Document

Report
1
2
- Нийслэлийн тээврийн газрын
үйл ажиллагааны чиглэл,
өнөөгийн байдал
- Бүртгэл хяналтын систем
Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Тээврийн
газар нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтуудыг
хэрэгжүүлэх,
НИТХ, Нийслэлийн Засаг даргын тээврийн талаар баримтлах
бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлоход мэргэжлийн
зөвлөгөө үзүүлэх, холбогдох шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг ханган
ажиллах
чиг
үүрэгтэй
юм.
Тус газар нь дараах үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
Үүнд:
1. Нийтийн тээврийн үйлчилгээ
2. Ачаа тээвэр
3. Авто үйлчилгээ
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
•
•
•
•
Нийслэлийн Тээврийн газар нь нийтийн тээврийн эрэлт хэрэгцээг
судлах, чиглэл маршрутыг оновчтой тогтоох, бүртгэлээр хяналт тавих,
холбогдох хууль, дүрэм журмын биелэлтэд хяналт тавих зэргээр
Улаанбаатар хотын зорчигч тээврийн үйл ажиллагааг зохицуулан
ажиллаж байна.
Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд өдөр тутам 66
чиглэлд их, дунд багтаамжийн 940 автобус, троллейбус, 50 чиглэлд 650
бага багтаамжийн автобус, 700 такси, нийт 2290 орчим автобус,
троллейбус үйлчилгээнд ажиллаж, өдөрт 700 мянга гаруй зорчигч
тээвэрлэж байна.
Нийтийн тээврийн хэрэгсэл нь Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнд
оролцож байгаа нийт автотээврийн хэрэгслийн 1%-ийг эзэлдэг бөгөөд
нийт зорчигчийн 65% буюу жилд 262.8 сая зорчигч тээвэрлэж байна.
Улаанбаатар хотод нийтийн тээврийн үйлчилгээний зориулалтын 711
зогсоол ашиглагдаж байгаагаас эцсийн 65, дундын 646 зогсоол байна.
2013.12.13-ний НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 151 дугаар тогтоолоор
“Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх сан”-г байгуулсан. Үүний дагуу
парк шинэчлэлт хийх тухай Нийслэлийн Засаг даргын А/514 тоот
захирамж 2014.06.20-нд гарсан.
Улаанбаатар хотын ачаа тээвэрлэлт болон авто үйлчилгээг
зохицуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, холбогдох хууль, дүрэм, журам,
стандартын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг
хийж
байна.
Үүнд:
1. Нийслэлийн гудамж, замын хөдөлгөөнд ачааны автомашиныг цагийн
хязгаарлалттайгаар оролцуулах, түр зөвшөөрөл олгох журам”-д нэмэлт
өөрчлөлт оруулан боловсруулж, НИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 2014 оны 06
сарын 26-ны 102-р тогтоолоор шинэчлэн батлуулж
В,С,СЕ, ЕС
зөвшөөрлийг
олгон
ажиллаж
байна.
2. 2014 оны 9 сарын 15-ны өдрөөс Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ачаа
тээвэрлэх аж ахуйн нэгж, иргэдэд чирэгдэлгүй үйлчлэх үүднээс “EC”
зөвшөөрлийг 83 байрлалд “ТҮЦ” /төрийн үйлчилгээний цахим/ машиныг
ашиглан
олгож
байна.
3. Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн авто үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн
судалгааг гаргаж бүртгэл мэдээллийн сан.бүрдүүлэн ажиллаж байна.
Ачаа тээврийн түр зөвшөөрөл
олгосон байдал:
2014.10.15ний өдрөөр
B
C
CE
ЕС
714
5101
1009
1047
Бүгд
7871
Улаанбаатар хотын доторх болон хот орчмын нийтийн тээврийн
үйлчилгээний их багтаамжийн автобус, троллейбусны хөдөлгөөнийг
2003 оноос радио долгионы автомат удирдлагын системээр 50 цэг
дээр бүртгэж, хянадаг бөгөөд бага багтаамжийн автобусны
үйлчилгээг хүний оролцоотойгоор буюу диспетчерээр бүртгэж байна.
Урт хугацаанд: Нийтийн тээврийн
үйлчилгээнд метрог байгуулж эхлэх,
үйлчилгээнд ашиглах, нийслэл
хотын ачаа тээвэрлэлтийн нэгдсэн
логистик системийг бий болгох,
хөдөлгөөнийг оновчтой зохион
байгуулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдэд зориулсан тусгай
зориулалтын автобусны тоог нийт
автобусны паркийн 30 хувьд хүргэх
Дунд хугацаанд: Тусгай замын автобусны үйлчилгээний
нэвтрүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, тусгай замын автобус
/BRT/, нийтийн тээврийн үйлчилгээнд бүх нийтээр хөлс төлдөг
зарчимд шилжих эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, цахим картын
систем нэвтрүүлэх, нийтийн тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн
оношилгооны төвийг байгуулах, шинэ суурьшлын цэгүүдэд
нийтийн тээврийн үйлчилгээг үе шаттайгаар хүргэх, нийтийн
тээврийн үйлчилгээний терминал байгуулах ажлыг эхлүүлэх,
нийтийн тээврийн эцсийн зогсоолуудыг камержуулж, байнгын
хяналтанд байлгах;
Ойрын хугацаанд: (Бүртгэлийн систем /GPS, буудал зардлах,
зорчигчдод мэдээлэл хүргэх, их багтаамжийн автобус, таксийг
шингэрүүлсэн нефтийн хийн хэрэглээнд
шилжүүлэх, хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тусгай зориулалтын автобусны тоог
нийт автобусны паркийн 10 хувьд хүргэх
8
“Нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөтөлбөр” (ADB)
 “Тусгай замын автобусны үйлчилгээ ” /BRT/
 “Нийтийн тээврийн бүртгэл мэдээлэл, удирдлага, цахим
төлбөрийн систем”
Нийтийн тээврийн бүртгэл хяналтын одоогийн систем нь
шаардлага хангахгүй байгаа тул Нийслэлийн хөрөнгөөр “Ухаалаг
автобус
” төслийг хэрэгжүүлж Улаанбаатар хотын нийтийн
тээврийн үйлчилгээнд Автобусны удирдлагын систем /BMS/,
Цахим төлбөрийн систем /e-Ticketing system/, зорчигчдод нийтийн
тээврийн үйлчилгээний мэдээлэл хүргэх систем /BIS/-ийг
нэвтрүүлэх ажил хийгдэж байна.
“Улаанбаатар хотод метро барьж байгуулах төсөл ”

Метроны техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
судалгаа /Soosung engineering & Seoul metro/

Улаанбаатар хотод нийтийн тээврийн төсөл хэрэгжүүлэх
судалгаа /JICA/

similar documents