bkz. - Anatolia

Report
Yüksek Lisans Tezi Ödülü
Seçici Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Orhan İÇÖZ
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER
Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
Prof. Dr. Metin KOZAK
Doç. Dr. Ebru GÜNLÜ
Yrd. Doç. Dr. Dilek ACAR GÜREL
Yüksek Lisans Tezi Teşvik Ödülü
Tezin Başlığı: Diasporaların Anavatan Ziyaretleri:
Almanya Türk Federasyon Türkiye Kültür Gezisi 2013
Üzerine Bir Alan Araştırması
Emrullah TÖREN
Anadolu Üniversitesi
Danışman: Prof. Dr. Nazmi KOZAK
En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü
Tezin Başlığı: Türkiye’de Turizm Pazarlaması
Alanyazınının Gelişim Süreci (1990-2012)
Gözde TÜRKTARHAN
Anadolu Üniversitesi
Danışman: Prof. Dr. Nazmi KOZAK
Doktora Tezi Ödülü
Seçici Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU
Prof. Dr. Öcal USTA
Prof. Dr. Alp TİMUR
Prof. Dr. Metin KOZAK
Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER
Prof. Dr. Hasan Işın DENER
Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Çağıl Hale ÖZEL
Doktora Tezi Teşvik Ödülü
Tezin Başlığı: Türkiye’de Turizm Tesislerinde Evrensel
Tasarım İlkeleri Üzerine Bilgi Geliştirilmesi, İstanbul
Örneğinde İrdeleme
Selin YILDIZ
Yıldız Teknik Üniversitesi
Danışman: Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU
En İyi Doktora Tezi Ödülü
Tezin Başlığı: Turistlerin Otellere Dağıtım Problemine
Bir Çözüm Önerisi ve Alanya’da Bir Uygulama
Kenan KARAGÜL
Süleyman Demirel Üniversitesi
Danışman: Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR
Bildiri Ödülü Seçici Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT
Prof. Dr. İge PIRNAR
Prof. Dr. Mustafa TEPECİ
Yrd. Doç. Dr. Gül ERBAY ASLITÜRK
Yrd. Doç. Dr. Hilmi Rafet YÜNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Emre Ozan AKSÖZ
Bildiriler Kategorisinde Finale Kalanlar
Türkiye’de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (1990-2013)
Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
Annals of Tourism Research Dergisinde 2004 – 2013 Yılları Arasında
Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi
Burcu KAYA
Konaklama İşletmelerinde İş Kontrol Odağı Analizi
H. Kader ŞANLIÖZ ÖZGEN, Sonay KAYGALAK, S. Seda TÜRKSOY, S. Emre
DİLEK, Özkan TÜTÜNCÜ
Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistlerin Gıda Güvenliği Algılamaları Üzerine Bir
Araştırma
Miray KILIÇALP, Osman Nuri ÖZDOĞAN
Bildiriler Kategorisinde Finale Kalanlar
Arkeolojik SİT Alanlarına Yönelik E-Yorumların İçerik Analizi
Özlem KÖROĞLU, Gülhan CEVİZKAYA, İbrahim Halil KAZOĞLU, Hilmi AR, Onur
ERASLAN, Fatih AYDOĞMUŞ, Övgü AÇIKSÖZLÜ
Turizm Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Özellikleri (1984-2013)
Arzu TURAN
Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Farklı Etkinliklere Katılım Güdüleri Açısından
Karşılaştırılması
Ceyda LALE, Ebru GÜNLÜ
Türkiye’de Turizm Alanyazınının İncelenmesi: “Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği
Bibliyografyası (1929-1984)” Üzerine Bir İnceleme
Gözde TÜRKTARHAN
Bildiriler Kategorisinde Finale Kalanlar
Turizm Pazarlamasında Göstergebilim: Bir Turistik Tanıtım Görselinin Göstergebilimsel
Analizi
Kübra AŞAN
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Üzerine Bir Atıf İncelemesi
Seher GEYİK
Bir Makale Yayım Sürecinin Yayın Etiği Açısından Değerlendirilmesi
Serhat Adem SOP
Diaspora Turizmi: Balkanlara Seyahat Edenler Üzerinde Sosyolojik Bir Araştırma
Sonay KAYGALAK, S. Emre DİLEK, Ebru GÜNLÜ
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Süreli Yayın Olarak Gelişiminin Sözlü Tarih
Yöntemiyle İncelenmesi
Çağıl Hale ÖZEL
Bildiriler Kategorisinde Finale Kalanlar
Termal Otelcilik Sektöründe Gelecek On Yılda Pazarlama: Nitel Bir Araştırma
Ercan TUTAN, Yasin ÖZASLAN
Sürdürülebilir Turizm Çerçevesinde Gönüllü Turizmi ve Permakültür İlişkisi: Permakültür
Çiftik ve Köy Uygulamaları
Hilmi AR, Sabriye ÇELİK UĞUZ
Orta Asya’dan Cumhuriyet Dönemine Türk Mutfağındaki Yemeklerin Değişimi: Yazılı
Kaynaklar Üzerinden Bir Değerlendirme
Osman GÜLDEMİR
Kongre ve Toplantı Otellerinin Rekabet Stratejileri: İzmir Örneği
Sami Sonat ÖZDEMIR
Seyahat Acentalarında Müşteri Değerinin Oluşturulmasında Veri Tabanlı Pazarlamanın
Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
Ülker ERDOĞAN ARACI, Nilüfer KOÇAK
En İyi Bildiri Ödülü
Bildirinin Başlığı: Anatolia: Turizm Araştırmaları
Dergisi’nin Süreli Yayın Olarak Gelişiminin Sözlü Tarih
Yöntemiyle İncelenmesi
Çağıl Hale ÖZEL
Anadolu Üniversitesi
Disiplinlerarası Bildiriler Seçici Kurul Üyeleri
Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Prof. Dr. Muammer TUNA
Doç. Dr. Osman Nuri ÖZDOĞAN
Doç. Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU
Doç. Dr. Abdullah TANRISEVDİ
Doç. Dr. Hacer HARLAK
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Han ERGÜVEN
Fehmi KÖFTEOĞLU
Gülay KAYACAN
Finale Kalan Bildirilerin Yazarları
Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Otel Değerlendirme Sitelerine Yönelik Tutumları
Murat YETKİN, Engin ÜNGÜREN
Bireylerin Kişilik Özelliklerinin Sosyal Sorumlu Davranan Turizm İşletmelerine Yönelik
Niyetleri Üzerindeki Etkisi
M. Emin AKKILIÇ, Fatih KOÇ, Volkan ÖZBEK, İlbey VAROL
Otel Yöneticilerinin A Tipi ve B Tipi Kişilik Özeliklerinin Karar Vermelerine Etkisi
Edip ÖRÜCÜ, Hakan BOZ
Akademik Kişiliği ve Yayınları ile Çelik Gülersoy’un Turing’e Katkılarının İncelenmesi
Aysel YILMAZ
Turizm Ana Politikaları (1977 – 1981): Tarihsel Bir Bakış
Arzu TURAN
Finale Kalan Bildirilerin Yazarları
Seyyahların Notlarında İlk Görüş: İstanbul Tasvirleri
Ayşegül KUTLUK, Cevdet AVCIKURT
XVII., XVIII. ve XIX. Yüzyıl Fransız Gezginlerin Gözüyle Türk Kadını
Serpil GÜRER
Türkiye’de Sağlık Turizminin Gelişmesi için Finansal Bir Model Önerisi
İrfan KALAYCI, Hatice ÖZYURT
Marmaris’te Turizmin Ortaya Çıkardığı Sosyo-Kültürel Etkilerin Sözlü Tarih Yöntemiyle
İncelenmesi
Çağıl Hale ÖZEL
Uludağ Büyük Otel
Zeynep TUNA ULTAV, Gökçeçiçek SAVAŞIR
Finale Kalan Bildirilerin Yazarları
Expo 2020 Aday Ülke Tanıtım Videolarının Göstergebilimsel Analizi
Ayşe Pelin İNAN, Taki Can METİN, Gözde ÖZDEMİR
Kongre Deneyimsel Değerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Ayşe ÇELİK
Turizm Enformasyon Bürolarının Kuruluş Yeri ve Görsel Etkinlikleri Üzerine Bir
Tartışma. Dünyanın Çeşitli Ülkelerinden ve Türkiye’den Örnekler
Barış ERDEM, Ozan ÖZOK, Şakir CENGİZOĞLU, Muammer AKTEN
Büyük Otel’in İşletmecilik Tarihinin Ürün Farklılaştırma Bağlamında İncelenmesi
Gözde TÜRKTARHAN, Çağıl Hale ÖZEL
Çağdaş Kent Eskişehir’in Pazarlanmasında Öne Çıkan Unsurlar
İlknur BİLGEN, Adnan KARA
Finale Kalan Bildirilerin Yazarları
Eskişehir’deki Konaklama İşletmelerine İlişkin Sanal Tüketici Yorumlarının
Değerlendirilmesi: TripAdvisor Örneği
Volkan GENÇ
Kalite Yönetim Sistemi Ölçeğinin Kar Amacı Gütmeyen Konaklama
İşletmelerine Uyarlanması
Özkan TÜTÜNCÜ, Yılmaz AKGÜNDÜZ, İpek AYDIN
En İyi Bildiri Ödülü
Bildirinin Başlığı: Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin
Otel Değerlendirme Sitelerine Yönelik Tutumları
Murat YETKİN ve Engin ÜNGÜREN
Üniversitesi
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
25. Yıl Özel Ödülü
Bildirinin Başlığı: Uludağ Büyük Otel
Zeynep TUNA ULTAV ve Gökçiçek SAVAŞIR
İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi
Çelik Gülersoy Özel Ödülü
Çelik Gülersoy Özel Ödülü
Tezin başlığı: Doğa Deneyimleri Açık Alan Rekreasyon
Güdüleri ve Tatil Aktivite Tercihleri Arasındaki İlişkinin
Belirlenmesi
Kübra AŞAN
Anadolu Üniversitesi

similar documents