PowerPoint Sunusu - Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Report
AMAÇ:
Kültür ve turizmin Düzce ekonomisine katkısının arttırılması ve ekonomik
yararın ilçeler arasında dengeli bir şekilde dağılımını sağlayarak, il geneline
yaygınlaştırmak.
Tüketici
tercihlerinin
belirlenerek
çeşitlendirilmesi
ve
böylece
değerlendirilmemiş kültür- turizm potansiyellerine işlev kazandırılması
amaçları ile kültür-turizm değerlerinin çevre alt yapısının geliştirilmesini
sağlayarak istihdam yaratmak.
Kırsal kalkınmayı sağlamak, potansiyelleri değerlendirmek ve bölgesel
gelişmişliği sağlamak ve gelecekte Düzce’yi “Alternatif Doğa Turizminin
Merkezi” yapmak. Yani Düzce’yi MARKA KENT yapmak.
İDEAL
PROJELER
İdeal Proje:1-
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
Proje
Uygulama
Hedefi:1.1-
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
Faaliyetler:1.1.1
-Düzce Valiliği İl _ Düzce Valiliği
_Doğa Sporları
1.Nisan –
Doğa Yürüyüş
Kültür ve Turizm
_İlçe
Derneği Başkanlığı
1.Haziran
Valiliğimizce
Parkurları kitabında
Müdürlüğü
Kaymakamlıkları
ayları 2013 –
hazırlanan
yer alan tabelaların
_Köy Muhtarlıkları 2018 yılları
“Doğa Yürüyüş Doğa Yürüyüş eksikliklerinin ortaya _Düzce İl Özel
arasında
Parkurları” yön
parkurları
çıkarılması için
İdaresi
_Düzce
uygulanacaktır
levhaları
kitabında yer güzergahın gezilerek
Üniversitesi
.
düzenleme
alan
tespiti.
_ İlçe
projeleri.
tabelalardaki
Kaymakamlıkları
_Gençlik ve Spor İl
eksikliklerin
1.1.2- Eksik olan
Müdürlüğü
giderilmesi.
yön levhalarının
yapımının
_Orman ve Su
sağlanarak, yerine
İşleri Müdürlüğü
takılması
1.1.3- Yere
kazılarak dökülen
betonun
sağlamlaştırılması ve
etrafında oluşan
eksikliklerin
tamamlanması.
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
İdeal Proje:2-
Proje
Uygulama
Hedefi:
Düzce'yi
Düzcelilere
tanıtalım
fikrinden
hareketle
“Düzce'yi
Tanıma ve
Tanıtma
Projesi”
hazırlanıp
harekete
geçirilmesi.
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
Faaliyetler:2.2.1Düzce'yi turizm _Düzce Valiliği İl _Düzce Valiliği _Kültür ve Turizm 30.04.2013açısından önemli bir Kültür ve Turizm
_İlçe
Bakanlığı
31.12.2013
yere getirmek.
Müdürlüğü
Kaymakamlıkları
tarihleri
2.1- Doğu
_Doğu Marmara
arasında
Marmara
2.2.2- Turizm ile
_Düzce İl Özel
_Düzce İl Özel
Kalkınma Ajansı uygulanacaktı
Kalkınma
uğraşan
İdaresi
İdaresi
r.
Ajansı
yatırımcıların il
_Milli Eğitim İl
_Düzce
(MARKA),
yararına yatırım
Müdürlüğü
_Turizm Dernek
Üniversitesi
Kültür ve
yapmalarını
Başkanlığı
Turizm
sağlamak.
_Düzce
_Düzce İl Özel
Bakanlığı, İl
Üniversitesi
_Seyahat
İdaresi
Özel İdaresi
2.2.3- İlin
_İlçe
Acentaları
_STK
ve
tanıtımıyla ilgili her Kaymakamlıkları
Başbakanlık türlü basılı, görsel
Tanıtma
yayınlar yayınlayıp,
Fonuna
tanıtım yapmak.
Projenin
başvurusunu 2.2.4- İl içerisinden
yapmak.
ilimiz dışarısına
yapılan turistik
gezileri il içine
yöneltmek.
İDEAL
PROJELER
İdeal
Proje:2Düzce'yi
Düzcelilere
tanıtalım
fikrinden
hareketle
“Düzce'yi
Tanıma ve
Tanıtma
Projesi”
hazırlanıp
harekete
geçirilmesi.
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
Proje Uygulama
Hedefi:
2.2.5- Yöresel yemek _Düzce Valiliği İl
_Düzce Valiliği
_Kültür ve Turizm 30.04.2013kültürünü tanıtıcı
Kültür ve Turizm
Bakanlığı
31.12.2013
2.1- Doğu
görsel broşürler
Müdürlüğü
_İlçe
tarihleri
Marmara
yayınlamak.
Kaymakamlıkları
_Doğu Marmara
arasında
Kalkınma Ajansı
_Düzce İl Özel
Kalkınma Ajansı uygulanacaktır.
(MARKA), Kültür
2.2.6- İl içerisinde
İdaresi
_Düzce İl Özel
ve Turizm
Turizm Danışma
İdaresi
_Düzce Üniversitesi
Bakanlığı, İl Özel Birimleri açılarak gelen
_Milli Eğitim İl
İdaresi ve
turistleri yönlendirmesi
Müdürlüğü
_Turizm Dernek
_Düzce İl Özel
Başbakanlık
için "Gönüllü Turizm
Başkanlığı
İdaresi
Tanıtma Fonuna
Elçileri" yetiştirip
_Düzce
Projenin
buralarda
Üniversitesi
_Seyahat Acentaları
_STK
başvurusunu
görevlendirmek.
yapmak.
_İlçe
2.2.7- İl Turizm
Kaymakamlıkları
Haritası, broşür, şelale
ve mesire alanlarını
gösteren tanıtım CD'leri
yapmak.
2.2.8- Düzce'de
yaşayan kültürleri bir
araya getirip, milli birlik
ve beraberliğin
gelişmesine katkı
sağlamak.
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
İdeal Proje:3- Proje Uygulama
Faaliyetler:3.3.1_Düzce Valiliği İl
_Düzce Valiliği
_Doğu Marmara
15-22 Nisan
Hedefi:3.1Kültür ve Turizm
Kalkınma Ajansı
Turizm
07 Kasım 2012
Turizm
Akçakoca Ceneviz
Müdürlüğü
_İlçe
Haftasında
tarihinde Düzce
Haftasının
Kalesi ve Düzce
Kaymakamlıkları _Düzce Üniversitesi
İlkbahar
Belediyesi'nde kutlandığı 15- Konuralp Müzesi gibi
_Düzce İl Özel
Tanıtım
yapılan Kent
22 Nisan
tarih ve kültür dokusu
İdaresi
_Turizm Dernek
_Düzce Belediyesi
Gezileri,
Konseyi
tarihleri
olan yerlere geziler
Başkanlıkları
01.06.2013toplantısında arasında tarihi
düzenlemek.
_Düzce Belediyesi
_STK
01.08.2013
alınan tavsiye
ve turistik
_Seyahat Acentaları
tarihleri
kararı
yerlerin
3.3.2- Doğal
-İlçe ve Yerel
arasında
doğrultusunda
Düzcelilere
güzellikleri olan
Belediyeler
Sonbahar
Düzce'nin tarihi
tanıtılması
yaylalar ve şelalelere
Tanıtım
ve turistik
amacıyla geziler
turlar düzenleyip
_Düzce Üniversitesi
Gezileri. Bu
yerlerine geziler düzenlemek.
tanıtım yapmak.
geziler 2013düzenlemek.
Tanıtım
2018 yılları
amacıyla
3.3.3- Akçakoca
arasında aynı
yapılan bu
Fakıllı Mağarası,
aylar aralığında
geziler 2013
Yığılca Sarıkaya
gerçekleştirilece
Aralık ayı
Mağarasına geziler
ktir.
sonuna kadar
düzenlemek.
devam
edecektir.
İDEAL
PROJELER
İdeal Proje:3-
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ PAYDAŞLARIMIZ
Proje
Faaliyetler:
_Düzce Valiliği İl _Düzce Valiliği _Doğu Marmara
Uygulama
Kültür ve Turizm
Kalkınma Ajansı
07 Kasım
Hedefi:3.1- 3.3.4- 2012 yılında
Müdürlüğü
_İlçe
2012
Bakanlığımızdan
Kaymakamlıkları
_Düzce
tarihinde
Turizm
destek alıp yapılan _Düzce İl Özel
Üniversitesi
Düzce
Haftasının
piknik ve mesire
İdaresi
_Turizm Dernek
Belediyesi'nde kutlandığı
alanlarına turlar
Başkanlıkları _Düzce Belediyesi
yapılan Kent 15-22 Nisan
düzenleyip,
_Düzce
Konseyi
tarihleri
buraların tanıtımını
Belediyesi
_Seyahat
_STK
toplantısında arasında tarihi
yapmak.
Acentaları
alınan tavsiye ve turistik
-İlçe ve Yerel
kararı
yerlerin
3.3.5- Eko turizm
Belediyeler
doğrultusund Düzcelilere
açısından önemli
a Düzce'nin
tanıtılması
bir potansiyel
_Düzce
tarihi ve
amacıyla
oluşturan Akçakoca
Üniversitesi
turistik
geziler
Dadalı Köyü,
yerlerine
düzenlemek. Aydınpınar, Eftenigeziler
Tanıtım
Toptepe, Cumayeridüzenlemek.
amacıyla
Dokuzdeğirmen,
yapılan bu
Kaynaşlı Sazköy,
geziler 2013 Yığılca ve köyleri,
Aralık ayı
Gölyaka-Aksusonuna kadar Süleymanbey-Çay
devam
Köylerine geziler
edecektir. düzenleyip, buraları
tanıtmak.
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
15-22 Nisan
Turizm
Haftasında
İlkbahar
Tanıtım
Gezileri,
01.06.201301.08.2013
tarihleri
arasında
Sonbahar
Tanıtım
Gezileri. Bu
geziler 20132018 yılları
arasında aynı
aylar
aralığında
gerçekleştirile
cektir.
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
Proje
Faaliyetler:
Uygulama
4.4.1- İlimizin bu _Düzce Valiliği İl
_Kültür ve
_Ankara
Aralık 2013Hedefi:4.1- fuarda broşür, CD, Kültür ve Turizm Turizm Bakanlığı
Büyükşehir
2018 yılları
Ankara
Her yıl
yöresel ürünlerden
Müdürlüğü
Belediyesi
arası.
Atatürk Kültür düzenli olarak oluşan örneklerle
_Düzce Valiliği
Merkezi ve Nisan-Mayıstanıtımı
_Kültür ve
_TÜRSAB
İstanbul
Ekim ve
yapılacaktır.
Turizm Bakanlığı
-Ankara
Feshanede
Kasım
4.4.2- Doğa
Düzceliler
_ASO
Düzce tanıtım
aylarında
turizminin
_Ankara Ticaret
Derneği
günleri ve
profosyonel gelişmesi açısından
Odası
_Düzce
Düzce tanıtım bir şekilde
buradaki tur
- İstanbul
Üniversitesi
haftaları
ilimizin
operatörleriyle
-İstanbul Kültür
Düzceliler
düzenlemek.
tanıtımını
karşılıklı
ve Turizm
Derneği
_Düzce Belediyesi
yapmak.
görüşmeler yapıp, il
Derneği
dışından gelecek
-S.T.K.
-Kültür ve Turizm
olan turların
- İstanbul
Bakanlığı
bağlanmasını
Ticaret Odası
sağlamak.
- Başbakanlık
4.4.3- Fuar alanını - _Ankara Kültür
Tanıtma Fonu
Düzce'nin doğal
Turizm
güzelliklerinden
Derneği
oluşan resimlerle
süsleyip, görselliği
ön plana çıkartarak
İlimizin
bilindiğinden çok
daha fazla güzelliğe
sahip olduğunu
kanıtlamak.
İdeal proje:4-
İDEAL
PROJELER
İdeal Proje:5Her yıl düzenli
olarak yapılan
Uluslararası
Doğu Akdeniz
Seyahat
Acentası ve
Turizm
Fuarı'na(EMITT)
MARKA, BAKAB
ve BAKKA
illeriyle beraber
katılım için
hazırlıklar
yapmak. Bunun
yanında
Valilikçe uygun
görüşülecek
diğer fuarlara
da hazırlık
yapıp katılım
sağlamak.
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
Proje Uygulama
Hedefi:5.1- 2427 Ocak 2013
tarihleri
arasında
İstanbul
Beylikdüzü
TÜYAP'da
Uluslararası
Doğu Akdeniz
ve Turizm
Fuarı'na (EMITT)
Düzce Valiliği İl
Kültür ve
Turizm
Müdürlüğü
olarak
katılımımızı
organize etmek.
5. 5. 2Ülkemizde İller
bazında
düzenlenen
fuarlara hazırlık
yapıp, İlimizi
buralarda temsil
etmek.
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
Faaliyetler:5.5.1_Düzce Valiliği İl
_Düzce Valiliği
_Düzce Üniversitesi Her yıl Ocak ve
Dünyanın pek çok
Kültür ve Turizm
_Düzce İl Özel
_BAKKA-BAKAB ve
Şubat 2013ülkesinden katılımın çok
Müdürlüğü
İdaresi
MARKA Ajansları
2018 yılları
yoğun olduğu bu
_İlçe Belediyeleri
_İlçe
_DTSO
arası
organizasyonda
_MARKA İlleri
Kaymakamlıkları
_İlçe Belediyeleri
Düzce'nin en güzel
_BAKAB İlleri
_Düzce Belediyesi
_STK
şekilde yabancı ülkelere
- Kültür ve Turizm
tanıtımını yapmak.
Bakanlığı
5.5.2- Düzce Valiliği İl
Kültür ve Turizm
Müdürlüğü olarak Düzce
Belediyesi ve ilçe
belediyelerinde içine
alan bir konsept
oluşturup, birlikte
katılımı organize etmek.
5.5.3- Bu fuarda eşsiz
güzellikleri olan doğa,
yayla, şelale, mağara ve
diğer güzellikleri
broşürlerle tanıtmak ve
stand arka planında
bulunan duvarları
afişlerle süsleyerek
tanıtımını sağlamak.
5.5.4- İlimizin yöresel
oyunlar, yöresel el
sanatları, yöresel ürünler
bazında tanıtımını en iyi
şekilde yapmak.
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
İdeal Proje:6Proje
Faaliyetler:6.6.1- _Düzce Valiliği İl _Düzce Valiliği _Kültür ve Turizm 30.01.2013İlimizin kültür
Uygulama
Proje kapsamında Kültür ve Turizm
_İlçe
Bakanlığı (Tanıtma 30.12.2013
ve turizm
Hedefi:6.1"Düzce Turizm
Müdürlüğü
Kaymakamlıkları Genel Müdürlüğü)
tarihleri
potansiyellerin Ocak 2013
Rehberi"
_Başbakanlık
_Düzce
arasında
i tanıtmak
tarihinde
hazırlanarak nelerin Tanıtma Fonu
Üniversitesi
uygulanacaktır
amacıyla
projenin
yer alacağı konulu
_Düzce
_STK
.
hazırlamış
başvurusunu broşür hazırlamak.
Üniversitesi
olduğumuz
yapıp,
_Düzce Belediyesi
"Gelişen Düzce akabinde proje
6.6.2- "Düzce
Tanıtım
içerisinde olan Mutfağı" adı altında
Projesi" ni
Düzce'nin
bir kitap hazırlamak,
Başbakanlık
kültür ve
yöremizdeki mutfak
Tanıtma
turizm
kültürünü resimlerle
Fonuna sunup, potansiyelleri beraber yansıtmak
maddi destek
ile ilgili
sağlamak.
kitapların
6.6.3- İlimizde
basımını
günlük hayatta
yaptırıp, diğer süregelen örf-adet,
illere tanıtım
düğün, bayram,
amacıyla
sünnet ... gibi
gönderip
günlerde yapılan
Düzce'nin
folklorik özellikleri
tanıtımını
gösterir bir "Folklor
sağlamak
Kitabı" çıkarıp
olup,
tanıtılmasını
2013 yılı
sağlamak.
içerisinde
tamamlanması
hedeflenmekte
dir.
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
İdeal Proje:6Proje
6.6.4- Düzce'nin
_Düzce Valiliği İl _Düzce Valiliği _Kültür ve Turizm 30.01.2013İlimizin kültür
Uygulama
doğasını, yaylasını, Kültür ve Turizm
_İlçe
Bakanlığı (Tanıtma 30.12.2013
ve turizm
Hedefi:6.1şelalesini, flora ve
Müdürlüğü
Kaymakamlıkları Genel Müdürlüğü)
tarihleri
potansiyellerin Ocak 2013
faunasını gösteren
_Başbakanlık
_Düzce
arasında
i tanıtmak
tarihinde
bir "Doğa Kitabı"
Tanıtma Fonu
Üniversitesi
uygulanacaktır
amacıyla
projenin
hazırlayıp yöremizin
_Düzce
STK
.
hazırlamış
başvurusunu
tanıtılmasına
Üniversitesi
olduğumuz
yapıp,
yardımcı olmak. _Düzce Belediyesi
"Gelişen Düzce akabinde proje
Tanıtım
içerisinde olan 6.6.5- El sanatlarını
Projesi" ni
Düzce'nin
resimlerle süsleyip
Başbakanlık
kültür ve
"El sanatları" kitabını
Tanıtma
turizm
oluşturmak.
Fonuna sunup, potansiyelleri
maddi destek
ile ilgili
6.6.6- "Dünden
sağlamak.
kitapların
Bugüne Düzce" adı
basımını
altında fotoğraf ve
yaptırıp, diğer belgelerle süslenmiş
illere tanıtım keyifle okunabilecek
amacıyla
bir kitap hazırlamak.
gönderip
Düzce'nin
6.6.7- Düzce ile
tanıtımını
ilgili tanıtım
sağlamak
broşürü, tanıtım
olup,
CD'si hazırlayarak,
2013 yılı
Düzce'nin çevre
içerisinde
illere tanıtılması için
tamamlanması gerekli çalışmaları
hedeflenmekte
yapmak.
dir.
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
İdeal Proje:7- Proje Uygulama Faaliyetler:7.7.1- _Düzce Valiliği İl _Düzce Valiliği
_Düzce
Kültür ve
Hedefi:7.1Halkın ilkbahar ve Kültür ve Turizm _Düzce İl Özel
Üniversitesi
Turizm
İlimizin gelecek
yaz aylarında il
Müdürlüğü
İdaresi
_Mimar ve
Bakanlığı
yıllarda
içerisinde rahatça _Düzce İl Özel _Kültür ve Turizm Mühendisler Odası
Yatırım ve
turizminin önem
piknik
İdaresi
Bakanlığı (Yatırım
_Muhtarlar
İşletmeler
kazanması için
yapabilecekleri
- Mimar ve
ve İşletmeler
Derneği Başkanlığı
Genel
uygun doğal
mekanlar
Mühendisler Genel Müdürlüğü)
Müdürlüğü'nd güzelliği olan
oluşturmak.
Odası
_İlçe
en ödenek
yerlerin
_Düzce Orman Kaymakamlıkları
temin edilerek,
projelerinin
7.7.2- İlimiz
İşletme
ilimizdeki
hazırlanarak
içerisinde yaşayan
Müdürlüğü
piknik ve
başvuru yılı
insanların, çevre
mesire
itibarıyle
illerdeki doğal
alanları, Kültür
hazırlanıp
güzellikleri olan
ve Turizm alt
projenin
yerlere gitmesini
yapı
sonuçlanmasını
önlemek için
çalışmaları için yürütmek ve aynı Düzce’mizde doğal
hazırlanan
yıl halkın
güzellikleri olan
projelerden hizmetine açmak. yerlerin turizme
uygun olan
açılmasını
yerlerin
7.2- 2010-1
sağlamak. Böylece
projelerini
Nolu Genelgeye istihdamın kendi
yapmak ve
göre Turizm'e
ilimiz içinde
tamamlanan hizmet verecek
oluşmasını
projeleri
olan piknik ve
gerçekleştirmek
hayata
mesire alanlarının
temel
geçirmek.
projelerinin
hedeflerimizdendir
yapılıp hayata
.
geçirilmesini
sağlamak.
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
15.01.201315.02.2018
arası OcakŞubat ayında
proje
başvurularını
alıp, aynı yıl
bitirilecektir.
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
İdeal Proje:8- Proje Uygulama Faaliyetler:8.8.1Düzce'deki
Hedefi:8.1İlimize gelen
Müdürlük
Bugüne kadar
turistlerin rahatça
dışında
ilimizde
ulaşabileceği,
merkezde
düşünülüp fakat yardım alabileceği
uygun bir
bir türlü
bir "Danışma
alanda
uygulamaya
Bürosunu"
“Turizm
konulmayan
Düzce’mize
Enformasyon
Turizm
kazandırmak
Büroları” açıp
Enformasyon
turizme
Bürosunun
8.8.2- Düzce'de
hizmet
Bakanlığımızdan
yaşayan yerli
verilmesini alınan desteklerle
halkın turizm
sağlamak.
2013 yılı
alanında daha
içerisinde
bilinçli olmasını
hizmete açılması
sağlamak
ve turizmi
kazandırılması
8.8.3- Bu
hedeflerimiz
bürolarda broşür,
içerisinde yer
tanıtım CD'si ve
almaktadır.
diğer materyallerin
dağıtılıp, halkın
turizm konusunda
bilgi sahibi
olmasını sağlamak
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
_Düzce Valiliği İl _Düzce Valiliği _Düzce Belediyesi 15.06.2014
Kültür ve Turizm
_Akçakoca
yılı içerisinde
Müdürlüğü
Kaymakamlığı
yapımına
_Kültür ve
_Turizm Dernek
başlanıp
Turizm Bakanlığı
Başkanlıkları
15.06.2015
(Yatırım ve
yılında
İşletmeler Genel
açılması
Müdürlüğü)
hedeflenmekte
_Düzce
dir
Belediyesi
_ Düzce İl Özel
İdaresi
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
İdeal Proje:9TRT başta
olmak üzere
ulusal ve
uluslararası
T.V. belgesel
program
kanallarıyla il
genelinde
tanıtım amaçlı
çekimler
yapmak.
Proje Uygulama
Hedefi:9.1İlimizin tarihi ve
turistik yerlerinde
çekim yapacak
olan ulusal ve
uluslararası
kanalların, yılın
belli bir tarihinde
çekim
yapmalarını
sağlamak.
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
Faaliyetler:9.9.1_Düzce
_Düzce Valiliği
_TRT ve Özel
01.04.2013İlimizde potansiyel
Valiliği İl
_İlçe
Ulusal TV Kanalları 30.11.2018
halde doğal güzelliğe
Kültür ve
Kaymakamlıkları
_STK
tarihleri arası
sahip olan yaylalar,
Turizm
şelaleler, mağaralar ve Müdürlüğü
mesire alanlarının il
_TRT ve
dışında tanıtılması için
Ulusal
çekimler yapılmasını
Kanallar
sağlamak ve organize _İl Basın ve
etmek.
Halkla ilişkiler
Müdürlüğü
9.9.2- İlimizin Ankara
ve İstanbul gibi iki
metropol kent
arasında olması ve
Ankara'ya en yakın
denizi olan
Akçakoca’da deniz
turizminin canlanması
için buralarda çekim
yapılmasını organize
ederek, ilimizin
tanıtımının yapılmasını
sağlamak.
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
İdeal Proje:10- Proje Uygulama
Kütüphaneler
Hedefi:10.1Haftasının ve
2013 Yılı Mart
Müzeler
ayının son
Gününün
Pazartesi günü
düzenli olarak kutlanmasına
her yıl
başlanılan
kutlanmasını
"Kütüphaneler
sağlamak.
Haftası" nın
coşkulu bir
şekilde geçmesini
sağlamak.
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
Faaliyetler:10.10.1_Düzce
_Düzce Valiliği
_Düzce
Kütüphaneler
Kütüphaneler Haftası
Valiliği İl
_Düzce İl Özel Üniversitesi (Fen- Haftası 2013öncesi gerekli olan
Kültür ve
İdaresi
Edebiyat Fakültesi) 2018 yılları
davetiye hazırlıklarının
Turizm
_İl Halk
_Konuralp
Mart ayının
yapılması ve protokole Müdürlüğü(M
Kütüphanesi
Belediyesi
son Pazartesi
verilmesini sağlamak.
üze
_Konuralp
başlayıp,
Müdürlüğü ve
Müzesi
1. Hafta.
10.10.2- Yıl içerisinde
İl Halk
kitap okuyan büyük ve Kütüphanesi)
küçük okurlardan en
_ İl Milli
çok kitap okuyan
Eğitim
kişilerin tespit edilip, Müdürlüğü
kutlama esnasında
_Düzce ve
ödüllendirilmelerini
Konuralp
sağlamak.
Belediye
Başkanlıkları
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
İdeal Proje:10Kütüphaneler
Haftasının ve
Müzeler
Gününün
düzenli olarak
her yıl
kutlanmasını
sağlamak
Proje Uygulama
Hedefi:10.2- Her
yıl düzenli olarak
ülke çapında
kutlanılan
"Müzeler Günü"
nün
organizasyonunu
yapmak.
FAALİYETLER
10.10.2.1- Müzeler
Günü öncesinde yine
davetiyelerin
hazırlanarak protokole
dağıtılmasını
sağlamak.
10.10.2.2- Müzeler
Gününün coşkulu bir
şekilde kutlanması için
aynı gün gelen
vatandaşlardan ücret
alınmadan müzenin
gezdirilmesini
sağlamak.
10.10.2.3- İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ile
işbirliği yapılarak
okullardaki çocukları
müzeye davet edip,
müzenin kültürel
dokusunun
tanıtılmasını
sağlamak.
10.10.2.4- Aynı gün
Belediye ile işbirliği
yapılarak müzeye
ücretsiz otobüs
seferleri
düzenlenmesini
organize etmek.
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
_Düzce
_Düzce Valiliği
_Düzce
Kütüphaneler
Valiliği İl
_Düzce İl Özel Üniversitesi (Fen- Haftası 2013Kültür ve
İdaresi
Edebiyat
2018 yılları
Turizm
_İl Halk
Fakültesi)
Mart ayının
Müdürlüğü(M
Kütüphanesi
_Konuralp
son Pazartesi
üze
_Konuralp Müzesi
Belediyesi
başlayıp,
Müdürlüğü ve
1. Hafta.
İl Halk
Kütüphanesi)
_ İl Milli
Eğitim
Müdürlüğü
_Düzce ve
Konuralp
Belediye
Başkanlıkları
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU
İÇ
DIŞ
PROJENİN
KURUMLAR PAYDAŞLARIMIZ PAYDAŞLARIMIZ UYGULAMA SÜRESİ
İdeal Proje:11- ProjeUygulamaHe Faaliyeetler:11.11.1_Düzce
_Düzce Valiliği
_Gençlik
Önceki yıllarda defi:11.1İlimizde
İlimizin doğal
Valiliği İl
_Kaynaşlı
Hizmetleri ve
olduğu gibi
bulunan dört
güzellikleri olan
Kültür ve
Kaymakamlığı
Spor İl
Alternatif Spor
mevsim
yaylaları, şelaleleri
Turizm
_Beyköy
Müdürlüğü
Turizmi(Offfotoğraçılık
ve denizimizi
Müdürlüğü
Belediyesi
_Off-Road
Road), dört dalında fotoğraf ülkemize tanıtmak
_Gençlik
_Doğa Sporları İl Federasyonu İl
mevsim
severleri doğa
amacıyla davetler Hizmetleri ve
Temsilciliği
Temsilciliği
fotoğrafçılık ve
turizminin
verip, il içindeki
Spor İl
_Orman ve Su
motor
gelişmesi için
organizelerini
Müdürlüğü
İşleri Müdürlüğü
sporlarına ev bölgemize davet
yapmak (Tur
_Kaynaşlı
_Düzce İl Özel
sahipliği
edip, 2013 yılı
Acentaları ile
Kaymakamlı
İdaresi
yaparak,
içerisinde talebe
beraber).
ğı
bölgemizin
göre foto-Safari
_Kaynaşlı
hareketlenmes
yapılmasını
11.11.2- Ülkemizde Belediyesi
ini sağlamak. organize etmek.
bulunan fotoğraf
_Beyköy
severleri(Foto-safari Belediyesi
Gurubunu) Düzce'ye _Off-Road
davet ederek
Federasyonu
Yedigöller,
İl Temsilciliği
Güzeldere,
_Orman ve
Samandere gibi
Su İşleri
doğal güzellikleri
Müdürlüğü
olan bölgelere
organizasyonlar
yaparak tanıtımına
yardımcı olmak.
_Çekimlerin
yapılacağı tarih
aralıkları
_01.01.201301.03.2013 Kış
Çekimleri
_01.04.201301.06.2013
İlkbahar Çekimleri
_20.06.201301.08.2013 Yaz
Çekimleri
_01.10.201315.11.2013
Sonbahar Çekimleri
_Kaynaşlı D.Y.
Yörükler 20
Haziran, Düzce
Beyköy Koca yayla
23 Ekim
tarihlerinde 20132018 yılları arası
yapılacaktır.
-Üsteki bu tarih
aralıklarında 20132014-2015-20162017-2018 yılları
itibarıyle bu
faaliyetler düzenli
olarak
yürütülecektir.
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
İdeal Proje:11Proje
11.11.2.1- İlimizin
Önceki yıllarda Uygulama
doğal
olduğu gibi
Hedefi:11.2- güzelliklerinden
Alternatif Spor
Off-Road
olan Kaynaşlı
Turizmi(Offyarışlarının
Darıyeri Yörükler
Road), dört ilimizde Nisan Yaylası ve Koca
mevsim
ve Eylül
yayla da sportif
fotoğrafçılık ve
aylarında
faaliyetlerden olan
motor
yapıldığını
Off-Road
sporlarına ev
Türkiye'ye
yarışlarının ulusal
sahipliği
duyurmak.
anlamda
yaparak,
düzenlenmesini
bölgemizin
organize etmek ve
hareketlenmes
gelen sporcuların
ini sağlamak.
yarış boyunca
sorunlarıyla
ilgilenmek.
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
DIŞ
PROJENİN
PAYDAŞLARIMIZ PAYDAŞLARIMIZ UYGULAMA SÜRESİ
_Düzce Valiliği İl _Düzce Valiliği
_Gençlik
_Çekimlerin
Kültür ve Turizm
_Kaynaşlı
Hizmetleri ve
yapılacağı tarih
Müdürlüğü
Kaymakamlığı
Spor İl
aralıkları
_Gençlik
_Beyköy
Müdürlüğü
_01.01.2013Hizmetleri ve
Belediyesi
_Off-Road
01.03.2013 Kış
Spor İl
_Doğa Sporları İl Federasyonu İl
Çekimleri
Müdürlüğü
Temsilciliği
Temsilciliği
_01.04.2013_Kaynaşlı
_Orman ve Su 01.06.2013 İlkbahar
Kaymakamlığı
İşleri Müdürlüğü
Çekimleri
_Kaynaşlı
_Düzce İl Özel
_20.06.2013Belediyesi
İdaresi
01.08.2013 Yaz
_Beyköy
Çekimleri
Belediyesi
_01.10.2013_Off-Road
15.11.2013
Federasyonu İl
Sonbahar Çekimleri
Temsilciliği
_Kaynaşlı D.Y.
_Orman ve Su
Yörükler 20
İşleri Müdürlüğü
Haziran, Düzce
Beyköy Koca yayla
23 Ekim tarihlerinde
2013-2018 yılları
arası yapılacaktır.
-Üsteki bu tarih
aralıklarında 20132014-2015-20162017-2018 yılları
itibarıyle bu
faaliyetler düzenli
olarak
yürütülecektir.
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
İdeal Proje:12- Proje Uygulama
İlimizde
Hedefi:12.1düzenli olarak İlimizde Ocakdevam eden
Mayıs ayları
her gün
arasında rafting
potansiyeli
ve kano
hızla artan
turizminin
Cumayeri
ulusal anlamda
Dokuzdeğirme tanıtılması için
n Rafting ve her yıl Turizm
Kano
Haftası'nda
faaliyetlerinin
Cumayeri
tanıtımını Dokuzdeğirmen
yapmak.
köyünde ulusal
anlamda rafting
festivali
düzenlenmekte
olup, bu
festivalde
organizasyon
işlemlerinin
yürütülmesine
yardımcı olmak.
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
Faaliyetler:12.12.1_Düzce
_Düzce Rafting İl
_Gençlik
15 Aralık-15
İlimizde potansiyel
Valiliği İl
Temsilciliği
Hizmetleri ve Mayıs aylarında.
olarak bulunan "Su
Kültür ve
_Cumayeri
Spor İl Müdürlüğü 2013-2018
Yolu" üzerinde
Turizm
Kaymakamlığı
_Cumayeri
yılları arası
Dokuzdeğirmen ve
Müdürlüğü
_Seyahat
Belediyesi
Melenağzı arasındaki
_Gençlik
Acentaları
rafting ve kano
Hizmetleri ve
sporlarının düzenli
Spor İl
olarak yapılmasını
Müdürlüğü
sağlamak.
_Cumayeri
Kaymakamlığı
12.12.2- Efteni Gölü
_Cumayeri
ile Cumayeri arasında
Belediyesi
kano turizminin
gelişmesi için gerekli
çalışmalara başlanıp,
burada bir potansiyel
olduğunu ülke
genelinde acentalar
aracılığı ile duyurmak.
12.12.3- Rafting spor
faaliyetlerinde hizmet
veren seyahat
acentaları ve
işyerlerinin yeterlilik
derecelerini ölçmek
için buralarda
denetimlerde bulunup,
can ve mal kaybını
önlemek.
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
İdeal Proje:13- Proje Uygulama
Kültürel
Hedefi:13.1mirasın
2013 yıl sonuna
korunması ve kadar Akçakoca
restorasyonu Yeni Mahalledeki
anlamında
eski evlerin
Akçakoca
restore edilip
Yenimahalle
turizme
de yapılan eski kazandırılması
evlerin
hedeflenmektedir
tanıtımını
.
yaparak
istihdama
dönüştürmek.
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ PAYDAŞLARIMIZ
Faaliyetler:13.13.1_Düzce
_Kültür ve
İlimizin kültür
Valiliği İl
Turizm Bakanlığı
anlamında tanıtılması
Kültür ve
(Kültür Varlıkları
için Akçakoca Yeni
Turizm
ve Müzeler Genel
Mahalledeki evlerin
Müdürlüğü
Müdürlüğü)
restorasyonunu
_Kültür ve
_Konuralp
yakından takip edip,
Turizm
Müzesi
herhangi bir eksiklikte
Bakanlığı
Bakanlığımızla
(Kültür
görüşüp gerekli
Varlıkları ve
organizasyon
Müzeler Genel
sağlanacaktır
Müdürlüğü)
13.13.2- Deniz
_Akçakoca
turizmiyle öne çıkan Kaymakamlığı
Akçakoca'yı
_Kocaeli
restorasyon işlemi
Koruma
bittikten sonra kültürel Kurulu Bölge
anlamda tanıtarak
Müdürlüğü
istihdam sağlamak
13.13.3Beypazarı'nda
görüldüğü gibi oradaki
turizm pazar işlevinin
aynısını örnek alıp,
Akçakoca'da
uygulamak, böylece
ilimizin ekonomisine
katkı sağlayıp bölge
turizminin
canlanmasını
sağlamak.
_Düzce
Üniversitesi
_Roleve ve
Restorasyon
Bölge
Müdürlükleri
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
Proje 2010
yılında
uygulanmaya
başlanmış,
Kasım 2013 yılı
sonuna kadar
bitirilecektir
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ PAYDAŞLARIMIZ
İdeal Proje:14- Proje Uygulama Faaliyetler:14.14.1- _Düzce Valiliği İl _Düzce Valiliği
İlimizde
Hedefi:14.1- İl
Çocukların daha Kültür ve Turizm
_İl Halk
ihtiyaç
Kültür ve Turizm
rahat
Müdürlüğü
Kütüphanesi
duyulan ve
Müdürlüğü, İl çalışabilecekleri bir _Düzce İl Özel
Müdürlüğü
Bakanlığımızın Özel İdaresi ve mekanın oluşmasını
İdare
da hedefleri
Belediye
sağlamak
_Düzce
içerisinde olan
Başkanlığı
Belediyesi
“Çocuk
arasında
14.14.2- İlimizin
_Kültür ve
Kütüphane”
yapılacak olan
modern bir Çocuk Turizm Bakanlığı
sinin İlimizde
görüşmeler
Kütüphanesine (Kütüphaneler ve
kurulup
neticesinde Eski İl
kavuşmasını
Yayımlar Genel
açılmasını Halk Kütüphanesi
sağlamak.
Müdürlüğü)
sağlamak.
binasını Çocuk
_ Milli Eğitim İl
Kütüphanesi
Müdürlüğü
olarak harekete
geçirmek veya
bunun yerine
Belediye
Başkanlığının
göstereceği bir
yerde 2013 yılı
içerisinde bir
“Çocuk
Kütüphanesi”
oluşturmak.
_Düzce
Üniversitesi
_Düzce
Belediyesi
_Milli Eğitim İl
Müdürlüğü
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
2013-2016
yılları arasında
yapılması
planlanmaktadır
.
İDEAL
PROJELER
İdeal Proje:15İlimizde
ilkbahar ve yaz
aylarında her
yıl düzenli
olarak yapılan
hıdrellez,
festival, fuar
ve yayla
şenlikleri gibi
yerel
etkinlikler
yapmak.
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
Proje Uygulama
Hedefi:15.1İlimizde yaşayan
değişik
kültürdeki insan
topluluklarını bir
araya getirerek
birlikteliği
sağlamak temel
hedeflerimiz
arasındadır. Bu
faaliyetlerin yıl
içerisinde hava
şartlarına bağlı
olarak
düzenlenmesi
hedeflenmektedir
.
FAALİYETLER
Faaliyetler:15.15.1İlimizde yaşayan insan
kültürlerinin barış ve
hoşgörü içerisinde
yaşamasına yardımcı
olmak.
SORUMLU
KURUMLAR
_Düzce
Valiliği İl
Kültür ve
Turizm
Müdürlüğü
_İlçe
Kaymakamlıkl
15.15.2- Bu
arı
organizasyonlar
_Dernekler İl
düzenlenirken
Müdürlüğü
herhangi bir aksaklık
_Düzce
halinde oluşan kötü
Belediye
gidişatı önlemek.
Başkanlığı
_İlçe Belediye
15.15.3- Yapılacak
Başkanlıkları
olan faaliyetlerden
önce gerekli olan
davetiyelerin
düzenlenmesinde ilgili
kuruluşa yardımcı
olarak tanıtımını
sağlamak.
15.15.4- Bu faaliyet ve
organizasyonların
ulusal anlamda diğer
illere duyurusunun
yapılması ve katılım
konusunda
organizasyonunun
sağlanması.
İÇ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
_Düzce Valiliği
_Düzce
Hava şartlarına
_STK
Üniversitesi
bağlı olarak
_İlçe
_ Düzce İl Özel
2013-2018
Kaymakamlıkları
İdaresi
yılları içerisinde
_İlçe Belediyeleri
yapılacaktır.
_Turizm Dernek
Başkanlıkları
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
İdeal Proje:16- Proje Uygulama Faaliyetler:16.16.1İlimizin doğal
Hedefi:16.1İlimizin doğal
güzelliklerinde Kardüz Yaylası
güzelliklerinden
n olan Kardüz Turizm Alanı ilan
olan bu turizm
Yaylası ve
edildikten sonra
bölgelerinin
Beyköy yolunun
Ülkemiz turizmine
Samandere yapılmasının
kazandırılmasını
Abant yolunun turizm açısından
sağlamak.
yapımı.
önem arz etmesi
dolayısıyla ilgili
16.16.2.Kardüz
kurumlarla
Yaylası ve Beyköyyazışmalarının Samandere-Abant
yapılıp yolun yolunun yapımı için
hizmete
ilgili kurumların
açılmasını
harekete
sağlamak.
geçirilmesi için
çalışmalar yapmak.
16.16.2.Beyköy Samandere Abant yolu
güzergahında
devam eden Hes'
lerin bitmesiyle
beraber hemen
yolun
yapılmasına
başlanılması
hedeflenmektedir
.
SORUMLU
KURUMLAR
_Düzce Valiliği
İl Kültür ve
Turizm
Müdürlüğü
_İl Özel idaresi
_Bolu Valiliği
_Bolu İl Özel
İdaresi
İÇ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ PAYDAŞLARIMIZ
_Düzce Valiliği
_Kaynaşlı
Kaymakamlığı
_Gölyaka
Kaymakamlığı
_Düzce İl Özel
İdaresi
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
_Düzce İl Özel _Kardüz Yaylası
İdaresi
yolu Bölgenin
_Gölyaka Orman Turizm Alanı
İşletme
ilan edilmesi ile
Müdürlüğü
aynı yıl
_Düzce Orman
başlayacaktır
İşletme
_BeyköyMüdürlüğü
Samandere_Bolu Orman
Abant
Bölge müdürlüğü arasındaki yola
ise Hes'lerin
bitmesiyle
başlanacaktır.
2013-2018
yılları arasında
bitirilmesi
planlanmaktadır
.
İDEAL
PROJELER
İdeal Proje:17İl dışından
gelip Düzce'de
eğitim gören
Üniversite
Öğrencilerinin
İlimizi
tanımalarını
sağlamak.
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
Proje Uygulama
Hedefi:17.1İlimize eğitim
görmek amacıyla
gelen Üniversite
Öğrencilerinin
Düzce'yi daha iyi
tanımaları için
"doğa ve kültür"
turları
düzenleyip,
İlimizi tanıtmayı
hedeflemekteyiz.
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
Faaliyetler:17.17.1- _Düzce Valiliği _Düzce Valiliği
_Düzce
_01.05.2013
İlimizin tarihi
İl Kültür ve
_İlçe
Üniversitesi
tarihinden
güzelliklerinden olan
Turizm
Kaymakamlıkları _İl Milli Eğitim
itibaren 1 ay
Açakoca Ceneviz
Müdürlüğü
Müdürlüğü
ilkbahar tanıtım
Kalesi, Konuralp
_İlçe
_Turizm Dernek
turları
Müzesi ve Antik
Kaymakamlıklar
Başkanlıkları
_15.10.2013
Tiyatroya turlar
ı
_STK
tarihinden
düzenleyip buraları _İl Milli Eğitim
itibaren 1 ay
tanıtmak.
Müdürlüğü
sonbahar tanıtım
_ Düzce
turları
17.17.2- Düzce'nin
Üniversitesi
İl ve İlçelerinde
_Turizm Dernek
Doğal özelliği
Başkanlıkları
bulunup Ülkemizde
Marka olmuş
Samandere Şelalesi,
Güzeldere
Şelalesi,Akçakoca
Tahirli Şelalesi,
Saklıkent Şelalesi ve
Yoğunpelit
Şelalelerine turlar
düzenleyip tanıtımını
sağlamak.
17.17.3- Yine
İlimizde bulunan
Yaylalarımızın
tanıtımı için buralara
geziler düzenleyip
tanıtımını sağlamak.
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
İdeal Proje:18- Proje Uygulama
Turizme
Hedefi:18.1hizmet veren
İlimizde
yerlerdeki
bulunan
çalışan
turizme hizmet
personelin
veren otel,
eğitilmesi.
restaurant ve
acentalarda
çalışan
personelin
eğitilmesi temel
hedefimizdir.
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
Faaliyetler:18.18.1- _Düzce Valiliği _Düzce Valiliği
_İl Milli Eğitim
01.10.2013İlimizde turizme
İl Kültür ve
_İlçe
Müdürlüğü
01.12.2013
hizmet veren
Turizm
Kaymakamlıkları _İlçe Milli Eğitim tarihleri arasında
otellerde ve
Müdürlüğü
_Turizm Dernek
Müdürlükleri
3 ay
restaurantlarda
_İl Milli Eğitim
Başkanlıkları
_Düzce
çalışan elemanların
Müdürlüğü
_STK
Üniversitesi
eğitimli olmasını
_İlçe
sağlamak.
Kaymakamlıkla
rı
18.18.2-Her yıl
_Halk Eğitim
düzenli olarak turizm Müdürlüğü
hizmetinde çalışan
_Düzce
personele eğitim
Üniversitesi
verilmesi amacıyla
Halk Eğitim
Müdürlüğü ile
beraber ortaklaşa
kurslar verip, çalışan
personelin nitelikli
olmasını sağlamak.
18.18.3-Düzce
Üniversitesi Turizm
İşletme Fakültesiyle
ortaklaşa kurslar
düzenleyip, turizme
hizmet veren eleman
yetiştirilmesini
sağlamak
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
İdeal Proje:19- Proje Uygulama
Hasanlar
Hedefi:19.1Barajında su
İlimizde su
sporları, Melen
sporlarının
Çayında yapay geliştirilmesi için
rafting sporları Hasanlar Barajı ve
sahası
Melen Çayı
oluşturulması. üzerinde yapay
rafting parkurları
oluşturup su
sporlarını
Düzce'de marka
yapmak.
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
Faaliyetler:19.19.1_Düzce
_Düzce Valiliği
Hasanlar Baraj Gölünde
Valiliği
_İlçe
kano, yelken yarışları
_Gençlik Kaymakamlıkları
organize edip, burada su Hizmeleri ve
sporları turizminin
Spor İl
canlanmasını sağlamak Müdürlüğü
_DSİ
19.19.2-İstanbul'un su
_Çevre ve
ihtiyacının karşılanması Şehircilik İl
için yapılacak barajın
Müdürlüğü
Cumayeri
_Yığılca
Dokuzdeğirmen'deki
Kaymakamlı
parkuru kapatacağından
ğı
dolayı Cumayeri ile
_Cumayeri
Dokuzdeğirmen arasında Kaymakamlı
yapay rafting
ğı
parkurlarının yapılması
_ Gölyaka
gelecek için büyük önem Kaymakamlı
arz etmektedir.
ğı
_İl Özel
19.19.3-Yine Melen
İdaresi
Çayı üzerinde
_Düzce
Gölyaka'dan başlayıp
Üniversitesi
Cumayeri'ne kadar olan
bölümde kano yarışlarının
organize edilip, turizmin
canlanmasını sağlamak.
DIŞ
PAYDAŞLARI
MIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
_İl Özel
_2013 Turizm
İdaresi
Haftasında Yığılca
_Düzce
Hasanlar Barajında
Üniversitesi
faaliyetler
_DSİ
yapmak.
_Gençlik
_01.01.2015Hizmetleri ve
01.01.2018
Spor İl
tarihleri arasında
Müdürlüğü
yapay rafting
_Çevre ve parkuru oluşumu.
Şehircilik İl
Müdürlüğü
İDEAL
PROJELER
İdeal Proje:20Saklıkent
Şelalesine ek
proje yapılarak,
korkuluklarının
güçlendirilmesi.
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ PAYDAŞLARIMIZ
Proje Uygulama Faaliyetler:20.20.1_Düzce
_Düzce
Hedefi:20.1İlimiz Şelale Turizmi
Valiliği İl
Valiliği
Yığılca Saklıkent
için önem taşıyan
Kültür ve
_Yığılca
Şelalesinin
Saklıkent Şelalesinde
Turizm
Kaymakamlığı
yeniden gözden
gelen misafirlerin
Müdürlüğü
geçirilerek eksik
rahatça dolaşıp,
_Yığılca
ve sağlam
piknik yapabilecekleri Kaymakamlığı
olmayan
alan oluşturup, burayı
_İl Özel
korkuluklarının turizme kazandırmak.
İdaresi
güçlendirilmesi
_Kültür ve
amaçlanmaktadır. 20.20.2-Şelale daha
Turizm
rahat dolaşılabilmesi
Bakanlığı
için yapılmış olan
(Yatırım ve
mevcut projenin
İşletmeler
güçlendirilerek
Genel
dayanıklılığını
Müdürlüğü)
sağlamayı
_Orman ve Su
amaçlamaktayız.
İşleri
Müdürlüğü
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
_Kültür ve
Proje
Turizm
01.01.2013Bakanlığı
30.08.2013
_İl Özel İdaresi tarihleri arasında
_Orman ve Su gerçekleştirilecek
İşleri
tir.
Müdürlüğü
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ PAYDAŞLARIMIZ
İdeal Proje:21- Proje Uygulama Faaliyetler:21.21.1- _Düzce Valiliği _Düzce Valiliği _İl Özel İdaresi
Düzce
Hedefi:21.1-Göl Düzce-Aydınpınarİl Kültür ve
_Gölyaka
_Gölyaka
Gölormanı
Ormanı göl
Efteni Gölü
Turizm
Kaymakamlığı Orman İşletme
sınırları
deposundan
istikametinden gelen
Müdürlüğü
Müdürlüğü
içerisinde
başlayıp
misafirler için
_Gölyaka
_Gölormanı
bulunan
Toptepe'ye giden Güzeldere Şelalesi Orman İşletme
Köyü MUhtarlığı
Toptepe Piknik orman yolunun Orman Yolu üzerinde Müdürlüğü
ve Mesire alanı
asfaltlanması bulunan Toptepe Yolu _İl Özel İdaresi
yolunun
hedeflenmektedir. turizm açısından
_Gölyaka
yapılması
önem arz ettiğinden Kaymakamlığı
yolun asfaltlanması
hedeflenerek,
ulaşımın
kolaylaştırılması
amaçlanmaktadır.
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
30.04.201330.12.2013
tarihleri arası
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
İdeal Proje:22- Proje Uygulama
Faaliyetler:22.22.1_Düzce
_Düzce Valiliği
Yöresel
Hedefi:22.1Kırsal bölgelerde ve
Valiliği İl
_İlçe
kültürümüz olan İlimizin somut
kent merkezlerinde el
Kültür ve
Kaymakamlıkları
el sanatlarının olmayan kültürel
sanatları üzerine
Turizm
desteklenerek
varlıklarının
yapılan çalışmalara
Müdürlüğü
güçlendirilmesi güçlendirilmesi
teşvik amacıyla
_MARKA
amaçlanmaktadır. KOSGEB, MARKA ve
_KOSGEB
Halk Eğitim ortaklığı ile
_İlçe
kurslar hazırlanıp,
Kaymakamlıkl
örnek kursların açılması
arı
hedeflenmektedir.
_Düzce
Üniversitesi
22.22.2-Küçük çaplı el _Muhtarlar
sanatları yapan
Derneği Bşk.
ustaların yaptıkları ürün _İl Dernekler
ve eşyalarının teşhir ve Müdürlüğü
satışlarının yapılması _İl Milli Eğitim
amacıyla, Düzce
Müdürlüğü
merkezde bir işyeri
(Halk Eğt.
açılarak istihdam
Mrk. Md.)
sağlanması.
_El San Eğt.
Merk.
DIŞ
PAYDAŞLARI
MIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
_Düzce
2013-2018
Üniversitesi yılları Eylül-Nisan
_Muhtarlar
ayları arası
Derneği
kursun niteliğine
Başkanlığı
göre program
_İl Dernekler
yapılacaktır.
Müdürlüğü
_İl Milli
Eğitim
Müdürlüğü
(Halk Eğitim
Merkezi
Müdürlüğü)
_El Sanatları
Eğitim
Merkezi
Müdürlüğü
İDEAL
PROJELER
İdeal Proje:23İlimizde tarihi
özelliği bulunan
yapıların
turizme
kazandırılması
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARI
MIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
Proje Uygulama
Faaliyetler:23.23.1_Düzce
_Düzce Valiliği
_Kültür ve
01.08.2013Hedefi:23.1Düzce ili genelinde
Valiliği İl
_İlçe
Turizm
01.08.2018
İlimiz genelinde bulunan ve tarihi nitelik
Kültür ve
Kaymakamlıkları Bakanlığı tarihleri arasında
bulunan tarihi
taşıyan bütün evlerin
Turizm
_Konuralp
(K.V.M. Gn. gerçekleştirilecek
evlerin tescillenip, tescillenip, turizme
Müdürlüğü
Müzesi
Md.)
tir.
projelendirilerek,
kazandırılması.
_İl Özel İdare
Müdürlüğü
_Kocaeli
restorasyonunun
_İlçe
_İl Özel İdaresi
Koruma
yapılması
23.23.2-Müze
Kaymakamlıkl
Kurulu Bölge
hedeflenmektedir. Müdürlüğü tarafından
arı
Müdürlüğü
tescillenen bu evler _İlgili Belediye
_Düzce
projelendirilip, Kültür ve Başkanlıkları
Üniversitesi
Turizm Bakanlığı Kültür _Kültür ve
_İlgili
Varlıkları ve Müzeler
Turizm
Belediye
Genel Müdürlüğü'nce
Bakanlığı
Başkanlıkları
onaylandıktan sonra
(K.V.M. Gn.
restorasyon işleminin
Md.)
hızlı bir şekilde yapılıp,
_Kocaeli
turizme açılması.
Koruma
Kurulu Bölge
23.23.3-Restorasyon
Müdürlüğü
işleminden sonra bu
_Düzce
evlerin ev
Üniversitesi
pansiyonculuğu gibi
turizm amaçlı
hizmetlerde
kullanılması
amaçlanmaktadır.
İDEAL
PROJELER
İdeal Proje:24Kırsal köy
turizmi
canlandırmak
için Eko Turizm
ve organik tarım
çalışmalarını
başlatmak
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLA
RIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
Proje Uygulama
Faaliyetler:24.24.1_Düzce
_Düzce
_Düzce
01.04.2013Hedefi:24.1Kırsal bölgelerde
Valiliği İl
Valiliği
Üniversitesi
01.04.2015 yılları
Kırsal bölgelerde
turizme ve organik
Kültür ve
_İlgili
_İlçe Belediye
arasında
Köy Turizminin
tarıma yatkın olan
Turizm
Kaymakam Başkanlıkları gerçekleştirilecektir
canlanması için köylerin belirlenmesi.
Müdürlüğü
lıklar
_STK
.
belli bölgelerde
_İlgili
_KOSGEB
"Eko Köy" yerleri
24.24.2-Akçakoca
Kaymakamlıkl
_MARKA
oluşturulup,
Melenağzı, Dadalı,
ar
_Muhtarlar
buralarda
Fakılı, Hemşin
_İlçe Belediye
Dernek
turizmin
köylerinde eko turizmin Başkanlıkları
Başkanlığı
hareketlenmesi canlanmasını sağlayıp,
_İl Özel
_İl Özel İdaresi
hedeflenmektedir. halkın kırsal turizme
İdaresi
_Düzce
yönlenmesini sağlamak.
_Düzce
Üniversitesi
Üniversitesi
24.24.3-Gölyaka'dan
_Muhtarlar
Aksu, Çay, Süleymanbey
Dernek
Köyleri, Cumayeri'nden Başkanlığı
Dokuzdeğirmen Köyü,
_İl Gıda,
Düzce Merkezden
Tarım ve
Aydınpınar, Göl Ormanı, Hayvancılık
Konaklı Köyleri, Çilimli Müdürlüğü
Belediye sınırları
_KOSGEB
içerinde bulunan uygun
_MARKA
yerlerde eko turizm
çalışmaları yapıp, eko
turizm ve organik tarım
turizminin bu
bölgelerde
canlanmasını sağlamak.
İDEAL
PROJELER
PROJE
UYGULAMA
HEDEFİ
İdeal Proje:25- Proje Uygulama
Gümüşova
Hedefi:25.1Selamlar Köyü
Mustafa Kemal
Ayran Festivali Atatürk’ün 1934
Projesi
yılında Gümüşova
Selamlar
Köyünden
geçerken uğrayıp
ayran içmesiyle o
yöre ile
özdeşleşen ayran
festivalinin il
geneline yayarak,
yöredeki turizm
potansiyelini
ortaya çıkarmak..
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUMLAR
İÇ
PAYDAŞLA
RIMIZ
DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ
PROJENİN
UYGULAMA
SÜRESİ
Faaliyetler:25.25-1_Düzce
_Düzce -Düzce Belediye 2013-2018 Yılları
Atatürk’ün Selamlar
Valiliği İl
Valiliği
Başkanlığı
arası her yıl
Köyünde ayran
Kültür ve
temmuz ayında
içmesiyle başlayan ve
Turizm
_İlçe
_İlçe Belediye gerçekleştirilecektir
bu yörede her yıl
Müdürlüğü Kaymakam Başkanlıkları
.
etkinlikleri bir havasına
lıkları
sokmak..
-Gümüşova
-Düzce
Kaymakamlığı
Üniversitesi
25.25-2Her yıl temmuzun
-Gümüşova
_STK
18’inde yapılan etkinliği
Belediye
il geneline yayıp, daha
Başkanlığı
-Muhtarlar
sonra ulusal anlamda
katılımı sağlama
-İlçe
-Turizm Tanıtma
yönünde çalışmalar Kaymakamlıkl
Dernekleri
yapmak.
arı
25.25.3-İlçe Belediye
Festivalin düzenlendiği Başkanlıkları
Selamlar Köyünde aynı
gün Atatürk konulu
resim sergisi
düzenlenmesini
sağlamak.

similar documents