Chapter 9

Report
Chapter 9
WLAN Configuration and Installation
Bölüm 9
WLAN Konfigürasyonu ve Kurulumu
WLAN Configurations
• Operation mode
– Infrastructure
– Ad-hoc
• SSID
– An appropriate SSID considering security
– Broadcast SSID or stealth SSID mode
WLAN Konfigürasyonu
• Çalışma (operation) modu
– Infrastructure
– Ad-hoc
• SSID
– Güvenliği gözönünde bulundurarak uygun bir SSID
– SSID yayma (broadcast) veya SSID’yi gizleme modu
( stealth SSID mode)
Beacon Frame
• An AP periodically broadcast a beacon frame
• A beacon frame includes the following fields
– Timestamp
– Beacon interval
– Capability
• Facilities and settings required of stations to gain association
–
–
–
–
–
SSID
Rates (Speed supported)
PHY parameters
IBSS (optional and used only in ad-hoc mode)
Traffic Indication Map (TIM)
• Sent when a node in power-saver mode has messages buffered on a
AP
Beacon Frame
• Bir AP periyodik olarak bir ‘beacon frame’ yayar
• Bir ‘beacon frame’ aşağıdaki alanları içerir
– Timestamp (zaman bilgisi)
– Beacon interval (aralığı)
– Kapasite kabiliyet/yetenek
• Bir düğüm/istasyon (node) ‘association’ için gerekli ayarlar
–
–
–
–
–
SSID
Desteklenen hızlar
PHY parametreleri
IBSS (opsiyonel ve ad-hoc mod’da kullanılır)
Traffic Indication Map (TIM)
• Bir düğüm (node) güç-koruma mod’da çalışırken kendisi için
saklanıp/biriktirilen (buffered) mesajların gönderimi
Association Process
• Node broadcasts a ‘probe request’ frame
– AP broadcast a ‘probe response’ frame
• Node sends an ‘authentication request’ frame
and waits for an acknowledgement (ACK)
– AP sends ‘authentication response’ frame
• Node sends an ‘association request’ frame
– AP sends ‘association response’ frame
When all above mentioned requests/responses
successfull sent/received a wireless node is
‘associated’ to an AP
Association Prosesi
• Düğüm bir ‘probe request (istek)’ frame’i yayar
– AP bir ‘probe response (cevap)’ frame’i yayar
• Düğüm bir ‘authentication request’ frame’i gönderir ve
teyid (acknowledgement=ACK) bekler
– AP bir ‘authentication response’ frame’i gönderir
• Düğüm bir ‘association request’ frame’i gönderir
– AP bir ‘association response’ frame’i ile gönderir (karşılık
verir)
Bütün yukarıda belirtilen istek/cevap (request/response)
frame’leri karşılıklı başarılı gönderilip/alınınca bir
kablosuz düğüm bir AP ile eşleşmiş (associated) olur
WLAN Management Frames
• Association management frames
–
–
–
–
–
Association request
Association response
Disassociation
Reassociation request
Reassociation response
• Authenication management frames
– Authentication
– Deauthentication
• Beacon
• Probe
– Probe request
– Probe response
WLAN Yönetim (management)
Frame’leri
• Association yönetim frame’leri
–
–
–
–
–
Association request
Association response
Disassociation
Reassociation request
Reassociation response
• Authenication yönetim frame’leri
– Authentication (kimlik doğrulama)
– Deauthentication (kim doğrulamadan vazgeçme)
• Beacon
• Probe (sorgulama)
– Probe request
– Probe response
WLAN Control Frames
• Request to send (RTS)
• Clear to send (CTS)
• Acknowlegment (ACK)
WLAN Kontrol Frame’leri
• Request to send (RTS)
• Clear to send (CTS)
• Acknowlegment (ACK)
Roaming
• Seamless roaming
– In GSM mobile networks
• Nomadic roaming
– In WLANs (when there is an ESS established)
• APs should be placed in a relatively close proximity
• Each AP should be configured to operate on a separate RF
channel
• Move through the range of two or more APs
• A wireless node automatically detects AP with the strongest
signal
– Break-before-make operation
• Connection to the current AP is first broken,
• Then connection to a new AP is established
Roaming
• Seamless (kesintisiz) roaming
– GSM mobil telefon ağlarında olduğu gibi
• Nomadic (göçebe) roaming
– WLAN’lerde (bir ESS kurulduğunda)
• AP’ler relatif olarak birbirine yakın yerleştirilmeli
• Her AP farklı bir RF kanalı üzerinde çalışacak şekilde
konfigüre edilmeli
• İki veya daha fazla AP arasında hareket/yürüme
• Kablosuz düğüm otomatik olarak en güçlü sinyali olan AP’yi
bulur/algılar
– Break-before-make (yapmadan önce kes) operasyonu
• Mevcut AP ile olan bağlantıyı kes,
• Sonra bağlanacak yeni AP’ye bağlan
Installing and Configuring
WLAN Devices
• Configuring APs
– Setting connection configuration
• Ethernet cable access
• Web access using a browser
• Serial-port access using a ‘HyperTerminal’
– Setting administrative configuration
– Setting networking configuration
• Configuring NIC (network adapters)
WLAN Cihazların Konfigürasyonu ve
Kurulumu
• AP Konfigürasyonu
– Baplantı şekli konfigürasyonu
• Ethernet kablosu ile erişim
• Web browser ile web’den erişim
• Seri-port’tan ‘HyperTerminal’ emülasyonu kullanarak
erişim
– İdari (administrative) ayar konfigürasyonu
– Ağ ayar konfigürasyonu
• Ağ arayüz kartı ayarları (Network Interface
Card = NIC)
Setting Administrative Configuration of
an AP
• Administrative control
– Enabling/disabling serial (console) port
– Resetting administrative username/password
• Authentication
– OSA or SKA
•
•
•
•
•
•
•
•
Beacon interval
Data transmission rate
Encryption type
Fragmentation
IP address
RF channel
RTS/CTS enabled/disabled
Transmit power
Bir AP’nin idari (administrative) Ayar
Konfigürasyonu
• İdari kontrol
– Seri-port’tan erişime izin verme (enable) veya kapatma (disable)
– İdari erişim kullanıcı adı/parola (username/password) ayarları
• Authentication (kimlik doğrulama)
– OSA veya SKA
•
•
•
•
•
•
•
•
Beacon interval (zaman aralıpı)
Veri iletim hız ayarları
Şifreleme tipi
Fragmentation
IP adresi
RF Kanal seçimi
RTS/CTS açık/kapalı
Transmit power (gönderme/iletim gücü)
Configuring Wireless NICs
• Verify hardware acceptance
• Configure WLAN settings on the operating
system
• Configure authentication and security settings
• Verify WLAN configuration
• Configure Roaming on the PC
Kablosuz Ağ Arayüz Kartı (NIC)
Konfigürasyonu
• Donanım tanıma ve kabulü
• İşletim sistemi üzerinde WLAN ayarları
konfigürasyonu
• Authentication (kimlik doğrulama) ve diğer
güvenlik ayarların konfigürasyonu
• WLAN Konfigürasyonu doğrulama
• Düğüm’lerde roaming (eğer gerekiyorsa, ESS
varsa) konfigürasyonu

similar documents