لینک دانلود

Report
‫احتادیه ملل جنوب رشق آس یا‬
‫(آ‪ .‬سه‪.‬آن)‬
‫استاد‪ :‬جناب آقای دکتر فیضی چکاب‬
‫ارائه دهنده ‪ :‬امینه بیات‬
‫فهرست‬
‫‪ ‬تاریخچه‬
‫زمان تشکیل‬
‫زمینه های همگرایی‬
‫عوامل ذاخلی‬
‫دبیرخانه‬
‫سازمان های غیردولتی‬
‫‪ ‬اهداف‬
‫‪ ‬اصول بنیادی‬
‫عوامل منطقه ای‬
‫‪ ‬عملکرد آسه آن‬
‫عوامل بین المللی‬
‫‪ ‬روابط خارجی آسه آن‬
‫‪ ‬کشورهای عضو‬
‫روابط دوجانبه‬
‫‪ ‬ساختار‬
‫ابتکارات جمعی‬
‫ارگان های تصمیم گیری‬
‫ارگان های پشتیبانی‬
‫‪ ‬ایران و آسه آن‬
‫تاریخچه‬
‫زمان تشکیل‬
‫اوت ‪ 1967‬در بانکوک تایلند‬
‫زمینه های همگرایی‬
‫عوامل داخلی‬
‫تالش برای‬
‫خروج از‬
‫انزوای‬
‫تالش برای‬
‫سیاسی‬
‫نیل به‬
‫بازسازی‬
‫اندون‬
‫زی‬
‫اقتصادی با‬
‫کشورهای‬
‫منطقه‬
‫برطرف شدن‬
‫نسبی نگرانی‬
‫از قدرت‬
‫استفاده از‬
‫امکانات‬
‫سقوط‬
‫سکارنو و‬
‫تغییر در‬
‫سیاست‬
‫خارجی استقالل‬
‫این کشور‬
‫سنگاپور و‬
‫گرفتن‬
‫تالش برای‬
‫یافتن نقش‬
‫رهبری در‬
‫فعالیتهای‬
‫فدراسین‬
‫مالزی‬
‫تالش برای‬
‫برسمیت‬
‫شناساندن‬
‫فدراسیون‬
‫در سطح‬
‫منطقه ای‬
‫مال‬
‫زی‬
‫تالش برای‬
‫نیل به‬
‫توسعه و‬
‫پیشرفت‬
‫اقتصادی‬
‫تالش برای‬
‫تنش‬
‫زدایی و‬
‫عادی‬
‫سازی‬
‫روابط با‬
‫همسایگان‬
‫تالش برای‬
‫توسعه‬
‫همکاری‬
‫منطقه ای‬
‫بمنظور‬
‫حفط‬
‫امنیت‬
‫سنگا‬
‫پور‬
‫‪ -3‬دارا‬
‫بودن‬
‫اقتصاد‬
‫مبتنی بر‬
‫بازار و‬
‫لزوم‬
‫برقراری‬
‫روابط‬
‫دوستانه‬
‫برای‬
‫رسیدن‬
‫به‬
‫جایگاه‬
‫باالتر‬
‫در‬
‫منطقه‬
‫تایل‬
‫ند‬
‫همجواری‬
‫با‬
‫کشورهای‬
‫کومونیست‬
‫و بی‬
‫ثباتی‬
‫سیاسی‬
‫بهره مندی‬
‫از کمک‬
‫کشورهای‬
‫منطقه به‬
‫منظور‬
‫رسیدن به‬
‫اهداف‬
‫سیاسی‬
‫اقتصادی‬
‫فیل‬
‫یپی‬
‫ن‬
‫انزوای‬
‫سیاسی در‬
‫منطقه و‬
‫وابستگی‬
‫به قدرت‬
‫های بزرگ‬
‫تالش برای توسعه‬
‫همکاری منطقه‬
‫ای بمنظور کسب‬
‫هویت ملی ‪،‬‬
‫توسعه اقتصادی‬
‫عوامل منطقه ای‬
‫خطر روز افزون گسترش کمونیسم‬
‫کاهش اختالفات میان کشورهای منطقه و اعتمادسازی‬
‫عوامل بین المللی‬
‫شروع جنگ سرد‪ ،‬تاثیر قدرت های‬
‫بزرگ در منطقه و رشد منطقه‬
‫گرایی در جهان‬
‫جایگزینی توسعه اقتصادی بجای منافع‬
‫سیاسی در تشکل های منطقه ای‬
‫تالش کشورهای جهان سوم در استفاده از مفاد منشور‬
‫سازمان ملل در خصوص برابری انسان ها در مقابل‬
‫کشورهای پیشرفته‬
‫کشورهای عضو‬
‫اندون‬
‫اعضای اصلی‬
‫زی‬
‫برونئی‬
‫جدید‬
‫اعضای‬
‫دارالسالم‬
‫‪1984‬‬
‫مالزی‬
‫ویتنام‬
‫فیلیپ‬
‫‪1995‬‬
‫ین‬
‫سنگاپ‬
‫ور‬
‫تایلن‬
‫د‬
‫الئوس ‪1997‬‬
‫میانمار‪199‬‬
‫‪7‬‬
‫کامبوج‬
‫‪1999‬‬
‫ساختار‬
‫ارگانهای تصمیم گیری‬
‫نشست سران‬
‫اجالس وزراء (‪)AMM‬‬
‫اجالس وزرای اقتصاد و وزرای بخشهای اقتصادی (‪)AEM‬‬
‫اجالس مشترک وزراء‬
‫اجالس سایر وزراء (‪)AOM‬‬
‫کمیته دائمی (‪)ACS‬‬
‫ارگانهای پشتیبانی‬
‫اجالس کارشناسان ارشد (‪)SOM‬‬
‫اجالس کارشناسان ارشد اقتصادی (‪)SEOM‬‬
‫اجالس سایر کارشناسان ارشد‬
‫اجالس مشورتی مشترک (‪)JCM‬‬
‫شورای منطقه ی آزاد تجاری آ‪.‬سه‪.‬آن‬
‫کمیته های آ‪.‬سه‪.‬آن‬
‫دبیرخانه های ملی‬
‫دبیرخانه‬
‫دفتر منطقه آزاد تجاری آ‪.‬سه‪.‬آن‬
‫دفتر همکاری های اقتصادی آ‪.‬سه‪.‬آن‬
‫دفتر همکاری ها عملیاتی‬
‫دفتر همکاری آ‪.‬سه‪.‬آن و روابط با طرف های گفتگو‬
‫سازمان های غیر دولتی‬
‫‪ ‬به عنوان رابط میان بخش اصلی اتحادیه و بخش‬
‫خصوصی کشورهای عضو عمل می کنند‪.‬‬
‫‪ ‬مهمترین سازمان غیردولتی اتحادیه‪ ،‬اتاق بازرگانی و‬
‫صنایع آسه آن می باشد‪.‬‬
‫اهداف‬
‫‪.1‬‬
‫تقویت رشد اقتصادی‪ ،‬پیشرفت اجتماعی و توسعه‬
‫فرهنگی در منطقه‬
‫‪.2‬‬
‫افزایش صلح و ثبات منطقه ای‬
‫‪.3‬‬
‫افزایش همکاری و مساعدت ها متقابل در موضوع‬
‫های مشترک‬
‫‪.4‬‬
‫ایجاد زمینه های هکاری متقابل در مورد تهیه‬
‫وسایل آموزشی – تحقیقاتی‪ ،‬فنی و حرفه ای‬
‫‪.5‬‬
‫همکاری در زمینه های کشاورزی و حمل و نقل‬
‫اصول بنیادی‬
‫‪ .1‬عدم کاربرد زور و تعهد حل و فصل مسالمت‬
‫آمیز اختالفات‬
‫‪ .2‬راه حل منطقه ای برای اختالفات منطقه ای‬
‫‪ .3‬دکترین عدم مداخله و احترام به تفاوت‬
‫های سیاسی اعضاء‬
‫‪ .4‬دوری از پیمانهای نظامی و ترجیح همکاری‬
‫عملکرد آ‪.‬سه‪.‬آن‬
‫‪ ‬سیاست و امنیت‬
‫‪ .1‬امضاء سه سند در اجالس سران بالی‪:‬‬
‫‪ ‬اعالمیه توافق آسان‬
‫‪ ‬پیمان مودت و همکاری در آسیای شرقی‬
‫‪ ‬توافقنامه ایجاد دبیرخانه آ‪.‬سه‪.‬آن‬
‫‪ .2‬امضاء پیمان «منطقه ای عاری از سالح های هسته‬
‫ای»‬
‫‪ .3‬تالش در حل و فصل جنگ داخلی کامبوج‬
‫‪ .4‬تاسیس مجمع منطقه ای آ‪.‬سه‪.‬آن‬
‫‪ ‬تجارت‬
‫‪ ‬تصویب موافقتنامه « منطقه آزاد تجاری‬
‫آ‪.‬سه‪.‬آن» (‪ )AFTA‬در سال ‪1977‬‬
‫‪ ‬صنعت‬
‫‪ .1‬اجرای برنامه صنایع تکمیلی آ‪.‬سه‪.‬آن در‬
‫سال ‪1981‬‬
‫‪ .2‬طرح سرمایه گذاری های مشترک آ‪.‬سه‪.‬آن در‬
‫سال ‪1983‬‬
‫‪ ‬سرمایه گذاری‬
‫‪ .1‬موافقتنامه ترویج و تشویق سرمایه گذاری‬
‫‪ .2‬تاسیس صندوق آ‪.‬سه‪.‬آن در سال ‪1988‬‬
‫‪ .3‬موافقتنامه چارچوب سرمایه گذاری در آ‪.‬سه‪.‬آن‬
‫در سال ‪1998‬‬
‫‪ ‬امور مالی و بانکداری‬
‫‪ .1‬کمک به کشورهای عضو در تبادالت تجاری و گشایش‬
‫اعتبارات تجاری توسط بانک های منتخب کشور‬
‫های آ‪.‬سه‪.‬آن‬
‫‪ .2‬تاسیس شرکت بیمه خود اتکایی در سال ‪1988‬‬
‫‪ ‬انرژی‬
‫‪ .1‬ایجاد شبکه مشترک گازو برق در سطح منطقه‬
‫‪.2‬‬
‫پروژه های مشترک با شرکای تجاری آ‪.‬سه‪.‬آن در‬
‫این بخش‬
‫‪ .3‬تاسیس مرکز انرژی آ‪.‬سه‪.‬آن‬
‫‪ ‬مخابرات و فناوری اطالعات‬
‫‪ .1‬اعالمیه سنگاپور در سال ‪2003‬‬
‫‪ .2‬توافقنامه چارچوب آ‪.‬سه‪.‬آن الکترونیک‬
‫‪ ‬مکانیزم های حل و فصل اختالفات تجاری‬
‫‪ ‬امضای دو سند مهم در سال ‪ 1996‬و ‪2004‬‬
‫‪ ‬جهانگردی‬
‫‪ .1‬تاسیس مرکز گردشگری آ‪.‬سه‪.‬آن‬
‫‪ .2‬طرح اقدام برای توسعه گردشگری در سال ‪2004‬‬
‫‪ ‬خدمات‬
‫‪ .1‬توافقنامه چارچوب خدمات آ‪.‬سه‪.‬آن در سال‬
‫‪1995‬‬
‫روابط خارجی آ‪.‬سه‪.‬آن‬
‫روابط دوجانبه‬
‫جمهوری خلق چین؛ تالش برای بهبود روابط مشورتی‬
‫بین آ سه آن و چین در سال ‪ 1993‬آغاز شد و متعاقب‬
‫آن‪ ،‬کمیتههای مشترکی در مورد همکاری اقتصادی و‬
‫فنی تشکیل دادند‪.‬‬
‫تجاری و همچنین همکاری علمی و ّ‬
‫روابط بین دو طرف با اعالم حمایت چین از توسعه آ‬
‫سه آن در سال ‪ 1997‬تحکیم بیشتری یافت‪.‬‬
‫استرالیا؛ بهموجب برنامه همکاری اقتصادی‬
‫استرالیا و آ سه آن‪ ،‬استرلیا فعالیتهای آ سه آن‬
‫را مورد حمایت مالی قرار داد و مبادرت به تشکیل‬
‫شورای بازرگانی مشترک در سال ‪ 1980‬کرد‪.‬‬
‫نیوزلند؛ روابط همکاری با نیوزلند بر مبنای‬
‫برنامه ارتباط بین نهادی و برنامه افزایش تجارت‬
‫و سرمایهگذاری استوار بود و بهموجب آن کمکهای‬
‫مالی متوجه توسعه جنگلها‪ ،‬فناوری تولید لبنیات و‬
‫مدیریت دامپزشکی بود و در نوامبر ‪ 1993‬کمیته‬
‫ایاالت متحده؛ آ سه آن و آمریکا در سال ‪ 1990‬یک‬
‫گروه مشترک کاری تشکیل دادند که هدف آن بررسی‬
‫روابط اقتصادی بین آ سه آن با آمریکا و همچنین‬
‫شناسایی و تعیین برنامههایی بود که بهموجب آنها‬
‫مناسبات اقتصادی میتوانست تقویت شود‪ .‬با تشکیل‬
‫مجمع امنیت منطقهای آ سه آن مقامهای بلندپایه‬
‫آمریکایی در ژوئیه ‪ 1994‬با وزیران خارجه کشورهای‬
‫عضو آ سه آن مالقات کردند و این نشست را اقدام‬
‫مثبتی‬
‫برای‬
‫برقراری‬
‫ثبات‬
‫در‬
‫جنوب‬
‫شرق‬
‫آسیا‬
‫کانادا‪ :‬طرحهای همکاری آ سه آن و کانادا شامل‬
‫فناوری شیالت‪ ،‬صنایع مخابراتی‪ ،‬بهرهگیری از انرژی‬
‫خورشیدی و یک مرکز کاشت درختان جنگلی میباشد‪.‬‬
‫ژاپن؛ اجالس آ سه آن و ژاپن در سال ‪ 1997‬برای بحث‬
‫در زمینههای تجارت‪ ،‬سرمایهگذاری‪ ،‬انتقال فناوری‬
‫و افزایش مساعدت برگزار شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫کره جنوبی‪ :‬کره در ژوئیه ‪ 1991‬بهعنوان "شریک‬
‫در گفتگو" مورد پذیرش آ سه آن قرار گرفت و در‬
‫دسامبر همان سال‪ ،‬اتاق بازرگانی مشترک آ سه آن‬
‫و کره تشکیل شد‪ .‬طرحهای همکاری در خالل سال‬
‫‪ 1995‬در ارتباط با توسعه منابع انسانی‪ ،‬علوم و‬
‫فناوری‪ ،‬توسعه کشاورزی و تجارت و سیاستهای‬
‫سرمایهگذاری به اجرا درآمدند‪.‬‬
‫ابتکارات جمعی‬
‫‪ .1‬آ‪.‬سه‪ .‬آن ‪3 +‬‬
‫‪ .2‬جامعه اروپا‬
‫‪ .3‬اجالس آسیا –اروپا (‪)ASEM‬‬
‫‪ .4‬مجمع تجاری آسیا‪-‬اروپا(‪)AEBF‬‬
‫ایران و آ‪.‬سه‪.‬آن‬
‫‪ ‬اکو ‪ -‬آ‪.‬سه‪.‬آن‬
‫‪ ‬پیشنهاد ایران مبنی بر همکاری با‬
‫آ‪.‬سه‪.‬آن بعنوان یکی از شرکای‬
‫دیالوگ‬
‫منابع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا‪ ،‬محمد بروجردی‪ ،‬دفتر‬
‫مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه‪،‬‬
‫‪1380‬‬
‫منطقه گرایی در آسیا‪ :‬نگاهی به سازمان های‬
‫آ‪.‬سه‪.‬آن‪ ،‬سارک و اکو‪ ،‬دکتر علی امیدی‪ ،‬دفتر‬
‫مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور‬
‫خارجه‪1388،‬‬
‫سازمانهای بینالمللی‪ ،‬رضا موسیزاده‪ ،‬میزان‪،1388 ،‬‬
‫چاپ دهم‬
‫تجربه منطقه گرایی در شرق آسیا‪ ،‬آموزه هایی برای‬
‫جنوب غرب آسیا‪ ،‬امراله داوودآبادی فراهانی‪،‬‬
‫مجموعه مقاالت همایش بنای بین المللی آینده ای‬
‫مطمین برای آسیای جنوب غربی‪ ،‬دبیرخانه مجمع تشخیص‬
‫مصلحت نظام‪ ،‬بهار ‪1388‬‬
‫آشنایی با اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا‪،‬‬
‫بررسیهای بازرگانی‪ ،1380 ،‬شماره‪ ،163‬ص‪.54-53‬‬

similar documents