N__STFS_p_4

Report
N_STFS
4. Teorie bank a bankovních systémů
23.10.2013
zimní semestr 2013
Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
Teorie bankovní produkce
• Bankovní teorie nabízí dva základní koncepty, jak nahlížet na
banku a její produkci (Freixas, Rochet 1997).
• Produkční přístup chápe bankovní aktivity jako služby
poskytované vkladatelům a dlužníkům.
• Bankovní produkci pak lze popsat jako použití práce a fyzického
kapitálu k výrobě služeb, které by mohly být vhodně
aproximovány například množstvím zpracovaných platebních
příkazů.
• Zprostředkovatelský přístup bere do úvahy, že vklady mají jiné
charakteristiky než úvěry a za základní aktivitu banky považuje
zprostředkování zápůjčních fondů.
• Vstupem produkční funkce tak není jen práce a fyzický kapitál,
ale především finanční kapitál, tj. vklady, emitované dluhopisy či
přijaté úvěry.
• Výstup je v rámci zprostředkovatelského přístupu možné měřit
pomocí množství poskytnutých úvěrů a jiných finančních
investic.
Teorie bankovní produkce
• Produkční přístup je vhodný pro analýzu efektivity
jednotlivých poboček.
• Pro analýzu bank jako celku především z hlediska
efektivnosti je vhodnější zprostředkovatelský přístup.
• Banku lze tedy z hlediska analýzy afektivnosti
považovat za firmu s produkční funkcí F(y,x),
kde
• y - je vektor výstupů zahrnující množství
poskytnutých úvěrů a množství dalších finančních
investic, především cenných papírů,
• x - je vektor vstupů zahrnující primárně práci, fyzický
kapitál a vklady.
Teorie efektivnosti bankovní produkce
• Za cíl banky lze považovat minimalizaci nákladů, přitom banky
jsou pokládány za příjemce ceny, a to jak co se týče vstupů,
tak výstupu.
• Analýza je prováděna pro dlouhé období, což znamená, že
banky jsou konfrontovány pouze s variabilními náklady.
• Předpokládá se, že banky řeší problém, který lze formalizovat
tak , že wi označuje cenu i-tého vstupu, potom platí, že :
•
C( yi,wi ) = minx (wi , xi )
za podmínky F( y, x) ≤ 0
• s pomocí Lagrangeova multiplikátoru je následně řešena
minimalizace a po úpravě je výsledkem nákladová funkce,
která závisí na cenách vstupů a množství výstupů :
Ci* = ∑wixi*(wiyi) = Ci* (wi yi)
Teorie efektivnosti bankovní produkce
• Prostá minimalizace nákladů může vést ke zkreslení
odhadu neefektivnosti, protože nebere do úvahy
kapitálovou strukturu (Hughes, Mester 1993) .
• Vyloučení vlastního kapitálu pro vyjádření efektivnosti
banky je ekvivalentní předpokladu, že cena vlastního
kapitálu je dokonale korelovaná s cenou depozit a
zároveň je množství vlastního kapitálu dáno endogenně
na úrovni minimalizující náklady.
• Za těchto podmínek není kapitálová struktura
významná a minimalizace nákladů je dostatečným
popisem chování banky.
Bankovní systém (soustava)
• Souhrn bank, působících v určitém teritoriu, v
určité zemi, jejich vzájemné vazby a vazby k
okolí.
Formy uspořádání bankovního
systému
Determinanty (faktory) uspořádání bankovního
systému:
1. Ekonomický systém země,
2. Rozvinutost finančního trhu,
3. Měnová stabilita,
4. Směnitelnost měny,
5. Zapojení země do nadnárodních struktur
6. Regulace bank
7. Historický vývoj a tradice
Formy uspořádání bankovního
systému
• V současnosti jsou bankovní systémy
uspořádány s odlišnostmi jen v detailech
daných historickým vývojem
• Základní klasifikace bankovních systémů :
• a/ jednostupňové
• b/ dvoustupňové, kde je oddělena
makroekonomická funkce CB od
mikroekonomických funkcí zajišťovaných sítí
komerčních (obchodních) bank
Formy uspořádání bankovního
systému
• Z hlediska institucionálních vazeb ( podle
rozsahu oprávnění k bankovním obchodům) je
možné pohlížet na bankovní systém jako na
dva bankovní systémy :
• Univerzální
• Oddělené (specializované)
Případně doplněné o model smíšeného
bankovního systému
Jednostupňový bankovní systém
(historický pohled)
• Moderní bankovní systémy jsou založeny
výlučně na dvoustupňovém systému
univerzálního charakteru.
• Základem jednostupňového systému jsou plně
univerzální banky, provádějící veškeré
obchody , včetně emise bankovek.
• Chybí institucionální oddělení emisní,
centrální banky s makroekonomickými
funkcemi.
Jednostupňový bankovní systém
(historický pohled)
• V minulosti se vytvořily tři základní varianty systému:
• V počátečním období rozvoje bankovnictví prováděly
banky veškeré obchody, včetně emise bankovek,
protože neexistovala centrální banka, nebo jiné emisní,
nebo regulatorní orgány.
• Tento systém byl v modifikaci centrální státní
monobanky uplatněn v bývalých komunistických
zemích s centrálně plánovanou ekonomikou
• státní banka zajišťovala makro i mikroekonomické
funkce, ovšem v systému plánovaného hospodářství,
bez tržního mechanismu, kde přidělovala peníze až do
podnikových jednotek podle úkolů státního plánu k
zabezpečení jeho splnění.
Jednostupňový bankovní systém
(historický pohled)
• Free banking – třetí varianta systému
jednostupňového bankovnictví
• Extrémně liberální teoretická vize plně si
konkurujících plně univerzálních bank, včetně
vydávání vlastních bankovek, bez centrální
banky a s výrazně omezenou funkcí regulace
• Více na webu www. libinst. cz
Specializované (oddělené) bankovní systémy
• Podstatou je institucionální oddělení komerčního
a investičního bankovnictví
Komerční bankovnictví:
• Přijímání depozit
• Poskytování úvěrů
• Platební styk atd
Investiční bankovnictví (dva přístupy):
1. Jen majetkové účasti, komerční banky nesmějí
vlastnit majetkové účasti jiných firem
2. Včetně obchodů s CP, emisí, úschovy a správy CP
Specializované (oddělené) bankovní systémy
• Do finanční krize 2008 se stíraly rozdíly mezi
komerčním a investičním bankovnictvím k
vysokému stupni univerzalizace i v USA
(legislativa z důvodů ochrany trhu a drobných
investorů a střadatelů), nebo v UK (z tradice)
• Pád Lehman Brothers a skandály s tunelováním
aktiv univerzálních bank v USA, které využívaly ke
krytí ztrát z obchodů s toxickými instrumenty
zdroje z retailové bankovní činnosti vracejí otázku
oddělení bankovních systémů nejen v USA k
politickému rozhodnutí
Specializované (oddělené) bankovní systémy
• V USA probíhá zápas o znovupřijetí Glass–Steagallova aktu,
který by rozdělil banky na investiční a klasické, obsluhující
reálnou ekonomiku.
• Wall Street požaduje od Obamy, aby zastavil opětovné
přijetí tohoto zákona, který na nátlak finanční lobby zrušil
prezident Bill Clinton v roce 1999.
• Zvyšuje se počet se zvyšuje počet států, které požadují
přijetí tohoto Rooseweltova zákona z roku 1933 “ je to již 25
států, které vyvíjejí trvalý tlak na prezidenta Obamu, aby
zákon znovu zavedl.
• Wall Street tlačí prezidenta přesně opačným směrem. I v
USA se má uplatnit evropský systém "bail-out“ a bail - in. To
znamená záchranné státní balíčky, zvýšení daní,
*/Viz Stanovisko České národní banky k materiálu Evropské
komise Diskusní dokument k nástroji odpis závazků – bailin1
Glass-Steagallův zákon
(Glass-Steagal Act of 1933),
• oficiálně The Banking Act of 1933, veřejný zákon č. 73-66, 48
Stat. 162) byl exekutivní výnos z amerického senátu, který
vypracovali a předložili demokratičtí senátoři Carter
Glass (Virginie) a Henry B. Steagall (Alabama) a který vešel v
platnost 16. června 1933, kdy byl podepsán Franklinem Delano
Rooseveltem.
• Hlavní body:
1. efektivní oddělení komerčního a investičního bankovnictví,
2. Vytvoření (Federal Deposit Insurance Corporation).
• Glass-Steagallův zákon vznikl v kontextu velké hospodářské
krize a jeho ambicí bylo zabránit tomu, aby se podobná krize
opakovala (například tím, že by banky nemohly hazardovat se
svým kapitálem společným z různých a různě nevyvážených
zdrojů).
• Glass-Steagallův zákon byl zrušen výnosem Gramm-Leach-Bliley
Act z roku 1999 (za úřadu Billa Clintona).
Univerzální bankovní systémy
1. Centrální banka – emisní + ostatní funkce
2. Síť komerčních bank – všechny bankovní
činnosti s výhradou emise bankovek
(komerční i investiční)
Přednosti univerzálního bankovního systému
• Úspora času a peněz na straně klienta na základě
možnosti získat na jednom místě všechny
potřebné bankovní produkty, obvykle v husté síti
poboček, nebo expozitur, které zajišťují dobrou
dostupnost banky
• Samostatnou podskupinou jsou tzv. internetové
banky (internet banking), které se vyznačují
orientací na levné a po síti okamžitě dostupné
jednoduché bankovní produkty, zejména platební
a kartové služby i klientům jiných bank s
konkurenční výhodou nízkých, nebo žádných
bankovních poplatků
Přednosti univerzálního bankovního systému
• Podstatně lepší znalost klienta za strany banky,
což otevírá možnost
1. poskytovat stabilním, bonitním klientům
služby za výhodnějších podmínek (prime rate,
VIP customer)
2. Efektivnější marketing a prodej nových
produktů stávajícím klientům na základě
silného a trvalého klientského vztahu k bance
(klient – stálý zákazník – náhodný zákazník zájemce)
Přednosti univerzálního bankovního systému
• Široká škála produktů umožňuje diverzifikaci
činností a v důsledku toho i rizika, což posiluje
stabilitu banky i celého
• Stabilita bankovního systému je významným
faktorem stabilizace celé ekonomiky s
ohledem na sílu bank, které mohou podpořit
efektivně překonání krizových jevů i v
nebankovním sektoru.
Nevýhody a problémy univerzálního
bankovního systému
• Vzniká konflikt zájmů a v důsledku propojení
komerčního a investičního bankovnictví v
jedné bance.
• Banka má značnou informační výhodu ze
znalosti klienta oproti ostatním konkurenčním
subjektům na finančním trhu –
poskytovatelům služeb v oblasti investování,
zejména na kapitálovém trhu.
Nevýhody a problémy univerzálního
bankovního systému
• Oligopolní struktura univerzálního
bankovnictví potlačuje působení
konkurenčního prostředí a brzdí zlepšování
kvality služeb a uplatňování nových produktů
a přístupů k nabídce bankovních služeb (karty,
elektronické bankovnictví, atd.)
• Problémy vycházejí z velikosti, nikoliv z
univerzality bank
Nevýhody a problémy univerzálního
bankovního systému
1. Univerzální, globální velkobanky mají tendenci k
neefektivnímu hospodaření, jehož důsledky přenášejí díky
monopolnímu postavení na klienty (bankovní poplatky)
2. Zdrojem neefektivity velkobank je obtížné řízení
provozních nákladů, možnost kompenzovat zvýšené
provozní náklady z mimořádných monopolních výnosů po
akvizicích v globálním měřítku a hlavně obtížná kontrola
poctivosti dealerů a managementu bank při uzavírání
bankovních obchodů (morální hazard a podvody)
3. Monopolní síla velkobank ve vztahu k externímu
auditorovi (Ernst Young v případu IPB, zánik Coopers
Lybrand, Arthur andersen – Enron atd.)
Aktuální aplikace univerzálního systému
• Historicky jako systém, který se vyvinul po
vzniku centrálních bank (UK), banky ztratily
právo emitovat bankovky, všechny ostatní
funkce zůstaly zachovány
• Ze zákona podle modelu švýcarského
bankovnictví, aktuálně na základě bankovního
standardu vymezeného evropskou bankovní
licencí
Jednotná bankovní licence
• Rozhodnutí vydané příslušným orgánem
členského státu EU, na jehož základě je úvěrová
instituce se sídlem na území tohoto členského
státu oprávněna na tomto území
vykonávat bankovní činnost. Jsou-li dodrženy
postupy stanovené právem ES
(viz pasportizace, notifikace), opravňuje jednotná
bankovní licence svého držitele též k
výkonu bankovní činnosti na území jiného
členského státu EU, aniž by k tomu muselo být
vydáno povolení příslušného orgánu tohoto
jiného členského státu EU.
Appendix
Přímé bankovnictví, elektronické bankovnictví
je koncepce bankovnictví, které:
• má malý počet „kamenných“ bankovních poboček, v
některých případech omezené jen na sídlo společnosti nebo
žádné
• svým klientům poskytuje přístup ke svému účtu aniž by
museli bankovní pobočku fyzicky navštívit
a/ v případě okamžitého přístupu k účtu a bankovním
transakcím, přes:
• Internet
• telefon (prostřednictvím operátora nebo tzv. osobního
bankéře)
• mobilní telefon, WAP
• speciální terminály, tzv. Automated Teller Machines, ATM
b/ v ostatních případech:přes speciální předtištěné obálky s
popisem transakcí, které klient zamýšlí udělat, odesílané
poštou (Mail banking)
Appendix
Přímé bankovnictví, elektronické bankovnictví
• Eliminací tradičních způsobů přístupu k účtu a
nákladů s nimi spojenými si může dovolit svým
klientům nabízet vyšší úroky a nižší
administrační/servisní poplatky.
• Virtuální banky vznikaly až s příchodem internetu
a mobilních telefonů během 90. let 20 století. Jako
první virtuální banka se uvádí Security First
Network Bank a to dne 18. října 1995. V českém
prostředí se za internetovou banku považují
např. mBank, AirBank, Zuno.
Internetové bankovnictví,
on-line bankovnictví
• je jedna z nejoblíbenějších metod obsluhy bankovních
účtů a kontaktu klienta s bankou přes webové rozhraní,
vedle WAP bankingu a telefonního bankovnictví
• jedna z metod přímého bankovnictví.
• Pomocí internetového bankovnictví klient může spravovat
své bankovní účty, například zjistit aktuální zůstatky, zadat
jednorázový nebo trvalý příkaz k úhradě a podobně.
• Z hlediska klienta je výhodou rychlý, levný a snadný přístup
k účtu (poplatky u internetového bankovnictví bývají
nejnižší, navíc příkaz se splatností aktuální den bývá možné
zadat i po ukončení provozní doby poboček banky),
• z hlediska banky je rozhodující výhodou úspora pracovníků
na přepážkách a nákladů na provoz poboček.
Internetové bankovnictví,
on-line bankovnictví
• Nevýhodou mohou v některých případech být
bezpečnostní problémy, protože informace a příkazy se
předávají z často nedostatečně zabezpečených počítačů
klientů přes běžné internetové spojení.
• Tato slabina internetového bankovnictví je u většiny
bank vyřešena zabezpečeným šifrovaným spojením
pomocí https protokolu, a současnou komparací
internetových klíčů, uložených v počítačích klienta a
na serverech banky.
• Autorizace uživatele je navíc prováděna pomocí
speciálního kódu, který je pomocí SMS zprávy zaslán
bankou na klientem vybrané číslo mobilního telefonu..
Internetové bankovnictví,
on-line bankovnictví
• Banky své internetové bankovnictví často
nabízejí pod zvláštní produktovou značkou,
příkladem může být internetové
bankovnictví České spořitelny označované
jako Servis 24.
• První vyspělé internetové bankovnictví
nazvané eKonto, zpřístupňované pomocí
internetového klíče, SMS nebo zpoplatněné
kalkulačky v ČR nabízela e Banka.
Appendix
Platební prostředky elektronického bankovnictví
Elektronické platební prostředky mohou být rozlišovány ve
dvojí podobě jako:
1/ prostředky vzdáleného přístupu k peněžní hodnotě, při
jejichž užívání se zpravidla vyžaduje identifikace držitele
osobním identifikačním číslem přiděleným vydavatelem nebo
identifikace jiným způsobem,
2/ elektronické peněžní prostředky uchovávající peněžní
hodnotu v elektronické podobě
• Peněžní hodnotou v elektronické podobě, uchovávanou na
elektronickém peněžním prostředku jsou pak míněny právě
elektronické peníze.
Appendix
Platební prostředky elektronického bankovnictví
Tato elektronická peněžní hodnota musí:
• představovat pohledávku za emitentem,
• být uchovávána na elektronickém peněžním prostředku,
• být vydávaná proti přijetí peněžních prostředků v hodnotě
ne nižší, než je hodnota vydávaných elektronických
peněz,
• být přijímána kromě emitenta i jinými osobami.
Technicky – dva systémy elektronických peněžních
prostředků:
• Na samostatném nosiči
• V paměti počítače
Appendix
Platební prostředky elektronického bankovnictví
Formy vzdáleného přístupu:
• Platební karty
• Homebanking
• Phonebanking
• GSM banking
• internetbanking

similar documents