Praktikintro til 1. gangs vejledere

Report
PRAKTIKINTRO TIL 1.
GANGS VEJLEDERE
JAN. 2014 V/ SOCIALRÅDGIVER OG ADJUNKT
GINA LYDERSEN
1
KORT PRÆSENTATION VED BORDENE
Dagens temaer
• Hvad er formålet med praktikken?
• Hvilke forventninger har I til de studerende?
• Praktikvejleder - hvad og hvordan er min ”nye”
rolle?
2
MÅLET MED PRAKTIKKEN
• Studieordningen: praktikken skal i samspil med
uddannelsens teoretiske dele styrke den studerendes
læring og bidrage til opfyldelse af uddannelsens mål for
læringsudbytte
• Praktikken skal give den studerende mulighed for at
arbejde med faglig relevante problemstillinger og opnå
kendskab til relevante erhvervsfunktioner
• De studerende skal tilegne sig kompetencer til at kunne
agere inden for et fag
• Kompetencer handler om at omsætte sin viden og
færdigheder i en (kompliceret)praksis
• Kompetencer er altså - og handlingsbundet
handlingsorienteret
3
• Som Lave og Wenger udtrykker; hvis adskillelsen
mellem den færdighed, der læres, og den praktiske
udførelsessituation er tilstrækkelig stor, kan man
forestille sig en aktør, som bliver ekspert som
lærende - dvs. blive mester i at beherske
læresituationen – men som egentlig aldrig lærer de
praktiske færdigheder (Lave og Wenger 2003:24).
• At tilegne sig kompetencer til at agere som
fagprofessionel hænger derfor uløseligt sammen
med det at handle - at gøre noget (Brinkmann
2006:41).
4
FORHOLDET MELLEM UDDANNELSE
OG PRAKTIK
• Læreprocesser på uddannelsesstedet og
lærerprocesser i praksis rummer ofte forskellige
logikker og kvaliteter og vi er derfor indbyrdes
afhængige af hinanden
5
DS-KOMPETENCEPROFIL
”Kompetence er noget man har, fordi man ved noget og gør noget, der
lever op til udfordringerne i en given situation”
•
•
•
•
•
•
•
•
Rådgiver
Vejleder
Koordinator
Udvikler
Formidler
Analysator
Forhandler
Forandringsagent
• Hvilke krav/forventninger har I til de kommende praktikanter?
• Hvilke færdigheder/kompetencer er måske særligt vigtig at
besidde/udvikle i Jeres organisation?
6
LÆRINGSMÅL FOR PRAKTIKKEN
(UDDANNELSENS KRAV TI L
STUDERENDE)
• Viden; praksis viden, teoretisk viden – viden inden for et fag
eller inden for et erhverv. En forståelse af hvordan man kan
sætte sin viden ind i en sammenhæng (børns udvikling,
misbrugerprofiler, arbejdsløse, hjemløse, organisationstyper)
• Færdigheder; angiver hvad en person kan udføre – at
oparbejde konkrete færdigheder og omsætte disse i den
praktiske udførelsessituation ( udarbejde § 50 undersøgelse,
handleplaner, VUM-metoder, borgersamtaler osv.)
Kompetencer; handler om ansvar og selvstændighed – om at
kunne omsætte sin viden og færdigheder i et utal af
forskellige arbejdssituationer - at kunne rumme
uforudsigelighed og foranderlighed, og indgå i komplekse
samarbejdssituationer (arbejde tværfagligt, at kunne
håndtere modsatrettede krav og forventninger)
7
AT AGERE SOM FAGPROFESSIONEL
• Socialrådgiver studerende i praktikken skal trænes i
at agere som fagprofessionelle aktører; om at
kunne anvende og omsætte en teoretisk viden i
hverdagssituationer
• Om at kunne vurdere hvilke metoder og modeller
der er relevante og omsætte disse i relation til
problemopfattelse, hensigt, forandringstanker og
de konkrete fremgangsmåder (Guldager 2000)
• At gå systematisk til værks (systematisk sagsarbejde)
• Om at finde sin rolle i såvel organisatorisk
sammenhæng som i klient-professionel relationen
8
HVORDAN GØR JEG MON DET?
9
FRA OBSERVERENDE, DELTAGENDE TIL
SELVSTÆNDIG UDØVENDE
• De studerende observerer; borgersamtaler, telefonsamtaler,
sagsmøder, læse journaler/ankeafgørelse/interne
arbejdspapirer/organisationsbeskrivelser - og observerer helt
”almindelige” daglige arbejdsgange(viden om)
• Den studerende bliver gradvist mere deltagende; tager referat
af møder, skriver journal, formulere breve, varetager egne
samtaler - med Jer som observant (færdigheder i)
• Den studerende er selvstændig udøvende; har egne sager,
egne samtaler, udarbejder handleplaner, § 50 undersøgelser,
mødeleder, varetage en koordinerende rolle/funktion
(kompetencer til)
10
VIDEN OM:
• De politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske
rammer for praktikinstitutionen
• De sociale problemer og livsbetingelser for
praktikinstitutionens målgruppe
• Praktikinstitutionens værdier og etiske dilemmaer,
samt valg af metoder og indsatser
• Tværprofessionelle samspil som det udfolder sig i
praktikinstitutionen
11
• Hvordan vil I give de studerende mulighed for at
arbejde med læringsmålet viden om: De sociale
problemer og livsbetingelser for praktikinstitutionens
målgruppe
• Og hvornår i praktikforløbet?
12
FÆRDIGHEDER I AT:
• Beskrive og analysere livsbetingelser og sociale
problemer
• Foretager faglige prioriteringer i forhold til borgerens
ressourcer
• Mestre færdigheder og varetage funktioner i
socialrådgivning relateret til opgaverne i
praktikinstitutionen (rådgivning, koordination,
myndighedsudøvelse, anvendelse af juridiske metode,
forhandling og udvikling
• Formidle faglige problemstillinger, løsninger og afgørelser
målrettet og forståeligt
• Indgå i drøftelser og udvikling af praktikinstitutionens
arbejde
13
• Hvordan vil I give de studerende mulighed for at
arbejde med læringsmålene der knytter sig til
færdigheder i at: Formidle faglige problemstillinger,
løsninger og afgørelser målrettet og forståelig?
• Og hvornår i praktikforløbet?
14
KOMPETENCER TIL:
• Indgå i og kunne reflektere over praktikinstitutionens
organisatoriske rammer
• At kunne kommunikere og samarbejde med med
forskellige målgrupper
• At håndtere evt. modsatrettede krav og forventninger
• Beskrive forventet effekt, kvalitet og pris i forhold til
praktikinstitutionens sociale indsats
• At indgå i tværprofessionelt samarbejde
• At identificere egne faglige og personlige
forudsætninger og egen læringsbehov i tilknytning til
professionen
15
• Hvordan vil I give de studerende mulighed for at
arbejde med læringsmålene der knytter sig til
kompetencer til at: At indgå i tværprofessionelt
samarbejde
• Hvornår i praktikforløbet?
16
PAUSE
17
LÆRING OG LÆRERPROCESSER – MIN
ROLLE SOM VEJLEDER
• Knud Illeris: der er fælles konsensus om at:
”læring finder sted i mødet mellem nye impulser og den viden,
kunnen eller forforståelse, der er etableret i forvejen”
• Læring er derfor både et individuelt og et socialt anliggende
• Vi er alle forskellige!
• Der vil derfor være forskel på studerendes måde at lære på
ligesom der vil være forskel på den måde hvorpå I ”lærer” de
studerende at agere inden for faget
18
• Hvilke tanker gør I Jeg om Jeres rolle/funktion som
som praktikvejleder?
• Hvor/hvordan bliver i måske udfordret?
19
FRA GENEREL TIL SPECIFIK VIDEN OG
KUNNEN
• Uddannelsen præsenterer generel- og nogle gange en
form for specifikviden; teorier, praktiske øvelser
• Praksis præsenterer særligt den specifikke viden –
specifikke sager og konkrete problemstillinger
• Fra knowing-that til knowing how
• I praktikerens (travle) hverdag går der meget viden og
tabt…?
• Eller viden er utilgængelig for andre end én selv?
20
AT FÅ ITALESAT DET ”TAVSE”
Det handler om at være konkret og specifik og forklare
hvordan og hvorfor jeg handler som jeg gør - hvad ligger
til grund for mine beslutninger/overvejelser/afgørelser
• Vi glemmer ofte hvorfor vi gør som vi gør…..vi gør det
bare…
• Vi handler på baggrund af erfaringer og en viden som
ofte er usagt/tavs i en travl hverdag
• At reflektere sammen med de studerende
21
HVEM ER DE STUDERENDE?
• ”kan det passe at man selv skal sidde med borgere?”
• ”Jeg synes man er meget i tvivl sådan inden man starter, fordi
puha….nu skal man ud og har man nu lært det rigtige….
• ”Jeg har oplevet nogen fra min klasse som ”overhovedet ikke
følte sig parat, de var nærmest paniske”
• ”Jeg glæder mig helt vildt til at komme ud i virkeligheden og
se den praksis vi har talt så meget om”
• ”Jeg har ventet på dette semester siden jeg startede på
uddannelsen”
22
3 LOGIKKER I SPIL
• Den studerenes læring ift. bedømmelseskriterier og
læringsmål
• Arbejdspladsens logik; vi er underlagt
organisatoriske-, juridiske- og økonomiske rammer
og ikke mindst vaner 
• Uddannelsens logik; samspil mellem teori – at kunne
koble teori til praksis
23
DET GIVER SOM REGEL ANLEDNING TIL
BESTEMTE TYPER AF SPØRGSMÅL
• Hvilken metode anvender I?
• Hvilken teori bygger den metode på?
• Hvilket perspektiv/model arbejder I ud fra?
• Hvad er metodefrihed? Og kan det virkelige
passe?
• Har du læst modeller i socialt arbejde/perspektiver
på sociale problemer?
24
MEN MEN….
• Den gode læresituation er:
• Når den studerende selv, selvfølgelige med hjælp fra Jer, kan
transfer viden fra uddannelsen til praksis og se det i
sammenhæng med læringsmålene
• Når den studerende observere andre ”gøre noget” og derved
selv kommer frem til koblingen mellem teori og praksis
• Når den studerende tager ansvar for egen læring
• Når der er progression mellem det observerende-, til det
deltagende-, til det selvstændigt udøvende niveau
25
COMFORT ZONE
• http://www.kommunikationsforum.dk/log/multimedi
a/billeder%20til%20artikler/Comfort%20zone/komfort
zone-cirkel.gif
• At turde at komme ud af sin comfort zone!
26
PAUSE
27
HVORDAN KAN JEG FORBEREDE MIG?
• Hvad har den studerende i udgangspunktet brug
for at vide (viden om)?
• Hvordan overlevere jeg bedst mulig den viden?
• Hvordan kan den studerende selv sættes i stand til
at finde de informationer de har brug for?
28
• Være den der stiller sin viden til rådighed
• Have forventninger til de studerende
• Igangsætte læreprocesser
• Og så det helt lavpraktiske; at føle sig velkommen i huset
- få hilst på kolleger og få vist kantine, kaffestue osv.
29
HVORDAN GRIBER JEG DET KONKRET
AN?
1. I præciserer formålet med det I skal i gang med (tag
udgangspunkt i praktikplanen)
2. I beskriver de mål der skal nås, for at formålet opfyldes
3. Præciserer deltagernes forudsætninger
4. I vælger indhold og form
5. I beskriver hvordan I vil evaluere den studerendes
udbytte set i forhold til formål og mål
30
GIV ALTID FEEDBACK, DET ØGER
REFLEKSIONSNIVEAUET
• Hvad gjorde du/vi?
• Hvad var grundlaget for at du/vi handlende som vi
gjorde?
• Hvad og hvordan adskiller vi os fra andre (reflektere
over tværfagligt samarbejde, det er med til at
styrke de personlige og faglige forudsætninger)
• Refleksion over eget vidensgrundlag
31
HVAD SKAL DEN STUDERENDE
FREMADRETTE VÆRE OBS. PÅ?
• Hvad gik godt?
• Hvad gik mindre godt?
• Hvad lærte den studerende?
• Hvordan kan det en studerende har lært overføres
til andre arbejdsfunktioner?
• I er eksperter på Jeres praksis
32
FROKOST: 12.00-12.30.
33
HVORDAN HÅNDTERER JEG
VANSKELIGE SITUATIONER?
Hvilke dilemmaer kan jeg komme til at stå i - og
hvordan håndter jeg disse?
34
CASE 1
Du har en ung studerende der har været i praktik i 3
måneder. Den studerende er stille og tager ikke selv
initiativ i det daglige arbejde. De arbejdsopgaver
hun har varetaget bliver løst tilfredsstillende, men det
er et problem at hun ikke bidrager på Jeres
sagsmøder/fællesmøder. Flere af dine kolleger at
pointere praktikantens manglede deltagelse
Hvordan forholder du dig til hende?
35
CASE 2
Du har studerende der har været i praktik i 3 uger.
Hun er er en studerende med mange meninger og
holdninger som hun gerne deler ud af til Jeres
sagsmøder – meninger og holdninger som kan
fremstå an anelse ureflekteret. I frokoststuen fortæller
hun ofte ting, som for de fleste er ret private.
Hvordan forholder du dig til det?
36
CASE 3
Den studerende har været i praktik i 3 måneder og er
ved at komme ind i arbejdsgangen, og det virker
som om han har en god kontakt til borgerne. En dag
overhører du en samtale mellem den studerende og
en borger, hvor det lyder som om den studerende
bliver lidt for privat i samtalen. Hvordan forholder du
dig?
37
HAR I SELV OPLEVET DILEMMAER MED
PRAKTIKANTER?
• Hvad gik godt?
• Hvad kunne jeg/skulle jeg have gjort anerledes?
38
GENNEMGANG AF ELEMENTER I
PRAKTIKKEN
• Praktikplan
• Statusmøde
• En skriftlig opgave
• En mundtlig prøve
• Dokumentation for gennemført mødepligt
• Besøg fra 2. semesters studerende (sidste halvdel af
praktikperioden)
39
PRAKTIKPLANEN (INDHOLD/FORMÅL)
• At udarbejde en (lærings) plan for praktikforløbet
• Skal tilgodese læringsmål
• Skal fungere som et styringsredskab for praktikforløbet
• Skal indeholde plan over progression i læring; observerende,
deltagende, selvstændig udøvende
• At give underviseren mulighed for at vurdere om rammerne
og opgaverne muliggør opfyldelse af læringsmålene
• At indgå som et centralt element i statusmødet og den
afsluttende mundtlig prøve
40
PRAKTIKPLANEN
• Udarbejdes i samarbejde med praktikvejleder inden for
de første 3 uger
• Underskrives af den studerende og praktikvejleder og
mailes til underviser
• Underviser godkender praktikplanen og malier den retur
med underskrift, med dato for statusmødet(ligger i sidste
del af praktikken)
• Praktikplanen vedlægges som bilag i den skriftlige
opgave
• Praktikplanen og dokumentationen for dens
godkendelse indgår i eksaminationsgrundlaget for det
mundtlige prøve
41
STATUSMØDET
• Sidste halvdel af praktikforløbet - mellem praktikvejleder,
den studerende og underviser
• Den studerende udarbejder i samarbejde med
praktikvejleder en dagsorden
• Sendes til underviser 2 hverdage før statusmødet
• Konsulterende møde med en varighed på ca. 1 ½ - 2
timer (er målene til nu opfyldt, kan den studerende indfri
læringsmålene inden praktikkens afslutning)
• Afholdes på praktikinstitutionen eller via Skype/telefon
42
DAGSORDEN TIL STATUSMØDET
Dagsordenen skal tage afsæt i:
• De læringsmål der fremgår af praktikantens
godkendte praktikplan
• Indholdsvejledning som tager afsæt i
læringsmålene
• Andre områder af praktikken, som praktikanten
og/eller praktikvejlederen ønsker at drøfte
43
STATUSMØDET
• Underviser skriver referat af mødet
• En kort status over praktikforløbet
• Beslutninger om fremtidige fokus- og
arbejdsområder
• Referatet godkendes og undervises af alle parter
• Referatet indgår i eksaminationsgrundlaget og skal
vedlægges som bilag til den skriftlige opgave
44
DEN SKRIFTLIGE OPGAVE
• Udarbejdes i sidste del af praktikken
• Praktikvejlederen har ret til at gennemlæse
opgaven med det formål af sikre anonymisering
• Praktikvejlederen har ikke ansvar for den skriftlige
opgaves udarbejdelse
• Den skriftlige opgave indgår som eksaminations- og
bedømmelsesgrundlag ved den mundtlige prøve
45
HVAD SKAL DEN SKRIFTLIGE OPGAVE
TAGE UDGANGSPUNKT I?
• En problemstilling i relation til samarbejde med den
konkrete målgruppe
• Der kan tages udgangspunkt i en enkelt case eller
en problemstilling med inddragelse af flere cases
eksempler
• På enkelt,- gruppe,- lokalsamfunds niveau
• Læs praktikhåndbogens guideline
46
DEN MUNDTLIGE PRØVE
• Den studerende skal medbringe dokumentation for
gennemført mødepligt og aflevere den til
underviseren (findes som bilag i praktikhåndbogen
• Den studerene afslutter praktikken med en intern
mundtlig prøve
• Bedømmes godkendt/ikke godkendt af den
underviser der er fulgt praktikanten under
praktikforløbet
47
MEDVÆRT FOR 2. SEMESTER
STUDERENDE
• 2 sammenhængende dage
• På de studerendes studienet vil der ligge en oversigt
over dato for besøget og hvem der kommer på besøg
• Senest en uge før besøget skal de studerende
udarbejde et program for dagene og sende det til den
studerende der kommer på besøg
• Det er de studerendes ansvar og opgave!!
48
INDHOLD FOR PROGRAM
Formålet for 2. semesters studerende:
• At opnå viden om socialrådgivning og
socialrådgiverens rolle/funktion i en konkret praksis
kontekst
• At opnå viden om de organisatoriske og retlige
rammer og disse rammers betydning for det sociale
arbejde
• At reflektere over professionens etikgrundlag ud fra
en konkret praksiskontekst
49
Formålet for 4. semesters praktikant:
• At formidle intuitionens formål, opgaver
• At formidle de organisatoriske og retlige rammers
betydning for det sociale arbejde dels i relation til
mødet med målgruppen og de indsatser der
tilvejebringes
• At forberede sig på den skriftlige/mundtlige
opgave/eksamen
50
HVAD KAN I BIDRAGE MED
• …Måske er det muligt at den besøgende
studerende kan overvære en samtale mellem
praktikvejleder og borger
• …Måske kan den/de besøgende studerende få lov
til at være med til et teammøde ol.
• …men det er stadig praktikantens opgave og
ansvar!
51
OBS!
• Alle bilag er i Praktikhåndbogen
• Alle deadlines kan findes forrest i praktikhåndbogen
• I Praktikhåndbogen findes alle relevante
oplysninger (mailadresser o.l.)
• Praktikhåndbogen er biblen (i hvert fald for de
studerende )
52
HVAD SIGER DE STUDEREND EFTER
PRAKTIKSEMESTERET
• ”det er det bedste semester jeg har haft på hele
studiet”
• ”det er helt vildt så meget jeg har lært”
• ”det var slet ikke så skræmmende som jeg troede”
• ”gid der var mere praktik på uddannelsen”
• ”min praktikvejledere var sindssygt dygtige”
53
TAK FOR I DAG 
54

similar documents