Hvad virker i aktiveringsindsatsen?"

Report
Hvad virker i aktiveringsindsatsen?
Thomas Bredgaard, Lektor, P.hd.
[email protected]
Daghøjskoleforeningen, 24 april 2012
”Som det første vil jeg tage fat i
aktiveringsspørgsmålet. Jeg har gravet
mig igennem lovkomplekset, siden jeg
blev minister, og er fuld af beundring
over, at det er lykkedes politikerne at
lave aktiv arbejdsmarkedspolitik, der
ikke kan bruges«, sagde Mette
Frederiksen .
Jyllandsposten, 2. november 2011.
Politiken, 1. november 2011
Projektets formål
1. Undersøge, hvad der virker for hvem,
under hvilke omstændigheder
•
Hvad kan vi lære af de succesfulde
aktiveringsforløb?
2. Udvikle håndbog i virkningsevaluering
•
•
Hvordan kan jobcentre og andre leverandører
blive bedre til at undersøge og dokumentere
virkningerne af deres indsatser?
Hvordan kan vi gøre mere af det, der virker?
Hvad har vi undersøgt?
1. Tre unge-projekter forankret i henholdsvis en privat, kommunal og socialøkonomisk
virksomhed. For unge med problemer ud over ledighed. Projekternes formål er at få de
unge i primært uddannelse, sekundært job.
2. Afklaringsforløb, kommunalt beskæftigelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere (1860 år) med problemer udover ledighed (match 2). Formålet er, at afklare borgernes
kompetencer og kvalifikationer ift. arbejde, uddannelse eller andre
beskæftigelsesfremmende foranstaltninger
3. Jobrotation: Et projekt hvor fortrinsvis arbejdsmarkedsparate ledige bliver ansat som
vikarer i ældresektoren, mens ordinære medarbejdere tilbydes opkvalificering på socialog sundhedshjælperuddannelsen (SSH-uddannelsen). Derefter skal vikarerne selv
gennemføre SSH-uddannelsen.
4. Virksomhedspraktik: Undersøgt virksomhedspraktik i 4 kommuner. Målrettet ledige
med mangelfulde kompetencer eller ledige med behov for afklaring af beskæftigelsesmål.
Målet er ordinær ansættelse, uddannelse eller etablering af løntilskudsstilling.
5. Privat og offentligt løntilskud: Undersøgt i 4 kommuner. Målrettet fortrinsvis
arbejdsmarkedsparate ledige mhp. ordinær ansættelse
Hvordan har vi undersøgt det?
1.
2.
Litteraturstudie
Konstruktion af programteorier
Kontekst (C)
Mekanismer (M)
Outcome (O)
•
3.
Interviews af
projektmedarbejdere og
job/virksomhedskonsulenter
Validering af programteorier:
Teori
• Interviews af ledige og
virksomheder
• Resultatopgørelser af effekter
ift. job og uddannelse
Programspecifikationer
Hypoteser
Hvad forventes at
virke for hvem,
under hvilke
omstændigheder
Hvad virker for
hvem, under hvilke
omstændigheder
Observationer
Multiple metoder og
analyse af C, M, O
Hvad er virkningsevaluering?
C+M=O
Context + Mechanism = Outcome
Under hvilke
omstændigheder?
Hvorfor?
Hvad virker?
Virkningsevaluering bygger bro…
Eksperimentel
evaluering
Virkningsevaluering
(realistisk evaluering)
Konstruktivistisk
evaluering
Undersøgelsesspørgsmål
Virker det?
Hvad virker for hvem,
hvorfor og under hvilke
omstændigheder?
Hvordan opleves og
opfattes virkningerne?
Fokus
Overvejende
effektorienteret
Effekt og proces
Overvejende
procesorienteret
Metode
Overvejende kvantitativ
Kvalitativ og kvantitativ
Overvejende kvalitativ
Teori om forbindelse
mellem indsats og
effekt
Kausalteori
Generativ teori
Ingen
Vidensideal
Kontekstuafhængig
Global viden
Kontekst, mekanisme,
outcome
Kontekstafhængig
Lokal viden
Beslutningsproces
Rationelle valg
Informere praktikere,
deltagere og
beslutningstagere samt
udvikle deres
programteorier
Lydhørhed overfor
berørte interesser.
Faclilitere deliberativ
forhandlingsproces.
Kilde: Ray Pawson & Nick Tilley (1997): Realistic Evaluation, Sage.
Effekten af nikotinplastre?
KONTEKST (C)
Motivation
Nikotinplastre
Rygestop
Nikotinsubstitution
Effekten af privat løntilskud?
KONTEKST (C)
Udsigt til
ansættelse
Privat løntilskud
Ordinær
beskætigelse
Netværk
Konstruktion af en programteori
Målgruppe
Aktiviteter
(indsatsen)
Virksomme
mekanismer
Delmål
Slutmål
Hvad er de(t) realistiske
succesmål for indsatsen?
Hvem gælder
indsatsen for?
Hvilke kendetegn
har målgruppen?
Hvilke udfordringer
og barrierer
har målgruppen?
Er der forskellige
delmålgrupper?
Hvilke formål med
indsatsen?
Hvilke er de
væsentligste
aktiviteter
i indsatsen?
Hvorfor er de
væsentlige?
Hvilke metoder og
tilgange benyttes?
Hvilke faktorer er
afgørende for
succes/fiasko?
Hvorfor og hvordan
fører en given indsats
til et bestemt resultat?
Hvilke delmål er
forudsætninger
for at nå slutmålene?
For hvem virker
indsatsen og for hvem
virker den Ikke?
Hvilke resultater er
opnået på kort og
mellemlangt sigt?
Hvilke resultater er
opnået på længere
sigt?
Kaffe´ Fair, Aalborg
Moderatorer
Målgruppe
Aktiviteter
Delmål
Slutmål
Virksomme mekanismer
Erhvervserfaring
Tilrettelæggelse
af arbejdsopgaver:
•Arbejde i cafeen, kantine og
baglokale
•Uddeling af kaptajnsroller
•Selvstyrende grupper med
•sidemandsoplæring
•Anerkendelse fra
fagfolk og kunder
•Reel produktion
Den unge som medarbejder
• Oparbejder faglige kvalifikationer
Og erhverver kompetencen til at
udføre dem
•Den unge tager ejerskab til
arbejdsopgaver
Styrke personlige og sociale
kompetencer:
•Øge selvtillid
•Lære at indgå i et socialt
fællesskab
•Værgerolle
• Stå til rådighed døgnet rundt
Unge kontanthjælpsmodtagere mellem
18-30 år:
Individuelle samtaler:
•Henvisning til misbrugsrådgivning
•Henvisning til psykiatrisk udredning
•Indsatsklare (match 2) •Udrede økonomi og bolig forhold
• Utilpassede unge
• Socialt og psykisk
sårbare
•Psykiske diagnoser
f.eks. (ADHD)
•Misbrug
•Uafsluttede skoleforløb
•Kriminel løbebane
Relationsdannelse
•Tovholderfunktion
Hverdagsmestring:
Fokus på
uddannelse og
beskæftigelse
•Stabilisere personlige, sociale
og psykiske udfordringer
•Faste strukturer og
normalisering af hverdag
Ordinær
Uddannelse
(14 %)
Sikre den rette hjælp
Job og uddannelse
•Vejledning i forhold til job- og
Uddannelsesønsker
•Etablering af virksomhedspraktik
•Hjælp til opstart på uddannelse
•Forventningsafstemning
Motivation for forandring
•Alternativ pædagogik
FVU undervisning
Realistisk afklaring af
ønsker og muligheder
for uddannelse
Oparbejde kvalifikationer til at
gennemføre uddannelse
Succesoplevelse ift. læring
• Gratis og frivilligt
Motion/Fitness
Styrke selvtillid og selvværd
Succesoplevelse ift. at
forfølge mål
•Mentorordning
Fastholdelse
Ordinær
Beskæftigelse
(0 %)
Hvorfor evaluering?
• Ansvarlighed:
• Krav fra rekvirenter, myndigheder og omgivelser om, at dokumentere
”value for money”
• Udvikling og målretning:
• Blive klogere på, hvad der virker for hvem, hvornår og hvordan
• Mulighed for selv at definere realistiske succesmål og
evalueringskriterier
• Professionalisering:
• Udfordre og skærpe egen faglighed
• Bygge indsats på solidt fundament af virksomme indsatser
Daghøjskolerne
1. Konstruktion af
programteorier:
• Antagelser om, hvad
der virker for hvem,
hvordan, hvorfor?
2. Test af programteorier:
• Hvordan kan det
undersøges/dokumen
teres?
Virkningsevalueringens syv trin:
1. Stil evalueringsspørgsmålet
2. Udarbejd programteori for
indsatsen
3. Fokusér evaluering – find
fokuspunkter
4. Find indikatorer
5. Udvælg dataindsamlingsmetoder og
-kilder
6. Tilrettelæg virkningsevaluering
7. Gennemfør virkningsevaluering og
uddrag læring
Resultater
1. Hvad virker for unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere?
•
i-Fokus og Unge Coach (Brønderslev) samt Kaffé Fair (Aalborg)
2. Hvad virker for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (uanset
alder)?
•
Det Individuelle Afklaringsforløb (Aalborg)
3. Hvad virker i den virksomhedsrettede indsats?
•
•
•
Jobrotation i Hjemmeplejen (Jammerbugt)
Virksomhedspraktik
Løntilskud
Udslusning for de tre ungeprojekter, umiddelbart
efter afslutning i procent (2009-2010)
Ordinært arbejde
Ordinær uddannelse
Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)
Afventer uddannelsesopstart
Forrevalidering/revalidering
Løntilskudsjob
Virksomhedspraktik
Indstilling til førtidspension
Overgår til anden aktivering
Overgår til passiv forsørgelse
Udskrevet fra projektet pga. fravær, sygdom,
graviditet, fængsel, misbrugsbehandling,
behov for yderligere afklaring og udredning
eller psykiske problemer/depression m.v.
Ikke berettiget til kontanthjælp
Flytter fra kommunen
I alt
(antal deltagere)
i-Fokus
3%
26 %
8%
0%
8%
3%
0%
3%
5%
0%
34 %
Unge Coach*
6%
41 %
0%
3%
0%
3%
0%
0%
13 %
10 %
19 %
Kaffé Fair
0%
14 %
0%
0%
10 %
0%
2%
5%
14 %
31 %
19 %
0%
11 %
100 %
(38 personer)
0%
6%
100 %
(105 personer)
2%
2%
100 %
(42 personer)
* Bemærk at opgørelse for Unge Coach dækker perioden fra oktober 2007-2010.
Hvad virker for unge indsatsklare
kontanthjælpsmodtagere?
1. Et komplekst samspil mellem mekanismer og moderatorer
skaber resultater for målgruppen, eks.
• Tillidsfulde relationer mellem autentiske voksne og unge aktiveres ved
at medarbejdere står til rådighed døgnet rundt og giver praktisk hjælp
til normalisering af hverdagen
• Små succesoplevelser med alternativ undervisning øger
sandsynligheden for at gennemføre folkeskolens afgangseksamen
2. En længerevarende helhedsorienteret indsats, der udreder og
adresserer personlige, sociale og psykiske udfordringer er
nødvendig forud for og parallelt med den
beskæftigelsesorienterede indsats, eks.
• Sikre henvisning til den rette specialiserede hjælp (misbrugsrådgivning,
socialpsykiatri, bolighjælp)
Hvad virker for unge indsatsklare
kontanthjælpsmodtagere?
3. Ikke afgørende at alle aktiviteter og mekanismer er til stede på
samme tid – men afgørende at de iværksættes efter den unges
behov,
• Individuel og målrettet indsats
• Fleksibilitet i udførslen
4. Afgørende at overgang fra aktiveringsprojekt til job/uddannelse
understøttes – ellers kan alt være tabt, eks.
• Fastholde kontakt efter den formelle afslutning af projektet
• Brug af mentorer
Programteori for projekt i Aalborg for
uafklarede kontanthjælpsmodtagere
Det individuelle afklaringsforløb , Aalborg
Moderatorer
Målgruppe
Aktiviteter
Delmål
Slutmål
Virksomme mekanismer
Introduktion
Beskrive og afklare:
•Gen sidig fo rventningsafstemning
•Ud arbejde p lan fo r fo rløbet
•Prio ritere værkstedsaktiviteter
•Tild eling af ko ntaktperson
•Men in gsfulde arbejdsopgaver
•Med bestemmelse
•Tid o g tålmodighed
Værkstedsaktivitet
Kompetenceafklaring
•Bo rg erens eg et arbejdsmarkedsp ersp ektiv, fag lige o g p raktiske
kvalifikationer, p ersonlige
ko mp etencer, h elbred m.v.
•Realistisk og
troværdig
handlingsplan
for videre forløb
Afprøve kompetencer:
•Match af øn sker o g ud fordringer
•Afklare d eltag erens arbejdsevne o g
arbejd svilje
Kontanthjælpsmodtagere mellem
18-60 år med
problemer ud over
ledighed:
•In d satsklare (match 2)
so m er ken d etegnet
ved rin ge eller
uafklaret arbejd sevne,
o g so m ikke kan
afklares til en indsats
af jo bcen ter råd giver
•Perso n er h vor flere
aktiveringsforsøg ikke
er lykked es
•Perso n er med so ciale,
p sykiske o g fysiske
ud fo rdringer
•Perso n er med misbrug sp roblemer
•Perso n er med
man g lende selvtillid
Individuelle samtaler
•At afklare p erso nprofil o g
ud red e ud fordringer o g barrierer
•Erh vervspsykologiske test (p ersoner
med erh vervserfaring)
•Jo bsp or (samtaleredskab fo r un ge)
•An erken dende konfrontation
Klare aftaler o mkring
rammer o g fo rmål
Relationsdannelse
•Den led ige blive bevidst o m eg ne
ud fo rdringer o g kompetencer
•Lære at in d g å i et so cialt
fællesskab
•Øg e selvtillid
Hverdagsmestring:
•Stabilisere p ersonlige o g
so ciale ud fordringer
•Faste n o rmalisering af h verdag
Udredning ved specialister:
Sideløbende aktiviteter:
•Fast tilkn yttet lægekonsulent o g
ko g nitiv beh andler
•Hen visning til ud redning ved læge,
p sykolog o g fysioterapeut
•To vh olderfunktion
•Afh jælpe p roblemer
med bo lig, misbrug, økonomi m.v.
•Afh jælpe p sykiske o g fysiske
barrierer
Viderevisitering
•Sikre at JC
råd g iver h ar d en
fo rn ødne
In fo rmation
•Sikre at bo rg eren
o p lever kontinuitet
•Virksomhedspraktik
•Løntilskud
Sikre den rette hjælp
•Gratis
•Varieren de mo tionsformer
Obligatorisk motion
•1-2 g an g ug entligt
Arbejdsmarkedsafprøvning
•Vejled n ing o g h jælp til jobsøgning
•Arbejd spladsbesøg
•Etablerin g af afklaringspraktik,
h elbred safklarende p raktik
Styrke selvtillid og selvværd
Succesoplevelse ift.
at forfølge mål
•Match af arbejd sevne o g
arbejd sopgave
•Fo rventningsafstemning af øn sker
o g muligheder
Det rette match
Arbejdserfaring:
•Mo d p å at være p å en
arbejd splads
•Hjælp til at fin d e d en rette
arbejd splads
•Afp røve sig selv p å en
arbejd splads
•Ordinær
Beskæftigelse
Ordinær
uddannelse
Udslusning for det Individuelle Afklaringsforløb
(2009,2010)
Antal kursister
Procent
Ordinært arbejde
13
4
Ordinær eller støttet uddannelse
27
8
138
42
6
2
Udskrives grundet sygdom eller behandling
56
17
Passiv forsørgelse (varighedsbegrænsning)
64
19
Øvrige (barsel, fraflytning, fortsat uafklaret)
24
7
328
100
Overgår til anden aktivering
Arbejdsaktivering (haveservice) (85)
Øvrige projekter (53)
Misbrugsbehandling
I alt
Note: Udslusningstal for 4. kvartal 2010 er ikke tilgængelige pga. overgang til nyt IT-system
Hvad virker for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere
(uanset alder)?
1. Nogle af de samme mekanismer og moderatorer, som
virkede på unge-gruppen går igen, eks.
•
Relationsdannelse, sikre den rette hjælp, succesoplevelser, det rette
match
2. Men det realistiske succesmål adskiller sig:
•
Realistisk og troværdig handlingsplan for det videre forløb
3. Derfor arbejdes der mere systematisk med
værkstedsaktiviteter, der skal afklare deltagernes arbejdsevne
og arbejdsvilje
•
Kompetenceafklaring aktiveres af meningsfulde arbejdsopgaver,
medbestemmelse samt tid og tålmodighed
Jobrotationsforløb i hjemmeplejen i Jammerbugt
Jobrotationsprojektet Grib Fremtiden , Jammerbugt
Moderatorer
Målgruppe
Aktiviteter
Delmål
Slutmål
Virksomme mekanismer
Information:
•Brev til alle ledige om forløbet
•Infomøder med ledige med fokus på
lovgivning, uddannelse, varighed osv.
•Tidlig målrettet information til
relevante institutioner
•Forventningsafstemning ml.
arbejdsplads og ledig
•Intern kommunikation ml.
kommunale enheder
Ansøgninger:
Vikarer:
•Fortrinsvis arbejdsmarkedsparate
ledige uden varig
nedsat
arbejdsevne
•Motiverede for at påbegynde uddannelsesforløb.
• Gennemført 9.
klasses afgangseksamen.
•Mindst 13 ugers
Ledighed
•Mødestabile
•Afklare ansøgere
•Potentielle vikarer ansøger JC
•Distriktschefer udvælger vikarer
Det rette match
•Forberede ledige til
projektet
8 ugers forforløb:
•Praktisk baseret undervisning
•4 ugers praktik
•Relevante arbejdsopgaver
•Overenskomstmæssig løn
•Elevpladsgaranti
Rotationsmedarbejder:
•12 måneders ansættelse
Vikaren som
medarbejder
Sideløbende aktiviteter:
•Dansk screening
•FVU undervisning
•Støtte til ordblinde
•Mentorcafe
Ordinære
medarbejdere:
•Ofte medarbejdere
med lang anciennitet
•Højest erhvervsuddannelse
• Sortere uegnede
vikarer fra
Tilbud om opkvalificering:
•Identificere og adressere
udfordringer
Erhvervserfaring
•Tilegne sig relevante
faglige kvalifikationer
•Tilegne sig personlige
kvalifikationer ift. at
arbejde med ældre
•Tilegne sig påkrævede
almene kvalifikationer
Sikre rette hjælp
•Løn under uddannelse
•Udgiftsneutralt for arbejdsgiver
Styrkede faglige
kvalifikationer
Social- og sundhedshjælper
Økonomiske incitamenter
Opstart på
uddannelse
som Socialog sundhedshjælper
•Voksenløn
Gennemføre
uddannelsen
Fastholdelse
Ansættelse
som socialog sundhedshjælper
Mere kvalificerede
ordinære
medarbejdere
Eksisterende viden om effekterne af virksomhedspraktik
Virksomhedspraktik
Resultater
Positiv effekt på afgangen til beskæftigelse. Der er ikke tegn på
fastlåsningseffekter. Programeffekterne er ikke så høje som for privat
løntilskud. Til gengæld er der ingen signifikant fastlåsning (Rosholm & Svarer
2011).
Uændret selvforsørgelsesgrad ift. sammenlignelig kontrolgruppe af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (Skipper 2010).
For hvem?
Positive programeffekter for kvinder uanset alder og for mænd over 30 år.
Reduktion i varigheden på kontanthjælp for indvandrere. Størst effekt for
mandlige indvandrere, men også effekt for kvindelige indvandrere. Undersøgt i
perioden 1997-2004 for indvandrere, der kom til Danmark før 1999
(Heinesen m.fl. 2011)
Virksomhedspraktik
Moderatorer
Målgrupper
Aktiviteter
Moderatorer
Aktivitet
Virksomme mekanismer
Ledige med
behov
for afklaring af
beskæftigelsesmål
Ledige med
mangelfulde
faglige, sociale
og sproglige
kompetencer
Ledige med
mangelfuldt
arbejdsmarkedsnetværk
•Udsigt til
Ansættelse
Afklaringspraktik
Træningspraktik
• Forventningsafstemning
•Gratis for arbejdsgiver
•Ikke konkurrenceforvridende
•Rimeligt forhold ml.
praktikanter og ordinære
medarbejdere
Det rette match
Rekrutteringspraktik
Delmål
Slutmål
Virksomme mekanismer
•Afprøvning
af nyt
beskæftigelses –
mål
•Afklaring af
uddannelsesmål
Arbejde på
rigtige arbejdspladser
Løntilskud
•Afdække og træne
mangelfulde
kompetencer
•Opnå arbejdserfaring
Gennemføre
praktikforløb
•Mentorstøtte
•Opfølgning
•Tilbagemeldinger fra
arbejdspladser
Progression
•Etablere kontakt
ml. ledig og
Arbejdsgiver
•Opbygge arbejdsmarkedsrelevant
netværk
Ordinær
beskæftigelse/
uddannelse
Eksisterende viden om effekterne af løntilskud
Privat løntilskud
Offentligt løntilskud
Resultat
Positiv beskæftigelseseffekt
(fastholdelseseffekt opvejes af
opkvalificeringseffekt)
Positiv effekt på lønindkomst
Negativ beskæftigelseseffekt
(fastholdelseseffekt er højere end
opkvalificeringseffekt)
For hvem
Ledige under 30 år: Større
fastlåsningseffekt og mindre
opkvalificeringseffekt, formentlig
pga. tidligere aktivering
Kun kvinder oplever positiv
opkvalificeringseffekt, men den er ikke
tilstrækkelig til at opveje
fastlåsningseffekten
Under hvilke
omstændigheder
Ingen fortrængningseffekt i små
private virksomheder
Mest effektivt ved lav ledighed, hvor der er udsigt til ansættelse efterfølgende
Referencer
Rosholm & Svarer 2011; Det Økonomiske Råd 2007; Kjærsgaard 2009;
Rotger & Arendt 2010.
Løntilskud
Moderatorer
Målgruppe
Aktiviteter
Delmål
Slutmål
Virksomme mekanismer
Afdække jobmål hos ledig
• herunder den lediges kompetencer
• herunder behov for karriereskifte
•Positivt
læringsmiljø
•Oplyse kolleger om
rammer for løntilskud
•Balance ml. særlige
hensyn og ligebehandling
•Meningsfuldhed
•Indblik i
arbejdsfunktioner
og arbejdsopgaver
•Udvælg virksomheder, der stiller job
i udsigt
• Udvælg positivt
Indstillede borgere
Afdække virksomheders krav
og forventninger
Ledige med behov
for oplæring
og genoptræning
af forskellige
kompetencer
Borgere der er
motiverede for
at opbygge
nye kompetencer
Ledige der
mangler netværk
i arbejdsmæssig
sammenhæng
• til faglige kvalifikationer og
personlige egenskaber
•virksomhedskultur
•opsøgende virksomhedskontakt
pba. borgerprofil
Motivation hos
borger og
virksomhed
Gennemføre
karriereskift
Modvirke tab
af jobrelaterede
kompetencer
Opkvalificering
Kontakt ml. virksomhed og ledig
•Den ledige finder selv interesseret
virksomhed
•Jobcenter formidler kontakt
•Den ledige skal ”sælge sig
selv”, men kan evt. ske efter
jobkonsulent har anbefalet virksomhed
•
•Gensidig forventningsafstemning
ml. virksomhed og
borger - særligt mht.
personlige egenskaber.
• Ikke konkurrenceforvridende og rimeligt
forhold ml. ansatte
med og uden løntilskud
Arbejdserfaring
indenfor
fremtidigt
jobmål
Faste kontaktpersoner
God
modtagelse
og introduktion.
arbejdsplads
synliggør at:
• der er brug
for borger
• borgers rolle
I produktion
Effektiv
sagsgang
Del af en
arbejdsplads
og fællesskab
Det gode match
Ledige der er
mødestabile
Ledige med visse
sociale kompetencer
Hjælpe virksomheder med det
administrative arbejde
Gennemføre
løntilskudsjob
•Ex. udfylde relevante blanketter
•Bistå med råd og vejledning
Modvirke tab af
selvrespekt og
selvtillid.
Modvirke tab af
tidsstruktur
Opbygge relevant
netværk ift.
jobsøgning
Ordinær
beskæftigelse
Opsamling
1. Virkningsevalueringer er velegnede til at synliggøre,
systematisere og teste beskæftigelsesmedarbejdernes tavse
viden
2. Virkningsevaluering er velegnet til at kortlægge og
dokumentere de mekanismer, som skaber resultater i en given
kontekst
3. Mekanismer er overførbare fra et område til et andet
4. Virkningsevaluering er velegnet til at tydeliggøre og evaluere
de delmål, som er forudsætninger for resultaterne
Pejlemærker for aktiveringsreform
1.
2.
3.
4.
Bedre muligheder for sammentænkt social og beskæftigelsesrettet indsats:
• Koordinering af indsatsen på tværs af siloer
• Fornyet fokus på det rummelige arbejdsmarked (f.eks. sociale klausuler, socialøkonomiske virksomheder)
Større metodefrihed til leverandørerne:
• Mere fleksible procesregler (rettidighed)
• Accept af variation i lokale indsatser: Udgangspunkt for læring på tværs
• Resultataflønning : Afskaf differentieret refusion og strafrefusion
Opbyg mere viden om virksomme indsatser:
• Byg reform på viden om, hvad der virker for hvem
• Krav om meningsfuld evaluering (f.eks. progressionsmålinger)
• Dokumentation af realistiske præstationer
Brug ikke beskæftigelsessystemet som kastebold i politisk magtkamp:
• Fundamentet er den nuværende kommunale jobcenterstruktur
• Kompetenceudvikling af beskæftigelsesmedarbejdere: mere prestigefyldt job
Projektleder:
Charlotte Hansen, New Insight,
[email protected]
Projektdeltagere:
Thomas Bredgaard ([email protected])
Hans Henrik Jørgensen og Rasmus Madsen
(AAU) og Maria Rye Dahl (New Insight)
Projektet er finansieret af
Beskæftigelsesregionen i Nordjylland.

similar documents