Yüzme Havuzu Analizlerinde Yetkilendirme

Report
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
DAİRE BAŞKANLIĞI
Recep UZUN
Ziraat Mühendisi
Araştırma ve Geliştirme Birimi
Yüzme Havuzu Analizlerinde
Yetkilendirme
ve
Yetkilendirilen Laboratuvarların
İzlenmesi
YASAL DAYANAK
06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı
Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi
hükmü doğrultusunda özel laboratuvarlara numune
alma ve analiz yapma yetkisi verilmektedir.
Laboratuvarların Yetkilendirilmesi
 Dosya bazında inceleme
 Laboratuvarın yerinde inceleme ve
değerlendirilmesi
BAŞVURU DOSYASINDA İSTENEN
EVRAKLAR
 Başvuru dilekçesi
 Laboratuvar bilgileri
 Deney ve kalibrasyon laboratuvarları akreditasyon belgesi
(ISO/IEC 17025)
 Tüm parametrelerde yöntem akreditasyon belgeleri
(Akreditasyon Kapsamı)
 Taahhütname (numunelerin güneş ışınlarından korunarak (5±3 0C)
de ısıyı muhafaza edebilen taşıma kapları ile en fazla 12 saat
içerisinde laboratuvara taşınacağı hakkında)
 Numune alma ve numune taşıma talimatı
 Analiz sonuçlarının rapor haline getirilmesi talimatı






Numune alma form örneği
Analiz rapor form örneği
Tüm parametrelere ait standart çalışma talimatları
Tüm parametrelere ait validasyon raporları
Laboratuvar yerleşim planı
Çalışanların unvan ve pozisyonlarını gösteren liste, onaylı
diploma fotokopileri, SGK kayıtları, belirsiz iş sözleşmeleri
 İş yeri açma ve çalışma ruhsatı
 Cihaz, ekipman ve sarf malzeme listesi
 Ticaret Sicil Gazetesi, Sicil Numarası ve Vergi Levhası
LABORATUVAR İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU
(100 SORU)
…………………………… LABORATUVARI
A- GENEL DURUM
1- Bina baştan itibaren laboratuvar amaçları için mi tasarlanmış?
Binanın büyüklüğü hizmet için yeterli mi?
Evet
Hayır
2- Laboratuvarlara girişler kontrollü mü?
Çalışan personel haricindeki kişilerin girişi önleniyor mu?
Evet
Hayır
3- Laboratuvara giriş ve çıkışta kişisel koruyucu ekipman giyme bölümü
ve el yıkama lavabosu var mı?
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
7- Laboratuvarın ilk yardım dolabı ve talimatı var mı?
Evet
Hayır
8- Laboratuvarın yangın söndürücü düzeneği var mı?
Evet
Hayır
9- İlgili yerlere güvenlikle ilgili gerekli uyarılar (acil çıkış v.b.) ve
talimatlar yazılıp asılmış mı?
Evet
Hayır
Evet
Hayır
2- Numune kabul ve rapor düzenleme birimi analiz birimlerinden
bağımsız olarak planlanmış mı?
Evet
Hayır
3- Numune kayıt defteri / formu / otomasyon sistemi var mı?
Evet
Hayır
4- Alınan numunelerin saklandığı buzdolabı var mı?
Evet
Hayır
5- Her numuneye protokol numarası veriliyor mu?
Evet
Hayır
6- Güvenliği sağlanmış arşiv odası veya arşiv dolabı mevcut mu?
Evet
Hayır
4- Tuvalet ve duşların laboratuvar birimleri ile doğrudan bağlantısı
önlenmiş mi?
5- Laboratuvar personeli için ayrı bir dinlenme / kıyafet değiştirme odası
sağlanmış mı?
6- Personel eğitim kayıtları var mı?
B - NUMUNE KABUL
1- Numune kabul biriminde personel görevlendirilmiş mi?
C- NUMUNE ALMA VE TRANSFERİ
1- Numune taşıma aracı var mı ve uygun mu?
Evet
Hayır
2- Numune alma aparatları var mı ve uygun mu?
Evet
Hayır
3- Havuzda hangi dezenfektan kullanıldığına dair sorgulama yapılıyor mu
veya kullanılan dezenfektan biliniyor mu?
Evet
Hayır
4- Numuneler talimata uygun alınıyor mu ?
Evet
Hayır
5- Numune için kodlamalar yapılıyor mu?
(Kodlamalar Müdürlük kodlamalarıyla uyumlu mu?)
Evet
Hayır
6- Numuneler numune alma formu düzenlenerek alınıyor mu?
Bir nüshası işletmeye bırakılıyor mu?
Evet
Hayır
7- Havuzda kullanılan dezenfektana göre numune kabı kullanılıyor mu?
Evet
Hayır
8- Mikrobiyolojik analizler için en az 500 mililitre su numunesi, steril
cam veya plastik şişelere alınıyor mu?
Evet
Hayır
9- Havuz suyu dezenfeksiyonunda klor ya da klorlu bileşiklerin
kullanılması durumunda sodyum tiyosülfatlı şişe kullanılıyor mu?
Evet
Hayır
10- Mikrobiyolojik analizler için alınan numuneler, güneş ışınlarından
korunarak (5±3) °C’de ısıyı muhafaza edebilen taşıma kapları ile en kısa
zamanda laboratuvara gönderiliyor mu?
(Numunelerin alımından
laboratuvara ulaştırılması arasındaki süre on iki saati geçemez.)
Evet
Hayır
11- Kimyasal analizler için en az 1000 ml su numunesi temiz cam veya
plastik şişelere alınıyor mu?
Evet
Hayır
12- Kimyasal analizler için alınan numuneler, (5±3) °C’de ısıyı muhafaza
edebilen taşıma kapları ile en kısa sürede laboratuvara gönderiliyor mu?
(Numunelerin alımından laboratuvara ulaştırılması arasındaki süre 24
saati geçemez.)
Evet
Hayır
D- RAPORLANDIRMA
1- Numune alma tutanağındaki kodlamalarla rapor kodlaması uyumlu
mu ?
Açıklayınız:
Evet
Hayır
2- Numune alma tutanağındaki bilgiler analiz raporuna uygulanmış mı?
Evet
Hayır
3- Numunenin alındığı saat, analize başlama saati raporda belirtilmiş
mi?
Açıklayınız:
Evet
Hayır
4- Yönetmelikte belirtilmiş parametrelerin tamamı çalışılmış ve
parametrelerin birimleri uygun mu?
Açıklayınız:
Evet
Hayır
5- Analiz çalışma defteri var ve analiz raporundaki değerlerle uyumlu
mu?
Açıklayınız:
Evet
Hayır
6- Analiz rapor formatı belirlenen rapor formatına uygun mu?
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Açıklayınız:
Açıklayınız:
7- Numunelerinin analiz sonuçları raporlamanın yapıldığı gün içinde eposta, belgegeçer veya posta ile Müdürlüğe ve yüzme havuzu işleticisine
iletiyor mu?
Açıklayınız:
E- ANALİZLER
1- HAVUZ BAŞINDA YAPILAN KİMYASAL ANALİZLER
Serbest klor ölçümü
Cihaz kalibrasyonu yapılmış mı?
Cihaz hassasiyeti uygun mu?
Cihaz taşınması uygun mu?
Kitler ve diğer kimyasalları miatları ve taşınmaları uygun mu?
Açıklayınız:
Biguanid
Cihaz kalibrasyonu yapılmış mı?
Cihaz hassasiyeti uygun mu?
Cihaz taşınması uygun mu?
Kitler ve diğer kimyasalları miatları ve taşınmaları uygun mu?
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Açıklayınız:
Hidrojen Peroksit
Cihaz kalibrasyonu yapılmış mı?
Cihaz hassasiyeti uygun mu?
Cihaz taşınması uygun mu?
Kitler ve diğer kimyasalları miatları ve taşınmaları uygun mu?
Açıklayınız:
Sıcaklık
Ne tür termometre kullanılıyor?
Termometre kalibrasyonu yapılıyor mu?
Açıklayınız:
pH
Cihaz kalibrasyonu yapılıyor mu?
2-KİMYA LABORATUVARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Analiz çalışma (kayıt) defteri var mı ?
Laboratuvarlarda kullanılan cihaz ve ekipmanların temizlik ve bakımı
için talimatlar mevcut mu?
Laboratuvarda havalandıma sistemi var mı? (Fan vb.)
Laboratuvar çalışmalarına uygun çeker ocak var mı?
Laboratuvarda kullanılan kimyasal sarfların muhafaza edildiği malzeme
dolabı var mı? (Risk grupları ile saklama koşullarına göre ayrı muhafaza
edilmek üzere yeterli havalandırması bulunan depo ve/veya uygun
düzenlenmiş dolaplar bulunuyor mu?)
MSDS’leri (Ürün Güvenlik Bilgi
Kimyasal sarfların listesi var mı?
Formları) mevcut mu?
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Açıklayınız:
Laboratuvar temizlik planı/talimatı var mı?
Laboratuvar kirlilerini yıkama talimatı var mı?
Cihazların sıcaklık kontrol/ izleme kayıtları var mı?
Laboratuvarda tartım işleminin yapıldığı yer çevre şartlarından
etkilenmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?
Laboratuvara giriş kontrollümü?
Laboratuvar teknik alanı ofis olarak ta kullanılıyor mu?
Gerekli KKE var mı? (Önlük,Gözlük,Eldiven,Maske)
Tehlikeli kimyasalların dökülmesi halinde takip edilecek işlemleri
gösteren bir talimat var mı?
Laboratuvarlarda şok duş ve göz yıkama musluğu var mı/ kolay
ulaşılabiliyor mu?
KİMYASAL ANALİZLER
Amonyum
Standart çalışma talimatı var mı? Uygulanıyor mu?
Cihaz kalibrasyonu yapılıyor mu?
Kimyasal çözeltiler ve standartlar SÇP’ ye uygun hazırlanmış mı?
Çalışma defterine analiz bilgileri not edilip hesaplamaları yapılıyor mu?
Açıklayınız:
Nitrit
Standart çalışma talimatı var mı? Uygulanıyor mu?
Cihaz kalibrasyonu yapılıyor mu?
Kimyasal çözeltiler ve standartlar SÇP’ ye uygun hazırlanmış mı?
Çalışma defterine analiz bilgileri not edilip hesaplamaları yapılıyor mu?
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Açıklayınız:
Nitrat
Standart çalışma talimatı var mı? Uygulanıyor mu?
Cihaz kalibrasyonu yapılıyor mu?
Kimyasal çözeltiler ve standartlar SÇP’ ye uygun hazırlanmış mı?
Çalışma defterine analiz bilgileri not edilip hesaplamaları yapılıyor mu?
Açıklayınız:
Bakır
Standart çalışma talimatı var mı? Uygulanıyor mu?
Cihaz kalibrasyonu yapılıyor mu?
Kimyasal çözeltiler ve standartlar SÇP’ ye uygun hazırlanmış mı?
Çalışma defterine analiz bilgileri not edilip hesaplamaları yapılıyor mu?
Açıklayınız:
Alüminyum
Standart çalışma talimatı var mı? Uygulanıyor mu?
Cihaz kalibrasyonu yapılıyor mu?
Kimyasal çözeltiler ve standartlar SÇP’ ye uygun hazırlanmış mı?
Çalışma defterine analiz bilgileri not edilip hesaplamaları yapılıyor mu?
Açıklayınız:
Toplam alkalinite
Standart çalışma talimatı var mı? Uygulanıyor mu?
Cihaz kalibrasyonu yapılıyor mu?
Kimyasal çözeltiler ve standartlar SÇP’ ye uygun hazırlanmış mı?
Çalışma defterine analiz bilgileri not edilip hesaplamaları yapılıyor mu?
Açıklayınız:
Siyanürik asit
Standart çalışma talimatı var mı? Uygulanıyor mu?
Cihaz kalibrasyonu yapılıyor mu?
Kimyasal çözeltiler ve standartlar SÇP’ ye uygun hazırlanmış mı?
Çalışma defterine analiz bilgileri not edilip hesaplamaları yapılıyor mu?
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Açıklayınız:
Bağlı klor
Standart çalışma talimatı var mı? Uygulanıyor mu?
Cihaz kalibrasyonu yapılıyor mu?
Kimyasal çözeltiler ve standartlar SÇP’ ye uygun hazırlanmış mı?
Çalışma defterine analiz bilgileri not edilip hesaplamaları yapılıyor mu?
Açıklayınız:
Toplam klor
Standart çalışma talimatı var mı? Uygulanıyor mu?
Cihaz kalibrasyonu yapılıyor mu?
Kimyasal çözeltiler ve standartlar SÇP’ ye uygun hazırlanmış mı?
Çalışma defterine analiz bilgileri not edilip hesaplamaları yapılıyor mu?
Açıklayınız:
FİZİKSEL ANALİZLER
Renk
Standart çalışma talimatı var mı? Uygulanıyor mu?
Cihaz kalibrasyonu yapılıyor mu?
Kimyasal çözeltiler ve standartlar SÇP’ ye uygun hazırlanmış mı?
Açıklayınız:
Bulanıklık
Standart çalışma talimatı var mı? Uygulanıyor mu?
Cihaz kalibrasyonu yapılıyor mu?
Kimyasal çözeltiler ve standartlar SÇP’ ye uygun hazırlanmış mı?
Açıklayınız:
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Mevcut Mevcut
değil
Laboratuvar Genel Özellikleri ve Personel Yeterliliği
Laboratuvar girişlerinde biyolojik tehlike
uyarı işaretleri var mı?
Laboratuvarın temizlik planı / talimatı var
mı?
Temizlik izlemeleri kayıt altına alınıyor
mu?
Laboratuvar sıcaklığı izlenip kayıt altına
alınıyor mu?
Laboratuvarda temiz ve kirli alan ayrımı
yapılmış mı ?
Besiyeri ve malzemelerin saklandığı ayrı
buzdolabı var mı?
Analize alınan numunelerin analiz
süresince saklandığı buzdolabı var mı?
Cihaz kullanım talimatları var mı?
Cihaz sıcaklık kontrol / izleme kayıtları
var mı?
Cihaz temizlik iç / dış kayıtları var mı?
Analitik dönem
TS EN ISO 9308-1 Standartına göre
gerekli cihaz ve malzemeler var mı?
TS EN ISO 6222 Standartına göre gerekli
cihaz ve malzemeler var mı?
TS EN ISO 16266 Standartına göre
gerekli cihaz ve malzemeler var mı?
Ham
verilerin
ve
hesaplamaların
görülebileceği laboratuvar kayıt defteri /
formu var mı?
CMKL
CMKL
CMKL
Değerlendirme
C
1
2
3
4
D
1
2
3
4
E
1
2
3
4
5
İç-Dış Kalite Kontrolü
Her bir parametrenin sterilite iç kalite
kontrolü günlük olarak yapılıp kayıt altına
alınıyor mu ?
Şüpheli üreme durumunda ne yapılıyor ?
Laboratuvar ortam havası kontrolü
haftalık olarak yapılıp kayıt altına alınıyor
mu
Laboratuvar yüzey flora kontrolü haftalık
olarak yapılıp kayıt altına alınıyor mu ?
Laboratuvar Güvenliği
Gerekli KKE var mı ? (önlük, gözlük,
eldiven)
Acil Dökülme Saçılma seti var mı?/
kullanılıyor mu?
THSK Laboratuvarda Güvenli Çalışma
Teknikleri Rehberi var mı?
Hijyenik el yıkama prosedürü hazırlandı
ve ilgili yerlere asıldı mı?
Atık yönetimi
Laboratuvar içi atık yönetim
prosedürü/planı var mı?
Kesici-delici atıklar uygun kabda
biriktiriliyor mu?
Disposable atıklar uygun poşetlerde
biriktiriliyor mu?
Kirli cam malzeme otoklav poşeti
bulunmayan uygun kovalarda biriktiriliyor
mu?
Dekontamine olan cam malzemeler için
yıkama / temizleme prosedürü var mı?
F
1
2
Besiyeri Hazırlama, Sterilizasyon ve Kirli Dekontaminasyon
Besiyeri laboratuvarda hazırlanıyor ise
besiyeri hazırlama ünitesi için ayrı bir
ortam sağlanmış mı?
Besiyeri hazırlama çalışma prosedürü var
mı?
3
Besiyeri / reajen stok listesi var mı?
4
Sarf malzeme stok listesi var mı?
5
6
Besiyeri kalite kontrolü yapılıyor mu?
Kirli yıkama alanı ayrı olarak var mı?
7
Gerekli cihazlar mevcut mu
CMKL
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
TS EN ISO 6222 Standardına uygun Toplam koloni (jerm) sayımı
analizi;
Standarta uygun laboratuvar içi çalışma talimat/prosedürü var mı?
Cihaz kalibrasyonları yapılıyor mu?
Besi yeri, reaktif ve kimyasal çözeltiler standarta uygun hazırlanmış mı?
Çalışma defterine analiz bilgileri not edilip hesaplamaları yapılıyor mu?
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Açıklayınız:
TS EN ISO 9308-1 Standardına uygun Toplam koliform bakteri ve E.
coli analizi;
Standarta uygun laboratuvar içi çalışma talimat/prosedürü var mı?
Cihaz kalibrasyonları yapılıyor mu?
Besi yeri, reaktif ve kimyasal çözeltiler standarta uygun hazırlanmış mı?
Çalışma defterine analiz bilgileri not edilip hesaplamaları yapılıyor mu?
Açıklayınız:
TS EN ISO 16266 Standardına uygun Pseudomonas aeruginosa analizi;
Standarta uygun laboratuvar içi çalışma talimat/prosedürü var mı?
Cihaz kalibrasyonları yapılıyor mu?
Besi yeri, reaktif ve kimyasal çözeltiler standarta uygun hazırlanmış mı?
Çalışma defterine analiz bilgileri not edilip hesaplamaları yapılıyor mu?
Açıklayınız:
NUMUNE ALMA VE ANALİZLERLE İLGİLİ
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
YETKİ VERİLEN LABORATUVARLARIN İL BAZINDA
DAĞILIMLARI
YETKİ VERİLEN LABORATUVARLAR
HSL Daire Başkanlığı İnternet adresi: http://hsl.thsk.saglik.gov.tr
İLİ
ADANA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
AYDIN
İŞLETİCİ
LABORATUVAR ADI
YETKİ VERİLDİĞİ
TARİH/NO
TELEFON
Ekosistem Analiz Proje Dan. Hizm.
Ekosistem Analiz 16.01.2014/2014-1 (322) 232 99 57-67
Peyzaj Müh. İnş. Çevre Lab. Taah.
Laboratuvarı
Tic. Ltd. Şti.
AÇEV (Alanya Çevre Lab. Müh. Tic.
Ltd. Şti.)
AÇEV
05.10.2011/2011-2 (242) 237 96 00
Proses Gıda Hijyen Dan. Müh. Lab.
Hiz.Tur. Teks.Oto Kir.Tic. Ltd. Şti
Proses
02.04.2012/2012-1 (242) 340 58 88
AKREDİTASYON
KURULUŞU
AKREDİTASYON
NO
YETKİLENDİRME
DURUMU
TÜRKAK
AB-0144-T
Aktif
TÜRKAK
AB-0096-T
Aktif
TÜRKAK
AB-0323-T
Aktif
Antalya Kalibrasyon Mikrobiyoloji ve
Gıda Lab. Hiz. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Antalya
02.04.2012/2012-2
(242) 229 84 06
TÜRKAK
AB-0476-T
Aktif
Ana Mikrobiyoloji, Gıda ve Çevre
Laboratuvar Hiz. A.Ş
Anadolu
16.04.2012/2012-3
(242) 349 38 70
TÜRKAK
AB-0245-T
Aktif
Su Dünyası
16.04.2012/2012-5
(242) 323 28 35
TÜRKAK
AB-0497-T
Aktif
(242) 339 12 22
İAS
TL-577
Aktif
(242) 321 42 08
TÜRKAK
AB-0615-T
Aktif
05.06.2013/2013-7
(242) 321 00 11
TÜRKAK
AB-0689-T
Aktif
08.04.2014/2014-3
(256) 614 11 33
İAS
TL-606
Aktif
Su Dünyası Lab. Hiz. Kimya Tarım
Çevre End. Analiz Denetim Danş.
San.ve Tic. Ltd. Şti
Profesyonel Çevre Analiz Lab. Gıda Profesyonel Çevre
Tarımsal ve Kalibrasyon Hiz.San. Ve
Analiz Lab.
23.12.2013/2013-9
Tic. Ltd. Şti.
Çevre&Kent
Müh.Dan.Lab.Hiz.Mak.İnş.
Tur.Taah.Özel Eğt.Elek. Har.
İth.İhr.San. Tic.Ltd.Şti.
Han Lab.Kalib.Havuz Tur. Dan. San.
Tic. Ltd. Şti.
Egetest Çevre Ölçüm Kalibrasyon ve
Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Kuşadası Laboratuvarı
Çevre&Kent Lab. 10.05.2013/2013-4
Lab-Premium
Egetest
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
AEM Çevre Lab. Analiz Tic. A. Ş.
Artek Müh. Çevre Ölçüm ve
Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti.
Bıçakçılar Laboratuvar Medikal A.Ş
AEM
16.04.2012/2012-4
(216) 459 61 10
TÜRKAK
AB-0183-T
Aktif
Artek
17.07.2012/2012-9
(216) 499 02 49
TÜRKAK
AB-0012-T
Aktif
08.03.2013/2013-2
(212) 689 02 20
TÜRKAK
AB-0052
Aktif
10.05.2013/2013-5
(212) 588 42 48
TÜRKAK
AB-0453
Aktif
TÜRKAK
AB-0363-T
Aktif
TÜRKAK
AB-0147-T
Aktif
TÜRKAK
AB-0408-T
Bıçakçılar Lab.
Bilim Sağlık ve Lab. Hiz. Ltd. Şti.
Bilim Lab.
İSTANBUL
İZMİR
MARDİN
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
Çevre End. Analiz Lab. Hiz. Tic. A.Ş
Çevre Analiz Lab.
11.06.2013/2013-8
(212) 321 09 00
Egetest
24.05.2012/2012-8
(232) 339 23 83
Martest
22.02.2013/2013-1
(482) 215 30 01
Nova Lab.
05.06.2013/2013-6
(252) 212 12 05
İAS
TL-561
Aktif
Akademi Analiz
Laboratuvarı
13.03.2014/2014-2
(252) 313 20 06
TÜRKAK
AB-0593-T
Aktif
Egetest
15.04.2014/2014-4
(252) 412 56 40
İAS
TL-607
Aktif
Profosyonel Çevre Analiz Lab. Gıda Profosyonel Çevre
Tarımsal ve Kalibrasyon Hiz.San. Ve
Analiz Lab.
15.04.2014/2014-5
Tic. Ltd. Şti. Fethiye Labbratuvarı
(252) 635 79 09
İAS
TL-605
Aktif
Egetest Çevre Ölçüm ve Kalibrasyon
Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Martest Analiz Lab. San. Tic. Ltd. Şti.
Nova Lab. Hiz. İş Güv. Çev.Dan. ve
Müh.Ltd.Şti.
Akademi Analiz Laboratuvar ve
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Egetest Çevre Ölçüm Kalibrasyon ve
Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Marmaris Laboratuvarı
Aktif
DENETİM
MADDE 12 – (1) Yüzme havuzu, havuz suyu ve havuz
kimyasalları her ay Müdürlük tarafından denetlenir. Bu
denetimlerde;
a) Havuz suyu hazırlanmasında ve dezenfeksiyonunda kullanılan
kimyasalların Bakanlıktan ruhsatlı olup olmadığı,
b) Havuz suyu kimyasalları için bir depo ile yeterli kişisel
koruyucu ekipman bulunup bulunmadığı,
c) Analiz kayıt defterleri ve bu Yönetmelik eklerine göre yapılan
veya yaptırılan analiz sonuçları kontrol edilir.
Yasal boşluk
( Yönetmelikte uygunsuzluklar ve bu uygunsuzluklara
uygulanacak yaptırımlar belirli değil )
(YÖNETMELİKTE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEME)
• Yetki verilen laboratuvarlar Kurum ve Müdürlük
denetime tabidir. Laboratuvarlar Kurumca yılda bir,
Müdürlükçe altı ayda bir tüm yönleriyle denetlenir.
• Müdürlük, gerektiğinde analiz yetkisi verilen
laboratuvarları denetlemek amacıyla laboratuvarın
yıllık numune kapasitesinin %10’una kadar olan
kısmını Halk Sağlığı Laboratuvarı ile paralel çalıştırır.
(Mevzuatta öngörülen düzenleme)
LABORATUVARIN DENETİMİNDE UYGULANACAK KRİTERLER
VE YAPTIRIMLAR
Mevzuat ile öngörülen düzenleme
Eksikliğin
giderilmesi
için
verilen
süre
1. Denetimde
uygulanacak
yaptırım
2. Denetimde
uygulanacak
yaptırım
1
Laboratuvarın yetki belgesinde belirtilenden farklı adreste
faaliyet göstermesi
-
Yetki belgesi iptal edilir.
-
2
Laboratuvar isim değişikliğinin bildirilmemesi
-
Yetki belgesi iptal edilir.
-
3
Yönetmeliğe uygun olmayan nitelikte personel
çalıştırılması
-
Yetki belgesi iptal edilir.
-
4
Yetkisi olmayan personelin analiz yapması
-
Yetki belgesi iptal edilir.
-
5
Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlenmesi
-
Yetki belgesi iptal edilir.
-
6
Kurumca belirlenen analizlere ait fiyat tarifesinin
altında ücret uygulanması
-
Yetki belgesi iptal edilir.
-
7
Askıya alma, faaliyeti durdurma ve düzeltildiğinin
ispatlanması için geçen süre içinde faaliyet gösterilmesi
-
Yetki belgesi iptal edilir.
-
-
Yetki belgesi iptal edilir.
-
-
Yetki belgesi iptal edilir.
-
-
Belgenin askıda kalma
sürecinde askıya alınır.
-
8
9
Kuruma ibraz edilen belgeler ve analiz sonuçlarında
tahrifat yapıldığının tespit edilmesi
Mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri aynı alanda
yapması
10 Akreditasyon belgesinin askıya alınması
Laboratuvar fiziki şartlarının yetkilendirmede belirtilen
11 asgari ölçütleri karşılamayacak şekilde değişiklik
yapıldığının tespit edilmesi
-
12 Laboratuvarın yetkilendirilmesinde belirtilen cihaz ve
ekipman eksikliğinin tespit edilmesi
-
13 Laboratuvar sorumlusu değişikliklerinin bildirilmemesi
Düzeltildiği ispatlanana
Yetki belgesi iptal edilir.
kadar askıya alınır.
30 gün askıya alınır.
Yetki belgesi iptal edilir.
-
10 gün askıya alınır.
30 gün faaliyet
durdurulur.
14 Analiz metot/standart değişikliğinin bildirilmemesi
-
10 gün askıya alınır.
30 gün faaliyet
durdurulur
Suların analiz sonuçlarının Kurumun Su Kalitesi
15 Sistemine girilmediğinin tespit edilmesi
-
30 gün askıya alınır.
Süresiz faaliyet
durdurulur.
Ofis alanının laboratuvarın teknik ve destek alanlarından
16 ayrı olmaması
30 gün
15 gün faaliyeti
durdurulur.
30 gün faaliyet
durdurulur.
Teknik alanlarda veya koridorda bulunan acil basınçlı duş
17 ve göz yıkama duşunun çalışmaması
10 gün
15 gün faaliyeti
durdurulur.
30 gün faaliyet
durdurulur.
18 Yangın söndürücü düzeneklerinin çalışmaması
10 gün
15 gün faaliyeti
durdurulur.
30 gün faaliyet
durdurulur.
Cihaz ve ekipmanların bakım, onarım ve
kalibrasyonlarının yapılmaması
30 gün
30 gün askıya alınır.
30 gün faaliyet
durdurulur.
30 gün
Düzeltildiği ispatlanana
kadar askıya alınır.
19
20 Yönetmeliğe uygun olmayan rapor düzenlenmesi
-
21
Kantitatif analizlerde dış kalite kontrol sonuçlarının
uygunsuz çıkması (z skorunun +- 3’ün üzerinde)
6 ay
Düzeltildiği ispatlanana
kadar askıya alınır.
22
Yetkili laboratuvarların, halk sağlığı laboratuvarı ile %10
paralel çalışılan analizlerinin uygunsuz çıkması
3 ay
Düzeltildiği ispatlanana
kadar askıya alınır.
Numunenin mevzuatına uygun olmayan şartlarda
23
taşınması
Numune alma formuna ait kod numarası ile
25 numune şişesinin üzerinde yazılı kod numarasının aynı
olmaması.
Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizler için alınan
26 numunenin Mevzuatta belirtilen şartlara uygun
alınmaması
27
Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizler için alınan
numunenin Mevzuatta belirtilen sürede taşınmaması
28
Analiz sonuçlarının raporlamanın yapıldığı gün içinde
ilgili yerlere iletilmemesi
-
-
-
20 gün askıya alınır.
15 gün faaliyeti
durdurulur.
20 gün askıya alınır.
20 gün faaliyeti
durdurulur.
-
20 gün faaliyeti durdurulur. Yetki belgesi iptal
edilir.
-
20 gün faaliyeti durdurulur.
5 gün
Düzeltildiği ispatına kadar
askıya alınır.
Yetki belgesi iptal
edilir.
-
2013 YILINDA YAPILAN DENETİMDE TESPİT EDİLEN
UYGUNSUZLUK ÖRNEKLERİ
- Mikrobiyoloji laboratuvarında su banyosu yerine
mikrodalga fırın kullanılıyor.
- Besi yerleri eksik
- Numune alma saati yazılmamış
- Analize başlama saatti yazılmamış.
- MgSO4, MgSO4.7H2O ve Nessler reaktifileri eksik.
- Cam tüp ve numune kabı sterilite kontrolü yapılmıyor.
- Membran yüzeyi ve inkübatör sterilite kontrolü
yapılmıyor.
- Pseudomanas çalışma talimatı eksik
- Analiz rapor formatı uygun değil
- Membran filtre ve numune şişe faturası eksik.
- E. Coli çalışma standardı yanlış.
- Raporda numune alma ve analize başlama saati yok.
- Raporda mühür durumu yazılı değil.
- Adli ve idari işlerde kullanılamaz.
- Membran filtre sayısı, toz besi yeri sayısı ile çalışılan
numune sayısı uyumlu değil.
- Numune alma nedenine özel istek yazılmış.
15 gün süre verilmiş.
28/06/2013
Eksikliğin giderilmesi için 7
günlük süre
verilmiştir.19/07/2013
Eksikliğin giderilmesi için 7
günlük süre verilmiştir.
17/07/2013
15 gün süre verilmiş.
05/07/2013
- Numune alma form bilgileri eksik
- Numune alma formunda numune alanla kabul defterindeki
isimler farklı.
- H2O2 analiz metodu uygun değil.
- Analiz rapor bilgileri eksik.
- Membran filtre sayısı, numune şişe fatura sayısı uyumlu
değil.
15 gün süre verilmiş.
12/07/2013
- Raporda numune alma saati yazılı değil.
- Mühür yazılı değil.
- Raporda sonuç değerlendirme yok.
- Mikrobiyoloji laboratuvarı ortam sıcaklığı sabit olmuyor
- Raporda numune alma saati ve tarih yazmıyor.
- Numuneyi alan personel yazılmamış.
- Raporda mühür yazılı değil.
- Analiz değerlendirmesi yok.
- Personel değişiklikleri bildirilmemiş.
- Cu standart talimatı yok.
-Numune kabul ve analiz raporunda numune kodu yok.
- Raporda numune alma saatti ve tarih yok.
- Mühür yok.
- Bu analiz raporu adli ve idari işlerde kullanılmaz var.
15 gün süre verilmiş.
03/07/2013
15 gün süre verilmiş.
10/07/2013
15 gün süre verilmiş.
21/06/2013
YÖNETMELİKTE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEME
YAPILINCAYA KADAR 2014 YILINDA YAPILMASI
GEREKENLER
 Sezon başlamadan önce; Çevre Sağlığı Şube
Müdürlüğünün gözetiminde Halk Sağlığı Laboratuvar
personeli ile birlikte yetki verilen laboratuvarlar tüm
yönleriyle denetlenmelidir.
(Personel, Cihaz ve Ekipman durumu, Besiyerleri, Kimyasal
Madde ve Sarf malzemeleri, talimatlar, fatura girdi ve
çıktıları, analiz raporları ve numune sayılarının girdilerle
uyumları gibi.)
 Sezon içinde ise; Laboratuvarların her ay en az bir
numuneyi Halk Sağlığı Laboratuvarı ile birlikte
paralel çalışması sağlanmalıdır.
NUMUNE ALIMINDA İL SINIRLAMASI
TEŞEKKÜRLER
……… FİRMASININ GÖRÜŞLERİ
Havuz suyu analizleri ve laboratuvar uygulamaları ile ilgili görüşlerimiz
başlıklar halinde aşağıda sunulmaktadır.
FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜ
 Özel laboratuvarların sayı olarak artması rekabet ortamını içinden
çıkılmaz bir hale taşımaktadır. Bu durum fiyatların maliyet
seviyelerinin altına düşmesine sebep olmakta ve dolayısıyla
laboratuvar para kazanmak için farklı yollara yönelmektedir. Bu
durum;
o Analiz yapmadan sonuç verme,
o Analizler için kullanılan ekipmanları düşük kalite kullanma
o Çalışan personelde kısıtlamaya gitme veya kalifiye eleman
çalıştırmama
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
NUMUNELERİN ALINMASI VE TAŞINMASI
 Numune alan personellerin laboratuvar tarafından eğitilmiş olması ve
laboratuvarı kendi personeli olması önemlidir. Daha önce de size ilettiğim gibi
özellikle ………. firması Fethiye, Marmaris ve Bodrum da kimyasal satışı
yapan firmaların personellerini kendi numune alma personeli gibi gösterip
onlara numune aldırmakta ve bu numuneler otobüs ile Muğla’ ya
gönderilmektedir.
 Numunelerin taşınması esnasında kullanılan sistemlerin dolap şeklinde olması,
sıcaklığı hep istenen seviyede tutması ve kalibrasyonlu olması oldukça
önemlidir. Bu kapsamda çalışan firmaların birçoğu buz içerisinde taşıdığını
beyan etmektedir. Ancak bu taşıma şekli günde alınan numune sayısı göz
önünde bulundurulduğunda doğru değildir. Bu tür taşıma kaplarının da buz
konulmadan sıcaklığının kontrol altında tutulması mümkün değildir. Buz da
fazla numune alma durumunda eriyecektir.
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
NUMUNE ALMA DEVİRLERİ
………… firmasıyla ilgili olarak da Bodrum’ da bulunan …….Kimya ile anlaştığı
ve Bodrum sınırları içerisinde ki tüm yetkisini ……. Kimya’ ya devrettiği bilgisi
gelmiştir. Bu devir ile Bodrum sınırları içerisinde ki tüm numune alma işlemlerini
…….. Kimya takip edecek ve gerçekleştirecektir.
Ayrıca kimyasal satışı yapan firmalardan topladığım kimyasallarla ilgili sıkıntıları
da aşağıda gönderiyorum.
Kullanılan kimyasalların etiketlerinde sağlık bakanlığı onaylı olmayışı
Son kullanma tarihleri geçen kimyasal kullanılması
Batch noları kontrol edilmeli
Bidonların orijinal mühürlü kapak olması
Açık ambalajlarla sevk edilecek sıvı kimyasalların kullanımının
engellenmesi ( deterjan bidonlarında sıvı dökme klorlar)
6)
pH düşürücü olarak tuz ruhu HCl Kullanılması ve bunun taşıdığı sağlık
riskleri
7) Orijinal organik ph düşürücü kullanılmaması
8)
Oteller genelde cost anlaşması yaptıkları için dökme alakasız bidonların
içinde gelen sıvı klorlar ve tuz ruhları kullanılıyor bunların engellenmesi
gerekiyor
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1)
2)
3)
4)
5)
Kısacası kaçak kimyasallar kullanılıyor maliyetlerini aşağılara düşürmek
için Sağlık Bakanlığı yada çevre sağlıkların kontrolü olmadığı için
kullanılan kimyasallarında önemi bilinmiyor turizmciler tarafından
Gerekli bilgileri aktarmaya çalışsak da böyle bir denetimin olmadığını ve
bundan dolayı da kimyasalların orijinal kimyasal olarak kullanımının
öneminin olmadığı bilgilerini aktarıyorlar.
Analiz sonuçları her ne kadar iyi çıksa da kullanılan kimyasalların sağlık
riskleri nedeniyle kimyasalların denetlenip tutanak tutulması ve bunların
takibinin yapılması gerekmektedir. Bu durum ayrıca tarafınızdan yılda en az
bir defa alınan denetim numunelerinde kimyasalın içerik analizlerinin de
yapılması ile kontrol edilebilir.
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

similar documents