********* PowerPoint

Report
น.อ.หญิง ศรีศภ
ุ รณ ์
รุธริ วัฒน์
รอง ผอ.กวก.ศว
ประวัตก
ิ ารศึ กษา
o ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภและอนามั
ย รุนที
่ ่ ๘
์
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ ์ และอนามัย กอง
การศึ กษา กรมแพทยทหารเรื
อ
์
o ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางกุมารเวชกรรม
(โรคติดเชือ
้ )
คณะพยาบาลศาสตร ์ ศิ รริ าชพยาบาล
o ศึ กษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึ กษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
o ศึ กษาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึ กษา) มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
o วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)์
มหาวิทยาลัยมหิดล
o การวิจย
ั และพัฒนาการทางทหารของกองทัพเรือ สานัก
ประสบการณการประเมิ
นคุณภาพการศึ กษา
์
o ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันวิทยาศาสตรสุ
์ ขภาพ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง (สกอ.) (ปี งบประมาณ ๒๕๕๑)
o กรรมการและเลขานุ การผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
(ปี งบประมาณ ๒๕๕๑)
ศูนยฝึ์ กอบรมตารวจภูธรกลาง (สมศ.)
วิทยาลัยราชพฤกษ์ (สมศ.)
o กรรมการและเลขานุ การผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(ปี งบประมาณ ๒๕๕๕)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (สมศ.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ (สมศ.)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ รน
ิ ธร จังหวัดชลบุร ี (สมศ.)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท (สมศ.)
มหาวิทยาลัยแมฟ
่ ้ าหลวง (สมศ.)
จุฬาลงกรณมหาวิ
ทยาลัย (สมศ.)
์
ประวัตก
ิ ารรับราชการ
พยาบาลประจาการ ตึกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่ นเกลา้ กรมแพทยทหารเรื
อ
์
o ครูพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึ กษา
กรมแพทยทหารเรื
อ
์
o หัวหน้าฝ่ายแผนและพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
กองการศึ กษา กรมแพทยทหารเรื
อ
์
o หัวหน้าฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กอง
การศึ กษา กรมแพทยทหารเรื
อ
์
o ประจากรมแพทยทหารเรื
อ และ รักษาราชการผูช
์
้ ่ วย
ผู้อานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึ กษา กรม
แพทยทหารเรื
อ
์
o ประจากรมแพทยทหารเรื
อ ช่วยราชการกองการศึ กษา กรม
์
o
ขอบเขตการบรรยาย
๑. เกณฑคุ
์ ณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) กับการประกัน
คุณภาพการฝึ กอบรม
๒. แนวคิดการประกันคุณภาพการ
ฝึ กอบรม
๓. กระบวนการฝึ กอบรม
๔. มาตรฐานและตัวบงชี
้ ารประกัน
่ ก
คุณภาพการฝึ กอบรม
เกณฑคุ
์ ณภาพการบริหารจัดการ
ภาครั
ฐ
ระดั
บ
ขั
น
้
พื
น
้
ฐาน
หมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากร
่
้
บุ
คคล
HR
4 : ส่วนราชการตองมี
ระบบประกัน
้
คุณภาพของการฝึ กอบรมรวมถึงประเมิน
ประสิ ทธิผลและความคุมค
ฒนา/
้ าของการพั
่
ฝึ กอบรมบุคลากร
๑. การจัดระบบการประกันคุณภาพ
๒. การประเมินประสิ ทธิผลและความ
คุ้มคาของการพั
ฒนา/ฝึ กอบรม
่
บุคลากร
๑. การจัดระบบการประกัน
• ความสอดคลองกั
บแผนกลยุทธดานการ
้
้
คุบริ
ณหภาพ
ารทรัพยากรบุคคล
• การหาความจาเป็ นและความตองการใน
้
การฝึ กอบรมของบุคลากร
หลักสูต
• การปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการ
ร
่
• เป็ นผู้มีคุณวุฒ ิ ความรู้ ้ ความสามารถตรงกั
น
เปลีย
่ นแปลง
เนื้อหาทีส
่ อน
• การประเมินหลักสูตรอยางสม
า่ เสมอ
่
• มีประสบการณที
่ วของกั
บหัวข้อการสอน
้
์ เ่ กีย
ผู้สอน
• มีความสามารถในการถายทอด/สื
่ อสาร ให้มี
่
ความเขาใจ
้
• มีแผนการสอน
หรือเค้าโครงการสอนทีช
่ ด
ั เจน
วิธก
ี าร • มีสื่อประกอบการสอนทีเ่ หมาะสม
สอน • มีสื่อประกอบการสอนทีเ่ หมาะสม
๑. การจัดระบบการประกัน
คุณภาพ (ตอ)
่
• ขนาดห้องเรียนเหมาะสมกับจานวนผู้เรียน
ห้องเรีย • ลักษณะการจัดห้องเรียนเหมาะสมกับหัวขอการ
้
สอนหรือกิจกรรมทีใ่ ช้อยางสม
า่ เสมอ
น
่
ผู้เรียน
• จานวนผู้เรียนเหมาะสมกับหัวขอการสอนหรื
อ
้
กิจกรรมทีใ่ ช้
• ความรูพื
้ ฐานของผู้เรียนเหมาะสมกับหลักสูตร
้ น
การวัด • มีการวัดผลความรูความเขาใจของผูเรียนกอน
้
้
้
่
และ
และหลังการเรียน
ประเมินผ • การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของผูเรียน
่
่
่
้
ลการ
๒. การประเมินประสิ ทธิผลและความคุ้มคา่
ของการพั
นา/ฝึ กอบรมบุ
ประเมิ
นจากขอมู
ผลการปฏิ
บต
ั งิ านของบุคคลากร
ลากรเพือ
่ ให้
้ ลฒ
ทราบถึงผลสั มฤทธิข
์ องการพัฒนาบุคลากร และ
กาหนดตัวชีว้ ด
ั ทีส
่ ะทอนให
้
้เห็ นถึงการนาความรูและ
้
ทักษะตามจุดมุงหมายของการพั
ฒนา/ฝึ กอบรมมาใช้ใน
่
การปฏิบต
ั งิ าน
มีการประเมินประสิ ทธิผลการพัฒนา/ฝึ กอบรมที่
สอดคลองกั
บวิธก
ี ารทีใ่ ช้ในการพัฒนาบุคลากร เพือ
่
้
กอให
่
้เกิดประสิ ทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด
ประเมินผลลัพธขององค
การ
ซึ่งหมายถึงผลลัพธจาก
์
์
์
การฝึ กอบรม อาจมีการวัดผลผลิตทีเ่ พิม
่ ขึน
้
(Productivity) เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพิม
่ ขึน
้ การลดคาใช
าเนินการ เป็ นต้น
่
้จายในการด
่
แนวคิดการประกันคุณภาพการ
ฝึ กอบรม
การประกันคุณภาพ (Quality
Assurance)
กิจกรรมทีว่ างแผนอยางมี
ระบบ และมีกลไกทีท
่ า
่
ให้ผลผลิตมีมาตรฐานตามทีร่ ะบุไว้ การรักษาและ
ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตอยางต
อเนื
่อง
่
่
การฝึ กอบรม
สร้างความมัน
่ ใจและรับรองมาตรฐานแกผู
ที
่
่
้
เป็ นวิธก
ี ารในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
เกีย
่ วของ
้ าใจ มีความสามารถ มีทก
ความเข
ั ษะ เกิดเจต
้
ี เี่ หมาะสมใน
บต
ั งิ านโดยใช้กลวิธท
คติทด
ี่ ต
ี อการปฏิ
่
การสรางประสบการณ
จากการฝึ
กปฏิบต
ั จ
ิ ริงของผู้
้
์
ระบบการประกันคุณภาพ
การฝึ กอบรม
๑. การควบคุมคุณภาพ เป็ นการ
กาหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนา
หน่วยฝึ กอบรมให้เข้าสู่มาตรฐาน (ทร.)
๒. การตรวจสอบคุณภาพ เป็ นการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงาน
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีก
่ าหนด (กวก.
ศวก.พร.)
๓. การประเมินคุณภาพ เป็ นการ
กระบวนการฝึ กอบรม
การหาความ
จาเป็ น
ในการฝึ กอบรม
การประเมินผล/
ติดตามผลการ
ฝึ กอบรม
การบริหาร
โครงการ
ฝึ กอบรม
การสราง
้
หลักสูตร
ฝึ กอบรม
การกาหนด
โครงการ
ฝึ กอบรม
การหาความจาเป็ นในการ
ฝึ กอบรม
ค้นหาปัญหาทีเ่ กิดขึน
้ ในองคกรหรื
อใน
์
หน่วยงาน
ารั
่ ะตองเข
 กลุมบุ
้ บการ
้
่ คลากรเป้าหมายทีจ
อบรมเป็ นกลุมใด
ตาแหน่งงานอะไร มี
่
จานวนมากน้อยเพียงใด
 มีภารกิจใดบางที
ค
่ วรจะตองแก
ไข
้
้ มาตรฐานที
้ ่ ๓
ปรับปรุง ดวยการฝึ
กอบรมตัวบงชี
้
่ ้ ๓.๒
แบบ ปม.๔ กวก.
ค
่ วรจะตอง
 มีพฤติกรรมประเภทใดบางที
้
้ ศวก.พร.
เปลีย
่ นแปลง

การสรางหลั
กสูตรฝึ กอบรม
้
วิเคราะหความจ
าเป็ นในการฝึ กอบรม
์
- ปัญหาใดบางที
จ
่ ะสามารถแกไขได
ด
กอบรม
้
้
้ วยการฝึ
้
- กลุมเป
่ ้ าหมายเป็ นใครและพฤติกรรมการเรียนรูที
้ ่
ต้องการจะเปลีย
่ นแปลง
กาหนดหลักสูตร
- วัตถุประสงคของหลั
กสูตรฝึ กอบรม มาตรฐานที่ ๓
์
- หมวดวิชาหัวขอวิ
้ ชา
ตัวบงชี
่ ้ ๓.๑
- วัตถุประสงคของแต
ละหั
วขอวิ
่
้ ชา
์
- เนื้อหาสาระหรือแนวการอบรมเทคนิคแบบ
หรือวิปม.๕
ธก
ี ารกวก.
ศวก.พร.
อบรม
แบบ ปม.๒.๒
- ระยะเวลา การเรียงลาดับหัวขอวิ
่ กวก.ศวก.พร.
วรจะเป็ น
้ ชาทีค
การกาหนดโครงการฝึ กอบรม
๑. เหตุผลความเป็ นมาหรือความจาเป็ นใน
การฝึ กอบรม
๒. หลักสูตร หัวขอวิ
้ ชาตางๆ
่
๓. วิทยากร/ผูสอน
้
มาตรฐานที่ญ๕ ดาน
การคัดเลือกวิทยากรและเชิ
้
วิทยากร/ผู้สอน
วิทยากร
ตัวบงชี้ ๕.๑
่
ตัวบงชี
้ ๕.๒
่ ปม.๖
แบบ
กวก.
ศวก.พร.
แบบ ปม.๒.๑
กวก.ศวก.พร.
การกาหนดโครงการฝึ กอบรม
(ตอ)
่
๔. คุณสมบัตข
ิ องผู้ทีจ
่ ะเขารั
้ บการอบรม
มาตรฐานที่ ๔ ดานผู
้
้
เข้ารับการอบรม
แบบฟอรมประวั
ตผ
ิ ้เข
ู ารั
้ บ
์
การอบรม
๕. วันเวลา ประมาณการคาใช
่
้จาย
่
๖. สถานทีอ
่ บรม
การจองใช้สถานที่ จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ ์
การเรียนการสอนการฝึ กอบรมการจัดสถานที่
หารจัดการ
้
ฝึ กอบรม สถานทีมาตรฐานที
จ
่ ด
ั เลีย
้ ง ่ ๒ ดานการบริ
หลักสูตร/โครงการฝึ กอบรม
แบบ ปม.๒
กวก.ศวก.พร.
แบบ ปม.๒.๓ กวก.
ศวก.พร.
การบริหารโครงการอบรม
วางแผนการฝึ กอบรม



จัดทาแผนการปฏิบต
ั ก
ิ ารดาเนินการ
ฝึ กอบรม
จัดตารางการเรียนการสอนและตาราง
การสอบ
ประมาณการเบิกยืมคาตอบแทนครู
/
่
อาจารย/วิ
้ เพลิง
์ ทยากร และน้ามันเชือ
ดาเนินการฝึ กอบรม
ดาเนินการฝึ กอบรมตามห้วงเวลาทีก
่ าหนด
 ประสานครู/อาจารย/วิ
่ วกับการเรียนการ
์ ทยากร เกีย
สอน การสอบ และการประเมินผล
 ควบคุม กากับ ดูแลผู้เขารั
้ บการอบรมในการศึ กษา
อบรมและการศึ กษาดูงานนอกหน่วย
 กากับ ดูแล และให้คาปรึกษาผู้เขารั
้ บการอบรมใน
การจัดกิจกรรมประกอบหลักสูตร หรือกิจกรรมอืน
่ ๆ
 รวบรวมคะแนนรายวิชา คะแนนประจาตัวนักเรียน
ทหาร
 ส่งผลคะแนนเป็ นรอยละให
้
้ฝ่ายทะเบียนและ
ประเมินผล
 เบิกจายค
าตอบแทนครู
/อาจารย/วิ
่
่
์ ทยากร และผลัก

การประเมินผลการฝึ กอบรม/
ติดตามผลการฝึ กอบรม
มาตรฐานที่ ๑ ดานคุ
ณภาพผู้สาเร็จการฝึ กอบรม
้
ตัวบงชี
้ ี่ ๑.๑ ร้อยละของจานวนผู้ทีส
่ าเร็จการฝึ กอบรม/ผาน
่ ท
่
การฝึ กอบรมตามเกณฑที
่ าหนดไวในหลั
กสูตรตอ
้
่
์ ก
จานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรมทัง้ หมด
ตัวบงชี
้ ี่ ๑.๒ คาเฉลี
ย
่ ผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยตน
่ ท
่
้
สั งกัดทีม
่ ต
ี อผู
่ ้สาเร็จการฝึ กอบรม
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริ
หารจัดหลักสูตร/โครงการ
้
ฝึ กอบรม
ตัวบงชี
้ ี่ ๒.๔ การประเมินผลการฝึ กอบรมภายหลั
งเสร็กวก.
จสิ้ น
่ ท
แบบ ปม.๑
การจัดฝึ กอบรม
ศวก.พร.
แบบ ปม.๓
ตัวบงชี
้ ี่ ๒.๕ การติดตามและประเมินผลความคุ
่ ท
้มคาของการ
่ กวก.
ศวก.พร.
ฝึ กอบรม
(ตัวอยาง)
่
รายงานการประเมินตนเองกองวิทยาการ ศูนย ์
วิทยาการ กรมแพทยทหารเรื
อ
์
หลักสูตรเหลาทหารแพทย
ชั
้ นายเรือ ประจาปี
่
์ น
งป.๒๕๕๔
เกณฑการผ
าน
่
์
การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ระดั
บหน่วย
คาระดั
บ
ความหมาย
เงือ
่ นไข
่
คะแนน
น้อยกวา่
๒.๐๐
๒.๐๐ ๒.๙๙
๓.๐๐ ๓.๔๙
๓.๕๐ ๔.๔๙
การดาเนินงานยังไมได
่ คุ
้ ณภาพใน
ระดับต้องปรับปรุง
การดาเนินงานยังไมได
่ คุ
้ ณภาพใน
ระดับควรปรับปรุง
การดาเนินงานไดคุ
้ ณภาพ ใน
ระดับดี
การดาเนินงานไดคุ
้ ณภาพ ใน
ระดับดีมาก
เกณฑ ์
ไมผ
่ าน
่
ผาน
่
แบบรายงานการประเมิน
ตนเอง
เพือ
่ ส่ง กวก.ศวก.พร.
(ของหน่วยผูส
้ ่ งมอบ
ผลงาน) SAR
2

similar documents