อ่านเพิ่มเติม

Report
รู ป AIDS ZERO
์ ห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก ้ไขปั ญหาเอดสแ
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
การคาดประมาณจานวนผูติ
้ เอชไอวีรายใหม่
้ ดเชือ
จาแนกตามช่องทางการติดตอ
่ ประเทศไทย
พ.ศ. 2555 – 2559 โดยใช้ Asian Epidemic
Model
ปี พ.ศ.
เพศสั มพันธ ์
ผู้ติดเชือ
้
การติดเชือ
้ ฯใน
รวม
2555
ระหวางชาย
่
ระหวางพนั
กงาน
่
บริการกับลูกค้า
และจากการใช้
เข็มฉี ดยารวมกั
น
่
5,608
จากคู่
เพศสั มพันธกั
์ บผู้ที่
ไมใช
่ ่ คูครอง
่
3,231
634
2556
5,461
2,920
579
2557
5,331
2,674
530
2558
5,221
2,475
488
(รวมกลุมเยาวชน)
่
9,47
3
8,95
9
8,53
5
2
8,18
คาดประมาณจานวนผูต้ ิ ดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2555-2559
โดย Asian Epidemic Model (AEM)
ช่องทางการรับและถ่ายทอดเชื้อฯ
100%
6%
90%
80%
70%
32%
60%
10%
Casual and
Extramarital sex
Spousal
transmission
41%
Injection Drug
User
50%
40%ของ
62%
30% ต
จานวนผู
้ ิด
เชิ้อ20%
ฯราย
ใหม่10%
11%
41%
Sex worker and
clients
Male who had sex
with male
0%
2012-2016
ื้ ฯรายใหม่ 43,040 คน
ผู ้ติดเชอ
31 จังหวัดทีค
่ าดว่าจะมี
ื้ รายใหม่รวม
จานวนผู ้ติดเชอ
ประมาณร ้อยละ 65 ของ
จานวนคาดประมาณผู ้ติด
ื้ รายใหม่ทงั ้ หมด
เชอ
ยุทธศาสตร์ ฯเอดส์ ชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
วิสัยทัศน์ ส่ ูเป้าหมายไม่ มีผ้ ูตดิ เชือ้ ฯรายใหม่
เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙
• จานวน ผู้ตดิ เชือ้ ฯรายใหม่ ลดลง ๒ ใน ๓ จากที่คาดประมาณ
• อัตราการติดเชือ้ ฯ เมื่อแรกเกิด น้ อยกว่ า ร้ อยละ ๒
วิสัยทัศน์ ส่ ูเป้าหมายไม่ มี
การเสียชีวติ เนื่องจากเอดส์
เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙
• ผู้ตดิ เชือ้ ฯ ทุกคนในแผ่ นดินไทย
เข้ าถึงการดูแลรักษาที่มีคุณภาพอย่ าง
เท่ าเทียมกัน
• จานวนผู้ตดิ เชือ้ ฯเสียชีวิต ลดลง
มากกว่ าร้ อยละ ๕๐
• จานวนผู้ตดิ เชือ้ ฯเสียชีวิตเนื่องจาก
วัณโรค ลดลงมากกว่ าร้ อยละ ๕๐
วิสัยทัศน์ ส่ ูเป้าหมายไม่ มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ
เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙
• กฎหมายและนโยบาย ที่เป็ นอุปสรรคต่ อการเข้ าถึง
บริการป้องกันดูแลรั กษาและบริการรั ฐ ได้ รับการแก้ ไข
•การทางานเอดส์ ทุกด้ านมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการ
เคารพสิทธิมนุษยชน และสนองตอบต่ อความจาเพาะ
กับเพศสภาวะ
•จานวนการถูกเลือกปฏิบตั หิ รื อการละเมิดสิทธิของ
ผู้ตดิ เชือ้ ฯและกลุ่มประชากรเป้าหมายหลัก ลดลงไม่
4
น้ อยกว่ าร้ อยละ ๕๐
ก. นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
ข. การผสมผสานและบูรณาการให้มาตรการและ
แผนงานปัจจุบนั มีคณ
ุ ภาพเข้มข้นและมีความยังยื
่ น
๑.สร้างความ ๒. ทางาน
เป็ นธรรมใน เอดส์ในมิตทิ ่ี
สังคม
ก้าวข้ามจาก
เคารพสิทธิ
โรคสูก่ าร
ครอบคลุม
ส่งเสริม
ทุกกลุ่ม
คุณภาพชีวิต
แนวคิดหลักของยุทธศาสตร์
๓. มุ่งเน้น ๔. สร้างภาวะ ๕. เสริมสร้างพลัง ๖. ผนึก
เป้ าหมาย ผูน้ าความร่วม และคุณค่าภายใน การทางาน
ประสิทธิภาพ รับผิดชอบและ ของคนและชุมชน ร่วมกันของ
และ
เป็ นเจ้าของใน
ภาครัฐ
ประชังคม
ประสิทธิผล การทางานเอดส์
และธุ5รกิจ
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง: ยุทธ ๑ - ๔
เร่ งรั ดขยายการป้องกันให้ ครอบคลุม ประชากรที่มีพฤติกรรม
ยุทธ ๑ เสี่ยงและคาดว่ าจะมีจานวนการติดเชือ้ ฯ รายใหม่ มากที่สุด
ยุทธ ๒
เร่ งรั ดขยายการปกป้องทางสังคมและปรั บเปลี่ยนสภาวะแวด
ล้ อมทางกฎหมายที่มีความสาคัญต่ อการป้องกันและการรั กษา
ยุทธ ๓
เพิ่มความร่ วมรั บผิดชอบและเป็ นเจ้ าของร่ วมในระดับประเทศ
จังหวัด และท้ องถิ่น ขยายการดาเนินงานป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาเอดส์ ของประเทศ
ยุทธ ๔
พัฒนาระบบข้ อมูลเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์ ในทุกระดับ
ยุทธ ๕
ยกระดับคุณภาพของมาตรการและแผนงานที่มีอยู่เดิม
ให้ เข้ มข้ นและบูรณาการ
6
ยุทธศาสตร์ 5 ยกระดับคุณภาพ ของมาตรการและ
แผนงานที่มีอยู่เดิมให้ เข้ มข้ นและบูรณาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
การป้ องกันการติดเชื้อฯ เมื่อแรกเกิด
การป้ องกันการติดเชื้อฯ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
การส่งเสริมการใช้ถงุ ยางอนามัยแบบบูรณาการ
การบริการโลหิตปลอดภัย
การรักษา การดูแล และการให้ความช่วยเหลือแก่ผตู้ ิ ดเชื้อฯ
การดูแลเด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเอดส์
การลดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ
การสื่อสารสาธารณะ
7
ความเห็นและข้ อเสนอแนะ
ของ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
เรื่ อง วาระเอดส์ แห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
ผลการศึกษาของคณะทางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
วาระเอดส์ แห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
เป้าหมายสาคัญ ๓ ประการ
๑. เกิดการปฏิรูปสังคมและการเมืองที่นาไปสู่การลดความเหลื่อม
ลา้ สร้ างความเป็ นธรรมด้ านสุขภาพและลดปั ญหาเอดส์
๒. การสร้ างความมั่นคงของระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชน
มีส่วนร่ วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนและตนเอง
๓. คนทุกคนบนผืนแผ่ นดินไทยมีสุขภาวะ เข้ าถึงและได้ รับบริการ
สุขภาพและสวัสดิการพืน้ ฐานที่จาเป็ นในการดาเนินชีวิตบน
พืน้ ฐานการจัดบริการที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์
ข้ อเสนอด้ านนโยบายการลดการติดเชือ้ ฯรายใหม่
๔.๑.๑ การจัดตัง้ กองทุนด้ านการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของประเทศ
๔.๑.๒ การส่ งเสริมการนาเอานโยบายลดอันตรายจากการได้ รับ-ถ่ ายทอดเชือ้
เอชไอวีจาการใช้ ยาหรื อสารเสพติดด้ วยวิธีการฉีด (Harm Reduction) มาใช้
จริง โดยการปรั บปรุ งนโยบายด้ านยาเสพติดให้ สอดคล้ องและเอือ้ ต่ อการ
ดาเนินงานป้องกันการรั บ-ถ่ ายทอดเชือ้ เอชไอวีรวมทัง้ ไวรั สตับอักเสบบี
และซี
๔.๑.๓ การส่ งเสริมและสนับสนุนการเข้ าถึงและได้ รับบริการปรึกษาและตรวจ
เลือดโดยสมัครใจและเป็ นความลับให้ กับ ทุกคนบนผืนแผ่ นดินไทย
๔.๑.๔ โครงการถุงยางอนามัยแห่ งชาติ
ข้ อเสนอด้ านนโยบายการลดการเสียชีวิตด้ วย
อาการสัมพันธ์ กับเอดส์
๔.๒.๑ รัฐบาลควรเสริมสร้ างความมั่นคงของระบบสุขภาพและการมี
หลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว โดย
• สนับสนุนยุทธศาสตร์ การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย
- Compulsory Licensing
-
TRIPS Agreement
Medical Hub
FTA,
แนวปฏิบัตเิ รื่ องโรคเอดส์ ของแพทยสภา
ข้ อเสนอด้ านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และขจัดการตีตราการเลือกปฏิบัตดิ ้ านสุขภาพ
๔.๓.๑ รัฐบาลควรส่ งเสริมและสนับสนุนให้ มีการรณรงค์ สังคม
สาธารณะ เพื่อสร้ างความเข้ าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ฯ
๔.๓.๒ รัฐบาลควรดาเนินการให้ เกิดการปฏิรูปกฎหมาย นโยบายและ
ระเบียบปฏิบัตใิ ห้ สอดคล้ องกับหลักการสิทธิมนุษยชน และ
รัฐธรรมนูญ
ข้ อเสนอด้ านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และขจัดการตีตราการเลือกปฏิบัตดิ ้ านสุขภาพ
๓) การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ ่ สี ่ งเสริมการเข้ าถึงและได้ รับบริการสุขภาพ
ของคนทุกคนบนผืนแผ่ นดินไทย
• การตรวจเลือดโดยสมัครใจของเด็กที่มีอายุต่ากว่ า ๑๘ ปี
เห็นด้ วยว่ าเด็กและเยาวชนที่อายุต่ากว่ า ๑๘ ปี ควรสามารถตรวจเลือดโดยสมัคร
ใจด้ วยตนเองได้ ให้ กระทรวง สธ.พิจารณาข้ อปฏิบัติ
• การเข้ าถึงสิทธิด้านเอดส์ ของแรงงานข้ ามชาติและบุคคลที่ไม่ มีสถานะในประเทศ
เห็นด้ วย
กระทรวง สธ. ขยายสิทธิประโยชน์ กลุ่มแรงงานข้ ามชาติท่ ลี งทะเบียบ
กระทรวงแรงงาน พยายามให้ แรงงานข้ ามชาติลงทะเบียนได้ ครอบคลุม
กระทรวงมหาดไทย ดูแลกลุ่มบุคคลที่ไม่ มีสถานะในประเทศ
โครงการปรับภารกิจการจัดการปั ญหาเอดส์
โดยบูรณาการ
การจัดบริการเชิงรุ กและเครือข่ ายการทางาน
ให้ เข้ าสู่กระบวนการกระจายอานาจในจังหวัด
ให้ ครอบคลุมถ้ วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่ งผลอย่ างยั่งยืน
(ACHIEVED)
โครงการปรั บภารกิจการจัดการปั ญหาเอดส์
โดยบูรณาการการจัดบริการเชิงรุ กและเครื อข่ ายการทางาน
ให้ เข้ าสู่กระบวนการกระจายอานาจในจังหวัด
ให้ ครอบคลุมถ้ วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่ งผลอย่ างยั่งยืน
(ACHIEVED)
กลุ่มประชากรเป้าหมาย
FSW, MSM, IDU,
MW, ผูต้ ้องขัง
เยาวชน ใน
ชุมชน โรงเรียน
และสถาน
ประกอบกิจการ
ผูต้ ิ ดเชื้อฯ
(Migrant และ
กลุ่มชาติพนั ธ์ )
CABA และ
เด็กที่มีภาวะ
เปราะบางอื่นๆ
โครงการปรั บภารกิจการจัดการปั ญหาเอดส์
โดยบูรณาการ การจัดบริการเชิงรุ กและเครื อข่ ายการทางาน
ให้ เข้ าสู่กระบวนการกระจายอานาจในจังหวัด
ให้ ครอบคลุมถ้ วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่ งผลอย่ างยั่งยืน
(ACHIEVED)
(ความจาเพาะกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย)
เพศศึกษาในสถานศึกษา
สถานประกอบกิจการ
บริการเชิงรุก
โดย
ภาคประชาสังคม
บริการ VCT, STI
MMT
การดูแลรักษา
โดย
ภาครัฐ
สภาวะแวดล้ อมทางนโยบาย ทัศนะของสังคม หน่ วยงาน
กรอบแนวคิดโครงกำร
พัฒนำระบบ
สุขภำพ
เด็กที่มี
เชื
้ รHIV
เด็กอ
ได้
ับ
ผลกระทบ
• เด็กมีเชื ้อ
เด็กที่ได้รบั ผลกระทบ
เด็กที่อยู่ในภำวะเปรำะบำง
คณะทำงำนเด็กในชุมชน -CAG
เด็กสภาวะ
เสีย่ ง
พัฒนำระบบชุมชน
พัฒนำระบบ
ปกป้ องคุ้มครอง
ทำงสังคม,
พัฒนำนโยบำย
โครงการปรั บภารกิจการจัดการปั ญหาเอดส์
โดยบูรณาการ การจัดบริการเชิงรุ กและเครื อข่ ายการทางาน
ให้ เข้ าสู่กระบวนการกระจายอานาจในจังหวัด
ให้ ครอบคลุมถ้ วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่ งผลอย่ างยั่งยืน
(ACHIEVED)
การติดตามงาน (Monitoring)
จานวนกลุ่มประชากรเป้ าหมายเข้าถึงบริการ
จานวนอุปกรณ์ป้องกันที่กระจาย
% ของเป้ าหมายแต่ละไตรมาส
% ของกลุ่มประชากรเป้ าหมายในพืน้ ที่
คุณภาพของบริการ
โครงการปรั บภารกิจการจัดการปั ญหาเอดส์
โดยบูรณาการ การจัดบริการเชิงรุ กและเครื อข่ ายการทางาน
ให้ เข้ าสู่ กระบวนการกระจายอานาจในจังหวัด
ให้ ครอบคลุมถ้ วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่ งผลอย่ าง ยั่งยืน
(ACHIEVED)
อบจ. เทศบาล อบต.
แผนและการจัดสรรทรัพยากรสาหรับงานเอดส์ในพืน้ ที่
จังหวัด
ยุทธศาสตร์เอดส์จงั หวัด
บูรณาการงานเอดส์ในแผนพัฒนาจังหวัด
รู ป AIDS ZERO
์ ห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก ้ไขปั ญหาเอดสแ
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

similar documents