At være vejleder og coach_Jacob Davidsen

Report
At være vejleder og coach
Jacob Davidsen
[email protected]
eLearning Lab –center for user driven innovation,
learing and design
28 juni 2012
Lidt om mig
• PhD-studerende ved Aalborg Universitet
• Arbejder med børns læring med og omkring
touchskærme i klasseværelset
– Betydning for elevernes muligheder
– Lærernes og elevernes roller
• Er pt. tilknyttet Baunehøjskolen her i
kommunen og følger deres tabletprojektet.
Lidt facts om it-integrationen og
praksisnær kompetenceudvikling i
skolen
• Baseret på rapporter inden for de sidste par år
– Slagelse-rapporten
– KMD-rapporten
– EVAs rapporter
• it skolen
• Ressourcepersoner i skolen
Hovedtræk fra rapporterne
1.
2.
3.
4.
Et opdateret fagsyn
En fagdidaktisk kompetence
En undervisningspraktisk kompetence
Tilstrækkelige teknologiske ressourcer
(Slagelse, 2011)
Hovedtræk fra rapporterne
• It i skolen (2009):
– Ekspertgruppen anbefaler, at
kompetenceudvikling i it ses i tæt relation til de
faglige mål og fagdidaktikken
– Der er et stort potentiale i lokal og praksisnær
kompetenceudvikling og i, at skolerne arbejder
aktivt med at udvikle den pædagogiske og
didaktiske videndeling blandt lærerne…
Hovedtræk fra rapporterne
• Tallene fra KMD-rapporten (2012) viser, at lidt
mere end 50 % af lærerne har behov for
praksisnær vejledning (9% ofte og 44% nogle
gange)
• Men hvad menes med praksisnær vejledning?
•
•
•
•
Lokale traditioner for samarbejde og videndeling
Rammer og vilkår for arbejdet
Procedurer for brug af vejledere
Betydningen af synergi og samspil mellem
vejlederfunktioner
Diskuter 2 og 2:
Hvilken tradition har skolen for vejledning mellem lærere?
Hvordan samarbejdes der om undervisningsopgaven?
Hvordan indoptages og deles ny viden på skolen?
BRUG AF RESSOURCEPERSONER I
KØBENHAVNS KOMMUNE 2010
Investeringer i
it
Kompetenceudvikling
Nye lærer- og
elevroller
En
digital
skole
Iktpædagogisk
kompetenceudvikling
Ledelsesmæssig
opbakning til
forandringsprocesser
Projektvirksomhed
Eksplicit
læringsforståelse
Davidsen og Georgsen om
integrationen af it i skolen:
•
•
•
•
Stilladsering af aktiviteter omkring lærernes praksis
Kontinuerlig ikt-pædagogisk støtte til lærerne
Ejerskab blandt deltagerne til projektet
Ledelsen skal forestå og opmuntre til ikt-pædagogisk
udvikling
• Projekter opdeles i faser med tilhørende fokusområder
• Systematisk erfaringsopsamling, evaluering og
videndeling er nødvendig for en kontinuert
udviklingsproces
LIDT OM LÆRING OG VIDEN
Hvad er viden?
Hvad er viden?
Læringsforståelsens betydning for
vejledning
• Inden for en sociokulturel forståelsesramme:
1.
2.
3.
4.
Læring er grundlæggende social
Læring er situeret i specifikke kontekster
Læring er distribueret mellem personer
Læring er medieret
Hvordan lærer vi?
• Diskuter 2 og 2,
hvordan børn lærer.
• Diskuter 2 og 2,
hvordan børn voksne.
Hvad er forskellen?
Læring og viden
• Vores forståelse af læring og viden har betydning
for, hvordan vi vejleder både børn og kollegaer.
• Det drejer sig blandt andet om forholdet mellem
vejleder og den vejledte
–
–
–
–
–
–
Gensidighed
Tillid
Respekt
Dialog
Handling
Magt
KOMMUNIKATION OG VEJLEDNING
Kommunikation
• Løw:
1. Mennesker kan ikke ikkekommunikere
2. Enhver kommunikation har et indholds- og
relationsaspekt
3. Karakteren af en relation bestemmes af
punkteringen af kommunikationsforløbet
mellem dem, der kommunikerer
4. Mennesker kommunikerer både digitalt og
analogt
5. Al kommunikation sker i relation
Vejledningssituation
Sag
Aktør1
Aktør2
Løw om vejledning
• Tre traditioner:
– Handlingsorienteret vejledning med
læringsmetaforen ”læring gennem handling”
– Reflekterende vejledning med læringsmetaforen
”læring gennem samtale og refleksion”
– Samskabende vejledning med læringsmetaforen
”læring gennem dialog, refleksion og fortælling”
Vejledningsformer/typer
•
•
•
•
Vejledning som praksislæring og modellæring
Vejledning som mentoring
Vejledning som refleksion over handling
Vejledning som reflekterende processer og
positioner
• Vejledning som løsningsfokuseret samtale
• Vejledning som bevidnende positioner –
narrativ vejledning
Spørgsmål
Vejledningsrum (Løw)
Intervision
Konsultation
Supervision
Rådgivning
Svar
Vejvisning
Vejsøgning
Typer af spørgsmål
• Linære
– Hvem gjorde hvad og hvordan?
• Cirkulære
– Flere spørgsmål som finder frem til information, der
gør en forskel for den vejledte
• Strategiske
– Spørgsmål der får den vejledte til at handle efter
dommerens forholdemåde til sagen
• Refleksive
– Hvad tror du, din menter vil mene om din reaktion
Rollen som vejleder
• Rollen som vejleder i forhold til børnene
– Hvad kendetegner denne rolle?
– Hvordan kommunikerer vejlederen med børnene?
– Hvilke rammer opsætter vejlederen for børnene?
Rollen som vejleder
• Rollen som vejleder i forhold til børnene
– Hvad kendetegner denne rolle?
– Hvordan kommunikerer vejlederen med
kollegaerne?
– Hvilke rammer opsætter vejlederen for
kollegaerne?
Vejledning kræver refleksion over egen
praksis
• Hermansen arbejder med fem niveauer:
– 0: Ingen refleksion over læring
– 1: Blind afprøvning
– 2: Lærerprocessen reflekteres og nye veje til
læring søges
– 3: Refleksion over refleksion
– 4: Reflekterer sin refleksion som reflekterende sin
læringsproces
Hvad kendetegner en vejleder?
• Spørger og forklarer
– ”fikser” ikke tingene uden forklaring – sidder på
sine hænder i vid udstrækning
– Viser den vejledte situationen gennem spørgsmål
og demonstration
– Lytter
– Reflekterer selv og skaber refleksive processer
med den vejledte
Vejledning…i forhold til it og faglighed
• er ikke blot it-vej-ledning, men udviklingen af
– Fælles engagement
– Fælles repertoire
– Fælles praksis
Wenger
Kort sagt handler det om at udvikle et fælles sprog
for refleksion og handling.
Nøgleord for vejledning
•
•
•
•
Gensidig tillid
Gensidig afhængighed
Strategier for vejledning
Iagttagelse af situationen og sin egen iagttagelse
Vejledningssituation
Sag
Aktør1
Aktør2
Slut på oplæg
• Hvad har I lært?
• Hvad skal man være opmærksom på i en
vejledningssituation?
• Videre til en af dagens opgaver
Øvelse
• Med udgangspunkt i et punkt fra fællesmål
skal I vejlede en i jeres gruppe – husk på de
forskellige vejledningsformer.
• Hver person vejleder en i gruppen
• Vejledningssituationen optages på
mobiltelefon og gennemses med resten af
gruppen (mere herom om et øjeblik).
Observationsskema
1. Se optagelsen
– Ingen snak
– Alle skriver deres observationer ned og de
præsenteres for gruppen
2. Se optagelsen igen
– Stop videoen, når I ser en interessant situation
– Sæt ord på den og diskuter vejledningsformen
3. Se optagelsen igen
– I skriver sammen – hvad sker der, hvordan forløber
samtalen, relationen, osv.
Hjælpeark
•
•
•
•
Hvilke type vejledning?
Hvilke type spørgsmål?
Forholdet mellem det nonverbale og verbale?
Vejleders/vejledtes position i samtalen?
– Hvem styrer samtalen?
– Hvem reflekterer?
– Hvem handler?
Kommentarer og feedback
• Diskuter faldgruber ved vejledning
• Hvad skal I huske og hvad har I lært?
• Hvordan kan I bruge dette i jeres blogindlæg?
• “What people have made they can
understand; what people have made, people
can change” (Hymes, 1972:xxxvii).

similar documents