Yapım İşleri Değişiklikleri

Report
Türkan ZEHİR
Grup Başkanı
Kamu İhale Kurumu
1
www.İhale.gov.tr
Yapım İşleri için yapılan
değişiklikler
Kamu İhale Kurumu
2
www.İhale.gov.tr
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
Aşırı düşük teklifler
Madde 38- İhale komisyonu verilen teklifleri (Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) değerlendirdikten sonra, diğer
tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu
teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği
bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde
kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri
değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik fıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü,
niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve
ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye,
ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci
maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin
altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler
yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri
esas alır.
Kamu İhale Kurumu
3
3
www.İhale.gov.tr
6518 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile
Kurum;
1) İhale konusu işin türü, niteliği gibi hususlar dikkate
alınarak aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi
ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirleme,
2)İhalenin açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesi,
3)Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik
değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım
işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin
reddedilmesi ,
hususlarında düzenleme yapma yetkisi almaktadır.
Kamu İhale Kurumu
4
4
www.İhale.gov.tr
Sınır değer ve aşırı düşük teklifler
Yapım Uygulama Yönetmeliği 60. madde
İhale ilanında ve dokümanında ihalenin nasıl sonuçlandırılacağının
belirtilmesi gerekmektedir. (Değişik:RG-7/6/2014-29023)
1) Sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği,
2) İhalenin açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılacağı,
3) Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde
(31.844.702,-TL /2) sınır değerin altında kalan tekliflerin
reddedileceği,
Kamu İhale Kurumu
5
5
www.İhale.gov.tr
Sınır değer ve aşırı düşük teklifler
Kamu İhale Genel Tebliği 45. madde
• Açıklama kapsamında Analiz ve hesap cetveli
istenilmesi;
A) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde;
• toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya
iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim
fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama
istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim
fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz
formatına uygun analizleri,
Kamu İhale Kurumu
6
6
www.İhale.gov.tr
Sınır değer ve aşırı düşük teklifler
Kamu İhale Genel Tebliği 45. madde
B) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş
kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale
dokümanında verilen analiz formatına uygun
analizleri sunacaklardır.
Sorgulamaya
konu
edilmeyen
iş
kalemleri/grupları
için
analiz
sunulması
istenmeyecektir.
Kamu İhale Kurumu
7
7
www.İhale.gov.tr
Sınır değer ve aşırı düşük teklifler
Kamu İhale Genel Tebliği 45. madde
Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan
ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap
cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş
kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için
miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi
zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin
tamamı için teklif edilen toplam bedelin
gösterilmesi yeterlidir.
Kamu İhale Kurumu
8
8
www.İhale.gov.tr
Sınır değer ve aşırı düşük teklifler
Kamu İhale Genel Tebliği 45. madde
İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;
• A) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve
içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve
diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve
düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz
girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
• B) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının
yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre
analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa;
nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar,
zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile
miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
• (Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi,
isteklilerin yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu
formata uygun olması gerekmektedir.
Kamu İhale Kurumu
9
9
www.İhale.gov.tr
Sınır değer ve aşırı düşük teklifler
Kamu İhale Genel Tebliği 45. madde
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile
uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce
tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri
(paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri
ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale
dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi
gerekmektedir.
Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş
kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz
sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin
açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.
Kamu İhale Kurumu
10
10
www.İhale.gov.tr
Sınır değer ve aşırı düşük teklifler
Kamu İhale Genel Tebliği 45. madde
İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
• Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri (Ek-O.5 teklife konu mal veya hizmet
için),(Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağı),
• Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,
• Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş
fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
• Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen
asgari fiyatlar,
• Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları (EkO.7),
• Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları (Ek-O.8), ,
• İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun
olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.
Kamu İhale Kurumu
11
11
www.İhale.gov.tr
Sınır değer ve aşırı düşük teklifler
Kamu İhale Genel Tebliği 45. madde
Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama
yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda,
istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına
göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve
belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal
edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak
açıklama yapılabilir).
Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen
ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya
monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile
açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması
zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita,
kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü
kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.
Kamu İhale Kurumu
12
12
www.İhale.gov.tr
İş deneyim belgeleri
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme
kapsamında ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde ;
a) Geçici kabulü yapılan,
b) Geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında
denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla,
gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla
gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan işlerde;
ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk
sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, geçici kabulü
yapılan,
işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler ile mezuniyet belgeleri
Kamu İhale Kurumu
13
13
www.İhale.gov.tr
İş deneyim belgeleri
• Geçici kabulü yapılmış işlerde “yüklenici iş bitirme belgesi”,
• Devam eden işlerde “yüklenici iş durum belgesi”,
• Alt yükleniciye yaptırılan işlerde taahhüt edilen işin bitirilmesi ve
idare tarafından kısmi kabulünün yapılması veya asıl işin geçici
kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi”,
• Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’ini
denetleyen veya yöneten mimar veya mühendislere “iş denetleme
belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,
• Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve
gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine
ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme
bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde
bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş
yönetme belgesi”,
• olarak düzenlenir.
Kamu İhale Kurumu
14
14
www.İhale.gov.tr
İş deneyim belgeleri
Mezuniyet belgeleri, Belge sahibinin tüzel
kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla
hissesine sahip olmaları ve teminat süresince
(kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza
edilmesi zorunludur.
Mezuniyet tarihinden on beş yıldan fazla süresi
olanların fazla sürelerinin değerlendirilebilmesi
için, mezuniyet belgesi yanında yapım işine
ilişkin bir iş deneyim belgesi de sunulmalıdır.
Kamu İhale Kurumu
15
15
www.İhale.gov.tr
İş deneyim belgeleri
• İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam
olarak,
• Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle
alınacak iş deneyim belgeleri beşte bir (1/5)
oranında dikkate alınacak
• Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen
belgeler artık yapım işlerinde iş deneyim
belgesi olarak kullanılamayacak
Kamu İhale Kurumu
16
16
www.İhale.gov.tr
Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerinde
iş deneyim belgesi
• Yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile
sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet
Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim
Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve
grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin
çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas
alınır.
• Sözleşmesinde yapım işine ait bir bedel yer almayan
Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile gerçekleştirilen yapım
işleri için düzenlenmiş iş deneyim belgeleri ise iş
deneyimini
tevsik
eden
belge
olarak
kullanılamayacaktır.
Kamu İhale Kurumu
17
17
www.İhale.gov.tr
Birden Fazla İdarenin Ortak İhale Yapması
• Birden fazla idare ortak ihtiyaçlarının karşılanmak için
tek bir ihale yapabilir.
• Mal ve hizmet alımları ile bakım ve onarım işleri
• Bir protokol ile aralarından bir idare ihale yapmak üzere
görevlendirilir.
• Protokole taraf olan her bir idare ile ihale üzerine
bırakılan istekliler arasında ayrı ayrı sözleşme imzalanır
ve kesin teminat sözleşme yapılan idareye verilir.
• Protokole taraf idarelerin birinin ihalelerine
katılamayacak
olanlar
(4734/10-58md
göre)
görevlendirilen idarenin yapacağı ihaleye de katılamaz.
Kamu İhale Kurumu
18
18
www.İhale.gov.tr
Yerli İstekli Lehine Fiyat Avantajı
4734/63md
• YM eşik değerin altında sadece yerli isteklilerin
katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. Ayrıca
yerli malı teklif edenlere %15 oranına kadar fiyat
avantajı sağlanabilir.
• Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler
lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.
• Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler
lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.
• Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinden Kurum
tarafından ilan edilen listede yer alan malların
ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15
oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur.
Kamu İhale Kurumu
19
19
www.İhale.gov.tr
Mal Alımında Yerli İstekli Lehine Fiyat Avantajı
Y / 61. mad.
Birden fazla mal kalemi varsa;
İhale kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilmeli
ve her bir kısmın tek bir mal kaleminden
oluşması zorunludur.
Kısımların birinde, birkaçında veya tamamında
aynı veya farklı oranlarda fiyat avantajı sağlanabilir.
Malın yerli malı olduğu Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve
esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi
ile belgelendirilir.
Kamu İhale Kurumu
20
20
www.İhale.gov.tr
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi
Teknoloji
merkezi
işletmelerinde,
ArGe merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla
kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca
desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi
iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye
desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler
çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal
ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje
sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine
sahip ürünler için düzenlenen belgedir.
Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenir.
Kamu İhale Kurumu
21
21
www.İhale.gov.tr
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi
• Proje sonucunda ortaya çıkan her bir ürün için
ayrı ayrı düzenlenir.
• Birden fazla kişinin birlikte yararlandığı projelerde,
teknolojik ürün deneyim belgesi her bir kişi için
ayrı ayrı düzenlenir.
• Belge düzenlenebilmesi için her bir başvuru sahibinin proje
sonucu ortaya çıkan malı piyasaya arz etmesi gerekir.
• Başvurulara
eklenecek
belgeler
ve
başvurunun
sonuçlandırılma süresi gibi hususlar Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığınca belirlenir.
• Piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilir.
Kamu İhale Kurumu
22
22
www.İhale.gov.tr
İlginiz için teşekkür ederim.
Türkan ZEHİR
Grup Başkanı
Kamu İhale Kurumu
23
23
www.İhale.gov.tr

similar documents