ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້

Report
ບ
່ ຽວກັບການນາໃຊ
້
ີ ກ
ົ ດສະເໜ
້
ຊ
ດແບບຟອມເກ
ບກ
າຂ
ມ
ູ ນຂອງໂຮງຮຽນ
ັ
ຸ
ໂດຍ: ກ
ິ ນ, ກະຊວງສ
ຶ ກສາທ
ິ ການ ແລະ ກ
ິ ລາ
ົ ມການເງ
2013
່
ຫ
ວບ
ດທ
ີ
ົ ົ ີ ສະເໜ
້ ມ
ຄວາມຈາເປ
ູ ນດ
ັ ນໃນການສ
້ າງຖານຂ
້ ານການເງ
ິ ນ
ຂອງໂຮງຮຽນ
້ ມ
ລະບ
ູ ນດ
້ ານການເງ
ຶ ກເກ
ິ ນຂອງ
ັ ບກາຂ
ົ ບການບັນທ
ໂຮງຮຽນ
້ ມ
ແບບຟອມເກ
ູ ນຂອງໂຮງຮຽນ
ັ ບກາຂ
້ ມ
ຖານຂ
ູ ນດ
້ ານການເງ
ິ ນລະດັບໂຮງຮຽນ
່ົ ວປະເທດມ
ໃນທ
ີ :
 16 ແຂວງ + 1 ນະຄອນຫ
ຼ ວງ
 145 ເມ
ື ອງ
 ີມໂຮງຮຽນ (ອະນ
ຸ ບານ, ປະຖ
ົ ມ, ມັດທະຍ
ົ ມ,
ອາຊ
ູ ນ,...) ປະມານ 10,000 ແຫ
່ ງ
ີ ວະ, ສ
່ື ອໃຫ
້ ມ
ເພ
ູ ນໄດ
້ ສາມາດບິ ລຫານຈັດການຂ
້ ຢ
່ າງມ
ີ ປະ
່ົ ວປະເທດ
ິສດທ
ິ ພາບ ແລະ ປະສ
ິ ດທ
ິ ຜ
ົ ນໃນທ
່ີ ເຮ
້ ມ
ຈາເປ
ູ ນທ
ັ ນຕ
້ ອງສ
້ າງຖານຂ
້ ວຍລະບ
ັ ດວຽກດ
ົ ບ
ຄອມພ
ູ່ ໃນເວບໄຊທ
໌ ເທ
ິ ວເຕ
ີ ່ີທີມຖານຢ
ິ ງອ
ິ ນເຕ
ີ ເນ
ັ ດ
້ ມ
ຖານຂ
ູ ນດ
້ ານການເງ
ິ ນລະດັບໂຮງຮຽນ
່ )
(ຕ
້ ມ
ໃນລະບ
ູ ນນ
ີ ້ ....
ົ ບຖານຂ
້ ມ
 ໂຮງຮຽນເປ
ູ ້ ່ຕ
ູ ນງ
ັ ນຜ
ື ມ ແບບຟອມສັງລວມຂ
ົ ບປະມານ-ລາຍ
່ົ ງໃຫ
ຈ
່ າຍ ທັງໝ
້ ຫ
້ ອງການສ
ຶ ກສາທ
ິ ການ ແລະ
ົ ດຂອງໂຮງຮຽນສ
ກ
ິ ລາເມ
ື ອງ
້ ມ
 ເມ
ູ ້ ສັງລວມຂ
ູ ນຂອງທ
ຸ ກໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດ
ັ ນຜ
ື ອງເປ
້ ມ
້
ຮັບຜ
້ ອນຂ
ູ ນແບບອອນລາຍ ເຂ
ິ ດຊອບຂອງຕ
ົ ນປ
ົ ້ າໃນຖານຂ
ມ
ູ ນ ່ີທີມຖານຢ
ູ່ ເທ
໌ ໃນລະບ
ິ ງເວບໄຊທ
ິ ນເຕ
ີ ເນ
ັ ດ
ົ ບອ
 ແຂວງ ສາມາດຄ
ຸ້ ມຄອງບິ ລຫານ, ຕ
ິ ດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະ
້ ມ
ເມ
ູ ນ ຈາກລະດັບ ເມ
ີ ນຜ
ື ອງ ຈ
ິ ງ ລະດັບ
ົ ນບ
ົ ນຖານຂ
ົ ນເຖ
ໂຮງຮຽນແບບອອນລາຍ ໄດ
ຼ ອດເວລາ
້ ຕະຫ
 ສ
ູ ນກາງ (ກ
ຸ້ ມຄອງບິ ລຫານ, ຕ
ິ ນ) ສາມາດຄ
ິ ດຕາມ,
ົ ມການເງ
້ ມ
ກວດກາ ແລະ ປະເມ
ູ ນ ແບບອອນລາຍ ຈາກ
ີ ນຜ
ົ ນບ
ົ ນຖານຂ
ລະດັບແຂວງ, ເມ
ຼ ອດເວລາ
້ ຕະຫ
ື ອງ ຈ
ິ ງ ລະດັບໂຮງຮຽນ ໄດ
ົ ນເຖ
້
ຊ
ດແບບຟອມເກ
ບກ
າຂ
ມ
ູ ນຂອງໂຮງຮຽນ
ັ
ຸ
້ ມ
ກ
ູ ນ
້ ພັດທະນາຊ
ິ ນ ໄດ
ັ ບກາຂ
ົ ມການເງ
ຸ ດແບບຟອມເກ
ຂອງໂຮງຮຽນ ປະກອບມ
ຼ ັ ກ:
ີ 2 ແບບຟອມຫ
່ົ ວໄປ
້ ມ
1. ແບບຟອມເກ
ູ ນທ
ັ ບກາຂ
້ ມ
2. ແບບຟອມເກ
ູ ນດ
້ ານງ
່ າຍ
ັ ບກາຂ
ົ ບປະມານ-ລາຍຈ
່ົ ວໄປ
້ ມ
I. ແບບຟອມເກ
ູ ນທ
ັ ບກາຂ
່ົ ວໄປ
້ ມ
ຕ
ູ ນທ
່ າງແບບຟອມເກ
ັ ບກາຂ
ົ ວຢ
¦ ¾ê ¾ì ½- ½ì ñ
© ¯ ½§ ¾ê ò
¯ ½Äª ¯ ½§ ¾§ ö
- ì ¾¸
¦ ñ
- ªò
² ¾® Àº ¡ ½ì ¾© ¯ ½§ ¾ê ò
¯ ½Äª Àº ¡ ½² ¾® ¸ ñ
©ê ½- ¾« ¾¸ º __________________________
² ½Á- ¡ ¦ ô
¡ ¦ ¾ê ò
¡ ¾- Áì ½ ¡ ò
ì ¾Á¢ ¸ ¤.................
¹ û
º ¤¡ ¾- ¦ ô
¡ ¦ ¾ê ò
¡ ¾- Áì ½ ¡ ò
ì ¾À´ õ
º ¤.................
Á®®³ º ´ À
¡ ñ
®¡ ¿¢ Ó
´ ø
¯ ½¥¿² ¾¡ »¼
- êó
............ ¦ ö
¡ ¯ó
:........................
»¤»¼
- ...............................
ì ½¹ ñ
©Â»¤»¼
- :
À´ õ
º ¤.........................
ì ½¹ ñ
©À´ õ
º¤
®É
¾- ...................................
ì ½¹ ñ
©®É
¾- :
Á¢ ¸ ¤.............................
ì ½¹ ñ
©Á¢ ¸ ¤
ì É
¼
¤À©ñ
¡ Œ
º ½­ ÷
®¾­
¯ ½« ö
´ ¦ ö
´ ®ø
-
¯ ½« ö
´ ®Ò
¦ ö
´ ®ø
-
´ ñ
©ê ½¨ ö
´ ª í-
´ ñ
©ê ½¨ ö
´ ¯ ¾¨
´ ñ
©ê ½¨ ö
´ ¦ ö
´ ®ø
-
¦ ø
­ /»¤»¼
­ º ¾§ ó
¸ ½¦ ô
¡ ¦ ¾§ ˜­ ª í­
§ ˜­ ¡ ¾¤
§ ˜­ ¦ ø
¤
1. ¯ ½À
² ©Â»¤»¼
-
¸ò
ê ½¨ ¾Äì Œ
´ ½¹ ¾¸ ò
ê ½¨ ¾Äì
2. ê †
ª ˜¤¢ º ¤Â»¤»¼
­
Ã- À¢ ©Àê ©¦ ½®¾- À´ õ
º¤
- º ¡ À¢ ©Àê ©¦ ½®¾- À´ õ
º¤
Á£ ´ « ½Î ö
- ù ¨ È
Á£ ´ ê ¾¤»È
º´
»¤»¼
­ ª ˜¤µ ø
¹ ú
È
¾¤¥¾¡ ¹ É
º ¤¡ ¾­ ¦ ô
¡ ¦ ¾Áì ½ ¡ ò
ì ¾
¡ ò
Âì Á´ ©
3. ° ø
®ð
É
ì ò
¹ ¾- »¤»¼
°ø
¦ „¤¡ ¾­ ¢ º ¤Â»¤»¼
É
­ ­ š
Á´ È
­
°ø
º ¿- ¸ ¨ ¡ ¾É
§ ˆÁì ½ ­ ¾´ ¦ ½¡ ÷
­ °ø
º ¿­ ¸ ¨ ¡ ¾­ :..................................................
É
À®ó
Âê ì ½¦ ñ
®:......................
£ ½­ ½² ñ
©ê ½­ ¾¡ ¾­ ¦ ô
¡ ¦ ¾¢ ˜­ ®É
¾­
À¯ ñ
­ °ø
º ¿­ ¸ ¨ ¡ ¾­ »¤»¼
É
­ ­ š´ ¾Ä©É
:...................¯ ó
°ø
º ¿­ ¸ ¨ ¡ ¾­ »¤»¼
É
­ ­ š
»¼
­ ¥ö
®¦ É
¾¤£ ø
ì ½®ö
®:
5+3
5+4
8+1
11+1
11+2
11+3
8+3
9+2
12+2
9+3
12+4
®Ò
Ä©É
¥ö
®¦ É
¾¤£ ø
°ø
º ¿- ¸ ¨ ¡ ¾- À£ ó
É
¨ Ä©É
Ȗ
®¡ ¾- ± ô
¡ ºö
®»ö
´ ¡ È
¼
¸¡ ñ
®¡ ¾- - ¿Ã§ É
À¤ò
- ®ð
ì ò
¹ ¾- »¤»¼
- ®ð
?
À£ ó
¨
®Ò
À£ ó
¨
°ø
º ¿- ¸ ¨ ¡ ¾- À£ ó
É
¨ Ä©É
Ȗ
®¡ ¾- ± ô
¡ ºö
®»ö
´ ¡ È
¼
¸¡ ñ
®¡ ¾- ¦ É
¤Á° - ² ñ
©ê ½- ¾Â»¤»¼
- ®ð
?
À£ ó
¨
®Ò
À£ ó
¨
4. ®÷
¡ £ ½ì ¾¡ º ¥¿- ¸ - £ ø
êñ
¤Ï ö
©......
£ö
-
¨ ò
¤:................. £ ö
-
í ­ ˜­ £ ø
ì ñ
©.................£ ö
­
¨ ò
¤...............£ ö
­
£ø
¦ ñ
- ¨ ¾¥É
¾¤............... £ ö
-
¨ ò
¤:................. £ ö
-
5. - ñ
¡ »¼
¥¿- ¸ - - ñ
¡ »¼
- êñ
¤Ï ö
©:........................ £ ö
í ¦ ö
¡ »¼
­ ­ š´ ó
­ ñ
¡ »¼
­ £É
¾¤¹ É
º ¤............ £ ö
­
¨ ò
¤:................. £ ö
¨ ò
¤..........£ ö
­
´ ó
- ñ
¡ »¼
- ¯ ½ì ½............£ ö
-
¨ ò
¤:............ £ ö
-
í ¦ ö
¡ »¼
­ ­ šº ñ
©ª ¾¦ È
¸­ ­ ñ
¡ »¼
­ ªÒ
¯œ
´ Á®®»¼
­ :.................£ ö
­ / 1 §÷
©
6. ¡ ¾- ¦ ½Î ñ
®¦ ½Î ø
- ¥¾¡ ² ¾¨ - º ¡
ê†
°È
¾­ ´ ¾Â»¤»¼
­ Í ñ
¤­ š
Ä©É
Ȗ
®¡ ¾­ ¦ ½Î ñ
®¦ ½Î ø
­ ¥¾¡ ² ¾¡ ¦ È
¸ ­ éÁ©È
? (¦ ¾´ ¾©Ï ¾¨ Ä©É
Í ¾¨ º ñ
­ )
FTI
.................
CIED
....................
ê†
............................., ¸ ñ
­ êó
............./........../...........
°ø
º ¿- ¸ ¨ ¡ ¾- »¤»¼
É
-
UNICEF
...................
NGO
º ­ˆ Å (ì ½®÷
)........................
..........................
.................
ê†
............................., ¸ ñ
­ êó
......../........../.....................
- ¾¨ ®ñ
- §ó
່ື ມແບບຟອມເກ
່ົ ວໄປ
້ ມ
ການຕ
ູ ນທ
ັ ບກາຂ
້ ມ
ໃຫ
ໃສ
ຼ ໝາຍກາກະບາດ
ູ ນ ືຫ
້ ່ຕ
່ ຕາມ
ື ມຂ
້ ມ
ຄວາມເໝາະສ
ູ ນຕ
ິ ງຂອງໂຮງຮຽນ ໃນ 6
ົ ມກັບຂ
ົ ວຈ
້ :
ຫ
ົ ວຂ
1. ປະເພດຂອງໂຮງຮຽນ
2. ່ີທຕັ້ງຂອງໂຮງຮຽນ
3. ຜ
ູ ້ ບິ ລຫານໂຮງຮຽນ
4. ບ
ຸ ກຄະລາກອນ
5. ນັກຮຽນ
6. ການສະໜັບສະໜ
ູ ນຈາກພາຍນອກ
່ື ມແບບຟອມເກ
່ົ ວໄປ
້ ມ
ການຕ
ູ ນທ
ັ ບກາຂ
1. ປະເພດຂອງໂຮງຮຽນ
່ີ ີ ນ
້ ໃຫ
້ ມ
ໃນທ
ຼ ່ຕ
ູ ນກ
້ ໝາຍ ືຫ
່ ຽວກັບພາກຮຽນ, ສ
ື ມຂ
ົ ກຮຽນ ່ື ຊ
ແລະ ລະຫັດໂຮງຮຽນ, ບ
້ ານ, ເມ
ື ອງ, ແຂວງ
້ ມ
້ ມ
ຂ
ູ ນເຫ
ູ ນ
້ ຈາກ ແບບຟອມເກ
ີ ້ ສາມາດເບ
ິ ່ ງໄດ
ັ ບກາຂ
ົ ຼ່ ານ
ສະຖ
ິ ິຕ ຂອງໂຮງຮຽນ
Á®®³ º ´ À¡ ñ
®¡ ¿¢ Ó
´ø
­ ê‰
¸ į
¯ ½¥¿² ¾¡ »¼- ê ó
............ ¦ ö
¡ ¯ó
:........................
»¤»¼- ............................... ì ½¹ ñ
©Â»¤»¼- :
À´ õ
º ¤.........................
ì ½¹ ñ
©À´ õ
º¤
®É
¾- ...................................
Á¢ ¸ ¤.............................
ì ½¹ ñ
©Á¢ ¸ ¤
ìÉ
¼¤À©ñ
¡Œ
º ½­ ÷
®¾­
¯ ½« ö
´¦ ö
´ ®ø
-
¯ ½« ö
´ ®Ò
¦ ö
´ ®ø
-
´ñ
©ê ½¨ ö
´ ª í-
´ñ
©ê ½¨ ö
´ ¯ ¾¨
´ñ
©ê ½¨ ö
´¦ ö
´ ®ø
-
¦ ø
­ /»¤»¼­ º ¾§ ó
¸ ½¦ ô
¡ ¦ ¾§ ˜­ ª í­
§ ˜­ ¡ ¾¤
§ ˜­ ¦ ø
¤
ì ½¹ ñ
©®É
¾- :
1. ¯ ½À² ©Â»¤»¼-
¸ò
ê ½¨ ¾Äì Œ
´ ½¹ ¾¸ ò
ê ½¨ ¾Äì
່ື ມແບບຟອມເກ
່ົ ວໄປ
້ ມ
ການຕ
ູ ນທ
ັ ບກາຂ
2. ່ີທຕັ້ງຂອງໂຮງຮຽນ
່ີ ີ ນ
່ີ ຕັ້ງຂອງໂຮງຮຽນ ວ
້ ໃຫ
້ ມ
ໃນທ
ຼ ່ຕ
ູ ນກ
ູ່ ໃນ
້ ໝາຍ ືຫ
່ ຽວກັບທ
່ າຢ
ື ມຂ
ຼ ນອກເຂດເທດສະບານ, ແຄມທາງໃຫ
ຼ ທາງຮ
ູ່
່ ຍ ືຫ
່ ອມ, ແລະ ຢ
ືຫ
ຫ
່ າງຈາກຫ
້ ອງການສ
ຶ ກສາທ
ິ ການ ແລະ ກ
ິ ລາເມ
ື ອງ ຈັກກ
ິ ໂລແມດ
2. ꆪ ˜¤¢º ¤Â»¤»¼­
Ã- À¢©Àꩦ ½®¾- À´ õº ¤
- º ¡ À¢©Àꩦ ½®¾- À´ õº ¤
Á£´ «½Î ö- ù ¨ È
Á£´ 꾤»Èº´
»¤»¼­ ª ˜¤µøȹú¾¤¥¾¡ ¹ ɺ¤¡ ¾­ ¦ ô¡ ¦ ¾Áì ½¡ òì ¾
¡ òÂì Á´ ©
່ື ມແບບຟອມເກ
່ົ ວໄປ
້ ມ
ການຕ
ູ ນທ
ັ ບກາຂ
3. ຜ
ູ ້ ບິ ລຫານໂຮງຮຽນ
່ີ ີ ນ
້ ໃຫ
້ ມ
ໃນທ
ຼ ່ຕ
ູ ນກ
ູ ້ ບິ ລຫານໂຮງຮຽນ
້ ໝາຍ ືຫ
່ ຽວກັບຜ
ື ມຂ
່ັ ນ ຜ
່ ັ ງການແມ
້ ມ
ເຊ
ູ້ ສ
ູ ນຕ
ູ ້ ອານວຍການ
່ ນໃຜ, ຂ
່ າງໆ ຂອງຜ
3.ໂຮງຮຽນ
° øÉ
®ðì ò¹ ¾- »¤»¼° øÉ
¦ „¤¡ ¾­ ¢º ¤Â»¤»¼­ ­ šÁ´ È
­
° øÉ
º ¿- ¸ ¨ ¡ ¾-
£½­ ½² ñ©ê½­ ¾¡ ¾­ ¦ ô¡ ¦ ¾¢˜­ ®É
¾­
§ˆÁì ½­ ¾´ ¦ ½¡ ÷­ ° ºÉ
ø ¿­ ¸ ¨ ¡ ¾­ :..................................................
À®óÂêì ½¦ ñ®:......................
À¯ñ­ ° É
ºø ¿­ ¸ ¨ ¡ ¾­ »¤»¼­ ­ š´ ¾Ä©É
:...................¯ó
° øÉ
º ¿­ ¸ ¨ ¡ ¾­ »¤»¼­ ­ š» ¼­ ¥ö®¦ É
¾¤£øì ½®ö®:
5+3
5+4
8+1
11+1
11+2
11+3
8+3
12+2
9+2
12+4
9+3
®Ò
Ä©É
¥ ö®¦ É
¾¤£ø
° øÉ
º ¿- ¸ ¨ ¡ ¾- À£ó¨ Ä©É
» ñ®¡ ¾- ±ô¡ º ö®»ö´ ¡ È
¼¸ ¡ ñ®¡ ¾- - ¿Ã§É
À¤ò- ®ðì ò¹ ¾- »¤»¼- ®ð?
À£ó¨
®Ò
À£ó¨
° øÉ
º ¿- ¸ ¨ ¡ ¾- À£ó¨ Ä©É
» ñ®¡ ¾- ±ô¡ º ö®»ö´ ¡ È
¼¸ ¡ ñ®¡ ¾- ¦ É
¾¤Á° - ² ñ©ê½- ¾Â»¤»¼- ®ð?
À£ó¨
®Ò
À£ó¨
່ື ມແບບຟອມເກ
່ົ ວໄປ
້ ມ
ການຕ
ູ ນທ
ັ ບກາຂ
4. ບ
ຸ ກຄະລາກອນ
່ີ ີ ນ
້ ໃຫ
້ ມ
ໃນທ
ຼ ່ຕ
ູ ນກ
ູ ອາຈານທັງ
້ ໝາຍ ືຫ
່ ຽວກັບຈານວນຄ
ື ມຂ
່ີ ເປ
ໝ
ັ ນເພດຍ
ັ ນ
ິ ງ ໂດຍແຍກເປ
ົ ດ ແລະ ຈານວນທ
ພະນັກງານລັດ ແລະ ພະນັກງານສັນຍາຈ
້ າງ
4. ®÷¡ £½ì ¾¡ º ¥¿- ¸ - £øê ñ¤Ï ö©...... £öí ­ ˜­ £øì ñ©.................£ö­
¨ ò¤:................. £ö¨ ò¤...............£ö­
£ø¦ ñ- ¨ ¾¥É
¾¤............... £ö-
¨ ò¤:................. £ö-
່ື ມແບບຟອມເກ
່ົ ວໄປ
້ ມ
ການຕ
ູ ນທ
ັ ບກາຂ
5. ນັກຮຽນ
່ີ ີ ນ
້ ໃຫ
່ ັ ນຈານວນ
້ ມ
ໃນທ
ຼ ່ຕ
ູ ນກ
້ ໝາຍ ືຫ
່ ຽວກັບນັກຮຽນ ເຊ
ື ມຂ
ນັກຮຽນທັງໝ
້ າງ
ິ ງ, ຈານວນນັກຮຽນຄ
ົ ດ, ນັກຮຽນເພດຍ
້ ມ
່ ຊ
ຫອງ, ປະລະການຮຽນ, ອັດຕາສ
ດປ
ື
່ ວນນັກຮຽນ ຕ
ຸ
ແບບຮຽນ
5. - ñ¡ »¼¥¿- ¸ - - ñ¡ »¼- êñ¤Ï ö©:........................ £öí ¦ ö¡ »¼­ ­ š´ ó­ ñ¡ »¼­ £É
¾¤¹ É
º ¤............ £ö­
¨ ò¤:................. £ö¨ ò¤..........£ö­
í ¦ ö¡ »¼­ ­ šº ñ©ª ¾¦ È
¸ ­ ­ ñ¡ »¼­ ª Ò¯œ
´ Á®®»¼­ :.................£ö­ / 1 §÷©
´ ó- ñ¡ »¼- ¯½ì ½............£ö- ¨ ò¤:............ £ö-
່ື ມແບບຟອມເກ
່ົ ວໄປ
້ ມ
ການຕ
ູ ນທ
ັ ບກາຂ
6. ການສະໜັບສະໜ
ູ ນຈາກພາຍນອກ
ໃນກລະນ
້ ຮັບການຊ
່ ວຍເຫ
ີ ່ີທ ໂຮງຮຽນໄດ
ື ຼ ອຈາກໂຄງການ ຫ
ືຼ ອ
ົ ງການ
່ື ອທ
່ ັ ນ ໂຄງການສ
ການຈັດຕັ້ງສາກ
ຸ ກຄ
່ າງໆ ເຊ
ຶ ກສາເພ
ົ ນຕ
ົ ນ (FTI),
ໂຄງການຊ
ູ ີ ນເຊບ (UNICEF),
ີ ດ (CIED) ຂອງອ
ົ ງການJICA), ອ
ົ ງການ ຢ
ອ
ົ ດສະເອດ (AusAID), GIZ, ທະນາຄານໂລກ (WB), ທະນາຄານ
່ີ ່ບື ຂ
້ ນກັບລັດຖະບານ
ພັດທະນາອາຊ
ຼ ອ
ີ (ADB) ືຫ
ົ ງການຈັດຕັ້ງສາກ
ົ ນທ
(INGO) ...
6. ¡ ¾- ¦ ½Î ñ
®¦ ½Î ø
- ¥¾¡ ² ¾¨ - º ¡
ꆰ È
¾­ ´ ¾Â»¤»¼­ Í ñ¤­ šÄ©É
» ñ®¡ ¾­ ¦ ½Î ñ®¦ ½Î ø
­ ¥¾¡ ² ¾¡ ¦ È
¸ ­ éÁ©È
? (¦ ¾´ ¾©Ï ¾¨ Ä©É
Í ¾¨ º ñ­ )
FTI
.................
CIED
....................
UNICEF
...................
NGO
..........................
º ˆ­ Å (ì ½®÷)........................
.................
້ ມ
II. ແບບຟອມເກ
ູ ນ
ັ ບກາຂ
ດ
້ ານງ
່ າຍຂອງໂຮງຮຽນ
ົ ບປະມານ-ລາຍຈ
ແຫ
ຼ ່ ງງ
ົ ບປະມານຂອງໂຮງຮຽນ
ໃນປະຈ
ຸ ບັນງ
ີ ນງານຂອງ
ົ ບປະມານໃນການດາເນ
ໂຮງຮຽນແມ
ຼ ່ ງຕ
່ ນມາຈາກ 2 ແຫ
ົ ້ ນຕື ຄ:
1. ງ
ິ ນບິ ລຫານໂຮງຮຽນ)
ົ ບປະມານຂອງລັດ (ເງ
2. ການປະກອບສ
່ ວນຂອງຊ
ົ ນ ແລະ ່ື ອນໆ
ຸ ມຊ



ການປະກອບສ
່ ວນຂອງຊ
ົ ນ
ຸ ມຊ
ການສະໜັບສະໜ
ູ ນຈາກອ
່ າງໆ
ົ ງການຈັດຕັ້ງສາກ
ົ ນຕ
່ີ ໂຮງຮຽນຫາໄດ
ລາຍຮັບທ
້ ເອງ
ແຫ
ຼ ່ ງງ
ົ ບປະມານຂອງໂຮງຮຽນ
1. ງ
ິ ນບິ ລຫານໂຮງຮຽນ)
ົ ບປະມານຂອງລັດ (ເງ
່ີ ລັດສະໜອງໃຫ
ໝາຍເຖ
້
ິ ງເງ
ິ ນບິ ລຫານໂຮງຮຽນທ
ສາລັບການໃຊ
ົ ກກະຕ
້ ຈ
່ າຍບິ ລຫານປ
ິ ພາກ 12 ຕາມ
່ີ ໄດ
ລາຍການທ
້ ການ
້ .
ົ ດໄວ
 ິຄດໄລ
່ ີ ອງຕາມຈານວນນັກຮຽນຕ
ິ ງຂອງ
ົ ວຈ
ສ
່ ອນ
ົ ກຮຽນກ
 ຈ
ັ ນ 2 ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 50% ຂອງຈານວນເງ
່ າຍເປ
ິ ນ
ແຫ
ຼ ່ ງງ
ົ ບປະມານຂອງໂຮງຮຽນ
2. ການປະກອບສ
່ ວນຂອງຊ
ົ ນ ແລະ ່ື ອນໆ
ຸ ມຊ
່ ັ ນ:
 ການປະກອບສ
່ ວນຂອງຊ
ົ ນ ເຊ
ຸ ມຊ



່ ແມ
ຄອບຄ
່ ນັກຮຽນ, ຊ
້ ອມແອ
້ ມໂຮງຮຽນ
ົ ວ/ສະມາຄ
ົ ມພ
ົ ນອ
ຸ ມຊ
່ົ ວໄປ
ບ
ຸ ກຄ
ົ ນ, ປະຊາຊ
ົ ນທ
ອ
ຸ ລະກ
່ າງໆ
ິ ດ, ອ
ົ ງກອນທ
ົ ງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນຕ
 ການສະໜັບສະໜ
ູ ນຈາກອ
່ າງໆ
ົ ງການຈັດຕັ້ງສາກ
ົ ນຕ
່ ັ ນ:
ເຊ




ອ
ົ ດສະເອດ (AusAID), ໄຈກາ (JICA), ີ ຈໄອແຊດ (GIZ)
ຢ
ູ ີ ນເຊບ, ີ ອຢ
ູ , ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ
ີ
່ີ ່ບຶຂ
້ ນກັບລັດຖະບານ (INGO) ຕ
ອ
່ າງໆ
ົ ງການຈັດຕັ້ງສາກ
ົ ນທ
ໂຄງການຊ
່ ວຍເຫ
ື ຼ ອຈາກສາກ
ົ ນ ່ື ອນໆ
່ີ ໂຮງຮຽນຫາໄດ
 ລາຍຮັບທ
້ ເອງ:


່ ັ ນ ການຜະຫ
ກ
້ າງລາຍຮັບເຊ
່ າຍສ
້ າ
ິ ດຈະກາສ
ິ ຼ ດ ແລະ ຈາໜ
ິ ນຄ
ຫັດຖະກາ, ກະສ
ິ ກາ...
່ື ອງ, ຮ
່ີ ໂຮງຮຽນ....
ການປະມ
ູ ນຮ
້ ານຂາຍເຄ
້ ານອາຫານໃນສະຖານທ
ແຫ
ຼ ່ ງງ
ົ ບປະມານຂອງໂຮງຮຽນ
່ື ນໆ
ການປະກອບສ
່ ວນຂອງຊ
່ ວນອ
ົ ນ ແລະ ພາກສ
ຸ ມຊ
່ີ ່ບຄ
່ີ , ອາດຈະໄດ
ເປ
ູ ບແບບຕ
ັ ນລາຍຮັບທ
້ ມາໃນຮ
່ າງໆ
ົ ງທ
່ ັ ນ:
ເຊ
 ເປ
ັ ນເງ
ິ ນສ
ົ ດ
 ເປ
ັ ນວັດຖ
ຸ
 ເປ
ຼ ການບິ ລການ
ັ ນແຮງງານ ືຫ
ໝາຍເຫດ
່ ແມ
ການປະກອບສ
ູ ນຄ
ັ ນ
່ ວນທ
່ ນເງ
່ ນໃຫ
້ ປະເມ
່ າເປ
ີ່ ບ
ິ ນແມ
ີ ນມ
ຈານວນ ເງ
້ ອງຖ
້ ອງມ
ິ ນຕາມລາຄາຕ
ິ ງໃນທ
ິ ່ ນ ແລະ ຕ
ີ ການ
ົ ວຈ
ຈ
່ າຍຂອງໂຮງຮຽນຢ
່ າງ
ຶ ກເຂ
ີ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ
ົ ດບັນທ
ົ ້ າ ໃນບັນຊ
ຄ
້ ວນ ແລະຈະແຈ
້ ງ
ົ ບຖ
່ື ມແບບຟອມເກ
້ ມ
ການຕ
ູ ນ
ັ ບກາຂ
ດ
້ ານງ
່ າຍຂອງໂຮງຮຽນ
ົ ບປະມານ-ລາຍຈ
ໃນຕ
ຼ ຕ
ີ ືຫ
ົ ້ ນປ
ົ ້ ນພາກຮຽນ ໂຮງຮຽນອາດຈັດກອງ
ປະຊ
່ ວມກັບ ຄພສບ
ຸ ມວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ຮ
່ື ອ:
ເພ
 ການ
ຼ ່ ງງ
ົ ດແຫ
ົ ບປະມານ
 ການ
ິ ດຈະກາ
ົ ດກ
ແຜນງ
ົ ບປະມານ
ແຜນລາຍຈ
່ າຍ
 ສະຫ
ຼຸ ບສັງລວມ
 ສະຫ
ຼຸ ບສັງລວມ
ລາຍຈ
່ າຍຕ
ິ ງ
ົ ວຈ
ລາຍຮັບ-ລາຍຈ
ິ ດດ
່ າຍ, ຜ
່ ຽງ
(ຍອດຍ
້ າ)
ົ ກໄປພາກຮຽນໜ
່ີ ວາງໄວ
ຈາກນັ້ນ ໂຮງຮຽນດາເນ
້
ີ ນງານຕາມແຜນການທ
່ື ອເຖ
ເມ
ຼ ທ
ີ ໂຮງຮຽນຈະ:
້ າຍພາກຮຽນ ືຫ
້ າຍປ
ິ ງທ
ໝາຍເຫດ: ສາລັບຍອດຍ
ັ ນ+ຖ
້ າ ອາດມ
່ າເປ
້ າມ
ີ ຄ
ີ
ົ ກໄປພາກຮຽນໜ
ເງ
ັ ນ
້ າໃຊ
້ ົ ງບປະມານຈ
່ າເປ
ິ ນຄ
ື ຼ ອ, ເທ
ີ ຄ
ົ ງເຫ
ົ່ າ 0 ຖ
ົ ນໝ
ົ ດ ແລະສາມາດມ
ລ
ຼ ຄ
ັ ນໜ
້ າໃຊ
້ ເກ
່ າ ອາດມ
້ ລ
່ ວງໜ
້ າ ືຫ
້ າງເປ
ີ ນງ
ີ ການໃຊ
ີ້
ົ ບ (-) ຖ
ົ ບ, ໝາຍວ
ໄວ
້
່ື ມແບບຟອມເກ
້ ມ
ການຕ
ູ ນ
ັ ບກາຂ
ດ
້ ານງ
່ າຍຂອງໂຮງຮຽນ
ົ ບປະມານ-ລາຍຈ
້ ມ
ໃນແບບຟອມເກ
ູ ນດ
້ ານງ
ັ ບກາຂ
ົ ບປະມານ-ລາຍ
ຈ
່ າຍ ຂອງແຕ
່ ລະພາກຮຽນ ຈະປະກອບມ
ີ 4 ພາກຄ
ື :
I. ແຜນງ
ົ ບປະມານ
II. ແຜນລາຍຈ
່ າຍງ
ົ ບປະມານ
III. ລາຍການໃຊ
້ ຈ
່ າຍຕ
ິ ງ
ົ ວຈ
IV. ສັງລວມລາຍຮັບ-ລາຍຈ
່ າຍ
່ື ມແບບຟອມເກ
້ ມ
ການຕ
ູ ນ
ັ ບກາຂ
ດ
້ ານງ
່ າຍຂອງໂຮງຮຽນ
ົ ບປະມານ-ລາຍຈ
I.
ແຜນງ
ົ ບປະມານ
ໃນຕອນຕ
ີ ເງ
ິ ນຍອດຍ
ົ ້ ນພາກຮຽນ, ໂຮງຮຽນອາດມ
ົ ກມາຈາກ
່ຶ ງ. ຈາກນັ້ນໂຮງຮຽນຈະວາງແຜນ
ພາກຮຽນກ
ູ່ ແລ
່ ອນ ຢ
້ ວຈານວນໜ
ວ
່ າ ສາລັບພາກຮຽນນ
້ ງ
ີ ້ ຈະໄດ
ົ ບປະມານຈາກລັດ, ຈາກຊ
ົ ນ ແລະ
ຸ ມຊ
່ື ອ
່ ñ©, §÷´ີ §ö­ມເທ
່ າໃດ.
ມາເພ
I. ນໆ
Á° ­ ¤ö
®
¯½´ ¾­ີ (ì ມເຕ
Áì ½ົ º ˆ­ Å)
¥¿- ¸ - À¤ò
À­ œ
º í ì ¾¨ ¡ ¾­
ì ¸´
ìñ
©
§÷
´ §ö
­ Áì ½º ˆ­ Å
1=2+3
2
3
¨ º ©¨ ö
¡ ´ ¾¥¾¡ ² ¾¡ »¼- ¡ È
ºÁ° ­ ¤ö
®¯ ½´ ¾­ ¢ º ¤Â»¤»¼­ ¦ ¿ì ñ
®² ¾¡ »¼­ ­ š
ì ¸´
ຍອດຍ
ິ ດດ
່ ອນ: ຈານວນເງ
່ ຽງ (ເງ
ິ ນຜ
ິ ນຄ
ື ຼ ອ) ຈາກພາກຮຽນ
ົ ກມາຈາກພາກຮຽນກ
ົ ງເຫ
ກ
່ ອນ
ແຜນງ
ີ ້ : ສັງລວມມາຈາກແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ
ົ ບປະມານສາລັບພາກຮຽນນ
ລວມ:
ໝາຍເຖ
ິ ງລວມຍອດຈານວນເງ
ິ ນໃນແຜນງ
ົ ບປະມານ
່ື ມແບບຟອມເກ
້ ມ
ການຕ
ູ ນ
ັ ບກາຂ
ດ
້ ານງ
່ າຍຂອງໂຮງຮຽນ
ົ ບປະມານ-ລາຍຈ
II. ແຜນລາຍຈ
່ າຍງ
ົ ບປະມານ
່ື ອມ
ເມ
້ ວ ໂຮງຮຽນ
ີ ຕ
ິ ນງ
ົ ວເລກລວມຍອດເງ
ົ ບປະມານໃນແຜນແລ
ສາມາດ ຈັດສັນງ
່ າງໆ ່ີທວາງແຜນໄວ
້
ິ ດຈະກາຕ
ົ ບປະມານສາລັບກ
ແລະ ສ
ັ ນແຜນລາຍຈ
້ າງເປ
່ າຍງ
ົ ບປະມານ
II. Á° ­ ì ¾¨ ¥È
¾¨ ¤ö
®¯½´ ¾­ ¢º ¤Â»¤»¼­ (ì ñ
©, §÷
´ §ö
­ Áì ½º ˆ­ Å)
¦ ¾ì ½®¾- ¤ö
®¯ ½´ ¾-
Á° - ¤ö
®¯ ½´ ¾- ¯ ½¥¿² ¾¡ »¼­À­ œ
º ­Ã­ ­ì ¾¨ ¡ ¾­ ­¥ È
¾¨
² ¾¡
² /¦
»ú
¸¤
ì»
ì ¸´
ìñ
©
§÷
´ §ö
­ Áì ½º ˆ­ Å
1=2+3
2
3
ì ¸ ´ ¨ º ©Á° - ¤ö
®¯ ½´ ¾- ì ¾¨ ¥È
¾¨
10
01
06
00 À¤ò
- À©õ
º - ² ½- ñ
¡ ¤¾- ª ¾´ ¦ ñ
-¨¾
11
04
06
00 À¤ò
- - ½Â¨ ®¾¨ ¦ º - ² ò
À¦ ©
12
00
00
00 ì ¾¨ ¥È
¾¨ ®ð
ìò
¹ ¾- ¯ ö
¡ ¡ ½ª ò
່ີ ທາສ
່ົ າກັບ ລວມຍອດ ແຜນງ
ລວມຍອດແຜນລາຍຈ
່ າຍ (ທ
້ ) ຈະຕ
້ ອງເທ
ີ ໄວ
ົ ບປະມານ
່ີ ທາສ
(ທ
້ ) ໃນຕາຕະລາງທ
້ າງເທ
ີ ໄວ
ີ Iຂ
ິ ງ
່ີ ່ບອະນ
ລາຍການທ
ຸ ຍາດໃຫ
້ ໃຊ
້ ເງ
້ (ສາມາດ
ິ ນບິ ລຫານ ຂອງລັດ ຈະໝາຍກາກະບາດ ໄວ
ໃຊ
້ ເງ
ິ ນຊ
ົ ນ)
ຸ ມຊ
່ິ ງໃນເອກະສານຄາແນະນາ)
(ຄາອະທ
່ ລະລາຍການໃຊ
້ ຈ
່ າຍແມ
່ ນໃຫ
້ ເບ
ິ ບາຍຂອງແຕ
່ື ມແບບຟອມເກ
້ ມ
ການຕ
ູ ນ
ັ ບກາຂ
ດ
້ ານງ
່ າຍຂອງໂຮງຮຽນ
ົ ບປະມານ-ລາຍຈ
III. ລາຍການໃຊ
້ ຈ
່ າຍຕ
ິ ງ
ົ ວຈ
III.
ì ¾¨ ¥È
¾¨ ª ö
¸ ¥ò
¤¢º ¤Â»¤»¼­ (ì ñ
©, §÷
´ §ö
­ Áì ½º ˆ­ Å)
¦ ¾ì ½®¾- ¤ö
®¯ ½´ ¾-
´ø
- £È
¾¡ ¾- ç É
¥È
¾¨ ª ö
¸ ¥ò
¤¯ ½¥¿² ¾¡ »¼­À­ œ
º ­Ã­ ­ì ¾¨ ¡ ¾­ ­¥ È
¾¨
² ¾¡
² /¦
»ú
¸¤
ì»
ì ¸´
ìñ
©
§÷
´ §ö
­ Áì ½º ˆ­ Å
1=2+3
2
3
ì ¸ ´ ¨ º ©ì ¾¨ ¥È
¾¨ ª ö
¸ ¥ò
¤
10
01
06
00 À¤ò
- À©õ
º - ² ½- ñ
¡ ¤¾- ª ¾´ ¦ ñ
-¨¾
11
04
06
00 À¤ò
- - ½Â¨ ®¾¨ ¦ º - ² ò
À¦ ©
12
00
00
00 ì ¾¨ ¥È
¾¨ ®ð
ìò
¹ ¾- ¯ ö
¡ ¡ ½ª ò
້ ມ
ໃນຕາຕະລາງນ
ູ ນລາຍການໃຊ
້ ຈ
່ າຍຕ
ີ ້ ໂຮງຮຽນຈະຕ
ື ່ ມຂ
ິ ງ
ົ ວຈ
ທັງໝ
ື ້ ມບັນຊ
ີ ດຂ
ຶ ້ ນໃນພາກຮຽນ ໂດຍສັງລວມຈາກປ
ີ ່ ເກ
ີ
ົ ດທ
້ ມບັນຊ
ລາຍຮັບ- ລາຍຈ
່ າຍປະຈາວັນ ແລະ ື ປ
່ ຂອງໂຮງຮຽນ
ີ ໃຫຍ
່ິ ງໃນເອກະສານຄາ
(ຄາອະທ
່ ລະລາຍການໃຊ
້ ຈ
່ າຍແມ
່ ນໃຫ
້ ເບ
ິ ບາຍຂອງແຕ
ແນະນາ)
່ື ມແບບຟອມເກ
້ ມ
ການຕ
ູ ນ
ັ ບກາຂ
ດ
້ ານງ
່ າຍຂອງໂຮງຮຽນ
ົ ບປະມານ-ລາຍຈ
IV. ສັງລວມລາຍຮັບ-ລາຍຈ
່ າຍ
IV. ¦ ñ
¤ì ¸ ´ ì ¾¨ »ñ
®Œ
ì ¾¨ ¥È
¾¨ ª ö
¸ ¥ò
¤ ¢º ¤Â»¤»¼­ (ì ñ
©, §÷
´ §ö
­ Áì ½º ˆ­ Å)
¥¿- ¸ - À¤ò
À­ œ
º í ì ¾¨ ¡ ¾­
ì ¸´
ìñ
©
§÷
´ §ö
­ Áì ½º ˆ­ Å
1=2+3
2
3
¨ º ©¨ ö
¡ ´ ¾¥¾¡ ² ¾¡ »¼- ¡ È
º - (1)
ì ¾¨ »ñ
®ª ö
¸ ¥ò
¤ê †
Ä©É
Ȗ
®Ã­ ² ¾¡ »¼­ ­ š(2)
ì ¸ ´ ¨ º ©¤ö
®¯ ½´ ¾­ ê †
´ óª ö
¸ ¥ò
¤Ã­ ² ¾¡ »¼­ ­ š(3)=(1)+(2)
ì ¸ ´ ¨ º © ì ¾¨ ¥È
¾¨ ª ö
¸ ¥ò
¤ í ² ¾¡ »¼­ ­ š(4)
°ò
©©È
¼¤ (¨ º ©¨ ö
¡ į ² ¾¡ »¼- ¹ - É
¾) (5)=(3) -(4)
ຍອດຍ
່ ອນ: ຈານວນເງ
່ ອນ
ິ ນຄ
ື ຼ ອ ຈາກພາກຮຽນກ
ົ ກມາຈາກພາກຮຽນກ
ົ ງເຫ
່ີ ໄດ
່ີ ໄດ
ລາຍຮັບຕ
້ ຮັບໃນພາກຮຽນນ
້ ຮັບຕ
ິ ງທ
ີ ້ : ເງ
ິ ນທ
ິ ງທັງໝ
ີ້
ົ ວຈ
ົ ວຈ
ົ ດໃນພາກຮຽນນ
່ ີ ີ ມຕ
ລວມຍອດງ
້ ຮັບຕ
ິ ງ: ເງ
ິ ນໄດ
ິ ງທັງໝ
ົ ບປະມານທ
ົ ວຈ
ົ ວຈ
ົ ດ + ຍອດຍ
ົ ກມາຈາກ
ພາກຮຽນກ
່ ອນ
ລວມຍອດລາຍຈ
ູ ນຄ
່ າຍຕ
່ າລວມການໃຊ
້ ຈ
່ າຍຕ
້ າງ
ິ ງ: ມ
ິ ງ ໃນຕາຕະລາງທ
ີ III ຂ
ົ ວຈ
ົ ວຈ
ເທ
ິ ງ
ຜ
ິ ດດ
່ ຽງ (ຍອດຍ
້ າ): ເງ
້ າ
ິ ນຄ
ື ຼ ອ ່ີທຈະຍ
ົ ກໄປພາກຮຽນໜ
ົ ງເຫ
ົ ກຍອດໄປພາກຮຽນໜ

similar documents