1 Not - Edirne SMMMO

Report
6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN
DÜZENLEMELER
Y.M.M. Adem ELİKARA – S.M.M.M. Doğan ŞEN
VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN
YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.)
•
•
•
•
•
•
GEREKÇE
Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında
endekslenmek suretiyle ödenmesi,
Kamu ile olan mali ilişkinin belli bir plan dahilinde
çözümlenmesi suretiyle faaliyetlere devam edilmesi,
Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde
devamlılığını temin etmek,
Yatırım ortamını iyileştirmek,
Özel sektörün kamuya olan borç yükünü azaltmak,
Maliye ve para politikalarının daha etkin şekilde
kullanılmasını sağlamak,
2
6111
6552
1-Kesinleşmiş Borçlar
VAR
VAR
2-İhtilaflı Borçlar
VAR
YOK
3-İnceleme Aşamasındaki İşlemler
VAR
YOK
4-Matrah Artırımı (Gelir, Kurumlar, KDV)
VAR
YOK
5-Kasa Hesabının Düzeltilmesi
VAR
VAR
6-Ortaklardan Alacaklar Hesabının Düzeltilmesi
VAR
VAR
7-Stok Hesaplarının Düzeltilmesi
VAR
YOK
8-Sabit Kıymet Hesaplarının Düzeltilmesi
VAR
YOK
3
6552 SAYILI KANUN
73.MADDE
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASI
4
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
6552 sayılı Kanun kapsamında bir alacağın
yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın;
1- 73. maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir
alacak olması,
2- “kesinleşmiş alacak” olması,
3- Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (11/09/2014)
vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş olması gereklidir.
Bir alacağın 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi
kapsamında yapılandırılarak ödenebilmesi için bu üç
şartın bir arada bulunması gerekmektedir.
5
KESİNLEŞMİŞ ALACAK
Yapılandırılacak alacakların, 11/09/2014 tarih itibarıyla (bu
tarih hariç) kesinleşmiş olması gerekir.
Bir alacağın kesinleşmesi,
alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması
veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmamasıdır.
Alacakların kesinleşmesi, düzenlendikleri veya
ilişkili oldukları kanunlardaki hükümler nedeniyle farklı
şekilde gerçekleşebilmektedir.
6
V.U.K. KAPSAMINA GİREN VERGİLER VE
VERGİ CEZALARININ KESİNLEŞMESİ
1. Beyanname ile beyan edilen vergiler beyan edildiği
tarihte kesinleşir.
2. İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden
tahakkuk eden vergilerin dava konusu yapılması halinde bu
vergiler kesinleşmemiş alacak hükmündedir.
Ancak, 6552/73-4 fıkrasında “ihtirazi kayıtla verilen
beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler
hakkında bu maddenin birinci fıkrası hükmü
uygulanır.”denilmektedir.
Diğer bir ifadeyle, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler
üzerinden tahakkuk eden vergiler, eğer istenirse
yapılandırma kapsamında ödenebilir.
7
V.U.K. KAPSAMINA GİREN VERGİLER VE
VERGİ CEZALARININ KESİNLEŞMESİ
3. İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler ile
kesilen vergi cezalarına ilişkin düzenlenen vergi/ceza
ihbarnamesinin tebliği üzerine;
- 30 gün içerisinde dava açılmaması,
- dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son
bulması,
- uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşılması
vergi ve vergi cezaları kesinleşir.
8
TANIMLAR
(Yİ-ÜFE)
Yİ-ÜFE = Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri;
Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği
31/12/2004 tarihine kadar Toptan Eşya Fiyatları Endeksi
(TEFE) aylık değişim oranlarını,
01/01/2015 tarihinden itibaren Üretici Fiyatları Endeksi
(ÜFE) aylık değişim oranlarını,
01/01/2014 tarihinden itibaren Yurt İçi Üretici Fiyat
Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder.
9
TANIMLAR
VERGİ TABİRİ
VUK kapsamına giren;
vergi,
resim,
harç,
fon payı,
eğitime katkı payını ifade eder.
10
TANIMLAR
BEYANNAME TABİRİ
Vergi tarhına esas olan;
beyanname ve
bildirimleri ifade eder.
11
TANIMLAR
Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANI
6552/73.maddesi hükümlerine göre ödenecek alacaklara
Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE
aylık değişim oranı olarak,
Ağustos/2014 ayı için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı
esas alınır.
12
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
(6552/73-a-1)
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince (vergi
dairelerince) tahsil edilen;
V.U.K. Kapsamına giren;
1. 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere,
beyana dayalı vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken
beyannamelere ilişkin
vergi ve
bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri,
gecikme zamlarından
(2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),
13
VERGİLENDİRME DÖNEMİ
15 GÜN OLAN MÜKELLEFİYETLER
Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname/bildirim
verme süresinin son günü Nisan/2014 ayı ve öncesine
rastlayan dönemler kapsama girmekte,
dönemin bitim tarihi Nisan/2014 ayına rastlamakla beraber
beyanname/bildirim verme süresinin son günü Mayıs/2014
ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir.
14
VERGİLENDİRME DÖNEMİ
AYLIK OLAN MÜKELLEFİYETLER
Mart/2014 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler
kapsama girmekte,
Nisan/2014 ve sonraki dönemler kapsama girmemektedir.
15
VERGİLENDİRME DÖNEMİ
ÜÇ AYLIK OLAN MÜKELLEFİYETLER
Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme
süresinin son günü Nisan/2014 ayı ve öncesine rastlayan
dönemler kapsama girmekte,
Nisan/2014 ayından sonraya rastlayanlar kapsama
girmemektedir.
(Not: 2014/1.Dönem Geçici Verginin beyanname verme
süresi 14/05/2014 olduğundan yapılandırma kapsamına
girmemektedir.)
16
VERGİLENDİRME DÖNEMİ
YILLIK OLAN MÜKELLEFİYETLER
Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, 2013 takvim
yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri
kapsama girmekte,
2014 takvim yılına ilişkin vergilendirme dönemi ise
kapsama girmemektedir.
Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından,
özel hesap döneminin kapandığı tarih ve beyanname verme
süresinin son günü
30/04/2014 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama
girmekte,
bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir.
17
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
MÜKELLEFİYETLERİ
Beyanname verme süresinin son günü 30/04/2014 tarihi ve
bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir.
18
30/04/2014 – 10/09/2014 TARİHLERİ ARASINDA
VERİLEN PİŞMANLIK/DÜZELTME BEYANNAMELERİ
Tebliğde net bir açıklama olmamakla birlikte,
normal beyan tarihi 30/04/2014 tarihine kadar verilmesi
gereken,
ancak bu tarihten sonra 11/09/2014 tarihinden önce
verilen düzeltme veya pişmanlık talepli düzeltme
beyannamelerine ilişkin ödemelerin de 6552 sayılı
Kanun kapsamında yapılandırılacağı anlaşılmaktadır.
19
HARÇ MÜKELLEFİYETLERİ
Harçlar Kanununa göre alınan harçlar genel olarak işlem anında
beyanname alınmaksızın tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir.
Gayrimenkullerin devir ve iktisap işlemleri nedeniyle ödenmesi
gereken harç tutarı ile ilgili olarak devir ve iktisap tarihinden sonra
tarhiyat yapılabilmektedir. 10/09/2014 tarihine kadar kesinleşmiş
bulunan harçlar yapılandırma kapsamındadır.
Karar ve ilam harçları ile Harçlar Kanunu’nun 8.maddesine göre
yıllık olarak alınan harçlardan, 11/09/2014 itibarıyla vadesi geldiği
halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş
bulunanlar kapsama girmektedir.
20
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
(6552/73-a-2)
2. 2014 yılına ilişkin olarak 30/04/2014 tarihinden (bu tarih
dahil) önce tahakkuk eden
vergi ve
bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri,
gecikme zamları
(2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci
taksiti hariç)
21
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
(6552/73-a-2)
2014 yılına ilişkin olarak 30/04/2014 tarihinden önce tahakkuk
eden motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi alacaklar Kanun
kapsamına girmektedir.
2014 yılı içinde ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtlara ilişkin olup,
kayıt ve tescilin yapıldığı tarih 30/04/2014 tarihi veya bu tarihten
önce olanlar Kanun kapsamına girmekte, bu tarihten sonra
olanlar ise girmemektedir.
Ancak, 6552/73-a-(2) alt bendi gereğince, 2014 yılına ilişkin
olarak tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar Vergisinin Temmuz/2014
ayında ödenmesi gereken ikinci taksitinin madde kapsamında
yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.
22
UZLAŞMA VE TARHİYAT
ÖNCESİ UZLAŞMA
11/09/2014 tarihinden önce V.U.K.’nun gerek
uzlaşma gerekse tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden
yararlanılarak uzlaşma sağlanmış
ancak Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi
henüz geçmemiş borcu olan mükellefler,
uzlaşma sonucu kesinleşerek tahakkuk eden
vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri
dikkate alınarak madde yapılandırma hükümlerinden
yararlanabileceklerdir.
23
VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK
CEZALARINDA İNDİRME (V.U.K. 376. MD.)
V.U.K. uyarınca kesilmiş olan vergi aslına bağlı vergi
cezaları için anılan Kanunun 376 ncı maddesi hükmü
uyarınca indirim talebinde bulunulan ancak,
6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi
itibarıyla dava açma süresi geçmiş dolayısıyla
kesinleştiği halde henüz ödeme süresi geçmemiş
bulunan alacaklar için
indirimli ceza tutarları dikkate alınarak yapılandırma
hükümlerinden yararlanılabilecektir.
24
PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNE GÖRE BEYAN EDİLEN
MATRAHLAR ÜZERİNDEN TAHAKKUK EDEN
ALACAKLAR (V.U.K. 371. MD.)
6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi
itibarıyla (bu tarih hariç) pişmanlık hükümlerine göre
tahakkuk eden ve bu tarih itibarıyla henüz 15 günlük
ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için tahakkuk eden
pişmanlık zammı tutarları için yapılandırma hükümlerinden
faydalanılabilir.
Bu takdirde, pişmanlık zammı yerine Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
kullanılarak pişmanlık zammı tutarı yeniden
hesaplanacaktır.
25
İKMALEN RE’SEN VE İDARECE YAPILAN TARHİYATA
İLİŞKİN OLARAK DAVA AÇILMAKSIZIN KESİNLEŞEN
ALACAKLAR
İkmalen, re’sen ya da idarece tarh edilmiş ve
Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla dava
açılmaksızın kesinleşmiş olan ve
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar için,
tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamelerinde belirlenen tutar
ve hesaplanan gecikme faizi dikkate alınarak 6552 sayılı
Kanunun 73 üncü maddesi hükmünden yararlanılabilecektir.
26
ASILLARI KISMEN ÖDENMİŞ OLAN VERGİ VE VERGİ
ASLINA BAĞLI VERGİ CEZALARI
Asılları kısmen ödenmiş olan vergilerin ödenmemiş
kısmına,
vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar
hesaplanacak gecikme zammı yerine,
daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması halinde,
gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak
gecikme faizi yerine,
Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı
hesaplanacaktır.
27
ASILLARI TAMAMEN ÖDENMİŞ VERGİLER İLE VERGİ
ASLINA BAĞLI VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN FER’İ
ALACAKLAR
Asılları tamamen ödenmiş vergiler üzerinden hesaplanmış
gecikme zammı ve gecikme faizleri;
- verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre
için hesaplanan gecikme zammı yerine,
- vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate
alınarak gecikme faizi yerine,
Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı
hesaplanarak yapılandırılacaktır.
28
ASILLARI TAMAMEN ÖDENMİŞ VERGİLER İLE VERGİ ASLINA BAĞLI
VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN FER’İ ALACAKLARDAN KANUNUN
YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE KISMEN TAHSİL EDİLENLER
Asılları tamamen ödenmiş vergilere ilişkin gecikme faizi ve
gecikme zamlarından,
Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsilat
yapılmışsa,
- verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre
için hesaplanan gecikme zammı yerine,
- vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate
alınarak, gecikme faizi yerine,
Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı
hesaplanacaktır.
Tahsil edilmiş olan gecikme zammı ve gecikme
faizinden herhangi bir red ve iade yapılmayacaktır.
29
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
(6552/73-a-3)
3. 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan
tespitlere ilişkin olarak
vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları
30
BİR VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN
KESİLMİŞ OLAN VERGİ CEZALARI
30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin
olarak kesilmiş olan vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları da
11/09/2014 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ve vadesi geldiği halde
ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olması halinde anılan
maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılandırılabilecektir.
Bu durumda, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının
(I. ve II. derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezaları)
%50’sinin maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi
şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.
Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu cezalara karşılık kısmi ödeme
yapılmış olması halinde ödenmemiş kısım için bu maddeden
yararlanılabilecektir.
31
KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARI
(6552/73-b)
30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce,
- Askerlik Kanunu,
- Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun,
- Milletvekili Seçimi Kanunu,
- Karayolları Trafik Kanunu,
- Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,
-Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması
Hakkında Kanun,
- Karayolu Taşıma Kanunu,
32
KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARI
(6552/73-b)
- Nüfus Hizmetleri Kanunu,
- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları
Hakkında Kanun,
- Radyo ve Televizyonların Kuruluş Hizmetleri Hakkında
Kanun,
- Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun
gereğince verilen idari para cezaları,
33
KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARI
(6552/73-b)
Genel Kural: 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen
idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır.
Söz konusu idari para cezalarından, idari yaptırım karar
tutanağının düzenlenme tarihi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih
dahil) önce olan ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih
hariç) kesinleşmiş olup vadesi geldiği halde ödenmemiş veya
ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar kapsam dahilindedir.
Ancak, 30/04/2014 tarihinden önce verilmekle birlikte 6552 sayılı
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç)
kesinleşmemiş olan idari para cezaları madde kapsamına
girmemektedir.
34
TRAFİK VE KARAYOLU TAŞIMA
İDARİ PARA CEZALARI
6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında trafik ve
karayolu taşıma idari para cezalarının yapılandırılmasında
aylık %5 oranında hesaplanacak faiz yerine Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.
Ancak, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı da ilgili Kanun gereğince
idari para cezasının iki katını geçemeyecektir.
35
31/07/2004 TARİHİNDEN ÖNCE TEBLİĞ EDİLEN
TRAFİK KANUNU VE KARAYOLU TAŞIMA KANUNU
İDARİ PARA CEZALARININ DURUMU
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu’na
istinaden kesilip 31/07/2004 tarihinden önce tebliğ edilen ve
ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içerisinde
ödenmeyen trafik idari para cezaları iki katına çıkarak
ödeme süresi on gün daha uzakta ve
bu süre içerisinde de ödenmeyen trafik idari para cezaları
üç katına çıkmaktaydı.
Bu cezaların trafik idari para cezalarının
yapılandırılmasında herhangi bir ferî alacak
bulunmadığından, bu alacak üzerinden Yİ-ÜFE tutarı
hesaplanmayacak ve yapılandırmaya üç katına çıkmış
tutar esas alınacaktır.
36
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKİP
EDİLEN ALACAKLAR (6552/73-c)
73.Maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan ve Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olup
vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan asli alacakların
ödenmemiş kısmının tamamı ile
bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
adlarla uygulanan fer’i amme alacakları yerine Kanunun yayımlandığı
tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın,
maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara
uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
37
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKİP
EDİLEN ALACAKLAR (6552/73-c)
Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmemiş olan
alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde ise
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın
maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla
madde hükmünden yararlanılacak ve
faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
38
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKİP
EDİLEN ALACAKLAR (6552/73-c)
Ayrıca, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup
vergi dairelerine takip için intikal etmiş olan amme alacakları
da 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında
yapılandırılacaktır.
6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası
uyarınca hesaplanan %10 oranındaki zam,
68 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 79 uncu maddesinin
dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan %10 oranındaki
tazminatlar asli alacak olarak dikkate alınmak suretiyle
madde kapsamında yapılandırılacaktır.
39
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKİP
EDİLEN ALACAKLAR (6552/73-c)
Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına;
- Ecrimisiller,
- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları,
- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları,
- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve
süresinde ödenmemesi nedeniyle vergi dairelerine takip için intikal
ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları,
- Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken
alacaklar,
- 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları
İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek
Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri,
gibi alacaklar girmektedir.
40
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKİP
EDİLEN ALACAKLAR (6552/73-c)
Yukarıdaki bentler dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı
tahsil dairelerince 6183 sayılı AATUHK kapsamında takip
edilen;
adli ve idari para cezaları (6552/73-1-(b) bendinde yer alan
idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır)ile
- Mülga Petrol Kanuna istinaden alınan Devlet hissesi ve
devlet hakkı,
- Türk Petrol Kanuna istinaden alınan Devlet hissesi,
- Mülga Şeker Kanuna istinaden alınan şeker fiyat farkı,
- Mülga Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma
Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı
Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt
fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı,
41
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKİP
EDİLEN ALACAKLAR (6552/73-c)
- Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare
payı ile madencilik fonu,
- Mülga Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan
kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları YAPILANDIRMA
KAPSAMININ DIŞINDADIR.
Yukarıda sayılanlar haricinde kalan asli ve ferî amme alacakları
- Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için
intikal etmiş olan amme alacakları yapılandırma
kapsamındadır.
42
TECİLLİ ALACAKLAR
(6552/73-13)
6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamına giren
kesinleşmiş alacakların,
Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve
diğer kanunlar uyarınca
tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödeniyor olması
halinde borçlular,
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi
geçmemiş olan taksit tutarları için madde hükümlerinden
yararlanabileceklerdir.
43
TECİLLİ ALACAKLAR
(6552/73-13)
Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit
tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır.
Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme
tarihi arasında geçen süre için ilgili kanunun öngördüğü faiz
uygulanmış ve tahsil edilmiş olduğundan,
ödenmiş kısım ile ilgili herhangi bir işlem
yapılmayacaktır.
Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul
edilerek 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükümleri
uygulanacaktır.
44
EVVELCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HACİZ İŞLEMLERİ VE
VERİLEN TEMİNATLARIN DURUMU (6552/73-13)
Yapılandırma kapsamındaki borçlarını ödemek üzere
başvuran ve borçlarına karşılık ödemede bulunan
mükelleflerin mal varlığına tatbik edilen hacizler,
bu malların bölünebilir nitelikte olması ve
haczin devam edeceği malların amme alacağını
karşılayacak değerde olması halinde,
ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.
Bu hüküm çerçevesinde, borçları madde hükmüne göre
taksitlendirilen mükelleflerin teminat değişikliği talepleri
de değerlendirilebilecektir.
45
BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN
ALACAKLAR (6552/73-16-a)
Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı
vergi cezaları,
gecikme faizleri,
gecikme zamları ve
emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür
varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı
gecikme zammı,
(Not: 2014 yılı ÇTV’nin 1.taksit ödemesinin son gününün
30/04/2014 tarihinden sonraya rastlaması nedeniyle
yapılandırma kapsamına girmemektedir.)
46
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
(6552/73-16-b ve c)
Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su
abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan
alacakları ile bunlara bağlı ferî (sözleşmelerde düzenlenen
her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki
büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve
atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi ferî (sözleşmelerde düzenlenen her
türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,
vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu
halde kesinleşmiş olup 11/09/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş
bulunan alacaklar yapılandırma kapsamındadır.
47
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
(6552/73-5)
Motorlu Taşıtlar Vergisi ile bu vergiye bağlı kesilen
vergi cezaları ve
bunlara bağlı gecikme faizi,
gecikme zammı gibi ferî alacaklar yapılandırma
kapsamındadır.
Yapılandırma hükümleri ihlal edilmemek kaydıyla,
ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene yapma yetkisi
verilen gerçek ve tüzel kişiler, MTV’nin ödenip ödenmediğini
araştırmak zorunda değillerdir.
48
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
(6552/73-2)
V.U.K. Kapsamına giren ve 11/09/2014 tarihi itibarıyla
vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve
bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan
vergi cezalarının %50’sinin
yapılandırma kapsamında ödenmesi şartıyla cezaların
kalan %50’sinin tahsilin vazgeçilir. Bu açıdan;
- Ba-Bs formları,
- Kesin Mizan Bildirimi,
- Mükellef Bilgileri Bildirimi,
- Özel Usulsüzlük Cezaları bu kapsamdadır.
49
DAVA AŞAMASINDA OLAN VERGİ VE
CEZALARIN DURUMU (6552/73-6)
Yapılandırma hükümlerinden faydalanmak isteyen
borçluların, 73.maddede belirtilen şartların yanı sıra
dava açmamaları,
açılmış davalarından vazgeçmeleri ve
kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir.
Dilekçelerin tahsil dairesine verildiği tarih, ilgili yargı
merciine verildiği tarih kabul edilir.
50
DAVA AŞAMASINDA OLAN VERGİ VE
CEZALARIN DURUMU (6552/73-6)
Yapılandırma kapsamına alacağın varlığı hususunda ihtilaf
olan alacaklar girmemekte olup,
münhasıran kesinleşmiş alacaklar girdiğinden,
yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların bu
kesinleşmiş alacaklara ilişkin dava açmamaları,
açılmış davalardan vazgeçmeleri ve
kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.
Borçluların bu yöndeki iradelerini başvuruları sırasında
belirtmeleri şarttır.
51
BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
(6552/73-8)
6552/73.madde kapsamında başvuru yapacak borçluların
en geç
01/12/2014 (30/11/2014 tarihi resmi tatile rastlamaktadır)
mesai saati bitimine kadar,
borçlu bulundukları tahsil dairelerine
yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
(Dikkat: 6552/73-17.bendiyle Bakanlar Kuruluna
başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini
bir aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.)
52
BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
(6552/73-8)
Borçlular,
bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan (yazılı olarak)
posta yoluyla veya
GİB’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinde başvuru
yapabilirler.
Doğrudan veya posta yoluyla yapılan başvurularda tebliğ
ekinde yer alan başvuru dilekçelerinden başvuru
konusuna uygun olanı kullanılır.
Borçlunun birden fazla vergi dairesinde mükellefiyetinin
bulunması halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru
yapılacaktır.
53
BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
(6552/73-8)
Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için
madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi
sadece talep ettikleri dönem ve vergi türler açısından da
yapılandırma hakkından yararlanabilirler.
Ancak, Motorlu Taşıtlar Vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt
itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda
bulunmaları zorunludur.
54
BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
(6552/73-8)
İnternet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılandırmadan
yararlanmak için başvuruda bulunan borçluların,
yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalar bulunması
halinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da
başvurmaları şarttır.
55
ALACAK TUTARININ TESPİTİ
(6552/73-c)
Kesinleşmiş olup, 11/09/2014 tarihi itibarıyla
vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş
kısmının tamamı ile
bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
ferî alacakları yerine, 6552 sayılı kanunun yayımlandığı tarihe kadar
Yİ-ÜFE aylık değişim esas alınarak hesaplanacak tutarın;
ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması halinde ferî
alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, 6552 sayılı kanunda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı ferî amme alacaklarının
tahsilinden vazgeçilir.
56
ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ
(6552/73-8)
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine,
Belediyelere,
Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon idarelerine
borçlu bulananların yapılandırmadan faydalanabilmeleri için
1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları
idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekmektedir.
Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi
içerisinde tamamen ya da
ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte
ödenmesi mümkün olup
ilk taksit ödeme süresi 31/12/2014 tarihi mesai saati bitiminde
sona ermektedir.
57
TAKSİTLE ÖDEME VE KATSAYI
UYGULAMASI (6552/73-9)
Yapılandırılan tutarın; ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen
ödenmesi halinde, bu tutara Kanun’un yayınlandığı tarihten ödeme
tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
Taksit Adedi
Katsayı
6 eşit taksit
1,05
9 eşit taksit
1,07
12 eşit taksit
1,10
18 eşit taksit
1,15
58
TAKSİTLE ÖDEME VE KATSAYI
UYGULAMASI (6552/73-9)
Başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine
uygun ödeme planı verilir.
Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme
yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre
düzeltilir.
Borçlu tarafından taksit sayısına ilişkin bir tercihte
bulunulmaması halinde, idarece fıkrada öngörülen en uzun
taksit sayısı olan 18 taksite ilişkin ödeme planı verilecektir.
Maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendindeki açık hüküm
sebebiyle borçlular tercih ettikleri taksit süresinden daha
uzun bir sürede ödeme yapamayacaktır.
59
TAKSİTLE ÖDEME VE KATSAYI
UYGULAMASI (6552/73-9)
Taksitle yapılacak ödemeler için fıkranın öngördüğü ilgili
katsayı,
yapılandırılan alacak tutarı ile çarpılacak ve
bulunacak tutar borçlu tarafından seçilen taksit sayısına
bölünerek
ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı
bulunacaktır.
60
KREDİ KARTIYLA ÖDEME
(6552/73-11)
Yapılandırılan tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesi
mümkündür.
Kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilmesi için aracılık yapan
bankalarla anlaşma yapılması gerekmektedir.
Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek alacakların
tahsilatı amacıyla ödemeye aracılık yapacak bankalarla gerekli
anlaşma sağlanmış olup
kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir İdaresi
Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden
yapılabilecektir.
Ancak, bankaların uygulama geliştirmeleri halinde, internet siteleri
veya şubeleri üzerinden de kredi kartıyla tahsilat işlemleri
yapılması mümkündür.
61
KREDİ KARTIYLA ÖDEME
(6552/73-11)
Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da
birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da
bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak
suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir.
Borçluların kredi kartına taksit şeklinde ödeme yapmak
istemeleri halinde,
madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarı banka
tarafından borçlunun hesaplarına maddenin dokuzuncu
fıkrasının öngördüğü taksit aylarında yansıtılacaktır.
Bununla birlikte, borçlu tarafından yapılan ödeme tutarını
gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme işleminin yapıldığı tarih
itibarıyla verilecek ve borç ödenmiş kabul edilecektir.
62
MAHSUBEN ÖDEME
(6552/73-12)
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme
alacaklarına uygulanmak üzere,
madde hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve
ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından
kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların,
bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi
içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz
olarak ibraz etmeleri şarttır.
Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleştirilebilmesi için
teminat, yeminli mali müşavir raporu veya vergi inceleme raporu
da aranan durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine
intikal etmiş olması gerekmektedir.
63
YAPILANDIRILAN TAKSİTLERİN DÜZENLİ OLARAK
ÖDENME ZORUNLULUĞU (6552/73-10-a)
Ödenmesi gereken taksitlerden;
bir takvim yılında iki veya aha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin,
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen
veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna
kadar,
gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine
göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme
zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma hükümlerinden
yararlanılır.
Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de
ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için
birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi
hâlinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.
Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar
için ayrı ayrı uygulanır.
64
CARİ DÖNEMDE TAHAKKUK EDEN VERGİLERİN
ÖDENME ZORUNLULUĞU (6552/73-10-a)
Yapılandırma kapsamında,
yıllık gelir veya kurumlar vergileri,
gelir (stopaj) vergisi,
kurumlar (stopaj) vergisi,
katma değer vergisi ve
özel tüketim vergisi için başvuruda bulunan mükelleflerin maddede
öngörülen diğer şartların yanı sıra;
fıkrada belirtilen bu vergi türlerinden,
taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin
başlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit
ödeme süresinin sonuna kadar,
erken ödeme halinde borcun tamamen ödendiği tarihe kadar,
tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri şarttır.
65
CARİ DÖNEMDE TAHAKKUK EDEN VERGİLERİN
ÖDENME ZORUNLULUĞU (6552/73-10-a)
Bu hüküm, maddeye göre ödenecek taksitlerin süresinde
ödenmemesi halinde uygulanacak hükümler ile ilişkili olmayıp
taksit ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine
tahakkuk edecek vergilerin zamanında ödenmesi ile
ilgilidir.
Ancak, bu vergilerle birlikte tahakkuk eden damga vergisinin
vadesinde ödenmemesi halinde yapılandırma ihlal edilmiş
sayılmayacaktır.
Taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin
vadesinde ödenmesi şartı, bir takvim yılında her bir vergi
türü için en fazla iki defa ihlal edilebilecektir.
Böyle bir durumda borçlular madde hükümlerinden yararlanma
haklarını kaybetmeyecektir.
66
CARİ DÖNEMDE TAHAKKUK EDEN VERGİLERİN
ÖDENME ZORUNLULUĞU (6552/73-10-a)
Bir vergi türünün bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde
mükellefler üçüncü ihlale konu verginin vadesinin rastladığı
ayın sonuna kadar (bu tarih dahil) ödedikleri taksitler için
madde hükmünden yararlanacak,
bu tarihten sonra ise madde kapsamında ödeme haklarını
kaybedeceklerdir.
Mükelleflerin çok zor durumda bulunmaları nedeniyle
borçlarını vadesinde ödeyememeleri hali maddenin ihlal nedeni
sayılmamıştır.
Çok zor durum hali, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde
geçen “çok zor durum” halini ifade etmektedir.
67
EKSİK ÖDENEN TUTARLARIN YAPILANDIRMA
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (6552/73-10-b)
Yapılandırma kapsamında ödenecek
taksitler ile
taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden ve
maddenin yedinci fıkrasında belirtilen vergilerin (yıllık gelir ve
kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj)
vergisi, KDV ve ÖTV)
(her bir vergi türü itibarıyla) vadesinde yapılan ödemelerinde
5 liraya kadar eksik ödemeler ihlal sebebi sayılmayacaktır.
Bununla birlikte, tahakkuk eden alacağın
%10’u 5 liranın altında ise yüzde %10 tutarına isabet eden
tutar kadar eksik ödeme hali ihlal sebebi sayılmamıştır.
Ancak, bu tutarları aşan eksik ödemelerin ihlal sebebi olarak
değerlendirileceği tabiidir.
68
İHLAL HALİNDE MADDE HÜKÜMLERİNDEN
YARARLANMA (6552/73-10-c)
Yapılandırma kapsamında taksitlendirilen alacakların,
öngörülen süre ve şekilde tamamen ödenmemesi halinde,
bu Tebliğin (I/B-2.3.3.) bölümünde yer alan açıklamalar saklı
kalmak kaydıyla (6552/73.madde kapsamındaki alacaklar ile bu
Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin
hükümleri kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında
yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme
süresince zamanaşımı süreleri işlemez.”)
borçlular yaptıkları ödemeler nispetinde madde
hükümlerinden yararlandırılacaktır.
69
İHLAL HALİNDE MADDE HÜKÜMLERİNDEN
YARARLANMA (6552/73-10-c)
Mükellefin yaptığı ödemeler,
vadesi ve dönemi önce gelen borçlardan başlanarak her bir
dönem itibarıyla mahsup edilecektir.
Yapılan ödemeler belirtilen şekilde mahsup edildikten sonra
alacağın tamamen tahsil edilemediği dönemlerde madde
hükmü ihlal edilmiş sayılacaktır.
Bu takdirde kısmi ödeme olan döneme ilişkin vergiler için
yapılmış ödemeler kadar yapılandırma hükümlerinden
yararlanılacaktır.
70
TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN İDARİ PARA
CEZALARI (6552/73-14-a)
Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen (Tütün Mamullerinin
Tüketilmesinden Kaynaklı ) idari para cezaları hariç olmak üzere,
31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce idari yaptırım kararı verildiği
hâlde 6552 sayılı Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ
edilmemiş olan ve
genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için
120 Türk Lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezaları tamamı
tebliğ edilmez,
tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı ferî alacakların tahsilinden
vazgeçilir.
Bu bent kapsamına giren ve mülga 5539 sayılı Kanun ile 6001 sayılı Kanun
gereğince verilen idari para cezası ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve
tutarı 12 Türk lirası ve altında kalan geçiş ücretleri için de bu bent
hükmü uygulanır.
71
TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN İDARİ PARA
CEZALARI (6552/73-14-a)
Kapsama giren idari para cezaları ile geçiş ücretlerinden
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla;
- Tebliğ edilmemiş olanların ilgilisine tebliğ edilmemesi,
- Tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı fer’i alacakların
tahsilinden vazgeçilmesi, esası getirilmiştir.
11/9/2014 tarihine kadar tebliğ edilmemiş olan idari yaptırım
kararları bu tarihten sonra tebliğ edilmeyecek,
bu tarihten önce tebliğ edilmesine rağmen tahsil edilmemiş
olanlar ise tahsil edilmeyecek ve tahsil için ilgili vergi
dairesine gönderilmeyecektir.
Ancak, Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu alacaklara
yönelik yapılmış olan tahsilatlar red ve iade edilmeyecektir.
72
TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN AMME
ALACAKLARI (6552/73-14-b)
Anılan bent kapsamına;
- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun
kapsamında takip edilmekte olan,
- Vadesi 31/12/2007 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan,
- Her bir alacak türü ve dönemi itibarıyla aslı 50,00 TL’yi
aşmayan (tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’iler dahil),
- Aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 100,00 TL’yi aşmayan,
- Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan
alacaklar girmektedir.
73
TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN AMME
ALACAKLARI (6552/73-14-b)
Bu kapsamda,
vergiler,
vergi cezaları,
kaynak kullanımını destekleme fonu alacakları,
ecrimisiller,
adli para cezaları,
idari para cezaları,
yiyecek bedelleri gibi amme alacakları bu bent kapsamında terkin
edilecektir.
Diğer taraftan, bent kapsamına alacağın gelir kaydedileceği bütçe ayrımı
yapılmaksızın Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı
Kanuna göre takip edilmekte olan alacakların tamamı girdiğinden, bu
alacaklar bentte belirtilen diğer şartlara sahip olmaları kaydıyla terkin
edilecektir.
74
6552 SAYILI KANUN
74.MADDE
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE
İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN
KASA MEVCUDU VE
ORTAKLARDAN ALACAKLARIN
BEYANI
75
KAPSAM
(6552/74-a)
Yasanın bu maddesi,
sadece bilanço esasına göre defter tutan
kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri,
31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında
görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan
-Kasa mevcutlarını,
-İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç
verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan),
ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu
bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını
31/12/2014 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan
etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.
76
BEYAN
(6552/74-a)
Kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda
göndermek zorunda olan mükellefler.
25/09/2014 tarihinde e-beyanname sistemine yüklenen
“STOK6552 – Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Net Alacaklar”
beyanını elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu
bulunmayanlarca, söz konusu beyan kurumlar vergisi
mükellefiyeti yönünden bağlı olunan vergi dairelerine kağıt
ortamında yapılabilecektir.
77
BEYAN (STOK6552)
(6552/74-a)
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN
KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN (NET) ALACAKLAR İÇİN BİLGİLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Kasa Mevcudu
Ortaklardan Alacaklar (131 No.lu Hesap)
Ortaklardan Alacaklar (231 No.lu Hesap)
Ortaklara Borçlar (331 No.lu Hesap)
Ortaklara Borçlar (431 No.lu Hesap)
Ortaklardan Net Alacaklar
Toplam Beyan Edilecek Tutar
Matrah
Vergi Oranı
Ödenecek Vergi
(2)+(3)-(4)-(5)
(1)+(6)
(7)
%3
(8)x%3
78
VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6552/74-b)
Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan
kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar tutarlarını düzeltmek
için beyanda bulunan mükellefler,
beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi
hesaplayacak ve
hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde
ödeyeceklerdir.
Söz konusu tutarların beyanı üzerine, defter kayıtlarının
düzeltilmesi gerekir.
79
VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6552/74-b)
Örnek 1-(A) Anonim şirketinin,
31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 300.000 TL
görülmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 290.000 TL'dir.
Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan
24/10/2014 tarihi itibarıyla kasa hesabının mevcudu 400.000 TL olarak görülmektedir.
Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 400.000 TL olsa da,
31/12/2013 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa
mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas alacak,
bu tutarın 290.000 TL olması nedeniyle,
bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi
beyanname verme süresi sonuna (31/12/2014 tarihine) kadar ödeyecektir.
80
VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6552/74-b)
Bu çerçevede;
Beyan tutarı : 290.000 TL
Hesaplanan vergi : (290.000 x %3=) 8.700 TL
-Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudunun,
kasa hesabından düşülmesi:
______________________24/10/2014_____________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
290.000 TL
100 KASA
290.000 TL
(6552 sayılı Kanunun 74.maddesi Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
_________________________ / __________________________
81
VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6552/74-b)
Verginin hesaplanması:
______________________24/10/2014_____________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
8.700 TL
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
8.700 TL
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
______________________24/10/2014______________________
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
298.700 TL
951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 298.700 TL
ALACAKLI HESABI
________________________ / ___________________________
82
VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6552/74-b)
31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenlenen bilançoda kasa
hesabında görünen ve fiilen kasada bulunmayan tutarın,
6552/74.maddesi kapsamında beyanın korunması esastır.
Beyan tarihinde,
fiilen kasada bulunmayan tutarın 31/12/2013 bilançosunda
görünen tutardan büyük olması halinde 31/12/2013
tarihinde beyan edilen tutar,
fiilen kasada bulunmayan tutarın 31/12/2013 bilançosunda
görünen tutardan küçük olması halinde beyan tarihindeki
tutarın matrah olarak alınacaktır.
83
ESAS ALINACAK BİLANÇO
(6552/74-b)
Kasa ve ortaklardan net alacaklar hesabına ilişkin olarak
beyanda bulunacak mükelleflerin, kurumlar vergisi
beyannamesi ekinde vermiş oldukları 31/12/2013 tarihli
bilançolarını dikkate almaları gerekmektedir.
Özel hesap dönemi kullanan mükellefler ise 2013 yılı
içerisinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin olarak
vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ekinde
yer alan bilançolarını esas alacaklardır.
Dolayısıyla, mükelleflerin kanuni süresinden sonra
verdikleri düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan
bilançoları dikkate alınmayacaktır.
84
DİĞER HUSUSLAR
(6552/74-b)
6552/74.madde kapsamında ödenen vergiler,
gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir.
Beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler,
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul
edilmeyecektir.
Kurumlar vergisi mükelleflerince 6552 sayılı Kanunun 74
üncü maddesi hükmü uyarınca yapılan beyanla ilgili olarak,
söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına
bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine (kar
dağıtım stopajına) yönelik ilave bir tarhiyat
yapılmayacaktır.
85
DİĞER HUSUSLAR
(6552/74-b)
6552/74.maddesi beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi
beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde
beyanname verme süresi içinde gerekli düzeltme
işlemlerinin yapılması mümkün bulunmaktadır.
Geçici vergi beyanlarının 31/12/2014 tarihine (bu tarih
dahil) kadar düzeltebilmeleri mümkün bulunmaktadır.
Bu kapsama giren düzeltme işlemleri nedeniyle
vergi dairelerince yapılacak ek tarhiyatlar için herhangi
bir ceza veya faiz aranmayacaktır.
86
6552 SAYILI KANUNDA
YER ALAN DİĞER
VERGİSEL DÜZENLEMELER
87
KIYMETLİ TAŞLARLA İLGİLİ OLARAK KDVK’NUN
17/4-G MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK (6552/26)
Evvelce KDVK’nun 17/4-g maddesinde yer alan “Külçe altın, külçe
gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir,
zebercet, inci, kübik virconia)” ibaresi
“Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas,
pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli
ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu
borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa
üyeleri arasında el değiştirmesi,” şeklinde değiştirilmiştir.
- Kübik virconia istisna dışına çıkarılmıştır.
- Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci teslimlerinde
var olan sınırsız istisna ise, söz konusu kıymetli taşların yalnızcı 6362
sayılı SPK’na göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere
ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi
aşamalarına münhasır hale getirlmiştir.
Bu aşamalar dışında yapılan teslimler, örneğin perakende aşamadaki
kıymetli taş teslimleri KDV’ye tabi olacaktır.
88
(Yürürlük Tarihi: 11/09/2014)
SGK’NA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE 6183 SAYILI KANUN
KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN BORÇLARA KARŞILIK KURUM’A YAPILAN
TAŞINMAZ DEVİRLERİ İLE BU TAŞINMAZLARIN SGK’NCA
DEVREDİLMESİNİN KDV’DEN İSTİSNA EDİLMESİ (6552/27)
5510 sayılı Kanun’un geçici 41.maddesine göre, 31/12/2013
tarihine kadar, SGK’na olan prim ve benzeri borçların,
Kuruma yapılacak taşınmaz devri ile ödenmesi mümkün
bulunmaktadır.
6552/27.maddesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu
kapsamda borç karşılığı yapılan taşınmaz devirleri ile bu
taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
(müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) devir ve
teslimleri 31/12/20123 tarihine kadar KDV’den istisna
tutulmuştur.
Ayrıca, bu istisna nedeniyle KDVK’nun 30/a maddesi
uygulanmayacak, yani devre konu taşınmazların iktisabında
ödenen KDV, indirim konusu yapılabilecektir.
(Yürürlük Tarihi: 11/09/2014)
89
BAŞBAKANLIKÇA VEYA BAKANLAR KURULU’NCA BAŞLATILAN
YARDIM KAMPANYALARINA MAKBUZ KARŞILIĞI YAPILAN AYNİ VE
NAKDİ BAĞIŞLARIN TAMAMININ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ
MATRAHINDA İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEĞİ (6552/92)
GVK’nun 89/10.bendi ile KVK’nun 10/1-e bendi evvelce
“Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla
Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların
tamamı.” iken
“Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım
kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların
tamamı.” olarak değiştirilmiştir.
- Yapılan bu düzenleme ile doğal afet sınırlaması kaldırılmıştır.
- Bağış kampanyası doğal afet dolayısıyla olsun olmasın, Başbakanlık
veya Bakanlar Kurulu’nca başlatıldığı sürece, bu kampanyaya yapılan
bağışların tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde
indirim konusu yapılabilecektir. Bu indirim için ayrı bir Bakanlar Kurulu
Kararına da gerek bulunmamaktadır.
(Yürürlük Tarihi: 11/09/2014)
90
6552 SAYILI KANUNDA
YER ALAN DİĞER
YAPILANDIRMA UYGULAMALARI
91
S.M.M.M ODASI, Y.M.M. ODASI VE TÜRMOB
BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (6552/76)
Başvuru Tarihi
: 01/10/2014 – 31/10/2014
Taksit Sayısı
: 9 Eşit Taksit
Ödeme Sıklığı
: Aylık Ödeme
İlk Taksit Ödeme : Ekim/2014
Yapılandırmanın Kapsamı: Aidat Borçları
Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce
kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş
borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
92
TİCARET ODASI, SANAYİ ODASI VE TOBB
BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (6552/77)
Başvuru Tarihi
: 01/10/2014 – 30/11/2014
Taksit Sayısı
: 8 Eşit Taksit
Ödeme Sıklığı
: Üçer Aylık Ödeme
İlk Taksit Ödeme : Aralık/2014
Yapılandırmanın Kapsamı: Aidat Borçları, Navlun Hasılatından
Alınacak Oda Payları, Borsa Tescil Ücreti, Oda ve Borsaların
TOBB’ne olan Aidat Borçları
Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi ferî alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak yeniden hesaplanır.
Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi
içinde ödenmesi hâlinde, ödenmesi gereken tutardan %10
oranında indirim yapılır.
93
ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI, TESK
BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (6552/78)
Başvuru Tarihi
: 01/10/2014 – 30/11/2014
Taksit Sayısı
: 8 Eşit Taksit
Ödeme Sıklığı
: Üçer Aylık Ödeme
İlk Taksit Ödeme : Aralık/2014
Yapılandırmanın Kapsamı: Aidat Borçları, Navlun Hasılatından
Alınacak Oda Payları, Borsa Tescil Ücreti, Oda ve Borsaların
TOBB’ne olan Aidat Borçları
Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi ferî alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak yeniden hesaplanır.
Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi
içinde ödenmesi hâlinde, ödenmesi gereken tutardan %10
oranında indirim yapılır.
94
ARAÇ MUAYENE BORÇLARININ
YAPILANDIRILMASI (6552/79)
Başvuru Tarihi
: 11/09/2014 – 31/12/2014
Taksit Sayısı
: 1 Taksit
Ödeme Sıklığı
: 31/12/2014’e Kadar Ödeme
Yapılandırmanın Kapsamı: Araç Muayenesi
Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
ferî alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
yeniden hesaplanır.
Hesaplanan tutara Eylül/2014 tarihinden başlayarak araç
muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay kesri için aylık
%1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın da en geç 31/12/2014
tarihine kadar ödenmesi zorunludur.
Bu madde ile ilgili olarak, 6552/Geçici 2.maddenin son bendiyle
Bakanlar Kurulu’na başvuru süresini 31/12/2014 tarihine kadar uzatma
yetkisi verilmiştir.
95
GÜMRÜK VERGİSİ BORÇLARI VE
CEZALARININ YAPILANDIRILMASI (6552/80)
Başvuru Tarihi
: 01/10/2014 – 30/11/2014
Taksit Sayısı
: Peşin, 6,9,12,18 Eşit Taksit
Ödeme Sıklığı
: İkişer Aylık Dönemler
Yapılandırmanın Kapsamı: Gümrük Vergileri, İdari Para
Cezaları, Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı
Alacakları
Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi ferî alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak yeniden hesaplanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
96
SGK BORÇLARI VE CEZALARININ
YAPILANDIRILMASI (6552/81)
Başvuru Tarihi
: 01/10/2014 – 31/12/2014
Taksit Sayısı
: Peşin, 6,9,12,18 Eşit Taksit
Ödeme Sıklığı
: İkişer Aylık Dönemler
İlk Taksit Ödeme
: 31/01/2015
Yapılandırmanın Kapsamı: SGK Primi, Emeklilik Keseneği, Kurum Karşılığı,
İşsizlik Sigortası Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi, İsteğe Bağlı
Sigorta Primi, Topluluk Sigortası Primi, Eksik İşçilik Tutarı Üzerinden
Hesaplanan Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası Primi, Yersiz Ödenen
Aylıklara İlişkin Borç, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Eğitime Katkı
Payı, İdari Para Cezaları, Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Alacakları
Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî
alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden
hesaplanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sosyal
Güvenlik Kurumu yetkilidir.
97
TEK İŞVERENİN SAHİP OLDUĞU BİRDEN FAZLA
İŞYERİNE AİTSGK 4/(A) BORÇLARI İÇİN
TEK BİR BAŞVURU İMKANI
4/(a) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde
birden fazla işyerinin bulunması halinde
her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte,
başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda
bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda
bulunulmadığı durumlarda,
süresi içinde yapılan başvuru formu ibraz edilmek ve yazılı olarak
başvuruda bulunmak kaydıyla,
bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek
işlemler sonuçlandırılacaktır.
98
E-SİGORTA KANALIYLA BAŞVURU İMKANI
e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları
www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi /
kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle
yapılacaktır.
Ancak, 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış ya da
5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmamış olmasına rağmen daha
önce alınmış e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi şifrelerini unutmuş olan
işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından,
bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının
elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik
il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.
99
BAĞ-KUR 4/(B) SİGORTALILARINA
GETİRİLEN İHYA İMKANI (6552/81-5)
Daha önce 01.05.2008 tarihine kadar beş yıl ve daha fazla
Bağ-Kur prim borcu olanlara uygulanan sigortalılık süresi
durdurma yahut silme hakkı kullanarak sigortalılık sürelerini
sildirmiş olanlar,
31/12/2014 tarihine kadar başvurmaları halinde,
durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim
tutarının,
sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi
değerlendirilerek bu madde hükümlerine göre
hesaplanmasını talep edebilirler.
100
BAĞ-KUR 4/(B) SİGORTALILARINA
GETİRİLEN İHYA İMKANI (6552/81-5)
Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi
içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık
süresi olarak değerlendirilir.
Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi
içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz
ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin bu
madde kapsamı haricinde başkaca prim borcunun
bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir.
İhya başvuruları, sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yapılır.
101
TEDAŞ’A OLAN BAZI ALACAKLAR İLE TEDAŞ’A AİT OLUP
TAHSİLATI ÖZELLEŞTİRİLEN ELEKTRİK DAĞITIM/PERAKENDE
SATIŞ ŞİRKETLERİNCE SÜRDÜRÜLEN ALACAKLAR (6552/GEÇİCİ 2 )
Başvuru Tarihi
: 01/10/2014 – 31/11/2014
Taksit Sayısı
: Peşin, 6,9,12,18 Eşit Taksit
Ödeme Sıklığı
: İkişer Aylık Dönemler
İlk Taksit Ödeme
: 31/01/2015
Yapılandırmanın Kapsamı: Borç Asılları, Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme
Zammı Alacakları
Bu alacaklara uygulanan ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sosyal
Güvenlik Kurumu yetkilidir.
102
6552 SAYILI KANUNLA
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
103
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILANLARIN
SOSYAL GÜVENLİĞİ (6552/55)
10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR
10 günden az çalışanlar kısa vadeli
sigorta sigorta kollarına tabi tutulmuş
olup, çalıştıranlarca PEK alt sınırının
%2’si oranında iş kazası ve meslek
hastalığı sigortası primi ödenecektir.
Bu şekilde çalıştırılanların sigortalılık
tescili, çalışan ve çalıştıran imzalarını
da ihtiva eden ve en geç çalışmanın
geçtiği ayın sonuna kadar SGK’na
verilmesi gereken, örneği SGK
tarafından hazırlanacak belgenin
verilmesiyle sağlanacaktır. Sigortalılık
başlangıcında bu belge üzerinde
çalışma başlangıcına dair kayıtlı en
eski tarih esas alınacaktır.
10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR
10 günden fazla ev hizmetlerinde
çalışanlar tüm sigorta kollarına tabi
tutularak zorunlu sigortalı sayılmış
olup, 4/(a) bendi kapsamındaki
sigortalılara ilişkin hükümler
uygulanacaktır. Bunların bildirimi,
işverenler tarafından örneği SGK
tarafından hazırlanan belgeyle en geç
çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar
yapılacaktır. Süresinde yapılmayan
bildirim için işverene idari para cezası
uygulanacaktır.
(Yürürlük Tarihi: 01/04/2015)
104
YABANCILARIN SİGORTALILIĞI
(6552/40)
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı
kalmak kaydıyla;
yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve
o kuruluş adına ve hesabına
Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve
yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen
kişiler
en fazla 3 ay süreyle Türk Sosyal Güvenlik sisteminin
dışında kalacaktır.
Diğer bir deyişle, yurtdışından gelen yabancı uyruklu
kişiler en fazla 3 ay sigortasız olarak
çalışabileceklerdir.
105
YERALTINDA ÇALIŞANLARIN EMEKLİLİK
YAŞINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK (6552/41)
Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya aralıklı
olarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için aranan
emeklilik yaş şartı 55’den 50’ye düşürülmüştür.
106
DOĞUM BORÇLANMASI HAKKINDA
DÜZENLEMELER (6552/43)
Doğum borçlanmasının kapsamı, 4/(a), 4/(b) ve 4/(c)’li
kadın sigortalıların üç doğumla sınırlı olmak üzere her
doğumdan sonraki iki yıla kadar süreleri
borçlanabilecekleri kadar genişletilmiştir.
Artık Bağ-Kur’lular da doğum borçlanması yapabilecektir.
Sigortalı olduğu tarihten sonra doğum yapan kadınlar,
çocuklarının yaşaması şartıyla,
doğumdan sonraki çalışmadıkları 2 yıla kadar olan süreyi
borçlanabilecektir.
Ancak, sigortalılık başlangıcından önce gerçekleşen
doğumları borçlanmak yine mümkün olmamıştır.
107
TÜP BEBEK ÖDEMELERİ HAKKINDA
DÜZENLEMELER (6552/45,47)
Tüp bebek ödemelerinde 3 denemeye kadar oluşan
masrafların;
ilk denemede %30,
ikinci denemede %25,
üçüncü denemede %20’lik kısmı katılım payı olarak SGK
tarafından karşılanacaktır.
Harp ve vazife malullerinin kendileri ve eşlerinden tüp
bebek tedavisinde katkı payı alınmayacaktır.
108
YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLERİN
SPEK UYGULAMASI (6552/50)
Evvelce yabancı ülkelere götürülen işçilerin sigorta
primine esas teşkil eden kazanç tutarı tavanı asgari
ücretin 6,5 katı olarak uygulanmakta iken,
6552/50.maddesi ile yapılan değişiklikle, sosyal güvenlik
sözleşmesi olmayan ülkelerde çalıştırılacak işçiler için yeni
tavan asgari ücretin 3 katı olarak belirlenmiştir.
109
EMEKLİ MAAŞLARININ ÇEKİLEMEMEDEN
DOLAYI DURDURULMASI (6552/53)
Üst üste 6 ay çekilmeyen emekli maaşlarının
durdurulmasında süre, 6552/53.maddesi ile 12 aya
yükseltilmiştir.
Artık, emekli aylığının 12 ay çekilmemesi halinde emekli
maaşı ödemesi durdurulacak, başvuru yapılması halinde
maaş yeniden bağlanacaktır.
110
GSS TESPİTİ VE
BORÇLARININ SİLİNMESİ(6552/57)
Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da
gelir testine hiç başvurmayanlardan
6552/57.maddeye göre gelir testi için 31/03/2015,
2014-26 SGK Genelgesine göre yapılandırma için
30/04/2015 tarihine kadar başvurulması gerekiyor.
Gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası
primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil
başlangıç tarihinden itibaren (en erken 01/01/2012
tarihinden itibaren) geçerli olarak tahakkuk ettirilir.
111
GSS TESPİTİ VE
BORÇLARININ SİLİNMESİ(6552/57)
Res’en genel sağlık sigortası tescili yapılmış olanlardan
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi
yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin
iki katından daha düşük olarak tespit edilmiş olanların,
bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş
olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan
tutarlar esas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar
ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primi ile
gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade
edilmez.
Bakanlar Kurulu, 31/03/2015 tarihine kadar olan gelir testi
yaptırma süresini 6 ay uzatmaya yetkilidir.
112
TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN
SGK ALACAKLARI (6552/59)
506 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin
olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2013 veya
önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş
sigorta primi,
işsizlik sigortası primi,
sosyal güvenlik destek primi ve
idari para cezası
ile özel kanunlardaki hükme istinaden Kurumca 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre takip edilen
eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi
borçlarından borç türü bazında borç asılları toplamı
100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın
bu asıllara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi ferî
alacakların tahsilinden vazgeçilir.
113
BAĞ-KUR 4/(B) SİGORTALILIĞININ BAŞLAMA VE
SONE ERME BİLDİRİMİ HAKKINDA DÜZENLEME
(6552/61)
4/(b) sigortalılarının işe giriş bildirgesi, işten ayrılış
bildirgeleri ve bazı kamu kurumlarının işyeri bildirgesini ve
işyeri bildirgesine esas belge bildirme yükümlülüklerini,
3 ay içinde yerine getirmiş olanlar, kanuni süresinde
yerine getirmiş sayılır ve idari para cezası uygulanmaz.
114
SGK’DAKİ UYUŞMAZLIKLAR
HAKKINDA DÜZENLEME (6552/64)
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer
sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda,
hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık
sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere,
dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat
edilmesi zorunludur.
Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla
yapılan müracaata altmış gün içinde Kurumca cevap
verilmezse talep reddedilmiş sayılır.
Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi
veya reddedilmiş sayılması şarttır.
Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak
düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
115
SGK’DAKİ UYUŞMAZLIKLAR
HAKKINDA DÜZENLEME (6552/64)
Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık
sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda,
dava Kuruma resen ihbar edilir.
İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan
Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi kanun
yoluna başvurabilir.
Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten
sonra uygulamakla yükümlüdür.
116
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ HAKKINDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (6552/16)
Çalışan sayısına bakılmaksızın az tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki
işyerleri ile
9 ve daha az çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinin
Diğer Sağlık Personeli çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır.
Ama, işverenlerin çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde ise Diğer Sağlık Personeli
görevlendirilecektir.
10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri
işverenleri veya işveren vekilleri tarafından Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen eğitimleri
tamamlaması şartı ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı
tarafından verilecek hizmetleri verme hakkı getirilmiştir.
117
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ HAKKINDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (6552/16)
Ancak bu işverenler, işe giriş, periyodik muayeneler ve
tetkikler yapamayacaktır.
10’dan az çalışan bulunup bulunulmadığını tespit ederken, çırak
ve stajyerler çalışan sayısına dahil edilmeyecektir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların,
yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu işe
başlatılmaları mümkün değildir.
Bu raporların, sadece işyeri hekimlerinden alınması bir
zorunluluktur.
Ancak, 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerlerinde
çalışacaklar, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sağlık
raporlarını kamu hizmet sunucularından veya aile
hekimlerinden de alabilirler.
118
ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ ASGARİ TUTARA
YÜKSELTMELERİ HAKKINDA SÜRE UZATIMI (6552/134)
T.T.K. hükümlerine göre yapılması gereken sermaye
artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler
11/12/2014 tarihine kadar ilgili Ticaret Sicili Müdürlüklerine
sermaye artırımı için başvurabilirler.
Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili
kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için
başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden
oluşturulur.
119
BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM
120

similar documents