Smerovanie a perspektívy MPC v profesijnom raste pedagogických

Report
SMEROVANIE A PERSPEKTÍVY MPC
V PROFESIJNOM RASTE PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV V SR
Odborná konferencia “Profesijný rozvoj učiteľa v
premenách a perspektívach 21. storočia“
Podbanské 21.- 22. júna 2011
CIEĽ

PREZENTÁCIE:
predstaviť kľúčové body stratégie smerovania
MPC v horizonte najbližších 10 rokov
TVORCOVIA
STRATÉGIE:
poradný orgán GR
 zamestnanci RP MPC

DÔVODY PRE TVORBU STRATÉGIE
zmeny na politickej scéne, rýchle reformy,
štrukturálne a organizačné zmeny v oblasti
vzdelávania, nejasné priority vzdelávacej politiky
 potreba ujasniť si cieľ, kam chceme smerovať
v prostredí s vysokou mierou neistoty budúcej
existencie a fungovania

ÚČEL TVORBY STRATÉGIE
smerom von - naša ponuka pre budúce politické
rozhodnutia tvorcov školskej politiky
 smerom dnu - dokument držiaci líniu smerovania
organizácie, regulujúci procesy a komunikačné
toky

KĽÚČOVÉ VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ FAKTORY
VPLÝVAJÚCE NA ČINNOSŤ MPC TERAZ A V
BUDÚCNOSTI
aktuálna legislatíva (zákon 317/2009)
 MPC nositeľ 2 národných projektov MPC (MAT,
PKR)
 výsledky medzinárodných a národných výskumov
a štúdií v oblasti profesijného rozvoja
pedagogických zamestnancov (TALIS- primárna
a sekundárna rola učiteľa, pedagogického
výskum v SR, interné analýzy vzdelávacích
potrieb)
 história MPC (zázemie, meno, stereotypy)

KDE SME DNES ?
KDE SME DNES ?
nároky na vzdelávanie „všetkých vo všetkom“
(pokrytie všetkých vzdelávacích tém, cieľových
skupín z hľadiska kategórií, kariérnych stupňov
i pozícií)
 tvorba veľkého množstva programov v krátkom
čase bez prípravných fáz (príprava tvorcov,
analýzy potrieb, profesijné štandardy)
 masový dopyt a zber kreditov (vzdelávanie
veľkého množstva učiteľov vo vybraných
programoch- ťažko zabezpečiteľná kvalita)
 administratívna náročnosť (realizácia
vzdelávania za podpory financií z projektov ESF,
organizačná štruktúra MPC)

KAM SA CHCEME DOSTAŤ?
KAM SA CHCEME DOSTAŤ DO ROKU 2020?

VÍZIA
Vybudovať MPC ako inštitúciu ponúkajúcu
podporu a pomoc škole v jej premene na učiacu sa
organizáciu prostredníctvom
- kvalitných programov umožňujúcich cez „rozvoj
učiteľa meniť školu“
- účelnej a efektívnej podpory školám pri riadení
zmeny
- personifikovaných služieb s vysokou hodnotou
pre odberateľa
v prostredí kultúry orientovanej na výkon a
podporu
KROKY DO ROKU 2015:

vytvoriť jednoduchú a funkčnú organizačnú štruktúru so
systémom participatívneho riadenia organizácie (momentálne už
v procese realizácie)
RP MPC
Bratislava
• detašované pracovisko
Trnava
• detašované pracovisko
Nitra
• detašované pracovisko
Komárno
GR MPC
RP MPC
Banská
Bystrica
RP MPC
Prešov
• detašované pracovisko
Žilina
• detašované pracovisko
Trenčín
• detašované pracovisko
Košice
KROKY DO ROKU 2015:
spracovať personálnu stratégiu zabezpečenia a
rozvoja ľudských zdrojov, naplánovať a realizovať
systém cieleného vzdelávania učiteľov
kontinuálneho vzdelávania v zmysle napĺňania
vízie (rozvoj profesijných kompetencií, riadenie
zmien, mentoring, poradenstvo školám, rozvoj
tímov a tímovej práce)
 zabezpečiť efektívnu realizáciu existujúcich
projektov ESF a efektívne zhodnocovať finančné
zdroje s perspektívou ukončenia do roku 2015

KROKY DO ROKU 2015:


vytvoriť a zrealizovať ďalšie národné projekty: MRK,
učiaca sa škola, rozvoj školy cez sebaevalvačné
procesy (experimentálne v spolupráci so školami
skúmať potreby a overiť postupy v oblasti práce so
žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia, overiť
spoločenskú požiadavku, akceptovateľnosť
a možnosti rozvoja školy cez vnútorné procesy učenia
sa a sebaevalváciu)
vykonať produktovú analýzu MPC s cieľom
kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotiť úroveň
ponúkaných vzdelávacích programov a služieb, prijať
rozhodnutie o ich využití pre nasledujúce obdobie (od
roku 2015-2020), pripraviť marketingovú stratégiu
pre vybrané produkty
KROKY PO ROKU 2015:

Predpoklady vývoja v školskej politike:
MPC- príspevková organizácia, plniaca prioritné
úlohy štátu v oblasti vzdelávacej politiky
a ponúkajúca špecializované činnosti ustanovené
legislatívou
KROKY PO ROKU 2015:
1. zadefinovať koncept činnosti MPC

- kľúčové témy- oblasti pokryté štátnym
rozpočtom (atestácie, funkčné vzdelávanie,
adaptačné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie

- špeciálne témy ( riešenie rómskej problematiky
vzdelávania, ponuka v oblasti integrácie žiakov so
ŠVVP, riešenie výchovných problémov, rozvoj
kompetencií učiteľa v oblasti reflexie vlastnej práce
a akčného výskumu, mentoring školám, podpora
rozvoja školy cez tímové učebné akivity
a sebaevaluačné procesy, a iné....)
 - marketingovo orientované témy (dodávky
programov a služieb na zákazku priamo od klienta,
ponuky pokrývajúce špecifické potreby regiónov)
KROKY PO ROKU 2015:
2. realizovať personálnu a marketingovú stratégiu
MPC
3. v pravidelných časových intervaloch overovať
kvalitu ponúkaných produktov a služieb a ich
efektívnosť
4. zlepšovať a obnovovať ponuku produktov
a služieb s cieľom vyhovieť potrebám učiteľov
v oblasti ich individuálneho profesijného rozvoja
ako i rozvoja školy ako celku aj s jej vplyvom na
prostredie, v ktorom pôsobí
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
kontakt: www.mpc-edu.sk
 [email protected]

similar documents