Energetická bezpe*nost v oblasti zásobování zemním plynem

Report
Energetická bezpečnost v
oblasti zásobování zemním
plynem
Ing. Pavel Janeček
Pražská plynárenská
předseda představenstva
2
Definice energetické bezpečnosti*:
• zajištění přístupu k dostatečnému množství
energie, přičemž tento přístup je podmíněn na
zdrojové straně diverzifikací zdrojů, zdrojových
teritorií a diverzifikací přepravních cest a na
straně výroby a spotřeby zajištěním spolehlivé,
kapacitně dostatečné a přiměřeně zálohované
technické infrastruktury včetně kvalifikované
obsluhy a zásob, s cílem eliminovat krizové
stavy.
*Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti ČR (MPO)
3
• energetická bezpečnost ČR v zásobování
plynem musí být v souladu se souborem
opatření pro energetickou bezpečnost EU,
• významným faktorem v zajišťování energetické
bezpečnosti České republiky je uplatnění
dlouhodobé Státní energetické koncepce.
4
Co energetickou bezpečnost může z
hlediska dodávky plynu ohrožovat?
 přerušení, omezení nebo úplné zastavení
dodávek plynu do Evropy nebo ČR (viz. např.
plynová krize v roce 2009)
- větší či menší regionální krize,
- geopolitická situace,
5
6
 vysoká míra závislosti na importu plynu z Ruska
a nedostatek reálně a rychle dostupných
alternativ,
 nejednotný postup členských států EU,
 pomalá
realizace
projektů
umožňujících
diverzifikaci přepravních cest zemního plynu do
Evropy a propojení sítí, která je dána opět i
určitou nejednotností v podpoře konkrétních
projektů napříč státy EU.
7
8
 možnost vyřazení nebo narušení prvku či
systému
významné
části
kritické
infrastruktury z provozu:
- fyzický útok,
- kybernetický útok – potřeba zvýšit kybernetickou
bezpečnost transportní infrastruktury plynu (z
hlediska energetické bezpečnosti klíčové),
- přírodní katastrofa (viz. loňské povodně a jimi
vynucené přerušení dodávek plynu do
postižených oblastí), havárie……
9
Nástroje na ochranu kritické infrastruktury:
-
národní bezpečnostní politika,
jasné rozdělení odpovědnosti,
sdílení informací (včasné varování),
znát a vědět – ve smyslu co vše se může stát a
co lze proti tomu dělat.
10
 chybné nebo nedomyšlené legislativní nebo
státní zásahy do strategických oblastí dodávky
plynu.
11
Kdo jsme my?
• od roku
2006 Pražská plynárenská a její
dceřiné společnosti fungují v tzv. koncernovém
uspořádání, kdy zmíněný koncern v současné
podobě tvoří skupina šesti společností v čele
s mateřskou Pražskou plynárenskou (PP, PPD,
PPSD, ISE, PPSM, Prometheus), přičemž každá
z nich se specializuje na určité činnosti a s tím
spojené trhy.
12
• z pohledu zásobování veřejnosti plynem a
zajištění energetické bezpečnosti
mají
nedůležitější úlohu Pražská plynárenská a její
dceřiná společnost Pražská plynárenská
Distribuce.
• zajištění energetické bezpečnosti spočívá
zejména v odborné péči o distribuční síť,
v připravenosti na nenadálé situace či krizové
jevy a v odborné a včasné komunikaci se svými
zákazníky se záměrem minimalizovat případné
negativní jevy.
13
Pražská plynárenská
 je druhým největším tuzemským dodavatelem
zemního plynu,
 vlastníkem je hl. město Praha, kde má
společnost převážnou většinu svých zákazníků
a je zde dominantním dodavatelem,
14
 dodává zemní plyn do více než 400 tis.
odběrných míst,
 je dodavatelem poslední instance,
15
Klíčové prvky zajištění
bezpečnosti dodávek:
 možnost mít pro své zákazníky v předstihu vždy
zajištěno potřebné množství zemního plynu pro
pokrytí jejich požadavků,
 minimalizovat možná rizika uplatňováním
odpovědného přístupu k zajištění dodávek plynu
Zejména:
16
- diverzifikace dodavatelů i přepravních cest,
- zásobníky,
17
 rezervy a scénáře možných řešení pro případ
nenadálých událostí,
 průběžně podrobně sledovat a analyzovat
aspekty a změny vnějších nebo vnitřních
podmínek, které by mohly negativně ovlivnit
dodávky plynu zákazníkům a na tyto dle
možností včas reagovat,
18
 aktivní účast na legislativních procesech,
 služby nad rámec obecného standardu pro
zákazníky.
19
Pražská plynárenská
Distribuce
 je 100% dceřinou společností Pražské
plynárenské,
 je provozovatelem distribuční soustavy
v Praze a bezprostředním okolí,
20
•
Schéma distribuční soustavy PPD
21
Provozuje:
- 4 434 km plynovodních sítí (374 km VTL, 2 770
km STL, 1 290 km NTL),
- 123 608 ks STL a NTL přípojek,
- 242 regulačních stanic (z toho 110 VTL RS a
132 STL RS),
- 3 předávací stanice.
22
Klíčové prvky zajištění
bezpečnosti dodávek :
 zajistit pro zákazníky stabilní a bezpečnou
dodávku zemního plynu prostřednictvím
moderní, bezpečné a efektivně fungující
distribuční soustavy,
 rezerva
kapacity
distribuční
soustavy
(plynovodů),
 rezerva kapacity výkonu regulačních stanic,
23
aktivní dohled na PZ – dispečerské centrum
-
-
on-line monitorování VTL a VVTL RS (každé 2 minuty
aktuální data z RS),
monitorování STL RS,
možnost stažení dat z monitorovaných stanic (za cca 80
sekund),
vybavení VVTL RS unifikovanými řídícími systémy (systémy
umožňují dálkové řízení RS – zajišťují bezpečnou a
bezproblémovou dodávku ZP odběratelům),
monitorování VVTL PRS kamerovým systémem,
na 80% VTL RS můžeme dálkově řídit předehřev,
předávání získaných informací pro případný okamžitý zásah
pohotovosti,
24
 připravenost (průběžně ověřovaná) na řešení
nenadálých nestandardních nebo krizových
situací (krizové plány a manuály),
25
 nadstandardní přístup nad rámec požadavků
daných předpisy, který je vnímán „jen“ jako
konsensuálně uznávané minimum. Dobrovolné
provádění dalších činností a opatření vedoucích
k dosažení vyššího stupně bezpečnosti a
spolehlivosti plynárenských zařízení.
- mimořádná kontrola sítě v rámci koordinace s
aktivitami dalších provozovatelů sítí (při
výkopových pracích v ochranných pásmech PZ),
26
- kontrola těsnosti sítě pomocí kobercových
metod – ve vybraných oblastech náhrada za
kontrolu pojezdem vozu,
- nárazové odorizace
několikrát ročně,
nad
rámec
předpisů,
27
Ještě jedno zamyšlení na závěr:
28
Děkuji za pozornost

similar documents