status ovlašćenog privrednog subjekta

Report
STATUS
OVLAŠĆENOG
PRIVREDNOG SUBJEKTA
Serbian Customs Administration
DEFINICIJE ОPS
 WCO- privredni subjekt uključen u promet robe, ili neku
drugu funkciju, koji je za to dobio odobrenje nacionalne
carinske administracije, jer ispunjava i pridržava se
standarda WCO ili ekvivalentnih standarda bezbednosti
lanca nabavke
 EU -(AEO) - privredni subjekt koji je u svom poslovanju
uključen u aktivnosti definisane carinskim zakonom, koji
je pouzdan u čitavoj Zajednici i kao takav uživa
prednosti u EU
 U svakodnevoj terminologiji - OPS se definiše kao onaj
privredni subjekt kome je odobren status pouzdanog
partnera, obzirom da je proverom utvrđeno da ispunjava
specifične kriterijume
Serbian Customs Administration
ZAKONSKA REGULATIVA RS
Član 8.Carinskog zakona – pojam OPS i
koristi
Član 9. -osnovni kriterijumi za dobijanja
statusa OPS
Član 10. -uslovi za primenu kriterijuma
Članovima 21. do 40. Uredbe o carinski
dozvoljenom postupanju s robom bliže
objašnjen sistem OPS
Serbian Customs Administration
KO MOŽE POSTATI OPS
• Status OPS može biti dodeljen licu koje
ima registrovano sedište na carinskom
području Republike Srbije i koje ispunjava
uslove propisane Carinskim zakonom.
• Status OPS može da traži bilo koje lice
uključeno u lanac nabavke uključen u
carinske aktivnosti.
Serbian Customs Administration
TIPOVI I OSNOVNE
KARAKTERISTIKE OPS
OPS za carinska pojednostavljenja - „AEO C“ omogućava OPS koristi od pojednostavljenja
propisanih carinskim propisima
OPS za bezbednost i zaštitu -„АЕО S“ –
dodeljuje se kompanijama koje primenjuju
odgovarajuće standarde sigurnosti i bezbednosti
OPS za carinska pojednostavljenja/sigurnost i
bezbednost - „AEO F“ - objedinjuje mogućnosti
dva prethodna („all in one“)
Serbian Customs Administration
POGODNOSTI ZA OPS:
 Jednostavnije odobravanje pojednostavljenih carinskih
postupaka
 Prethodno obaveštenje
 Manji set podataka u ulaznim i izlaznim sažetim
deklaracijama
 Manje fizičkih i dokumentarnih kontrola
 Davanje prednosti pošiljkama ako su odabrane za
kontrolu
 Izbor mesta kontrole
 Posredne pogodnosti
Serbian Customs Administration
PREDNOSTI ZA OPS SA SERTIFIKATOM
AEO C – carinska pojednostavljenja
Olakšan pristup pojednostavljenom carinskom
postupku kako je određeno članom 22. Uredbe;
Manji broj fizičkih pregleda i pregleda
dokumentacije;
U slučaju određivanja za kontrolu ima pravo
prioriteta;
Pravo da zahteva sprovođenje kontrole na
određenoj lokaciji (ugovoreno mesto).
Serbian Customs Administration
PREDNOSTI ZA OPS SA SERTIFIKATOM
AEO S – sigurnost i bezbednost
 Da dobije informacije o rezultatu prethodno obavljene
analize rizika bezbednosti i sigurnosti u skladu sa
članom 22. Uredbe;
 Da unosi manji broj podataka u ulaznu i izlaznu sažetu
deklaraciju u skladu sa članom 22 Uredbe;
 Olakšice vezane za fizički pregled i proveru
dokumentacije;
 U slučaju određivanja za kontrolu ima pravo prioriteta;
 Pravo da zahteva sprovođenje kontrole na određenoj
lokaciji (ugovoreno mesto)
Serbian Customs Administration
KRITERIJUM ZA DOBIJANJE
STATUSA OPS
odgovarajuća evidencija o pridržavanju carinskih
propisa
zadovoljavajući sistem vođenja poslovne
evidencije i, ako je potrebno, evidencije o
prevozu
dokazana finansijska solventnost
odgovarajući standardi sigurnosti i bezbednosti
Serbian Customs Administration
ZAHTEV I POSTUPAK DODELE
SERTIFIKATA
prijem i prihvatanje zahteva
postupak provere
donošenje odluke
obaveštavanje podnosioca zahteva
podnošenje žalbe
Serbian Customs Administration
PRIJEM I PRIHVATANJE ZAHTEVA
Zahtev se podnosi u pisanoj formi na
propisanom obrascu
Prijava se prihvata samo ukoliko sadrži sve
ključne podatke.
Ukoliko u zahtevu nedostaju potrebni detalji,
tražiće se od podnosioca zahteva da u roku od
30 kalendarskih dana dostavi tražene
informacije i pravilno obrazloži svoj zahtev.
Serbian Customs Administration
POSTUPAK PROVERE
 Prethodna provera, se sastoji od:
- Neslužbenog razgovora sa podnosiocem zahteva
- Samoprocenjivanja podnosioca zahteva
 Pripremna faza nadležnog carinskog organa
 Faza izvođenja postupka provere (kontrola kod
podnosioca zahteva)
 Završna faza provere, koja se sastoji od:
- Poslednjeg razgovora sa podnosiocem zahteva
- Izrade zapisnika sa rezultatima kontrole
Serbian Customs Administration
DONOŠENJE ODLUKE
 Za donošenje odluke o dodeli statusa OPS
nadležna je carinarnica Beograd
 Carinarnica Beograd ima rok od 120 kalendarskih
dana za donošenje odluke
 Rok u određenim slučajevima se može produžiti za
još 60 dana
 Nakon donošenja odluke podnosilac zahteva se
obaveštava pismenim putem
Serbian Customs Administration
UPRAVLJANJE ODOBRENJEM
NADZOR
PONOVNA PROCENA
SUSPENZIJA STATUSA
ODUZIMANJE SERTIFIKATA
Serbian Customs Administration
KORISNE INFORMACIJE
Na sajtu Uprave carina www.carina.rs u
delu OPS/AEO možete pronaći sve
informacije o ovlašćenim privrednim
subjektima.
Obrazac zahteva za sertifikat OPS
Smernice – osnovni instrument za
primenu sistema OPS
Upitnik za samoprocenu
Serbian Customs Administration
HVALA NA PAŽNJI
Aleksandra Ilić
Telefon: 3196 131
Serbian Customs Administration

similar documents