แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP

Report
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
1.คลิกปุ่ม Start เลือก Control Panel
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
• 2.เลือก Switch to Classic View
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาวั
่ ละเวลา
่ นทีแ
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาคี
่ ยบอรดภาษาไทย
์
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาคี
่ ยบอรดภาษาไทย
์
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาคี
่ ยบอรดภาษาไทย
์
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คารู
่ ปแบบตัวอักษรภาษาไทย
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คารู
่ ปแบบตัวอักษรภาษาไทย THSarabunPSK ให้คมชัด
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คารู
่ ปแบบตัวอักษรภาษาไทย THSarabunPSK ให้คมชัด
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาการแสดงผล
่
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาการแสดงผล
่
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาการแสดงผล
่
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การติดตัง้ โปรแกรมและการถอนการติดตัง้
โปรแกรม
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การติดตัง้ โปรแกรมและการถอนการติดตัง้
โปรแกรม
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพแบบต
อตรง
่
์
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพแบบต
อตรง
่
์
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพแบบต
อตรง
่
์
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพแบบต
อตรง
่
์
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพแบบต
อตรง
่
์
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพแบบต
อตรง
(Sharing
่
์
Printer)
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพแบบผ
านเครื
อขาย
่
่
์
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพแบบผ
านเครื
อขาย
่
่
์
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาระบบ
่
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาระบบ
่
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาระบบ
่
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาระบบ
่
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาระบบ
่
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาระบบ
่
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาระบบ
่
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาเครื
อขาย
่
่
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาเครื
อขาย
่
่
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาเครื
อขาย
่
่
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาเครื
อขาย
่
่
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาเครื
อขาย
่
่
แผงควบคุมการทางาน (Control Panel)ใน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows XP
•
การตัง้ คาเครื
อขาย
่
่

similar documents