سیستم آنلاین ثبت و صدور گواهی بیمه بخش اول : معرفی سیستم در

Report
‫سیستم آنالین ثبت و صدور گواهی‬
‫بیمه‬
‫بخش اول ‪:‬‬
‫معرفی سیستم‬
‫در راستای تفاهم نامه فی مابین بانک ملی ایران و شرکت بیمه البرز جهت‬
‫ارائه هرچه بهتر خدمات به پرسنل و مشتریان محترم بانک ‪ ،‬تسریع در رونده‬
‫اداری و انجام پروسه های مربوطه بصورت آنی و یا غیر حضوری علی الخصوص‬
‫جهت مراجعین درخواست کننده مرهونات و تسهیالت بانکی که نیاز به پوشش بیمه‬
‫از سوی بانک و مراجع دیگر الزامی گردیده است ‪ .‬این شرکت کارگزاری با راه‬
‫اندازی سیستم جدید آنالین ثبت و صدور گواهی بیمه جهت تسهیالت و مرهونات‬
‫ارائه شده از سوی بانک ملی ایران که در تمامی شعب قابل دسترسی و استفاده‬
‫می باشد ‪ ،‬بر خود واجب میداند جهت آشنایی هرچه بیشتر و بهتر پرسنل محترم‬
‫بانک با این سیستم به بیان شرح کار آن و معرفی بخش ها و فرم های مختلف‬
‫بپردازد ‪.‬‬
‫سیستم ثبت گواهی با بکارگیری از فرم های ساده و رابط کاربری قوی ‪،‬‬
‫سعی در سهولت کار و کاهش زمان مربوط به پروسه ‪ ،‬چه برای پرسنل شعب و از‬
‫سوی دیگر برای متقاضیان دارد ‪.‬‬
‫الزم به توضیح است روند کاری و دسته بندی مراحل از سوی مدیران محترم‬
‫سطوح دسترسی و کاربری ‪:‬‬
‫‪ ‬سیستم ثبت گواهی بیمه در سه سطح دسترسی و کاربری به‬
‫شرح ذیل طراحی گردیده است ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫مدیر شعبه‬
‫‪.2‬‬
‫کارمند ارشد( ثبت بیمه نامه‪ ،‬تائید بیمه نامه )‬
‫‪.3‬‬
‫کارمند‬
‫( ثبت کاربر‪ ،‬تائید بیمه نامه )‬
‫( ثبت بیمه نامه )‬
‫سطح دسترسی مدیر شعبه ‪:‬‬
‫در‬
‫سطوح‬
‫دسترسی‬
‫کارمند‬
‫‪‬‬
‫تعریف حساب کاربری‬
‫ارشد و کارمند ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ویرایش اطالعات حساب کاربری تعریف شده شعبه‪.‬‬
‫‪‬‬
‫فعال و غیر فعال نمودن حساب های کاربری تعریف‬
‫شده‪.‬‬
‫‪‬‬
‫رویت کلیه گواهی های موقت و تائید شده شعبه ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تائید گواهی موقت ثبت شده کارمند‪.‬‬
‫سطح دسترسی کارمند ارشد‬
‫‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ثبت مشخصات متقاضی‬
‫‪‬‬
‫ثبت اطالعات تسهیالت و اعتبار ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ثبت شماره فیش و تاریخ واریز گواهی تائید شده از سوی‬
‫مدیرشعبه ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫پرینت گواهی موقت و نهائی بیمه ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫رویت کلیه گواهی های موقت و تائید شده حساب کاربری خود ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تائید گواهی موقت ثبت شده کارمند‪.‬‬
‫سطح دسترسی کارمند ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ثبت مشخصات متقاضی‬
‫‪‬‬
‫ثبت اطالعات تسهیالت و اعتبار ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ثبت شماره فیش و تاریخ واریز گواهی تائید‬
‫شده از سوی مدیرشعبه ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫پرینت گواهی موقت و نهائی بیمه ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫رویت کلیه گواهی های موقت و تائید شده حساب‬
‫کاربری خود ‪.‬‬
‫سیستم آنالین ثبت و صدور گواهی‬
‫بیمه‬
‫بخش دوم ‪ :‬کارمند‬
‫مراحل و روند کاری ثبت گواهی موقت ‪:‬‬
‫پس از تائید مدیر شعبه در خصوص ارائه تسهیالت و مرهونات به متقاضی ‪،‬‬
‫ایشان با دردست داشتن مدارک و مراجعه به پرسنل مشخص شده در شعبه ‪ ،‬ایشان‬
‫نسبت به ثبت گواهی بیمه بصورت موقت بر اساس اطالعات شخصی و میزان تسهیالت‬
‫و مرهونات خود اقدام می نماید ‪ .‬متقاضی پس از دریافت گواهی موقت و مشخص‬
‫شدن مبلغ حق بیمه گواهی بیمه ‪ ،‬نسبت به دریافت تائیدیه از سوی مدیر شعبه‬
‫و یا کسر از سیستم‬
‫و واریز حق بیمه از طریق یکی از دو روش فیش نقدی‬
‫بانکی اقدام می نماید ‪ .‬پس از انجام آن‪،‬پرسنل بانک با تهیه نسخه نهائی‬
‫گواهی بیمه و ارائه آن به متقاضی مراحل کاری به پایان میرسد ‪.‬‬
‫حال پس از آشنایی با روند کاری سیستم بصورت کلی ‪ ،‬به معرفی بخش های‬
‫مختلف سیستم صدور گواهی بیمه و بعنوان بخش اول با نحوه ورود به سیستم و‬
‫معرفی بخش و فرم های سطح دسترسی کارمند میپردازیم ‪.‬‬
‫پس از ورود به صفحه ورودی سایت کارمند با نام کاربری و رمز عبور‬
‫اختصاص داده شده وارد سیستم میشود‪.‬‬
‫شکل شماره ‪ – 1‬صفحه ورود به سیستم‬
‫در اولین صفحه شکل شماره ‪ 2‬ظاهر میگردد که در باالی صفحه نام و نام‬
‫خانوادگی کارمند ‪ ،‬داخل پرانتز نام کاربری وارد شده و در گوشه باال‬
‫سمت چپ منوی اصلی ‪ ،‬یا همان داشبور نمایان می شود که با بردن نشانه‬
‫گر موس سه گزینه قابل انتخاب برای کارمند طبق شکل شماره ‪ 2‬نمایان می‬
‫شود که دو قسمت آدرس ها و کاربران برای این سطح دسترسی غیر فعال می‬
‫باشد (شکل شماره ‪. )3‬‬
‫شکل شماره ‪ – 2‬صفحه اصلی کارمند‬
‫شکل شماره ‪- 3‬‬
‫غیر فعال بودن گزینه های آدرس ها و کاربران برای کارمند‬
‫کارمند برای ثبت پیشنهاد ارائه شده از سوی متقاضی باید از منوی اصلی‬
‫گزینه بیمه نامه ها را انتخاب نماید (شکل شماره‪. ) 4‬‬
‫شکل شماره ‪ - 4‬انتخاب گزینه بیمه نامه از منوی اصلی‬
‫با ورود به محیط بیمه نامه ‪ ،‬کارمند لیستی از کلیه بیمه نامه های‬
‫ثبت شده توسط کاربری خود را طبق شکل شماره ‪ 5‬مالحظه میکند ‪ .‬کارمند‬
‫با هر بار کلیک بر روی عنوان هر ستون ‪ ،‬کل جدول بر اساس عنوان‬
‫انتخاب شده مرتب می شود ‪ .‬در ردیف پایین عناوین جدول ‪ ،‬محلی برای‬
‫جستجوی اطالعات همان ستون وجود دارد که کارمند با درج اطالعات مورد‬
‫نظر داخل آن ‪ ،‬امکان جستجو برایش فراهم میشود‪.‬‬
‫شکل شماره ‪ - 5‬صفحه بیمه نامه های کارمند‬
‫کارمند میتواند با کلیک بر روی دو آیکون ابتدای هر سطر‪ ،‬اطالعات هر‬
‫بیمه نامه را رویت و یا ویرایش نماید که فقط قادر به ویرایش بیمه‬
‫نامه های تائید نشده می باشد ‪.‬‬
‫برای ایجاد بیمه نامه جدید ‪ ،‬کارمند با کلیک بر روی گزینه افزودن‬
‫بیمه نامه ‪ ،‬در گوشه راست باالی صفحه ‪ ،‬اقدام به ایجاد گواهی بیمه‬
‫جدید می نماید که با زدن این دکمه در ابتدا ‪ ،‬صفحه مربوط به دریافت‬
‫اطالعات متقاضی‪ ،‬طبق شکل شماره ‪ 6‬نمایش داده می شود‪.‬‬
‫شکل شماره ‪ - 6‬ثبت مشخصات بیمه نامه ‪ -‬متقاضی حقیقی‬
‫برای ورود اطالعات بیمه گذار (مشتری و یا متقاضی تسهیالت و مرهونات) یک‬
‫فرم ساده که در باال قابل رویت میباشد طراحی گردیده است ‪ ،‬مورد استفاده‬
‫قرارمیگیرد ‪ .‬درصورتیکه تعریف و ثبت مشخصات متقاضی برای اولین بار صورت‬
‫پذیرد ‪ ،‬فیلدهای اجباری مشخص شده برای ثبت اطالعات باید مقدار داشته باشد‬
‫‪ ،‬در غیر اینصورت اطالعات ناقص در سیستم ثبت نمیگردد ولی اگر مشخصات و‬
‫اطالعات متقاضی قبال در سیستم ثبت شده باشد ‪ ،‬با ورود کد ملی ایشان در‬
‫بخش"جستجو بر اساس کد ملی" اطالعات ایشان از پایگاه اطالعات بیمه گذاران‬
‫فراخوانی میشود ‪.‬‬
‫الزم به توضیح است اطالعات بیمه نامه هایی که قبال در سیستم ثبت شده‬
‫باشند از طریق بخش " جستجو بر اساس کد پیگیری" قابل جستجو و نمایش می‬
‫باشند ‪.‬‬
‫پس از انتخاب نوع متقاضی ( حقوقی ‪ /‬حقیقی) فیلد های مربوط به آن‬
‫معرفی فیلد های مربوط به اشخاص حقیقی‪:‬‬
‫» نام ‪ :‬نام (اسم) متقاضی‬
‫(فامیلی) متقاضی‬
‫»‬
‫نام‬
‫خانوادگی‬
‫‪:‬‬
‫نام‬
‫خانوادگی‬
‫» کد ملی ‪ :‬کد ملی ‪ 10‬رقمی متقاضی که باید معتبر باشد ‪ ،‬در غیر اینصورت‬
‫سیستم بصورت اتوماتیک خطای عدم اعتبار کد ملی را به کاربر نشان می دهد‪.‬‬
‫» محل تولد که بصورت تفکیکی شهر و‬
‫» نام پدر ‪ :‬نام پدر متقاضی‬
‫استان تولد از طریق لیست موجود انتخاب میگردد ‪.‬‬
‫» سال تولد ‪ :‬تاریخ تولد متقاضی که به شمسی می باشد و از طریق نمایش‬
‫تقویم نیز قابل انتخاب می باشد ‪.‬‬
‫» شماره شناسنامه ‪ :‬شماره شناسنامه متقاضی ‪.‬‬
‫» آدرس محل سکونت ‪ :‬نشانی محل سکونت متقاضی که بر اساس فیلد های استانی‬
‫‪ ،‬شهری ‪ ،‬خیابان اصلی و فرعی و ‪ ...‬و در آخر کد پستی متقاضی درج میگردد‬
‫‪.‬‬
‫معرفی فیلد های مربوط به اشخاص حقوقی‬
‫شکل شماره ‪ – 7‬ثبت بیمه نامه ‪ -‬متقاضی حقوقی‬
‫معرفی فیلد های مربوط به اشخاص حقوقی ‪:‬‬
‫» نام شرکت ‪ :‬نام شرکت متقاضی‬
‫شرکت متقاضی‬
‫»‬
‫نام‬
‫تکمیلی‬
‫‪:‬‬
‫نام‬
‫کامل‬
‫» شماره ملی ‪ :‬شماره ملی تخصیص داده شده به شرکت متقاضی ‪.‬‬
‫» نام موسس ‪ :‬نام موسس شرکت متقاضی‪.‬‬
‫» محل ثبت ‪ :‬که بصورت تفکیکی شهر و استان ثبت از طریق لیست موجود‬
‫انتخاب میگردد ‪.‬‬
‫» سال ثبت ‪ :‬تاریخ ثبت شرکت که به شمسی می باشد و از طریق نحوه نمایش‬
‫تقویمی فیلد نیز قابل انتخاب می باشد ‪.‬‬
‫» کد اقتصادی ‪ :‬شماره اقتصادی شرکت ‪.‬‬
‫» آدرس محل استقرار ‪ :‬نشانی محل استقرار دفتر شرکت متقاضی که بر اساس‬
‫فیلد های استانی ‪ ،‬شهری ‪ ،‬خیابان اصلی و فرعی و ‪ ...‬و در آخر کد پستی‬
‫متقاضی درج میگردد ‪.‬‬
‫در مرحله بعدی نیاز به ثبت اطالعات مرهونات و تسهیالت می باشد ‪ ،‬فیلد مربوط‬
‫به اطالعات بیمه نامه و مرهونات یا تسهیالت جهت تکمیل ‪ ،‬طبق شکل فوق نمایان‬
‫می شود‪.‬‬
‫شکل شماره ‪ - 8‬محل درج اطالعات مرهونات و یا تسهیالت‬
‫» فیلد نوع بیمه نامه ‪ :‬در هنگام ثبت اطالعات مربوط به مرهونات و تسهیالت‬
‫‪ ،‬باید نوع اعتبار اختصاص داده شده به متقاضی (تسهیالتی ‪ /‬اعتباری ) مشخص‬
‫گردد ‪.‬‬
‫» تاریخ شروع بیمه نامه ‪ :‬تاریخ اعتبار پوشش بیمه ای را مشخص می نماید‬
‫که باید بعد یا برابر تاریخ ثبت گواهی موقت و قبل یا برابر تاریخ واریز‬
‫فیش حق بیمه گواهی بیمه باشد ‪.‬‬
‫» تاریخ انقضاء بیمه نامه ‪ :‬بر اساس مدت اعتبار و تسویه اعتبار اختصاص‬
‫شده باشد مشخص میگردد ‪ .‬که بصورت پیش فرض ‪ ،‬برنامه یکسال بعد از تاریخ‬
‫ثبت شده در فبلد تاریخ ورودی منظور می نماید که قابل تغییر و اصالح می‬
‫باشد ‪.‬‬
‫» شرح دقیق فعالیت ‪ :‬در این فیلد دو نوع انتخاب با عناوین مسکونی و سایر‬
‫وجود دارد ‪ .‬اگر اعتبار اختصاص داده شده جهت واحد با کاربری مسکونی باشد‬
‫‪ ،‬عنوان مسکونی انتخاب ‪ ،‬در غیر اینصورت برای الباقی فعالیت ها ‪ ،‬عنوان‬
‫سایر انتخاب گردد‬
‫» حق بیمه خالص ‪ :‬سیستم بصورت اتوماتیک و بر اساس نوع اعتبار مشخص شده و‬
‫مدت زمان بیمه نامه و اعتبار ‪ ،‬حق بیمه متعلقه را محاسبه می نماید ‪.‬‬
‫» مالیات بر ارزش افزوده ‪ :‬مبلغ مالیات تعلق گرفته به حق بیمه گواهی‬
‫بیمه مورد نظر را نمایش می دهد‪.‬‬
‫» حق بیمه قابل پرداخت ‪ :‬مبلغ قابل پرداخت توسط متقاضی می باشدکه از‬
‫می آید ‪.‬‬
‫مجموع حق بیمه خالص و مالیات بر ارزش افزوده بدست‬
‫» سهم کارمزد بانک ‪ :‬که برابر ‪ %28‬حق بیمه خاص بیمه نامه می باشد ‪.‬‬
‫» مبلغ واریزی به حساب همیاری کوثر ‪ %72 :‬باقی مانده حق بیمه خالص‬
‫بانضمام مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده ‪.‬‬
‫» آدرس محل مورد بیمه ‪ :‬نشانی محل مورد بیمه که تسهیالت و یا اعتبار به‬
‫آن اختصاص داده شده است که بر مبنای چند فیلد که در شکل شماره ‪ 2‬نمایش‬
‫داده شده است تکمیل میگردد ‪.‬‬
‫نکته ‪:‬‬
‫* امکان حذف بیمه نامه برای هیچ یک از سطوح‬
‫دسترسی تعریف نشده است ‪.‬‬
‫سیستم آنالین ثبت و صدور گواهی‬
‫بیمه‬
‫بخش سوم ‪ :‬کارمند‬
‫ارشد‬
‫پس از ورود به صفحه ورودی سایت‪ ،‬با نام کاربری و رمز عبور اختصاص‬
‫داده شده وارد سیستم می شود‪.‬‬
‫شکل شماره ‪ – 1‬صفحه ورود به سیستم‬
‫با انتخاب گزینه بیمه نامه ها از سوی مدیر شعبه یا کارمند ارشد ‪،‬‬
‫لیستی از بیمه نامه های ثبت شده (تائید شده ‪ /‬تائید نشده ) کارمندان‬
‫آن شعبه به نمایش داده می شود ‪(.‬شکل شماره ‪)10‬‬
‫شکل شماره ‪ - 10‬صفحه بیمه نامه ها‬
‫همانطور که در شکل نیز مشخص می باشد مدیر شعبه یا کارمند ارشد میتواند‬
‫با جستجو یا فیلتر کردن بیمه نامه های تائید شده و یا تائید نشده ‪ ،‬به‬
‫بررسی آنها بپردازد ‪ .‬همانند سطح دسترسی کارمند ‪ ،‬مدیر امکان ویرایش‬
‫بیمه نامه های تائید نشده و رویت بیمه نامه های تائید شده را بوسیله‬
‫آیکون های مشخص شده در ابتدای هر سطر را دارا است ‪ .‬در هنگام نمایش بیمه‬
‫نامه ی خاص ‪ ،‬در صورتی که وضعیت آن تائید شده باشد ‪ ،‬کلیه فیلد ها بصورت‬
‫غیر قابل دسترس و تغییر نمایش داده می شود ‪.‬‬
‫در زمانیکه بیمه نامه تائید نشده باشد و موارد ثبت شده آن توسط کاربر‬
‫مورد تائید مدیر شعبه باشد ‪ ،‬ایشان با تغییر فیلد وضعیت تائید مدیر ‪،‬‬
‫بیمه نامه را تائید می نماید ‪( .‬شکل شماره ‪)11‬‬
‫در این حالت اگر شماره فیش و تاریخ آن توسط مدیر ثبت نگردد ‪ ،‬کارمند می‬
‫تواند در زمان ویرایش آن ‪ ،‬تنها اطالعات این دو فیلد را وارد نماید ولی‬
‫در زمانی که این دوفیلد توسط مدیر مشخص شده باشد ‪ ،‬تمامی مشخصات بیمه‬
‫شکل شماره ‪ - 11‬تائید بیمه نامه توسط مدیر یا کارمند ارشد‬
‫چند نکته ‪:‬‬
‫* امکان حذف بیمه نامه برای هیچ یک از سطوح دسترسی تعریف نشده است‬
‫‪.‬‬
‫* کلیه امکانات مدیر شعبه بغیر از ثبت و ویرایش کاربران برای سطح‬
‫دسترسی کارمند ارشد نیز درنظرگرفته شده است ‪.‬‬
‫سیستم آنالین ثبت و صدور گواهی‬
‫بیمه‬
‫بخش چهارم ‪ :‬مدیر‬
‫شعبه‬
‫پس از ورود به صفحه ورودی سایت‪ ،‬با نام کاربری و رمز عبور اختصاص‬
‫داده شده وارد سیستم می شود‪.‬‬
‫شکل شماره ‪ – 1‬صفحه ورود به سیستم‬
‫شرح فرم های مختلف سطح دسترسی مدیر شعبه ‪:‬‬
‫با ورود به صفحه مدیریت کاربران ‪ ،‬صفحه ای به شرح عکس شماره ‪ 10‬ظاهر میشود‬
‫که باید از منوی اصلی یا همان داشبورد در نظر گرفته شده به بخش های مختلف‬
‫دسترسی پیدا کند که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم‪.‬‬
‫با انتخاب گزینه داشبورد ‪ ،‬در هر مرحله از کار ‪ ،‬به صفحه اصلی (شکل شماره‬
‫‪ )9‬صفحه اصلی مدیر شعبه بازمیگردیم‪.‬‬
‫شکل شماره ‪ - 9‬صفحه اصلی مدیر شعبه‬
‫معرفی بخش کاربران مدیر شعبه ‪:‬‬
‫با کلیک بر روی این گزینه ‪ ،‬لیست کلیه کارمندان شعبه نمایش داده می شود ‪.‬‬
‫(شکل شماره ‪)12‬‬
‫در هر سطر مشخصات کلی هر کاربر نمایش داده میشود که در پایان هر سطر امکان‬
‫ویرایش و یا نمایش اطالعات کاربران وجود دارد ‪.‬‬
‫شکل شماره ‪ - 12‬لیست کاربران شعبه‬
‫برای ثبت کاربر جدید ‪ ،‬مدیر با کلیک کردن بر روی دکمه ایجاد کاربر‬
‫جدید ‪ ،‬پنجره ثبت کاربر (شکل شماره ‪ )13‬نمایان میشود که به شرح ذیل‬
‫به معرفی فیلدهای آن میپردازیم ‪.‬‬
‫شکل شماره ‪ – 13‬فرم ایجاد کاربر‬
‫» فیلد های مربوط به نام ‪ ،‬نام خانوادگی ‪ ،‬شماره پرسنلی ‪ ،‬کد ملی ‪ ،‬نام‬
‫پدر ‪ ،‬تلفن ‪ ،‬موبایل ‪ ،‬فکس ‪ ،‬نشانی و ایمیل طبق اطالعات پرسنلی و شخصی‬
‫کارمند تکمیل میگردد ‪.‬‬
‫» فیلد نام کاربری ‪ ،‬بهتر است برای این فیلد کلمه ای از تلفیق کد شعبه و‬
‫کدی دیگر استفاده شود تا در زمان انتقال اعضاء به شعب دیگر ‪ ،‬پروسه غیر‬
‫فعال کردن و یا بلوک کردن نام کاربری حذف و بصورت ثابت برای اعضاء باقی‬
‫بماند ‪.‬‬
‫» فیلد کلمه عبور ‪ :‬رمز عبور که بهتر است بصورت مفهومی استفاده گردد ‪.‬‬
‫» سمت ‪ :‬که تنها حق انتخاب یک گزینه را به مدیر شعبه میدهد و سطح دسترسی‬
‫کارمند را مشخص می نماید ‪.‬‬
‫» ایمیل ‪ :‬نشانی ایمیل یا پست الکترونیکی کاربر در آن ثبت می شود که‬
‫باید فرمت اصلی نشانی الکترونیک در آن رعایت شود ‪.‬‬
‫چند نکته ‪:‬‬
‫* مدیر شعبه تنها قادر به ثبت کاربر برای کد شعبه‬
‫محل خدمت خود می باشد ‪.‬‬
‫* امکان حذف کاربر برای هیچ یک از سطوح دسترسی‬
‫تعریف نشده است ‪.‬‬
‫* امکان حذف بیمه نامه برای هیچ یک از سطوح دسترسی‬
‫تعریف نشده است ‪.‬‬

similar documents