อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดทุน ดร พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะ

Report
อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ ตลาดทุน
ดร พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 กรกฎาคม 2557
การเปลี่ยนแปลงในช่วง ครึ่ งแรกของปี 2557

ภาวะเศรษฐกิจอยูใ่ นสภาพถดถอย GDP ติดลบ เพราะการใช้จ่ายชะลอตัว
 การใช้จ่ายภาครัฐ
 การลงทุนเอกชน
 การบริ โภคของประชาชน
 การส่ งออกและการนาเข้า
ที่สาคัญคือการใช้จ่ายภาครัฐจากงบประมาณปี 2558 ไม่มีความชัดเจน
การรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้เปลี่ยนทิศทางของการใช้
จ่ายเริ่ มเข้าสู่ ปกติ
ปัจจัยต่างประเทศ

การฟื้ นตัวใน ประเทศพัฒนาแล้ว
เช่น
สหรัฐอเมริ กา
 ยุโรป
 ญี่ปุ่น


ประเทศในเอเชียมีการชะลอตัว




จีน
อินเดีย
อินโดนีเซี ย
ตะวันออกกลางและรัสเซีย
มีแนวโน้มดีข้ ึนอย่างช้าๆ
 การว่างงานลดลง
 เงินเฟ้ อยังต่า
 แต่อตั ราดอกเบี้ยยังตรึ งไว้ต่า
 การถอนนโยบายกระตุน
้ เศรษฐกิจ
ด้วยนโยบายการเงิน ที่ผอ่ นปรน

ตลาดทุนโลก และ ตลาดทุนไทย
ตลาดทุนโลก

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและ
การเงิน 2007-9

ตลาดหุน้

ตลาดตราสารหนี้

บทบาทของเงินหยวน

การตั้งองค์กรการเงินโลกขนาน
กับ IMF/WB/ADB
ตลาดทุนไทย
การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วนั ที่ 22 พค 2557
/

การฟื้ นตัวของการใช้จ่ายรวม

การจัดระเบียบสังคมให้ปฏิบตั ิตามกฏหมาย /

การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านการเงินการคลัง
 ด้านการปกครอง
?
การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม :เพื่อปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
ภาคเศรษฐกิจ: ความเพียงพอ
 เกษตร
ภาคสังคม: การกระจายให้ทวั่ ถึง
 คน

อุตสาหกรรม
คุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา

บริ การ
การศึกษาและการมีงานทา
สถาบันครอบครัว

สิ่ งแวดล้อม
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้ อยูใ่ นสังคมที่ติดกลุม่ ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว
ภายใน 10 ปี ข้ างหน้ า
การปฏิรูประบบการเงินการคลัง: เพื่อเพิม่
ประสิ ทธิภาพของระบบการเงินและความมัน่ คง

ระบบงบประมาณและหนี้สาธารณะ

ระบบธนาคารของรัฐ

ระบบการร่ วมทุนของรัฐวิสาหกิจกับเอกชน (PPP)

ระบบการออมและความมัน่ คงของสถาบันการเงิน

การพัฒนาตลาดทุน เพื่อ sme
การปฏิรูประบบการปกครอง เพื่อแก้ปัญหา
คอรัปชัน่ และอุปสรรคการทางานของระบบ
เศรษฐกิจและสังคม

ระบอบการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญ

ระบบราชการ บทบาทอานาจของภาครัฐ

การกระจายอานาจสู่ทอ้ งถิ่น

การยกเลิกหรื อปรับปรุ งกฎหมายให้ทนั สมัย
What is needed?

Implementation

Implementation

Implementation
[email protected]

similar documents