Cocktail van pesticiden gevonden in vleermuizen

Report
Isdezee-mailnietgoedleesbaar?Klikhiervoordewebversie.
Cocktailvanpesticidengevondeninvleermuizen
Culemborg|14december2016
Iningekorvenvleermuizenhebbenonderzoekerseencocktailvan14
verschillendepesticidengevonden,vaninsecten-,schimmel-tot
onkruidmiddelen.DatblijktuitonderzoekvanCentrumvoorLandbouwen
Milieu(CLM).Hetgrootstedeelkomtwaarschijnlijkuithoutenbalkenwaarze
indezomeraanhangenophunkraamverblijfplaats.Eenanderdeelbetreft
gewasbeschermings-enanti-vliegenmiddelen,diezewaarschijnlijkviahet
voedselbinnenkrijgen.Hetisonduidelijkofdemiddelenindezeconcentratie
schadelijkzijnvoordedieren.
Decocktail
Indodeindividuenenmestvande
ingekorvenvleermuiszijn‘klassieke’
insecticidenzoalsDDTen
permethrinzijnaangetroffen,maar
ookdeneonicotinoïdenimidacloprid
enthiametoxam,deherbiciden
mecopropennicosulfuron,en
fungicidenzoalsiprodionen
propiconazool.Pesticiden,zoals
imidacloprid,propoxur,
thiamethoxam,nicosulfuronen
iprodionzijnnognieteerder
gerapporteerdinvleermuizen.Inde
meeste,ookrecentestudies,wordenvooral‘klassieke’pesticidengemetendieofal
langetijdnietmeerzijntoegelatenalsgewasbeschermingsmiddel(zoalsDDTen
lindaan)ofalleennogalsbiocide(permethrin).
Foto:Ingekorvenvleermuisinstal(fotograaf:RenéJanssen,Bionet)
Gevaarlijk?
Hetisnietaantegeveninwelkematedegevondenpesticideneennegatiefeffect
hebbenopdevleermuizen.Degevondenconcentratieszijnnietacuutdodelijkvoorde
vleermuizen,maarchronischeeffecten,bijvoorbeeldophetzenuwstelselofde
reproductiezijnnietuittesluiten.Permethrin–eenhoutverduurzamingsmiddel-isin
relatiefhogeconcentratiesaangetroffen.
Waarkomendepesticidenvandaan?
Demeestepesticidenkomenwaarschijnlijkviahethoutinvleermuizenterecht.De
houtenbalkenvandrieverblijfplaatsenwaardevleermuizenverblijvenbevatten19
verschillendepesticiden,waarvanernegenindodevleermuizenenvleermuizenmestis
aangetroffen.Hethoutisbehandeld(‘verduurzaamd’)metdezepesticiden.
Hetisaannemelijkdatookanti-vliegenmiddelenengewasbeschermingsmiddelenin
vleermuis(mest)terechtkomen.Deingekorvenvleermuisvangtvaakvliegeninstallen.
Opvallendisdaterookeenherbicide(nicosulfuron)eneenfungicide(iprodion)inde
vleermuis(mest)gevondenzijn,dienietinhethoutzijnaangetroffen.
Watnu?
CLMadviseertomeenbredescreeninguittevoerennaarde
aanwezigheidvanpesticidenindieren.Vleermuizenzijn
hiervooreengeschiktegroepomdatzijpredatorzijn,veel
insectenopeennachtetenenzijdaardoorpesticidenkunnen
accumuleren.
Ookdienthetgebruikenhetontwikkelenvanalternatieven
voorhoutverduurzamingsmiddelenenanti-vliegenmiddelen
gestimuleerdteworden.Erisnauwelijksietsbekendoverde
matevangiftigheidende(sub)lethaleeffectenvanpesticiden
opvleermuizen.Gezienhetgroteaantalgevondenstoffenis
hetgerechtvaardigdomindetoelatingsbeoordelingvan
middelenmeeraandachttebestedenaanmogelijkeeffecten.
-------------------------------Meerinfo
NeemcontactopmetAdriaanGuldemond,CLMOnderzoekenadvies,0345470721,
[email protected]
Downloadhetrapport:Vleermuizenenpesticiden(pdf)
Defotois(metbronvermelding!)opverzoekingrootformaatbeschikbaar
Dezee-mailisverstuurdaan{{email}}.
Alsugeennieuwsbriefmeerwiltontvangen,kuntuzichhierafmelden.

similar documents