KPS_2013 - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Report
KİMLİK
PAYLAŞIM SİSTEMİ
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ (KPS) KISACA
NVİ Genel Müdürlüğünce tutulan kayıtların
 alıcı kurumlar (kamu kurumları) ve diğer kişiler (diğer tüzel
kişilikler) ile
 ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde,
 güncel ve güvenli bir şekilde,
 7 gün 24 saat süreyle,
on-line
paylaşılmasına imkân sağlayan sistem

olarak tanımlanabilir
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Hukuki Düzenlemeler ( İlgili Mevzuat)






Nüfus Hizmetleri Kanunu,
KPS Yönetmeliği,
Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği,
2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar
Hk.Yönetmelik ile
Kurum ve kuruluşlar ile yapılan İkili Anlaşmalar
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Hangi Düzenleme Ne Getiriyor?
Nüfus Hizmetleri Kanunu
 KPS’yi hukuken kurar (Md.44/2)
 Paylaşım esas ve usullerini belirler (Md.45/1,45/2, 45/3, 45/4)
Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği
 Paylaşım esas ve usullerini detaylandırır
 KPS çerçevesinde kimlik bilgisine erişebilen kamu kurumları ve
bankalarca kişilerden ayrıca nüfus cüzdanı örneği veya kimlik
bilgilerine ilişkin başkaca bir belge istenemeyeceğini hükme
bağlar(Md.11/3)
Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği
 KPS çerçevesinde adres bilgisine erişebilen kurumlar ve
bankalarca kişilerden ayrıca yerleşim yeri ve diğer adres belgesi
veya yerleşim yeri ve adres bilgilerine ilişkin başkaca belge
istenemeyeceğini düzenler(Md.17/1)
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Başbakanlık Genelgesi (2008/8 sayılı)
 Kamu kurumları için KPS kullanımını zorunlu kılar (Md.1,2)
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar
Hk.Yönetmelik
 Tüm kamu kurumları için basılı ortamdaki bilgi ve belgelerin
elektronik
ortama taşınması ve veri tabanlarının diğer
idarelerle paylaşılması esasını getirir (Md.4/1)
 Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve
belgelerin başvuru sahibinden istenmeyeceği (ancak bunlara
kolayca erişim için gerekli bilgilerin istenebileceği) kuralını
getirerek kamu kurumlarının KPS’yi kullanma zorunluluğunu
dolaylı olarak teyit eder (Md.8/1-e)
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Paylaşım Esasları nedir?
 KPS veri tabanında tutulan bilgiler, Kanunda belirtilen esas ve
usuller çerçevesinde kurumların hizmetine açabilir.
 Yerleşim yeri adresi bilgileri ancak kamu kurumları ile 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların
ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette
bulunan sigorta ve emeklilik şirketleri ile Güvence Hesabının
paylaşımına açılabilir (5490 Md. 45/1)
 KPS veri tabanındaki bilgilerin tamamı veya bir kısmı toplu
halde hiçbir kuruma verilemez.
 Kurumlar kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sadece
kayıtlarını tuttukları kişilerin bilgilerini alabilirler (5490 Md. 45/2)
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
 Kurumlar, aldıkları bilgileri tanımlanmış hizmetlerin yerine
getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamaz;
 Bu bilgileri, ilgilisi dışında kimseye veremez (gizliliğinin korunması
ilkesi). Sistemin bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de
bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, kişilerin
görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder (5490 Md.
45/3)
 KPS’den elde edilecek bilgilerin kullanılmasının hukukî sonuçları
bilgiyi alan kurumun sorumluluğundadır (5490 Md. 45/4)
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Kurumsal İlkelerimiz (Kişisel verilerin korunması adına)
• “Yazılı başvuru, yasal gerekçe”
• “Alması, bilmesi gerektiği kadar yetki” (gerekiyorsa ilgili birimin
görüşü)
•
•
•
•
•
“Farklı kurum farklı yetki, aynı kurum aynı yetki”
“Yetki alanı, bilgi sınırı” (adres bilgisi için)
“Tek kurum, tek protokol”
“Tek statik IP, tek muhatap/idari kullanıcı”
“İzle, takip et” (gerekiyorsa uyarı, protokol iptali, …)
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
KPS’ye Bağlantı Süreci Nasıl İşliyor?



KPS’den yararlanmak isteyen kurumlar, talep edilen bilgilerin
kullanılma gerekçesi ve yasal dayanağını belirterek Bakanlığa
yazılı olarak başvururlar (KPS Yön. Md. 7/1)
Kurumların KPS veri tabanından hangi sorgulamaları
yapabilecekleri ve hangi bilgileri alabilecekleri (KPS servisleri)
yapılacak anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça belirlenir/ idari
yetkilendirme (KPS Yön. Md. 9/1)
Kurumlar ve yapılan anlaşmalarla kendilerine yetki verilen KPS
servisleri sistemde tanımlanır /teknik yetkilendirme (KPS Yön.
Md. 9/2)
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü


Tanımlanan her bir kurumun sisteme kendini tanıtabilmesi ve
giriş yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifreleri tahsis edilerek
KPS’ye erişimi sağlanır (KPS Yön. Md. 9/3)
KPS’ye bağlanan kurumlar bu hizmeti kendi (kurumsal ağları
üzerinden) yasal bünyelerindeki taşra teşkilatları veya
şubelerinde de sağlar (KPS Yön. Md. 17/2)
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Güvenlik Nasıl Sağlanıyor?


Güvenlik; iki bağlantı noktası arasında, SSL (Secure Sockets
Layer/özel şifrelenmiş güvenli ağ bağlantısı) kurularak
sağlanmaktadır.
Ayrıca, her kuruma sisteme giriş yapabilmesi için bir kullanıcı
adı ve şifre verilmektedir.
Bu özel şifrelenmiş güvenli ağ bağlantısı;
• Kullanıcıya ait kullanıcı adı ve şifrenin,
• Kullanıcının yaptığı sorguların ve
• Kullanıcıya verilen yanıtların,
üçüncü şahıslardan gizliliğini sağlamaktadır.
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Sorgulama Nasıl Yapılır?
KPS’den iki farklı yöntem ile sorgulama yapılabilmektedir.


WEB SAYFALARI
Kullanıcılar, hazırlanmış KPS Web sayfalarına girerek ve
mevcut menüleri kullanarak sorgulama yapabilmekte ve
yazıcıdan ilgili dökümleri alabilmektedirler
WEB SERVİSLERİ (XML) Kurumlar, kendi yazılımlarına yapacakları
ekler veya geliştirecekleri yeni yazılımlar ile herhangi bir
uygulama içerisinden KPS Web Servislerine erişerek sorgulama
yapabilmektedir.
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Web Sayfaları
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Web Servisleri
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Yapılan Sorgulamalar İzleniyor mu?
 KPS’den yapılan her türlü işlemin tarihi, saati, işlemi yapan
kullanıcı ve yapılan sorgulama bilgileri (sorgu ve sonucu) geri
izleme bilgisi olarak tutulur ve 8 yıl süreyle saklanır.
 İzleme bilgileri sorgulanılarak KPS’den yapılan işlemler takip
edilir.
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Hangi Kurumlar Nasıl Ücretlendiriliyor?
• Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri (5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda tanımlanan) ile köy ve
mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurumları ve diğer
kişilerden KPS’ de yer alan bilgilerin paylaşılması karşılığında
katılma payı alınır.
• Katılma payı, KPS’den yapılan her bir sorgu için 2 kuruş olarak
ve kurumumuz kayıtları esas alınmak suretiyle hesaplanır.
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
KPS Ne Getirdi?
Kurum ve kuruluşlar açısından
 Elektronik ortamda yapılan tüm işlemlerde kimlik doğrulaması
yapabilmekte,
 Uygulamalarında doldurulması gereken alanları KPS’ den
alınan veriler ile otomatik olarak girebilmekte,
 Yazışmalar ile alınan bilgileri tek tek işlemek yerine, toplu olarak
işleyebilmekte,
 Kendi
verilerinde eksik olan T.C. kimlik numaralarını
tamamlayarak farklı kurumlarda bulunan bir kişiye ait bilgiler
arasında bağlantı kurabilmektedir.
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Ülke ve vatandaşlar açısından
 Kurum
ve kuruluşlarının entegre bir e-hizmet yapısına
ulaşmalarını kolaylaştırarak ülkemizin e-dönüşüm hızına katkı
sağlamaktadır.
 Zaman, iş gücü ve kaynak tasarrufu yaratmaktadır.
 Kırtasiyeciliği azaltarak vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve
basitleştirilmiş bir şekilde hizmet sunumu getirmektedir.
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Ödüllerimiz


KPS’nin bu fonksiyonları nedeniyle NVİ’ye, (Başbakanlık İdareyi
Geliştirme Başkanlığının “Kamu Kesiminde Kaynakları Etkin
Kullanma ve Maliyetleri Düşürme Projesi” kapsamında) 21 Eylül
2006 tarihinde Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN
tarafından “bürokratik işlem ve süreçlerin azaltılarak
vatandaşla ilgili işlemlerin basitleştirilmesi ödülü” verilmiştir.
Ayrıca KPS ile NVİ, TUSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliği ile 2005
yılında gerçekleştirilen üçüncü E-Tr kongresinde “kamudan
kamuya e-hizmetler” kategorisinde E-Tr ödülüne layık
görülmüştür.
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Rakamlar ne diyor?
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Bağlı Kurum
Yıl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOPLAM
2697
Sorgu
Topl.
56.545.082
354.153.042
886.780.114
1.813.075.130
4.164.789.389
4.636.503.781
5.542.128.348
6.170.897.834
23.624.872.720
Ücretsiz -1801
Ücretli 896
Aylık Ort.
Günlük
Ort.
4.712.090
29.512.754
73.898.343
151.089.594
347.065.782
386.375.315
461.844.029
514.241.486
172.394
972.948
2.429.535
4.953.757
11.568.869
12.702.750
15.183.913
17.141.383
2013 Ekim sonu itibari ile sorgulama sayısı toplam
6.366.733.896
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
WEB SİTEMİZ (www.nvi.gov.tr)





















1 Mersin İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
2 İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
3 Osmaniye İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
4 Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
5 Kilis İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
6 Kütahya İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
7 Burdur İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
8 Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
9 Antalya İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
10 Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
11 Diyarbakır İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
12 Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
13 Gaziantep İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
14 Hatay İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
15 İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
16 Kars İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
17 Kayseri İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
18 Kocaeli İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
19 Konya İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
20 Samsun İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
21 Tunceli İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü

KPS ye bağlı olmalarına rağmen NVİ ilçe müdürlüklerine
vatandaşı yönlendirmelerinin Başbakanlık 2008/8 genelgesi ve
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar
Hk.Yönetmelik karşısında değerlendirilmesi.

Mernis ve KPS kaydının doğru olmasına rağmen diğer kurumların
kullandıkları KPS sorgulamalarında kişi bilgileri ve adres bilgisinde
sorun yaşanması. (kurumların kendi veri bankalarını
güncellememeleri)

Bazı çifte vatandaşlık sahibi kişilerin diğer kurumlarca KPS de
sorgulanmaları sırasında kayıtlarına ulaşılamaması.(Bu kurumların
kimlik numarasını www.kpsnvi.gov.tr adresiden çekmeleri

Okul kayıtları sırasında adrese ilişkin sorgulamalarda yaşanan
sorunlar. MEB kayıt tarihinden bir ay önce adres kaydını kendi
sistemini donduruyor.

Tapu Kadastro müdürlüklerinde bulunan ve TC kimlik nosu
eşleştirilemeyen kayıtlara ilişkin çoklu listeler konusunda yaşanan
sorunlar.

.



GENELGE
2008/8











Kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adres bilgilerinin, standartlara uygun şekilde tek merkezde
tutulması ve bu bilgilerin belli ilkeler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasını sağlamak
amacıyla uygulamaya konulan Adres Kayıt Sisteminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yönelik olarak
aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.
1. Kamu kurum ve kuruluşları yaptıkları işlemlerde MERNİS veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik
numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan "Kimlik Paylaşımı Sistemi"nden (KPS) temin edecekleri yerleşim yeri ve
diğer adres bilgilerini esas alacaklardır. Henüz KPS’ye bağlanmayan kamu kurum ve kuruluşları ise
hazırlıklarını en kısa sürede tamamlayarak KPS'yebağlanacaklardır.
2. Kırtasiyeciliğin ortadan kaldırılması Hükümetimizin öncelikli hedeflerindendir. Bu bağlamda,
kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemlerde, nüfus müdürlüklerinden veya
vatandaşlarımızdan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (ikametgâh ilmühaberi) ile nüfus kayıt örneği
istenmeyecek, bu belgeler, ilgili kuruluş tarafından doğrudan KPS'den elde edilecektir.
3. Adres Kayıt Sistemi çerçevesinde oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanının sürekliliğinin
sağlanması, mahalle, cadde, sokak adı gibi adres bileşenlerinin güncellenmesi, numaralama
ve levhalama çalışmalarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Ulusal Adres Veri
Tabanının güncel tutulması amacıyla İl özel idareleri ve belediyelerce "Adres ve Numaralamaya İlişkin
Yönetmelik" hükümleri titizlikle uygulanacak, mahalle, cadde, sokak adı gibi adres bileşenlerinde
meydana gelen değişiklikler en kısa sürede kamuoyuna duyurulacaktır.
4. Kurumlar, her türlü iş ve işleminde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen (TS
EN 14142-1) adres standardına uyacaklardır.
Bilgilerini, uygulamaların yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini önemle
rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
İLETİŞİM
[email protected]
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gen.Müd.
Çamlıca mah.408. cad. No: 136
ANKARA / TÜRKİYE

similar documents