Slayt 1

Report
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASINA DAİR
6552 SAYILI KANUN
Gelir İdaresi Başkanlığı
Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı
1
Eylül 2014
KAPSAMA GİREN ALACAKLI
KURUMLAR
- Maliye Bakanlığı,
- Belediyeler
- Büyükşehir Belediyeleri
Su ve Kanalizasyon
İdareleri
2
KAPSAMA GİREN
ALACAKLARIN TÜRLERİ VE
DÖNEMLERİ
3
MALİYE BAKANLIĞI
213 SAYILI VERGİ USUL
KANUNU KAPSAMINA GİREN
VERGİLER VE VERGİ
CEZALARI;
30.04.2014
tarihinden
önceki
dönemler
4
Beyana
dayanan
vergilerde
30.04.2014
tarihine kadar
verilmesi
gereken
beyannameler
2014 yılına
ilişkin
30.04.2014
tarihinden
önce tahakkuk
eden motorlu
taşıtlar vergisi
gibi vergi
alacakları
30.04.2014
tarihinden önce
yapılan
tespitlere ilişkin
vergi aslına
bağlı olmayan
usulsüzlük ve
özel usulsüzlük
cezaları
30.04.2014
tarihinden
önce
verilen;
5
• Askerlik para cezaları,
• Seçim para cezaları,
• Nüfus para cezaları,
• Trafik para cezaları,
• Karayolları kaçak geçiş ücreti
cezaları,
• Karayolu Taşıma Kanununa göre
verilen para cezaları,
• RTÜK tarafından verilen para
cezaları,
6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre vergi
dairelerince takip edilen
ve vadesi Kanunun
yayımlandığı 11/9/2014
tarihi itibarıyla vadesi
geldiği halde ödenmemiş
ya da ödeme süresi devam
eden asli ve fer’i amme
alacakları,
6
-Ecrimisil,
-Öğrenim kredisi, katkı kredisi,
-KKDF,
-Haksız yere yararlanılan destek
ödemeleri,
-4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamındaki
Hazine alacakları,
Vb.
KANUN KAPSAMINA;
Adli ve idari
para cezaları
Devlet
Şeker fiyat
(Kapsama
hissesi ve
farkı
girenler
Devlet hakkı
hariç)
Akaryakıt Madenlerden
fiyat istikrar alınan özel
Kılavuzluk ve
payı ve
idare payı ile römorkörcülük
akaryakıt
madencilik hizmet payları
fiyat farkı
fonu
GİRMEMEKTEDİR.
7
BELEDİYELER
Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak
vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı
vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve
emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz
kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile
buna bağlı gecikme zammı,
Vadesi 30.04.2014 tarihinden
kullanımından kaynaklanan
fer’ileri,
önce olan su
alacakları ile
Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon
İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden önce
olan su ve atık su bedeli alacakları ile fer’ileri
8
Kanun kapsamında
yapılandırılarak
ödenebilecektir.
YARARLANMA ŞARTLARI
6552 sayılı Kanun hükümlerine göre, bir alacağın
yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın;
Maddede belirtilen tür ve
dönemden kaynaklı bir alacak
olması
“kesinleşmiş alacak”
olması
9
Kanunun yayımlandığı 11/9/2014
tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde
ödenmemiş ya da ödeme süresi
henüz geçmemiş olması
şarttır.
‘KESİNLEŞME’ KAVRAMI
Bir alacağın
kesinleşmesi
Alacağın
varlığının hukuk
düzeninde
ihtilaflı olmaması
veya
ihtilaflı hale
gelme
olasılığının
kalmamasıdır.
Alacakların kesinleşmesi, düzenlendikleri veya ilişkili oldukları kanunlardaki
hükümler nedeniyle farklı şekilde gerçekleşebilmektedir.
Not: İhtirazi kayıtla verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergiler kesinleşmiş
alacak kabul edilecektir.
10
ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI
Vergi, vergi aslına bağlı cezalar ve diğer amme
alacaklarının asıllarının tamamı ile gecikme faizi,
gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE
oranları esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi
halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zammı,
gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı,
Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalarının %50’sinin, ödenmesi halinde
bu cezaların kalan %50’si,
Kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı
ile fer’ileri yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak
belirlenecek tutarın ödenmesi halinde bu cezalara
uygulanan gecikme cezası, gecikme zammı, faiz gibi
fer’i alacakların tamamı,
11
TERKİN
edilecektir.
SİLİNEN
KÜÇÜK ALACAKLAR
31.12.2013
tarihinden
önce
verilen ve genel bütçeye gelir
kaydedilmesi
gereken
120
liranın altında kalan idari para
cezaları (Sigara kullanımından
kaynaklananlar hariç) ile 12 lira
ve altında kalan kaçak geçiş
ücretleri terkin edilecektir.
12
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil
dairelerince takip edilen vadesi
31.12.2007 tarihinden önce olan
50 lirayı aşmayan asli alacaklar
ile bu alacağa bağlı fer’i
alacaklar, aslı ödenmiş 100
lirayı aşmayan fer’i alacaklar
terkin edilecektir.
BAŞVURU
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların Kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 1/12/2014 tarihine
kadar ilgili idareye (vergi dairesi-belediye) başvuruda bulunmaları
gerekmektedir .
Borçlu olunan her vergi dairesi itibarıyla ayrı ayrı başvuruda
bulunulacaktır.
Başvuru sırasında dava
vazgeçileceği belirtilecektir.
açılmayacağı,
açılmış
davalardan
Taşıtlar için yapılacak başvurularda her bir taşıt itibarıyla toplam
borç için başvuru şartı getirilmektedir.
Kanun hükümlerinden yararlanılmasına ilişkin olarak başvuruların
13
elektronik
ortamda yapılması sağlanacaktır.
13
KATSAYI UYGULAMASI
• Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacaktır.
• Başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte
ödeme seçeneklerinden biri seçilecek, seçilen ödeme süresine
bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecektir.
•
•
•
•
6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05
9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07
12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10
18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15
katsayısı esas alınacaktır.
• Belediyeler yapılandırılan borçlarını 36 taksitte, spor kulüpleri 42
taksitte ödeyebilecektir. Bu alacaklar için 1,20, 1,25, 1,30 ve 1,35
katsayıları belirlenmiştir.
14
14
ÖDEME ŞEKİLLERİ (I)
Kanunun yayımını izleyen 3 üncü aydan başlamak
üzere peşin veya taksitle ödeme yapılacaktır.
Taksitli ödemeler için Kanunda öngörülen taksit
seçeneklerinden birinin seçilmesi zorunludur.
Başvuru sırasında taksit sayısını belirtmeyenlere azami
taksit süresi verilecektir.
İlk taksit ödeme süresi içinde (31/12/2014) yapılan peşin
ödemelere katsayı uygulanmayacaktır.
15
15
ÖDEME ŞEKİLLERİ (II)
Taksitlerin kredi kartıyla ödenmesine imkan sağlanmaktadır.
Kanun kapsamında vergi dairelerine ödenmesi gereken taksitler
mahsuben ödenebilecektir.
Mahsup taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit
süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin tam ve
eksiksiz olarak ibraz edilmesi şarttır.
Mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya
bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde
ödenmesi istenecek bu sürede ödeme yapıldığı takdirde Kanun ihlal
edilmiş sayılmayacaktır.
16
16
SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER
• Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin
verilmektedir.
• Ödenmemiş taksitler takibe alınmayacaktır.
• Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar
gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir.
• Cari döneme ait alacak tutarları veya taksit tutarlarının % 10’unu aşmamak
şartıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal
sayılmayacaktır.
17
17
CARİ DÖNEM VERGİLERİNİN SÜRESİNDE
ÖDENME ŞARTI
Taksit ödeme
süresince verilen
beyannameler
üzerine tahakkuk
eden
Yıllık
gelir/kurumlar
vergisini
Gelir/kurumlar
(stopaj) vergisini
Katma değer
vergisini
Özel tüketim
vergisini
18
Çok zor durum
olmaksızın her
bir vergi türü
itibarıyla bir
takvim yılında
ikiden fazla
vadesinde
ödenmemesi
halinde
Kanundan
yararlanma
hakkı
kaybedilecektir.
Cari ödemeler için
getirilen bu şart,
ödemelerde çok zor
duruma düşen
mükellefler için
aranılmayacaktır.
Bu mükellefler 6183
sayılı Kanunun 48
inci maddesine göre
tecil talep edecekler
ve beyan ettikleri
mali durumları
dikkate alınarak çok
zor durumda olup
olmadıkları
değerlendirilecektir.
Cari dönem
ödeme şartını
her bir vergi
türü itibarıyla
bir takvim
yılında iki defa
yerine
getiremeyen
mükellefler için
Kanun
hükümleri ihlal
edilmiş
sayılmayacaktır.
İl özel idareleri,
belediyeler ve
bağlı
kuruluşlarının
Kanun
kapsamındaki
borçları için
cari dönem
ödeme şartı
aranılmayacaktır
DİĞER HÜKÜMLER (I)
Yapılandırmanın ihlali halinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanun
hükümlerinden yararlanacaktır.
6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlara göre tecil edilmiş alacaklar da bu
Maddeden yararlanabilecek ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar tecil
şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli
sayılacaktır. Geri kalan tutarlar ise maddeye göre yapılandırılacak.
6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve taksit ödemeleri devam
eden alacaklar, bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.
Belediyeler için yayımlanmış uzlaşma yasaları kapsamında uzlaşma
sağlanan alacaklar için bu Kanun hükümlerinden yararlanılamayacaktır.
19
DİĞER HÜKÜMLER (II)
Kanun kapsamında ödenecek alacaklara, Kanunun yayımı
tarihinden sonra faiz vb. adlarla herhangi bir fer’i amme alacağı
hesaplanmayacaktır.
Kanun kapsamında ödenen alacaklar için tatbik edilmiş olan
hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.
Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar iade
edilmeyecektir.
Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran MTV mükelleflerine
bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme
20
süresi
sonuna kadar fenni muayene izni verilmektedir.
DİĞER HÜKÜMLER (III)
Madde hükmünden yararlanmanın bir diğer şartı, kesinleşmiş
alacaklar için açılmış davalardan (ödeme emri, haciz, v.b.)
vazgeçilmesidir.
Dava açmamaya ve davalardan vazgeçmeye ilişkin dilekçeler başvuru
sırasında ilgili vergi dairesine/ belediyeye verilecektir.
Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar ile ilgili
işlem yapılmayacak, karşılıklı olarak yargılama giderleri ve vekalet
ücretleri talep edilmeyecektir.
21
ARAÇLARIN MUAYENE ÜCRETLERİNE
İLİŞKİN 79. MADDE HÜKMÜ
6552 sayılı Kanunun 79
•muayene süresi geçirilen
uncu maddesi ile,
her ay ve kesri için tahsili
Kanunun yayımlandığı
gereken %5 fazla yerine;
11/9/2014 tarihi itibarıyla
Karayolları Trafik Kanunu •Kanunun yayımlandığı
uyarınca araç muayenesi
tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık
yaptırmaları gerektiği
değişim oranları,
halde muayenelerini
süresinde yaptırmamış
•Kanunun yayımlandığı
olanların 31/12/2014
tarihten araç
tarihine kadar araç
muayenelerinin yapıldığı
tarihe kadar her ay ve
muayenelerini
kesri için aylık %1 oranı
yaptırmaları şartıyla,
22
esas alınarak
hesaplanacak
tutarın tahsili
öngörülmektedir.
6552 SAYILI KANUNUN
GEÇİCİ 2. MADDE HÜKMÜ
6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yapılan düzenleme
kapsamında, 6360 sayılı Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona eren il özel idareleri,
belediyeler, köyler ve mahalli idareler birlikleri ile büyükşehir belediyesine
dönüşen il belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen ilçe
belediyelerinin; il özel idareleri, büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri ile su
ve kanalizasyon idarelerine veya birleşme/katılma yoluyla belediyelere devredilen
borçlarından; 5779 sayılı Kanun kapsamında genel bütçe vergi gelirleri tahsilat
toplamı üzerinden pay ayrılması suretiyle tahsil edilenlerinin, 6552 sayılı Kanun
Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılmamasına özen gösterilecektir.
Ancak, 6360 sayılı Kanun kapsamında kendisine borç devredilen ve 5779 sayılı
Kanun kapsamında genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden pay
ayrılmayan kamu idareleri, devraldıkları ve 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi
kapsamında olan borçları için bu maddeden yararlanabileceklerdir.
23
KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN
ALACAKLAR HESABINDA DÜZELTME
İMKANI (74. Madde)
Kurumlar vergisi mükelleflerine, kayıtlarda yer aldığı halde
işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan
alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirme imkanı
verilmektedir.
Bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükellefleri 31/12/2013
tarihi
itibarıyla
bilançolarında
görülmekle
birlikte
işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını ve ortaklardan
alacaklar/ortaklara borçlar hesapları arasındaki net alacak
tutarını düzeltebilecektir.
24
YARARLANMA KOŞULLARI
(74. MADDE)
Düzeltilen tutarlar için 31/12/2014 tarihine kadar bağlı olunan vergi dairelerine
beyanda bulunulacaktır.
Beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergi beyanname verme
süresi içinde ödenecektir.
Ödenen vergiler gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek ve kurumlar
vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.
Yapılan bu beyan nedeniyle, 2014 yılı için verilen geçici vergi beyannamelerinde
yapılacak düzeltme işlemlerinde herhangi bir ceza ve faiz talep edilmeyecektir.
25
DİĞER HUSUSLAR (74. Madde)
Yapılan beyanla ilgili olarak, söz konusu tutarların
ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar
dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir
tarhiyat yapılmayacaktır.
Mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması halinde, ticari
bilanço açısından dağıtılabilir kâr tutarı, beyan edilen
ve zarar olarak muhasebeleştirilen tutarlar dikkate
alınmaksızın tespit olunacaktır. Böylece, şirketlerin
kredibilitesi ve dağıtılabilir kar tutarı bu zarardan
etkilenmeyecektir.
26
TEŞEKKÜR
EDERİZ
27

similar documents