9/10

Report
FAHRİ HİKMET KÖKER
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
HASAN ALİ ARSLANALP
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
SAKARYA SMMM ODASI
15 HAZİRAN 2012 - SAKARYA
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
1

TEVKİFATTA YASAL DAYANAK

Mükellefin
(KDVK Md. 9)
Türkiye içinde ikametgahının,
işyerinin, kanuni ve iş merkezinin
bulunmaması ve Maliye Bakanlığı’nca
gerekli görülen diğer hallerde; vergiye tabi
işlemlere taraf olanlar verginin
ödenmesinden sorumlu tutulabilir.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
2


KDV tevkifat uygulaması, teslim veya hizmet
bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim
ve hizmeti yapanlar tarafından değil bu
işlemlere muhatap olanlar (alıcılar) tarafından
kısmen veya tamamen vergi sorumlusu
sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.
KDV tevkifatı ihtiyari olmayıp, kapsama giren
işlemlerle ilgili olarak tevkifat yapılması
zorunludur.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
3
Mal veya hizmeti sunan tarafın KDV mükellefi
olmaması
 Vergi güvenliği
 Hizmet ithali
 Bakanlıkça gerekli görülen diğer haller

Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
4





Tevkifat, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde
vergi sorumlusu sıfatıyla 2 nolu KDV
beyannamesi ile beyan edilir.
1 ve 2 nolu KDV beyannameleri aynı dönem
içinde beyan edilecektir.
2 Nolu KDV beyannamesi sadece tevkifat
yapıldığı dönemlerde verilecektir.
Genel bütçeye dahil olan idareler, 2 nolu
beyanname vermeyecekler, tevkif ettikleri kdv yi
gelir kaydedeceklerdir.
1 nolu KDV mükellefi olunmaması, 2 nolu KDV
beyannamesi verilmesine engel değildir.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
5


2 Nolu kdv beyannamesinde her hangi bir
indirim yapılmadan verginin tamamı ödenir.
Kdv mükellefi olan alıcı 2 nolu kdv ile beyan
ettiği kdv yi 1 nolu kdv beyannamesinde
indirim konusu yapar.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
6




Genel Tebliğler:
1,18,30,31,38,49,51,53,68,70,73,81,83,85,8
6,87,89,91,93,95,96,97,99,104,105,107,108
,110,117
Sirküler: 60
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği :
Seri No: 117
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
7
TEVKİFAT UYGULAMASI
KISMİ
TEVKİFAT
UYGULAMASI
TAM TEVKİFAT
UYGULAMASI
Hizmet
Teslimleri
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Mal
Teslimleri
8
TAM TEVKİFAT UYGULAMASI
Verginin tamamı vergi sorumlusu tarafından beyan edilip
ödenir.
Verginin sorumlusu; aşağıda sayılan teslim ve hizmetleri
alanlardır.
 Tam tevkifat aşağıdaki işlemlerde uygulanır: %100
 İkametgahı,iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi
Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemler,
KDV doğması için hizmetten yararlananın kdv mükellefi olması şart değildir.
Bu bölüm kapsamında olan hizmetlerin aynı zamanda kısmi tevkifat kapsamında
olması halinde bu bölüm geçerlidir.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
9
TAM TEVKİFAT UYGULAMASI
 KDV 1.Md. Göre bir hizmetin kdv’nin konusuna girebilmesi için;
Türkiye’de İFA edilmesi gerekir. Ayrıca 6/b md. İse Türkiye’de
YAPILAN veya FAYDALANILAN hizmetlerin Türkiye’de ifa edilmiş
sayılacağına hükmetmiştir.
 Yabancı şirketler/şahıslar Türkiye’de mükellef olmadıkları için,
bunlardan alınan hizmetlerde kdv nin konusuna girdiği için hizmetin kdv
si sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.
 Örnekler;
 Bir şirketin yurt dışından danışmanlık hizmeti alması
 Yurt dışından alınan bilgisayar yazılım hizmeti
 Yurt dışından bilgi alınması hizmeti
 Yurt dışında çizilen mimari projenin Türkiye’ye gönderilmesi
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
10
 Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan teslim ve hizmetler,
 Serbest Meslekleri mutad ve sürekli yapanlar KDV mükellefi olacaklar,
ARIZİ olarak yapanlar ise mükellef olmayacaklardır.
 Sadece GVK 18 Md. Kapsamına giren işleri yapan kişilere yapılacak
ödemelerden GVK 94 Md. Kapsamında sayılan kesinti yapmakla ödevli
kişi, kurum ve kuruluşlar, aynı zamanda ödemelerin brüt tutarları dikkate
alınarak KDV hesaplayıp tevkifat yapacaklar ve 2 nolu beyanname ile
beyan edip ödeyeceklerdir.
GVK 94 Md. Kapsamındaki kişi ve kuruluşlar satıcıdan, Faaliyetinin
arızi olması nedeniyle KDV’ye tabi olmadığını veya faal. KDV’ye tabi
olduğunu ancak sorumlu sıfatıyla beyan tercih ettikleri yönünde yazı
alacaklardır.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
11
TAM TEVKİFAT UYGULAMASI
 KDV mükellefi olmayanlar tarafından yapılan mal ve
hakların KİRALAMA hizmetlerinde,
 Kdv K. 1/3-f maddesine göre GVK 70 Md. Göre mal ve
hakların kiraya verilmesi işlemleri kdv’nin konusuna
girmektedir. Mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi ticari,
sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir
hizmet olmasa dahi KDV’ye tabi olacaktır.(İktisadi işletmeye
dahil olmayan G.Menkuller 17/4-d göre kdv den istisnadır)
 (kiraya verenin KDV mükellefi olmaması ve kiracının kdv
mükellefi olması halinde kiracı sorumlu olacaktır. Her ikiside
kdv mükellefi ise tevkifat olmayacaktır.)
 Ayrıca, Kiracının Basit usülde vergilenmesi, BSMV mük.
Olması, 5018 SK. Kapsamındaki kurum olması halinde de
Kiracı beyan edecektir.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
12
Reklam Verme İşlemleri,
 KDV mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, KDV
mükellefiyeti olmayan;
 Amatör spor kulüplerinin formaları, şahıs ve kuruluşlara ait
bina, arsa gibi yerlere reklam, pano dergilerde yayınlanan
reklamlar kdv ye tabidir.
 Bu şekilde reklam hizmeti verenin KDV mükellefi olmaması
halinde, hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan
edilecektir.
 Ayrıca, Reklam hizmeti alanların Basit usülde vergilenmesi,
BSMV mük. Olması, 5018 SK. Kapsamındaki kurum olması
halinde de KDV hizmeti alanlar tarafından beyan edecektir.

Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
13
KISMİ KDV TEVKİFATI
sorumluları
KDV mükellefleri
Belirlenmiş
alıcılar
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
14








Kdv mükellefleri; Tüm kdv mükellefleri (1 nolu kdv bey.
verenler) 3.1.2/a
Belirlenmiş alıcılar; (KDV mükellefi olsun/olmasın )
3.1.2/b
- 5018 sayılı (Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu)
Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve
kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere
hizmet götürme birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve
kuruluşlar,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli
ve yardım sandıkları,
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
15







- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi
Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler,
vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan
idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya
da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasına kote edilmiş şirketler,
Kalkınma ve yatırım ajansları
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
16
KISMİ KDV TEVKİFATI
HİZMET
TESLİMİNDE
MAL
TESLİMİNDE
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
17
KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI
 Kısmi tevkifat başlıca aşağıdaki işlemlerde uygulanır:
- Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen
mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri (2/10)
- Etüt, Plan-proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri
Hizmetler (9/10) (Ymm+Smmm)
- Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara ait
tadil,bakım ve onarım hizmetleri (5/10)
- Yemek servis ve organizasyon hizmetleri (5/10)
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
18
KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI

- İş gücü temin hizmetleri (9/10)
-Yapı Denetim Hizmetleri (9/10)
-Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri,
çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık
hizmetleri (5/10)
-Turistik Mağazalara Verilen Müşteri bulma-götürme
Hizmetleri (9/10)
-Spor Kulüplerinin yayın,reklam ve isim hakkı gelirlerine
konu işlemleri (9/10)
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
19

KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI
- Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri (7/10)
- Servis Taşımacılığı hizmetleri (5/10)
- Her türlü baskı ve basım hizmetleri (5/10)
- Yukarıda kapsamı belirlenenler dışındaki hizmet ifaları
(5/10)
-Bu bölümleri içeren hizmetleri ifa edenlerin,
kullandıkları mallara isabet eden tutarlar bedelden
düşülmeyecek; mallara ait bu tutarlarda matraha dahil
edilerek toplam hizmet bedeli üzerinden kdv tevkifatı
yapılacaktır.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
20
o
o
o
o
o
o
YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERE İLİŞKİN
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE
HİZMETLERİ
ETÜT,PLAN-PROJE,DANIŞMANLIK,DENETİM VE
BENZERİ HİZMETLER
MAKİNE,TEÇHİZAT,DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT
TADİL,BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ
YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
İŞ GÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ
YAPI DENETİM HİZMETLERİ
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
21
o
o
o
o
o
o
FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE
KONFEKSİYON İŞLERİ,ÇANTA VE AYAKKABI
DİKİM İLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ
TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ
BULMA/GÖTÜRME HİZMETLERİ
TEMİZLİK,ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ
SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ
HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ
YUKARIDA KAPSAMI BELİRLENENLER DIŞINDAKİ
HİZMETLER
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
22

Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT117 (3.1.2/b)+ taşeronlar.

Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri
işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar)

İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna
mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara
bakılmaksızın teminat iade(fazlası VİR/YMM raporu)

Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil 1.000 TL

Her türlü inşaat işleri,bakım-onarım, montaj, mimarlık,
mühendislik,plan,harita, benzeri hizmetler. (Hazır beton örnek
2)
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
23




İlk yüklenicinin 3.1.2/b kapsamında olması
halinde tevkifat yoktur. Ancak alt yüklenici
3.1.2/b kapsamında değilse tevkifat yapılır.
İnşaat işlerinin yap-işlet-devret kapsamında
yapılması halinde alt yüklenicilere devredilen
işler de tevkifata tabidir.
30/04/2006 tarihinden önce ihalesi yapılan
işlerde tevkifat olmayacaktır.
30/04/2006 tarihinden önce alt yüklenicilere
devredilen işlerde tevkifat yoktur.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
24





Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT 117 (3.1.2/b)
Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa
ettikleri işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar)
İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna
mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara
bakılmaksızın teminat (VİR)
Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil 1.000 TL
Kapsam: Piyasa etüt-araştırma,ekspertiz,plan-proje,
teknik-ekonomik-mali-hukuki danışmanlık, müşavirlik,
denetim ve benzeri hizmetler. Yapım işlerinden ayrı
yapılır. Avukatların dava hizmetleri bu kapsamda değildir.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
25

Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT117 (3.1.2/b)

Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri
işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar)

İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna
mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara
bakılmaksızın teminat (VİR)

Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil 1.000 TL

Kapsam: Tebliğin 3.1.2/b ayırımında sayılanlara ait bunların
faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat,
demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
26

Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2/b)

Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa
ettikleri işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar)

İade: 1000 TL’ yi aşmayan kendi vergi borcuna
mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara
bakılmaksızın teminat (VİR)

Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil 1.000 TL

Kapsam; Tebliğin 3.1.2/b ayırımında sayılanlara karşı ifa
edilen her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetleri
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
27





Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2)
İade: iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR)
Kapsam; Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin
yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü
kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hiz met erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenler
den veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette
bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyon
lardan temin etmektedirler.
Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların,
hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü
altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlar
da tevkifat kapsamına girmektedir. Elemanların, hizmeti
alana hizmet akdi ile bağlı olamaması gerekmektedir.
Eleman temin hizmeti dışındaki hizmet ifaları, bu tevkifat
uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
28





Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2)
Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri
işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar)
İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna mahsupta
genel esaslar, nakden iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR)
Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil 1.000 TL
Kapsam; yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim
hizmetleri oluşturmaktadır. Arsa karşılığı inşaat işlerinde,
hizmet bedeli müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı
denetim hizmetine ait fatura ilgili mevzuatı gereğince inşaat
ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına düzenlendiğinden, inşaat
ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket
edilecektir. Ruhsat sahibinin Tebliğin (3.1.2.) bölümü
kapsamında olması halinde, tevkifat uygulaması kapsamında
işlem tesis edilecektir.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
29






Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2)
Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa
ettikleri işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar)
İade:miktara bakılmaksızın teminat (VİR) BTM
Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil 1.000 TL
Kapsam; deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin
fason işler de dahil olmak üzere fason tekstil ve
konfeksiyon işleri ile fason çanta, kemer, cüzdan
ve benzerleri ile ayakkabı dikim işleri bu işlerle
ilgili aracılık hizmetleri
girmektedir.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
30

Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2/a)

Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri
işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar)

İade: iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR)

Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil 1.000 TL
Kapsam Turizm acentesi, rehber ve benzerlerinin turist
kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara
/mağazalara götürmeleri karşılığında bu işletmelerden
aldıkları komisyonlar genel oranda KDV’ye tabidir.
Bu kapsamdaki komisyon ve benzeri ödemeleri yapan
işletmeler tarafından komisyon tutarına ait KDV
üzerinden tevkifat uygulanacaktır


Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
31

Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2)

Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri
işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar)

İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna mahsupta
genel esaslar, nakden iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR)
YMM raporu

Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil 1.000 TL
Kapsam Profesyonel spor kulüpleri (şirketleşenler dahil);
sponsorluk yoluyla veya reklâm almak suretiyle reklâm
gelirleri, yayın geliri, isim hakkı geliri elde etmektedirler.
Spor kulüplerinin genel oranda KDV’ye tabi olan bu gelirlerine
konu işlemleri nedeniyle tarafından tevkifata tabi
tutulacaktır.Bu kapsamdaki ödemeleri yapacak olanların KDV
mükellefi olmamaları tevkifat yapmalarına engel değildir.




Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
32







Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2)
Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri
işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar)
İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna mahsupta
genel esaslar, nakden iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR)
Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil 1.000 TL
Kapsam bina temizliği, Sokak temizliği, Sağlık kuruluşlarının
hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası,
Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası, Park ve bahçeler ile
mezarlık alanlarının temizliği, Haşere mücadelesi, Demiryolu
ve kara nakil vasıtalarının temizliği ve benzeri işlerden
oluşmakta olup, bu işler tevkifat uygulaması kapsamındadır.
Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da
temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
33

Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT 117 (3.1.2)

İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna
mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara
bakılmaksızın teminat (VİR)

Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil 1.000 TL
Kapsam personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin
belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla
ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak
yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları girmektedir.

Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
34





Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2/b)
Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri
işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar)
İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna mahsupta
genel esaslar, nakden iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR)
Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil 1.000 TL
Kapsam Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi,
risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş,
poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli
kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve
sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test
gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü
(cd, vcd, dvd gibi sayısal ortamda yapılan baskılar dâhil) baskı
ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler
tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin
hizmetler bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
35

Tevkifat Yapacak Olanlar: 5018 Sayılı Kanuna ekli
cetveller kapsamındaki idare ve kurumlara ifa edilen ve
yukarıda belirtilmeyen bütün hizmet ifalarında söz
konusu idare ve kurumlar tarafından 5/10 oranında
tevkifat uygulanacaktır. Belediyeler hariç.

İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna
mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara
bakılmaksızın teminat (VİR), YMM

Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil 1.000 TL
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
36

KÜLÇE METAL TESLİMLERİ

BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMÜNYUM ÜRÜNLERİNİN
TESLİMİ

HURDA VE ATIK TESLİMİ

HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN KAUÇUK VE
PLASTİK HAMMADDE TESLİMİ

PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE
DERİ TESLİMLERİ

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
37




Tevkifatı uygulayacak alıcılar : KDV GT (3.1.2)
İade: 2000 TL’ yi aşmayan mahsuben iadede rapor yok, aşan kısım
için teminat (VİR)YMM raporu
Kapsam her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile
hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve
alüminyum külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet),
kütük ve ingot teslimleri de bu kapsamda değerlendirilecektir.
Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp
uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum, mangan, nikel,
titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın,
külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde
satışında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
İthalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar)
tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uygulanmayacak, bu
safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat
uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin
ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat
uygulanacaktır.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
38

Tevkifatı uygulayacak alıcılar: KDV GT (3.1.2)

İade: 2000 TL’ yi aşmayan mahsuben iadede rapor yok, aşan
kısım için teminat (VİR)YMM raporu
Kapsam:Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımla
rından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot,
katot, her çeşit granül, filmaşin, profil, levha, tabaka,
rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her
türlü tel ve benzerleri girmektedir.
Profilin boyanmış veya kaplanmış olması, bunların
tesliminde tevkifat uygulanmasına engel değildir.
Bunların ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile
ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak,
sonraki safhaların teslimi ise tevkifata tabi tutulacaktır.



Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
39




Tevkifatı uygulayacak alıcılar: KDV GT (3.1.2)
İade: 2000 TL’ yi aşmayan mahsuben iadede rapor yok, aşan
kısım için teminat (VİR)YMM raporu
Kapsam: Kauçuk ve plastik hurda ve atıklarının çeşitli
işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve
genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek kauçuk
ve plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak
kullanılan mamul niteliğindeki pet kırıkları, plastik
çapak, plastik toz, kauçuk toz, plastik granül, kauçuk
granül ve benzeri ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması
kapsamındadır.
KDV 18/1 Md.göre istisnadan vazgeçenlerin tesliminde
(3.1.2) alıcıları 9/10 kdv tevkifatı yapacaklardır.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
40






Tevkifatı uygulayacak alıcılar: KDV GT (3.1.2)
İade: 2000 TL’ yi aşmayan mahsuben iadede rapor yok, aşan kısım için teminat
(VİR)YMM raporu
Kapsam: Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının
teslimi KDV Kanununun (17/4-g) maddesi gereğince KDV’den
müstesnadır. Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun
(18/1) maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür.
İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda
ve atıklarının tesliminde, Tebliğin (3.1.2.) bölümü kapsamındaki alıcılar
tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Hurda kavramı;
her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların
hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim
amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik,
kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul
maddeyi ifade etmektedir.
. Tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılması mümkün olan
kullanılmış metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı eşya
teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır
Söz konusu malların ithalatı tarafından tesliminde kdv tevkifatı
uygulanmayacaktır. Sonraki safhaların teslimleri tevkifata tabi olacaktır.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
41




Tevkifatı uygulayacak alıcılar: KDV GT (3.1.2)
İade: 2000 TL’ yi aşmayan mahsuben iadede rapor yok, aşan kısım
için teminat (VİR)YMM raporu
Kapsam: Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi
döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı ile
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve
atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan
veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin,
Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki
keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve
oğlakları hariç) ham post ve derilerinin tesliminde tevkifat
uygulanacaktır.
Tevkifat uygulaması kapsamındaki pamuk, tiftik, yün ve
yapağı karışımlı ürünlerin üretimi sırasında ortaya çıkan
döküntü, kırpıntı ve benzerleri ile bunların belirli bir işlemden
geçirilmesi sonucunda elde edilen ve hammadde olarak
kullanılan ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim
A.Ş.
42




Tevkifatı uygulayacak alıcılar: KDV GT (3.1.2)
İade: 2000 TL’ yi aşmayan mahsuben iadede rapor yok,
aşan kısım için teminat (VİR)YMM raporu
Kapsam: Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk
madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk,
odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde
biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık,
marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve
kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve
benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri
tevkifat uygulaması kapsamındadır.
Söz konusu malların ithalatcıları tarafından
tesliminde kdv tevkifatı uygulanmayacaktır.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
43



1.TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR
Tebliğin 3.1.2/b kısmında sayılanlardan alınan mal
ve hizmet tevkifata tabi olmayacaktır. Ayrıca KDV
11/1-c ve 17 md. Göre yapılan teslimlerde kdv den
istisna olan mal ve hizmet teslimlerinde tevkifat
yapılmayacaktır.
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir
işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı
takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi
tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın
tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
44


Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV
tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla
bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait
bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın
aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.
Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla,
birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle
bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde
vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan
alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı
aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler
yapılacaktır.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
45


2. BELGE DÜZENİ: Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla
satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; “İşlem
Bedeli, Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Tevkif
Edilecek KDV Tutarı, Tahsil Edilecek KDV Tutarı,
Tevkifat Dahil Toplam Bedel ve Tevkifattan Sonra
Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel” ayrıca
gösterilecektir.
Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden
hesaplanan KDV’ye tevkifat uygulandığını tevsik
eden belge mahiyetini de taşımaktadır.

Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
46











Örnek:
KDV hariç 100.000 TL tutarındaki %18 oranında KDV’ye
tabi bir işlem 2/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu
işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
İşlem Bedeli
100.000 TL
Hesaplanan KDV
18.000 TL
Tevkifat oranı
2/10
Tevkif edilecek KDV
3.600 TL
Tahsil Edilecek KDV
14.400 TL
Tevkifat Dahil Toplam Tutar
118.000 TL
Tevkifat Hariç Toplam Tutar
114.400 TL
Yalnız Yüzondörtbindörtyüz TL’ dir
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
47









3. BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ
Alıcıların Beyanı
Tevkifata tabi tutulan KDV, alıcılar tarafından (genel bütçeli
idareler hariç), tevkifata tabi işlemin vuku bulduğu tarihi içine
alan vergilendirme dönemine ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile
beyan edilecek ve ödenecektir.
2 No.lu KDV Beyannamesinin "Genel Bilgiler" kulakçığında vergi sorumlusu mükellefe ait sicil
bilgilerinin doldurulmasına ilişkin satırlar yer almaktadır. Tevkifat yapan mükellefler, "Vergi
Sorumlusuna Ait Sicil Bilgilerini" kapsayan satırlara kendi sicil bilgilerini dolduracaklardır.
“Kesinti Yapılan Mükellefler” kulakçığında ise her bir kesinti yapılan mükellef itibariyle, tevkifat
uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan (satıcı) mükellefle ilgili kimlik bilgileri, tevkifata tabi
işleme ait matrah ve tevkifat tutarına ilişkin kayıt yapılacaktır.
“Vergi Bildirimi” kulakçığının, “Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim”
tablosunda, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamının alıcı
tarafından tevkif edildiği işlemler beyan edilecektir. “Matrah” alanına, işlemin
KDV hariç bedeli, “Oran” alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı girilecektir.
Alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarını gösteren “Vergi” alanı, ebeyanname programı tarafından hesaplanmaktadır. Söz konusu kulakçığın
“Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosunda ise Maliye
Bakanlığınca kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınması uygun görülen ve
işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarının tamamının değil, alıcı
tarafından tevkif edilen kısmının beyanı yapılacaktır. “Matrah” alanına işlemin
KDV hariç bedeli, “Oran” alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı, “Tevkifat
Oranı” alanına beyanı yapılan işlem için öngörülmüş alıcıların yapacağı
tevkifat oranı yazılacaktır. İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’ye tevkifat
oranının uygulanması suretiyle bulunan ve alıcı tarafından tevkif edilen tutarı
gösteren “Vergi” alanı, e-beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
48



Satıcıların Beyanı
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan mükelleflerin beyanına
ilişkin olarak, ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin iki ayrı bölümüne kayıt
yapılacaktır. Birinci kayıt, “Matrah” kulakçığında “Kısmi Tevkifat Uygulanan
İşlemler” tablosuna; ikinci kayıt “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler”
kulakçığında “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosuna yapılır.
(1) Öncelikle, “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunun “Matrah” alanına
kısmi tevkifat uygulanan işleme ait bedel (KDV hariç) tam olarak yazılır. “Oran”
alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı, “Tevkifat Oranı” alanına ise tevkifat
uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcı için öngörülen tevkifat oranı (alıcının
uygulayacağı tevkifat oranı) yazılır.Örneğin; özel güvenlik hizmeti verenler tevkifat
oranı için (9/10), bakır külçe teslimi yapanlar ise tevkifat oranı için (7/10) oranını
seçmelidir. “Vergi” alanı, tevkifat oranının tersi alınarak beyanname programı



tarafından hesaplanmaktadır. Buna göre, “Vergi” alanında, işlem bedeli üzerinden
hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan kısmı yer alacaktır.
(2) Daha sonra, “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Diğer
İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda “İşlem Türü” listesinden, yapılan işleme
ait “Kod” seçilecektir.
“Teslim ve Hizmet Tutarı” alanına, işleme ait bedelin (KDV hariç) tamamı
yazılacaktır. Bu alana yazılacak tutar, beyanı yapılacak işlem ile ilgili olarak “Kısmi
Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunun “Matrah” alanına yazılan tutarla aynı
olacaktır.
“İadeye Konu Olan KDV” alanına, en fazla alıcı tarafından tevkifata tabi tutularak
sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar yazılabilecektir.

Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
49


KDV Kanununun 35 inci maddesinde, "Malların iade
edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden
vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik
vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış
olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi, bu
işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı
bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve
değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu
kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş
olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede
gösterilmiş olması şarttır." hükmü yer almaktadır.
Buna göre; tevkifat kapsamına alınan işlemlerde ortaya
çıkan mal iadeleri ve matrah değişiklikleri ile ilgili olarak
aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
50





MAL İADELERİ
Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan
verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden
gerçekleştirilecektir.
Tevkifat uygulaması kapsamında bulunan hizmetlerde düzeltme,
ifa edilen hizmetin iadesi söz konusu olmayacağından, faturanın
hizmetin ifasından önce düzenlendiği durumlarda hizmetten
tamamen vazgeçilmesi ya da hizmetin sözleşme şartlarına uygun
olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle işlemin matrahında bir
değişiklik meydana gelmesi halinde yapılabilecektir.
MATRAHTA DEĞİŞİKLİK
Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin
bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili
olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanması ve hesaplanan KDV
üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat
uygulanacaktır. Bu şekilde işlem yapılabilmesi için fiyat farkı, kur farkı ve
benzerinin ait olduğu asıl işleme ait KDV dahil bedelin tevkifat alt sınırını
geçmiş ve tevkifata tabi tutulmuş olması gerekmektedir.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
51




Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının
mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat
uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile
beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2
No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması
zorunludur.
İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2
No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk
ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır.
Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde ise
hakedişin ita amirince onaylanmış olması gereklidir.
Bunlara yapılan işlemlerde, ayrıca beyan ve ödeme
aranmayacaktır.
İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren
KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir.
İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan
KDV’den fazla olmayacaktır.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
52






Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade
taleplerinde vergi dairelerince;
- iade talep dilekçesi,
- tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme
ilişkin indirilecek KDV listesi,
- tevkifatlı işlemin bünyesine giren vergileri
gösteren yüklenim listesi,
- tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış
faturalarının dökümünü gösteren liste
aranacaktır.
İade talebinde bulunulabilmesi için iade tutarının
yer aldığı, ilgili dönem KDV beyannamesi ve eki
“Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki
İşlemlere Ait Bildirim”in verilmiş olması
zorunludur.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
53



Mükelleflerin tevkifat uygulaması kapsamındaki işler
dolayısıyla alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan
KDV’yi, ilgili dönemde iade konusu yapmama
tercihinde bulunduktan sonra, izleyen dönemlerde bu
tercihlerinden vazgeçerek iade talep etmeleri
mümkündür. Ancak, tevkifatlı işlemin gerçekleştiği
dönemden itibaren aradaki dönemler için düzeltme
beyannamesi verilmesi gerekmektedir.
Aynı şekilde, mükelleflerin tevkifat uygulanan tutarı
beyannamede iade olarak gösterdikten sonra, bu
tercihlerinden vazgeçmeleri mümkündür. Bu durumda
da iade beyanının yapıldığı dönem ve sonraki
dönemler için düzeltme beyannamesi verileceği
tabiidir.
Her iki durumun da bir dilekçe ile bağlı olunan vergi
dairesine bildirilmesi gerekmektedir.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
54








1. BİLDİRİM ZORUNLULUĞU
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat
uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın
yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik
ortamda vermek zorundadırlar.
Buna göre tevkifat uygulanan her satış faturası/serbest meslek makbuzu
ve benzeri itibariyle;
- Belgenin tarih ve numarası,
- Tevkifat uygulanan işlemin cinsi, tutarı,
- İşlemin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV
tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen ve satıcı tarafından beyan edilecek
KDV tutarları,
- Alıcının kimlik bilgileri ile bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi
kimlik numarası, bilgilerini içeren liste (Ek 1), satıcı mükellefler
tarafından ilgili döneme ait beyanname ekinde verilecektir.
Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde
bulunanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işlem
yapılacağı tabiidir.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
55


2. MÜTESELSİL SORUMLULUK
Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV
tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan
edip ödemiş olmaları şartıyla, bu işlemlerle
ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan
verginin Hazineye intikal etmemiş olması
nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması
ile muhatap tutulmayacaklardır.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
56

Hizmeti satan taraf açısından
◦ 120- Alıcılar Hesabı 10.600
 600- Yurt İçi Satışlar
10.000
 391- Hesaplanan KDV
600
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
57

Hizmeti satın alan taraf açısından
◦ 730- Genel Üretim Gid. 10.000
◦ 191- İndirilecek kdv 1.800
 360- Ödenecek Vergiler(KDV)
 320- Satıcılar
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
1.200
10.600
58



KDV GT deki sorumlulara verilen yapım
işlerinde “alt yüklenicilerden” kdv tevkifatı
yapılacaktır.
Bakım onarım işerinde yedek parçadan kdv
tevkifatı yapılmaz.
Yurt dışında yerleşik şirketten alınan ve
Türkiye’de yararlanılan hizmetler %100 kdv
tevkifatına tabidir.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
59



Yapım işlerinden bağımsız proje çizimi 9/10
oranından kdv tevkifatına tabidir.
Belediye için harita çizim işi 9/10 kdv tabidir.
Orman idaresine verilen ağaçlandırma, orman
ıslahı, yangın yolu yapımı, tohum toplama,
dikenli tel çekilmesi işleri yapım işleri olarak
7/10 tevkifata tabidir.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
60

Bilgisayar işletim sistemlerine yönelik bakım
onarımlar tevkifata tabidir. Ancak diğer
uygulamalara ilişkin bakım ve onarımlar
tevkifata tabi tutulmaz.
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
61
Ek- 1
KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM
KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM
Satış Faturası ve
Alıcının
Tevkifat Uygulanan İşlem
Benzeri Belgenin
Sıra
Tevkifat Tutarı
Vergi Kimlik
Tutarı
Toplam
No.
Seris Sıra
KDV
Tevkifat (Alıcı Tarafından
Numarası/T.C. Soyadı-Adı / Unvanı Tarihi
Cinsi (KDV
Hesaplanan
i No.su
oranı
Oranı Beyan Edilecek KDV
Kimlik Numarası
Hariç)
KDV
Tutarı)
TOPLAM
-
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
-
62








HER TÜRLÜ SORU VE ÖNERİLER İÇİN LÜTFEN
BİZİMLE TEMAS KURUNUZ.
www.kokerymm.com
www.kokerdenetim.com
[email protected]
Ankara
312/430 53 73
İstanbul
216/6851327
Gaziantep 342/231 06 36
Cep
: 0 532 615 37 73
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
63
FAHRİ HİKMET KÖKER
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
SORUMLU ORTAK BAŞ DENETÇİ
Köker YMM Ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Merkez: Ankara 312/4305373
Şube : İstanbul 216/ 6851327
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.
64

similar documents