Presentació del PowerPoint - Universitats i Recerca

Report
Parlament de Catalunya
Comissió de Joventut
L’accés a la Universitat
• Sr. Antoni Castellà, Secretari
d’Universitats i Recerca
• Sr. Pere Pardo, Director de
l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca
Índex
•
•
•
•
Accés universitari
Estadístiques d’accés a la universitat
Comparativa internacional
Política de preus i beques
Accés universitari
Proves d’accés a la universitat
• Les PAU són un procés competitiu basat en mèrits,
iguals per a tothom i altament adequades per a tenir
un accés equitatiu, meritocràtic i ordenat a la
universitat.
• descentralitzades en 18 poblacions i simultànies en
150 tribunals.
Les PAU en xifres (2013)
Matriculats pau:
Juny
Setembre Total
Batxillerat
30.250
5.630 35.880
Cicles (només part específica)
3.147
439
3.586
Majors de 25 i de 45 anys
3.429
Total
33.397
6.069 42.895
• Prova auditiva de 4 idiomes única a l’estat
• Proves adaptades (tribunal incidències)
• Tribunal especial dislèxics
Les PAU en xifres
•
•
•
•
Coordinadora PAU + 7 coord. Univ.
11 persones oficina PAU
28 coordinadors matèries+148 sotscoordinadors.
12+20 Encàrrecs proves més grans de 25 i 45
anys
• Correctors:
• 1062 universitaris + 2460 professors d’IES
• 179 presidents de tribunals
• 85 membres tribunal revisió
ACCÉS DES DE BATXILLERAT
Expedient Batxillerat (60%)
PAU: Fase general (40%)
Nota d’accés
 5-10
ACCÉS A LA UNIVERSITAT
FASE ESPECÍFICA PAU (voluntària):
Es consideren les 2 qualificacions més elevades
un cop ponderades. En funció de l’estudi
ADMISSIÓ AMB NOTA PONDERADA (5-14)
Fase general de les PAU
(només estudiants de batxillerat)
CONSTA DE CINC EXERCICIS
1. Llengua catalana i literatura.
2. Llengua castellana i literatura.
3. Llengua estrangera.
4. Història / Història de la filosofia.
5. Matèria de modalitat triada per l’estudiant.
Qualificació: mitjana aritmètica dels 5 exercicis
Accés des de
Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)
Opció de no fer cap prova:
Accedeixen amb el màxim de 10
Per als estudiants provinents de
• formació professional
• ensenyaments artístics
• ensenyaments esportius
Opció voluntària de fer la fase
específica PAU:
Poden assolir fins als 14 Punts
Model complex: Obert i més flexible
• No hi ha vies examen-accés fixades
• Cada estudiant defineix la seva pròpia opció
d’examen tenint present el que li exigiran en cada
opció
• Modalitat de batxillerat o títol de tècnic superior no
condiciona, des de qualsevol batxillerat es pot
accedir a qualsevol títol.
• La fase específica és la que vincula al grau
EN 2013 UN 95,16% DE SUPERACIÓ DE LES PAU
Proves d’aptitud personal:
• Els estudis de grau amb Prova d’Aptitud Personal
–
–
–
–
–
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (UB, UdL, URV, UdG, UPF i UVic)
Cinema i mitjans audiovisuals (UB)
Traducció i interpretació – anglès - (UAB i UPF)
Pilot d’Aviació comercial i operacions aèries (URV)
Educació infantil/Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de
mestre)/ Menció en llengua anglesa (UVic)
• Acord per l’accés als graus d’educació infantil i primària:
– Es requerirà superar una prova d’aptitud personal, coordinada pel CIC,
l’objectiu de la qual serà valorar els coneixements, les habilitats i les
competències que es consideren imprescindibles per poder desenvolupar
amb èxit les activitats formatives del pla d’estudis.
Preinscripció en xifres
Estricta assignació per notes
Cada estudiant tria 8 opcions ordenades
• 48.336+3.865 sol·licitants
• 421 centres
• 47.302 assignacions
PAU 2013: Posada en marxa nous protocols de redacció,
revisió, producció i execució de les proves
Novetats en les PAU 2013-14
• Nou coordinador i nou cap d’àrea de
Matemàtiques
• Nou protocol per a la preparació dels
exàmens:
– Nous processos de revisió (professorat
universitari i de secundària)
– Nous protocols de producció, correcció i revisió
• Nou protocol d’execució de les PAU i de
resolució d’incidències
La LOMCE i el model Català
• La LOMCE crea una “reválida nacional”
• La LOMCE deixa a les universitats les
decisions sobre l’accés (amb alguns
condicionants: 60% revàlida, 40% proves)
• 2014-2015-2016 …. igual accés
• Si la LOMCE s’aplica el 2017 el sistema
català mantindrà un accés coordinat
El 12/12/2012 la Junta extraordinària del
CIC va acordar mantenir a Catalunya un
accés coordinat:
Generalitat i universitats tenim el
compromís de seguir vetllant per un
accés universitari just coordinat pel CIC
Sol·licitants al Juny per edats (Centres que
participen a la preinscripció)
60,000
50,000
40,000
30,000
>24
23 i 24
22
20,000
21
20
10,000
19
18
-
2010
2011
2012
2013
>24
7,172
6,844
5,517
4,911
23 i 24
3,332
3,258
3,027
2,787
22
2,842
2,801
2,753
2,467
21
3,778
3,672
3,477
3,122
20
4,048
4,101
4,485
4,085
19
6,332
7,270
7,159
6,904
18
22,977
23,448
24,111
24,002
<18
79
58
66
58
Nou model del sistema
universitari Català
1. Nova arquitectura del sistema universitari.
2. Model català de personal acadèmic.
3. Impuls de serveis comuns (consorciats).
4.Nova política de preus i beques.
5. Les universitats, motors del
desenvolupament del país.
6. Governança, gestió i finançament.
Un nou model per a una millor formació superior
Preus
Major equilibri entre
l’aportació pública i la
privada,
L’aportació dels estudiants
passa del 15 al 20%
Qualitat
7M es destinen a polítiques conjuntes per
millorar la qualitat del SUPC
Beques per activitats acadèmiques dirigides
Beques
Equitat i excel·lència
de suport al professorat (1.240 Beques)
El sistema de beques propi
Ajuts per a la incorporació, amb caràcter
assoleix 30M en imports de la
temporal, de personal investigador doctor
matricula i beneficia a 55.000
júnior a les universitats (16 Beques)
estudiants
Subvenció pública vs aportacions dels estudiants (%)
Les inversions del Cap VII+ICF es calculen com una mitjana mòbil dels últims 5 anys
100%
11.0%
11.0%
10.5%
10.2%
9.7%
10.4%
12.8%
90%
14.9%
20.5%
80%
70%
60%
50%
86.8%
87.1%
87.5%
87.8%
88.1%
87.0%
83.7%
80.8%
75.0%
40%
30%
20%
10%
0%
2.2%
1.9%
2.0%
2.0%
2.2%
2.6%
3.5%
4.4%
4.5%
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13 (est)
Aportació Estat (beca MECD)
Subvenció Generalitat
Aportació de l'estudiant
Matriculats a les universitats públiques catalanes
Num Matrícules Graus + Cicles
Estudiants ETC cicles i graus*
160,000
140,490
139,550
-0,7%
140,000
117,747
120,000
118,598
+0,7%
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
11-12
* Estudiants ETC derivats dels crèdits matriculats
12-13
Beques de la Generalitat de Catalunya
Context:
• Fins al curs acadèmic 2010-2011
Beca
MINISTERI
Llindars de renda que
no s’ajusten a la realitat
econòmica i social de
Catalunya.
Catalunya representa el 14,5% del total
d’universitaris de l’Estat espanyol però només
rep el 11,1% dels diners destinats a beques.
14,5%
11,1%
% Estudiants catalans/Estat espanyol
% Import destinat als estudiants catalans
• A partir del curs acadèmic 2011-2012
El Govern de la Generalitat avança cap a un
sistema de preus universitaris més equitatiu creant
un fons de beques propi amb l’objectiu de:
− Garantir que ningú quedi fora de la
universitat per motius econòmics.
− Premiar l’excel·lència acadèmica.
Beca
MINISTERI
SISTEMA
DE
BEQUES
CATALÀ
+
Generalitat de Catalunya
Beques Equitat
Què són?
Són ajuts per al finançament de fins al 50% dels
preus dels serveis acadèmics corresponents als
crèdits matriculats per primera vegada.
A qui van dirigides?
• Estudiants de grau o primer i segon cicle
matriculats a les universitats públiques
catalanes i a la UOC.
• Estudiants dels centres:
– INEFC-UB
– INEFC-UdL
– EUETIB-UPC
– EEI-UPC
El nou model de preus públics
Curs 2012-2013
• Nou sistema de preus públics en funció de la renda
familiar i patrimonial.
• Aquest sistema estableix set trams segons el qual
l’Administració finança entre el 75% i el 100% del cost
dels estudis.
Llindars de renda familiar computable (neta) 2012
Llindars de renda per a la convocatòria EQUITAT 2012
Tram 0
Tram 1
Tram 2
Tram 3
Tram 4
Tram 5
Tram 6
1
Membre
14.112 €
14.112 €
15.000 €
15.889 €
16.777 €
20.331 €
2
3
4
5
6
7
8
Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres
24.089 € 32.697 € 38.831 € 43.402 € 46.853 € 50.267 € 53.665 €
24.089 € 32.697 € 38.831 € 43.402 € 46.853 € 50.267 € 53.665 €
25.745 € 33.788 € 39.733 € 44.304 € 47.755 € 51.169 € 54.567 €
27.400 € 34.878 € 40.635 € 45.206 € 48.657 € 52.071 € 55.469 €
29.056 € 35.969 € 41.536 € 46.107 € 49.558 € 52.972 € 56.370 €
35.678 € 40.331 € 45.144 € 49.715 € 53.166 € 56.580 € 59.978 €
Rendes superiors
Novetats en el sistema de preus
públics del Curs 2013-2014
• Respecte el curs anterior, hi ha un increment dels trams
de renda i patrimoni
– S’incrementen un 5% els llindars que no depenen del ministeri
– S’incrementa un 5% el llindar dels rendiments nets del capital
mobiliari
• Noves deduccions per a famílies monoparentals.
– Les famílies monoparentals rebran la reducció en el preu
equivalent del llindar superior
•
Bonificació en la beca per als estudiants d’enginyeries.
– Es compensarà els becaris equitat per tal que no es vegin
afectats pel canvi de coeficient en les enginyeries
Els nous llindars de renda familiar computable
(neta)
Llindars de renda de la convocatoria equitat 2013
Tram 0
Tram 1
Tram 2
Tram 3
Tram 4
Tram 5
Tram 5
(2012)
Ampliació
llindar
Tram 6
1 membre
14.112,00 €
14.112,00 €
15.750,00 €
16.683,45 €
17.615,85 €
21.347,55 €
2 membres
24.089,00 €
24.089,00 €
27.032,25 €
28.770,00 €
30.508,80 €
37.461,90 €
3 membres
32.697,00 €
32.697,00 €
35.477,40 €
36.621,90 €
37.767,45 €
42.347,55 €
4 membres
38.831,00 €
38.831,00 €
41.719,65 €
42.666,75 €
43.612,80 €
47.401,20 €
5 membres
43.402,00 €
43.402,00 €
46.519,20 €
47.466,30 €
48.412,35 €
52.200,75 €
6 membres
46.853,00 €
46.853,00 €
50.142,75 €
51.089,85 €
52.035,90 €
55.824,30 €
7 membres
50.267,00 €
50.267,00 €
53.727,45 €
54.674,55 €
55.620,60 €
59.409,00 €
8 membres
53.665,00 €
53.665,00 €
57.295,35 €
58.242,45 €
59.188,50 €
62.976,90 €
20.331,00 € 35.678,00 € 40.331,00 € 45.144,00 € 49.715,00 € 53.166,00 € 56.580,00 € 59.978,00 €
1.016,55 €
1.783,90 €
2.016,55 €
2.257,20 € 2.485,75 €
Rendes superiors
2.658,30 €
2.829,00 €
2.998,90 €
• Respecte a la convocatòria 2012 s’han incrementat els trams de renta
un 5% per a que més estudiants es puguin beneficiar de la beca
equitat.
*A partir del vuitè membre cal incrementar el tram de renda familiar computable en 3.561 (tres mil cinccents seixanta-un) euros per cada nou membre.
Quina és la rebaixa i l’aportació de
l’estudiant al cost total de l’estudi?
Llindars de renda familiar computable (neta)
• Exemple per a una família de 4 membres:
Beca general (MECD)
• Llindar 1: fins a 13.909
• Llindar 2: fins a 36.421
• Llindar 3 fins a 38.831
Beca Equitat 2013
Llindar 0: fins a 38.831
Llindar 1: fins a 38.831
Llindar 2: fins a 41.719,65
Llindar 3: fins a 42.666,75
Llindar 4: fins a 43.612,80
Llindar 5: fins a 47.401,20
Llindar 6: Rendes superiors
Concessions beques 2012-13
Concessions de beques als estudiants universitaris de Catalunya
durant el 12-13
Sistema Català
Beca
Beca
Estudiants
de beques
Ministeri*
Equitat A
9.214
5.767.637 €
Equitat B (Complement
beques MECD i Fam 3 fills) 46.366
22.255.327 € 41.347.334 €
Exempció decret preus (
MH Batx, discapacitats...) 2.290
2.758.806 €
Total
57.870
30.781.770 € 41.347.334 €
* Només es consideren les aportacions al preu de la matrícula
Ratio estudiants becats (MECD i EQUITAT) sobre els estudiants de cicles i
graus de les UUPP (Centres Integrats)
35.0%
30.7%
30.0%
25.0%
22.6%
19.4%
20.0%
15.9%
14.0%
15.0%
10.8%
11.2%
2005-2006
2006-2007
11.9%
10.0%
5.0%
0.0%
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Beques i ajuts AGAUR
Beques per a les activitats acadèmiques dirigides de
suport al Professorat, de les universitats públiques del
sistema universitari català i de la Universitat Oberta de
Catalunya (AAD)
Any
Sol·licituds
atorgades
Imports
pressupostats
725
1.085.040,00 €
2013 (1)
519
2014
800.000,00€
Pendent de resolució
Pressupost inicial: 861.130 €
Beques i ajuts AGAUR
Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits
(ACA)
Any
2011
2012
2013
Sol·licituds
Imports pressupostats
atorgades
269
100.000 €
350
98.000 €
Pendent de resolució
Pressupost inicial: 98.000 €
Beques i ajuts AGAUR
Ajuts per a estudiants universitaris de les comarques
de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA)
Any
2011
2012
2013
Sol·licituds
Imports pressupostats
atorgades
330
400.000 €
293
392.000 €
Pendent de resolució
Pressupost inicial: 392.000 €
Beques i ajuts AGAUR
Ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat amb
reconeixement acadèmic de les universitats catalanes
(MOBINT)
Any
2011
2012
2013
Sol·licituds
atorgades
1.400
1.866
1.900
Imports pressupostats
1.530.000 €
1.960.000 €
2.008.000 €
Beques i ajuts AGAUR
Procediment per a la minoració del preu de la
matrícula universitària per a estudiants que cursen
el doble grau en educació infantil i primària en una
universitat pública catalana (BEIP)
Any
Sol·licituds atorgades
2013
19
Beques i ajuts AGAUR
Préstec per al finançament de la matrícula dels
estudis universitaris (FINAN) (1)
Sol·licituds
Imports pressupostats
atorgades
2011-12
10.129
9.220.702 €
2012-13
3.358
4.958.293 €
2013-14 (2)
1.785
2.761.637 €
(1) El curs 2012-2013 el programa de préstecs PFRAC
passa a denominar-se PAGAUR, per al primer semestre. I
des del segon semestre es denomina FINAN.
(2) Les dades corresponen al 1r semestre del curs. Les
totals no es tindran fins a la finalització del curs acadèmic
Curs
Beques i ajuts AGAUR
Ajuts a les associacions de persones estudiants
universitàries (AEU)
Any
2012
2013
Sol·licituds
Imports pressupostats
atorgades
16
27.180 €
Pendent de resolució
Pressupost inicial: 26.636 €
Beques i ajuts AGAUR
Ajuts destinats a Universitats, centres de recerca i
fundacions hospitalàries per a la contractació de
personal investigador novell (FI-DGR) i DOCTORAT
INDUSTRIAL (DI)
Any
2011 (1)
2012 (1)
2013 (2)
Sol·licituds
atorgades
761
715
666
64
730
Imports pressupostats
17.437.748 €
17.437.748 €
16.815.248 €
3.573.000 €
20.388.248 €
(1) Noves concessions + renovacions d’anys anteriors
(2) S’han resolt les noves concessions (Sol·licituds presentades: 1.214; Sol·licituds atorgades: 225; Imports
atorgats: 4.736.901,12). Les renovacions están pendent de resolució
Beques i ajuts AGAUR
Ajuts en el marc del programa Beatriu de Pinós (BPDGR)
Any
2010 (1)
2012
2013
Sol·licituds
Imports pressupostats
atorgades
95
8.759.030,25 €
95
9.065.596,31 €
Pendent de resolució
Pressupost inicial: 7.272.819 €
Beques que es poden atorgar: 85
Beques i ajuts AGAUR
Ajuts per a la incorporació, amb caràcter temporal, de
personal investigador doctor júnior a les Universitats
publiques del sistema universitari català (PDJ)
Any
2013
Sol·licituds
atorgades
16
Import pressupostat
535.000 €
• Els ajuts gestionats per l’AGAUR aquest
últim any han pujat fins els 157M€
• Un total de 64.636 estudiants del Sistema
Universitari de Catalunya gaudeixen
d’algun tipus d’ajut

similar documents