kuvayımilliye ruhu ve cemiyetler

Report
Düşman işgalleri karşısında
yurdun çeşitli yörelerinde ortaya
çıkan milli direniş
teşkilatlarına Kuvayı Milliye denir.
İlk direnişler, güney cephesinde
Fransızlara karşı başlamıştır.
Kuvayı Milliye, teşkilat olarak
aslında Balıkesir-Alaşehir
Kongrelerinde ilan edildiği gibi
batıda Yunan işgallerine karşı
atılmış bir düşüncedir.
Ayrıca, İstanbul Hükümeti'nin
işgaller karşısındaki çaresizliği,
Mondros Ateşkes Antlaşması ile
orduların dağıtılması Kuvayı
Milliye'nin ortaya çıkmasına neden
olan diğer etkenlerdir
 Bölgesel amaçlıdır. Kendi bölgelerini korumak amacıyla kurulmuştur.
 Disiplinli ve düzenli birlikler değillerdir.
 İşgallere karşı vatanı korumak amacıyla kurulan birliklerdir. Milliyetçilik
duygusu hâkimdir.
 Askerlik bilgi ve teknik bakımından eksik birliklerdir.
Belli bir merkeze bağlı değildirler.
 Düzenli ordunun temelini
oluşturmuşlardır.
 Düzenli ordu kuruluncaya kadar
düşmanı oyalamışlar, TBMM'ye karşı
çıkan ayaklanmaları başarıyla
bastırmışlardır.
 Düşman ordusunun
ilerleyişini yavaşlattılar
 Düzenli ordunun kurulmasına
kadar askeri boşluğu
doldurdular.
 TBMM’ye karşı çıkan
ayaklanmaların
bastırılmasında önemli
katkıları oldu.
 En önemli yararı; ulusal
bilincin uyandırılmasını
sağlamak olmuştur.
İlk Kuva-yi Milliye kıvılcımı (ilk silahlı direniş) Güney
Cephesi'nde Dörtyol'da 19 Aralık 1918’de Fransızlara karşı
başlamıştır. Bunun en önemli nedeni, Fransızların işgallerine
Ermenileri ortak etmeleridir.
İkinci etkili silahlı direniş hareketi (örgütlü
ilk Kuva-yi Milliye hareketi) İzmir'in
İşgali'nden sonra; Kuva-yi Milliye
hareketini, milliyetçi ve yurtsever olan bazı
subaylar halkı örgütleyerek Ege Bölgesi'nde
resmen başlatmışlardır.
Belli bir otoriteye bağlı olmayışları
Askeri teknik ve bilgi bakımından eksik
oluşları
İhtiyaçlarını karşılamak için halka baskı
yapmaları
Düzenli orduya sahip olan Yunanlılara karşı
tam olarak başarı sağlayamamaları.
I. Bölüm – Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler
Trakya Paşaeli
Alyans İsrail ve
Cemiyeti
Milli Kongre
Maccabi CemiyetiCemiyeti
Trabzon Müdafa-i
Hukuk-i Milliye
Cemiyeti
Rum-Pontus Cemiyeti
Mavr-i Mira
Cemiyeti
Etnik-i Eterya
Cemiyeti
İzmir Müdafa-i
Hukuk Cemiyeti
Doğu Anadolu
(Şark-ı Vilayeti)
Müdafa-i Huku
Cemiyeti
Redd-i İlhak
Cemiyeti
Taşnak-Hınçak
Cemiyeti
Kürt-Teali
Cemiyeti
Kilikyalılar
Cemiyeti
ETNİK-İ ETERYA CEMİYETİ
TAŞNAK-HINÇAK
CEMİYETİ
Doğu Anadolu’da
Mavri-Mira
gibi Rum
bir Cemiyetleri’ni
Ermeni Devleti’nin
destekleyen
kurulması
buamacıyla
cemiyet,İzmir
faaliyet
ve gösteren
Çevresi’nibir
Yunanistan’a
cemiyettir.
ALYANS
İSRAİL
ve MACCABİ
CEMİYETİ
KÜRT-TEALİ
katarak,Büyük
CEMİYETİ
Yunanistan’ı
meydana
getirmek için faaliyet gösteren bir cemiyettir.
Museviler
(Yahudiler)
tarafından
kurulan
buarasında
cemiyet,bir
Devleti’nikurulması
kurmak amacıyla
Doğu
İZMİR
Anadolu
MÜDAFA-İ
ile
G.Doğu
HUKUK
Anadolu
CEMİYETİ
Bölgesi
bir Yahudi
Kürt Devleti’nin
amacıyla
MİLLİ
KONGRE
CEMİYETİ
RUM-PONTUS
CEMİYETİ
KİLİKYALILAR
kurulmuşlardır.
faaliyet
İzmir
veve
gösteren
Çevresi’nin
cemiyettir.
Yunanistan’a
verilmesini
önlemek
için
faaliyet
gösteren bir
bir
cemiyettir.
İstanbul
Üniversitesi
Öğretim
Görevlilerince
kurulmuş
olan
bir
cemiyettir.Amacı,
Anadolu’da
MAVR-İ
MİRA
CEMİYETİ
Eski Rum-Pontus
Devleti’nin
yeniden
kurulması
amacıyla
gösteren
Adana
Hatay
(Dörtyol)
dolaylarında
örgütlenmiş
olan
bufaaliyet
cemiyet,Fransız
vecemiyettir.
Ermeni
DOĞU
REDD-İ
ANADOLU
İLHAK
CEMİYETİ
(Şark-ı
Vilayeti)
MÜDAFA-İ
HUKUK
CEMİYETİ
yapılan
tüm
işgallerin
haksız
olduğu
noktasında
Basın-Yolu
ile
mücadele
etmiştir.Bu cemiyet,
Eski
Bizans
Devleti’nin
yeniden
kurulması
amacıyla
faaliyet
gösteren
bir cemiyettir.
TRABZON
MÜDAFA-İ
HUKUK-İ
MİLLİYE
CEMİYETİ
İşgalleri’ne
karşı
kurulmuş
olan
bir
cemiyettir.
Ancak,Osmanlı
Toprakları’nda
az
olduklarından
faaliyetleri
sınırlı
kalmış
ve
Doğu
İzmir’in
Anadolu’da
İşgali’nden
birönce
Ermeni
kurulmuş
venüfusça
Kürt
olan
devleti’nin
bu
cemiyet,bölgenin
kurulmaması
kurtuluşu
için
adına
gösteren
Balıkesir
ve
diğer
Yararlı
Cemiyetler’den
farklı
olarak
Milli
Kurtuluşumuzu
ortaya
koymuştur.Kuva-i
Milliye
TRAKYA
PAŞAELİ
MÜDAFA-İ
HUKUK
CEMİYETİ
Trabzon
ve
Çevresinde
Pontus-Rum
Devleti’nin
kurulmaması
içinfaaliyet
mücadele
eden
biretkili
olamamışlardır.Dolayısıyla,bu
zararlı
cemiyetin
karşısında
bircemiyettir.
yararlı
cemiyet kurulmamıştır.
Bu
cemiyet,cemiyetlerin
içinde
İlk Defa
Silahlı
Direnişe
geçen
cemiyettir.
cemiyettir.Bu
Alaşehir
doğrultuda
tertiplemiştir.
Erzurum
Kongresi’ni
tertiplemiştir.
Ruhu
’nuKongreleri’ni
ilk
ortaya
atan
cemiyettir.
Trakya’nın
Yunanistan’a
verilmemesi
için
mücadele
eden
bir
cemiyettir.
II. Bölüm – Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler
İSLAM-TEALİ
CEMİYETİ
KÜRT-TEALİ
SULH
HÜRRİYET
İNGİLİZ
WİLSON
veMUHİPLER
İLKELERİ
SELAMETİ
veCEMİYETİ
İTİLAF
CEMİYETİ
(Dost
OSMANİYE
CEMİYETİ
Sevenler)
(Fırkası)
CEMİYETİ
CEMİYETİ
(Fırkası)
Osmanlı’nın Kurtuluşu’nu , Güçlü bir devletin (ABD) Manda ve Himayesi altına girmesi ile
İstanbul’daki
Medrese
Hocaları
tarafından
kurulmuş
buBAĞLI
cemiyet,Osmanlı’nın
Kurtuluşu’nu
İttihat ve Güney
Osmanlı’nın
kurtulabileceğini
Doğu
Terakki
Kurtuluşu’nu
Doğu
savunan
PartisiAnadolu’da
/ Cemiyeti
,“PADİŞAH
cemiyettir.
Güçlü
bir
bağımsız
karşı
devletin
ve olanlarca
HALİFELİĞE
bir
(İngiltere)
Kürt
kurulmuştur.Milli
Devleti
Manda
kurması
KALMAKTA
ve Himayesi
Mücadele
amaçlaması
GÖREN”
altına
karşıyönüyle
girmesi
olmuş
bir ve
ile
“DİNİ
KURALLARA
veisyanları
HALİFELİĞE-HİLAFETE
cemiyettir.
TBMM
kurtulabileceğini
“ÜLKE
‘ye
BÜTÜNLÜĞÜ”
karşı çıkan
savunan
nü
cemiyettir.
bozmayı
desteklemiştir.
amaçlamıştır. BAĞLI KALMAKTA GÖREN” bir cemiyettir.
Bu yönüyle,ABD ile geçinme politikasını izleyen bu cemiyet,Milli Mücadele’ye karşı olmuştur.
Bu yönüyle,İngiltere
Ayrıca,Wilson
İlkeleri’nin
ile geçinme
12.Maddesi’nden
politikasınıde
izleyen
güç almıştır.
bu cemiyet,Milli Mücadele’ye karşı
Bu özelliği nedeniyle diğer “MİLLİ VARLIĞA ZARARLI CEMİYETLER” den farklıdır.
olmuştur.

similar documents