ความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

Report
ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ ความไม่ แน่ นอนปี
2554
โดย กลุ่ม จับตานโยบายรัฐบาล (Policy Watch)
ประเด็น
่ งต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ความเสีย
ความเปราะบางของความยัง่ ยืนทางการคลัง
ความไม่สมดุลของตลาดแรงงานและปั ญหาการยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน
่ งด้านราคาสินค้าเกษตร และรายได้เกษตรกร
ความเสีย
ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
่ งทางการเมือง
ความเสีย
ความเสี่ยงต่ อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ความไม่สมดุลของอัตราการฟื้ นตัวของประเทศ
G3 และประเทศใน
เอเชีย
ขนาดเงินทุนไหลเข้าและการแข็งตัวของค่าเงินบาท
การส่งออก ขึ้นอยูก
่ บั
 การแข็งตัวของค่าเงิน
 การฟื้ นตัวของตลาดโลก
อัตราเงินเฟ้ อ
 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะมีแนวโน้มสูงขึ้น จาก D
 ราคานา้ มัน
&S
ประมาณการเศรษฐกิจโลก
2010
Country
2011
IMF
Consensus
IMF
Consensus
Jul-10 Oct-10 Aug-10 Sep-10 Jul-10 Oct-10 Aug-10 Sep-10
World Output
4.6
4.8
3.6
3.7
4.3
4.2
3.3
3.1
G3
US
Euro zone
Japan
3.3
1.3
2.4
2.6
1.7
2.8
2.9
1.2
3.2
2.7
1.6
3.0
2.9
1.3
1.8
2.3
1.5
1.5
2.8
1.4
1.5
2.4
1.4
1.3
10.5
10.5
9.9
6.4
9.9
7.5
9.6
9.6
9.0
4.5
9.0
4.3
China
Thailand
Source: IMFas of July and October 2010 and Consensus Forecast as of August and September 2010
Jan-10
Jan-09
Jan-08
Jan-07
Jan-06
Jan-05
Jan-04
Jan-03
Jan-02
Jan-01
Jan-00
อัตราแลกเปลีย่ นของไทย
USD/THB
50
45
40
35
30
25
อัตราเงินเฟ้ อของไทย
Inflation
%YoY
10
8
6
4
3.3
2
1.1
0
-2
Headline
Core
-4
-6
Jan 2006
Jul
Jan 2007
Jul
Jan 2008
Jul
Jan 2009
Jul
Jan 2010
Jul
ความเปราะบางทางการคลัง
โครงสร้างทางการคลังของประเทศไทย
 ฐานะดุลการคลัง
 สถานการณ์หนี้สาธารณะ
ด้านรายจ่ายของรัฐบาล
 อัตราเพิ่มรายจ่ายสูงกว่าอัตราเพิ่มรายได้
ความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 การลงทุนของภาครัฐมีแนวโน้มลดลง
ความสามารถจัดเก็บรายได้ทผี่ า่ นมา
ทีม
่ า: สศค.
ความสามารถในการขยายฐานภาษี
ทีม
่ า: สศค.
เปรี ยบเทียบสัดส่ วนรายได้ รัฐบาลต่ อ GDPของประเทศต่ างๆ ที่สาคัญ
ที่มา: ADB
ประเทศ
เฉลี่ยระหว่างปี
2548-2552 (%)
สหรัฐอเมริ กา
33.4
ญี่ปนุ่
34.1
เกาหลีใต้
32.9
เวียดนาม
27.2
สิงค์โปร์
22.9
มาเลเซีย
22.1
อินโดนีเซีย
18.1
ไทย
17.6
ฟิ ลิปปิ นส์
16.0
ลาว
13.4
ภาวะหนีส้ าธารณะคงค้ างของไทย
ยอดคงค้างหนี้ FIDF
(ล ้านบาท)
วงเงินกู ้ตาม
กฎหมาย
ดาเนินการกู ้แล ้ว
ยอดคงค ้าง ณ
ดอกเบีย้ จ่ายสะสมถึง
ชาระคืนต ้นเงินกู ้
31 ก.ค. 2553
30 กันยายน 2553
FIDF1
500,000.00
500,000.00
463,275.20
36,725.00
370,866.85
FiDF3
780,000.00
693,327.00
679,825.67
13,501.00
238,484.31
1,280,000.00
1,193,327.00
1,143,100.87
50,226.00
609,351.16
รวม
ทีม่ า : สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ปั จจัยทีค่ วรพิจารณาในปี หน้า
ปั จจัยจากภายนอกประเทศ
 ความผันผวนเศรษฐกิจโลกทีย่ งั มีความไม่แน่นอน
 ปั ญหาการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
ปั จจัยจากภายในประเทศ
 ปั ญหาเงินเฟ้ อ โดยเฉพาะจากภาคการเกษตร
 การขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตทีจ่ ะรุนแรงมากขึ้น
 ปั จจัยการเมืองทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ ในปี หน้า

similar documents