟ και ιδιαίτερα για τις προϋποθέσεις που
πρέπει να πληροί για την απόκτησή του, θεωρείται ζωτικής σημασίας, τόσο για την προετοιμασία της αίτησης, όσο και για
την αξιολόγηση της ετοιμότητάς του ενόψει του σχετικού ελέγχου. Βασικά εργαλεία αποτελούν:
• Η σχετική κοινοτική και εθνική Νομοθεσία
• Η αίτηση και οι επεξηγηματικές σημειώσεις της
• Το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης
• Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Η εφαρμογή AEO eLearning – Ιστοσελίδα TAXUD
• Η επικοινωνία με την αρμόδια αρχή
Η σχετική νομοθεσία καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας, στη διαδρομή:
www.icisnet.gr
Υπηρεσίες για Οικονομικούς Φορείς
Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας
Περισσότερα
Αρμόδιες αρχές
Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ)
Αρμόδιες αρχές για την κατάθεση της αίτησης και την έκδοση του πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα:
Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής
Πλατεία Αγίου Νικολάου, 18510, Πειραιάς
τηλ.:210 4511003, fax: 210 4511009, e-mail: [email protected]
Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
Στρ. Μπραντούνα 3, 54626, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 531230, fax: 2310 554322, e-mail: [email protected]
Εθνικό σημείο επαφής για τον Εγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα – Συντονιστική αρχή για την εφαρμογή του θεσμού στη
χώρα μας:
19η Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα
τηλ.: 210 6987444, fax: 210 6987450, e-mail: [email protected]

similar documents