PowerPoint-præsentation

Report
Vi starter med en øvelse
Brug www.gliffy.com
Hvor kan man finde forbedringer?
Når man har kortlagt ”nu – situationen”, skal vi
på jagt efter forbedringsmuligheder.
Find fokusområder i kortlægningen og slut af
med at tegne den fremtidige ønskværdige
arbejdsproces.
Fokusområder for forbedringer
Kortlægningen omfatter alle de eksisterende
aktiviteter i arbejdsprocessen. Hvilke aktiviteter
er værdiskabende? Det er de hvis:
• Kunden er villig til at betale for den
• De transformere produktet eller service
• Den bliver gennemført uden fejl
Afgrænsning af aktiviteter
Det er en god ide at give sig god tid til grundige
diskussioner i teamet, om de enkelte aktiviteter er
værdiskabende.
Husk det er fra kundens synsvinkel
Her efter afgrænses de ikke værdiskabende, men
nødvendige. Tilbage har vi ikke værdiskabende
aktiviteter – som er vores indsatsområde.
At finde indsatsområderne
Råd nr. 1: kig på tallene
F.eks. kan det tage måneder at få godkendt en byggetilladelse hos en kommune. Ofte vil
ansøgningen ligge i lang tid, og selve sagsbehandlingen vil være relativt kort.
Det er sjældent at man kan planlægge arbejdsprocessor på en måde, så der ikke er spildtid.
Det gælder om at få reduceret spildtiden så meget som muligt.
At finde indsatsområderne
Råd nr. 2: gå på jagt blandt de 7 vaneforbrydere
(de 7 spildformer)
1. vaneforbryder: transport
Rationel logistisk
2. vaneforbryder: bevægelse
Mere bevidst og rationel indretning af arbejdsplads og procedure
3. vaneforbryder: ventetid
Kan f.eks. mindskes via bedre planlægning
4. vaneforbryder: Lager
Bedre meldesystem mellem produktion og efterspørgsel - Kanban
5. vaneforbryder: Ombearbejdning
Spot fejl i tide og opstil systemer til at lære af fejlene
6. vaneforbryder: Overforædling
Bearbejdning af interne kvalitetsparametre
7. vaneforbryder: Overproduktion
Tilpas ydelserne til efterspørgslen
At finde indsatsområderne
Råd nr. 3: Brug din sunde fornuft
•
•
•
•
•
Hvad siger vores kunder om vores arbejdsprocesser?
Synes vi selv, vi arbejder rationelt?
Er der områder, som vi selv har talt om kan gøres smartere?
Hvordan er kvaliteten af vores ydelser – laver vi mange fejl?
Har du nogle gode ideer?
Inden vi kigger på værkstøjer til at bearbejde indsatsområderne
– vil vi nu opstille idealprocessen – Future State
Future State: det er der vi vil hen!
Ved at tegne kortet ”The Future State” viser man hvordan den
ønskede/optimale arbejdsproces skal se ud. Enten tilpasses
”Present State” eller man starter forfra f.eks. med brainstorm.
Hvor vil vi være når forbedringerne er gennemført.
Future State: det er der vi vil hen!
Der bør opstilles milepæle og mål for processerne:
• Over de næste 5 år forventer man en årlig reduktion i den ikke
værdiskabende tid på 5% p. a.
• Gennemløbstiden reduceres med 10% indenfor 3 år.
Lavt hængende frugt – Nam Nam
Metoder til at reducere spild
Kernen i Lean indsatsen består i at reducere de
aktiviteter i arbejdsgangene, der ikke giver kunden
værdi.
Den var ny
Metoder til at reducere spild
5 S.: overfyldte skriveborde eller arbejdsområder er
oplagte mål for 5 S.
Metoder til at reducere spild
5 S. projekter er ofte populære, fordi de er praktisk
orienteret, og man kan umiddelbart se, at der er sket
noget.
Eks. brug af røde og gule post it.
Metoder til at reducere spild
5 S. projekter er gode at bruge i en organisation hvor
der er en vis træghed/modstand overfor Lean.
De kan nemlig gennemføres som enkeltstående
projekter, de er praktiske og der kommer umiddelbare
resultater.
Eksemplets magt!
Diskussion
Diskutér i grupper hvor og hvordan det vil være
oplagt at bruge 5 S, både privat og
erhvervsmæssigt.
I har 20 minutter
Metoder til at reducere spild
SMED: Single Minute Exchange of Die
Nedbringelse af den tid der går mellem 2 på hinanden
følgende opgaver. Omstillinger skal gerne klares på
under 10 minutter.
SMED bygger på ideen om at man kan fjerne spildtid
gennem systematisk samarbejde og sund fornuft.
Metoder til at reducere spild
SMED:
• SMED kan gennemføres uden store investeringer –
der er som regel op til 50% tid at spare på
omstillinger, som sikrer at mindre seriestørrelser
bliver rentable at producere
• Omstillinger forekommer ikke kun i produktionen,
men også i administrationen, her i form af
forstyrrelser, afbrydelser og bøvlede arbejdsmetoder.
Metoder til at reducere spild
SMED (produktion):
• Når vi taler arbejde er omstillinger en helt anden sag. I produktionen er
lange omstillingstider ofte en af grundene til at man producerer i meget
store seriestørrelser, med store lagre til følge.
• Omstillingerne kommer til tider bag på medarbejderne, og kræver til tider
special-uddannede medarbejdere at gennemføre
• Der er ofte ikke fokus på den tid man bruge på omstillinger – det kan jo
ikke være anderledes – sådan har vi altid gjort
• Det er meget let at iagttage en omstilling – enten ved fysisk at se hvordan
det foregår live – eller ved at optage det på en film, som efterfølgende
tages under bearbejdning.
• HUSK de medarbejdere der arbejder med omstillingen også skal være med
til at analysere og ændre metoden – de skal have ejerskab.
Metoder til at reducere spild
SMED (administration):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Modtager mails, der ikke vedrører dig
Hele kontoret blander sig, når du spørger sidemanden om noget
Du har svært ved at finde rundt i filsystemerne
Du har mange papirer og sager i på bordet
Du siger ofte at du ringer tilbage (kan ikke finde sagen)
Bakker og skuffer er overfyldte – kræver at du leder efter ting
Telefonen kimer – den er ikke til dig – men sidemanden er gået
Der kommer ofte nogen forbi for at ”smalltalke”
Du er ”opslagsværk” for kolleger der ikke ”gider” slå op i systemet
Du deltager i mange møder – ikke alle er relevante for dig
Metoder til at reducere spild
SMED i praksis, analyse af de faktiske forhold:
• Lav evt. en film med den nuværende omstilling
• Lad medarbejderne analysere omstillingen
• Brug eventuelt værdistrømsanalysen – det giver overblik
• Inddel aktiviteterne i indre/ydre tid, samt spild
• Find i fællesskab frem til den bedste metode til omstilling
• Foretag ændringer og afprøv i praksis
• Lav eventuelle forbedringer
• Ny omstilling er nu en realitet
Metoder til at reducere spild
SMED:
Metoder til at reducere spild
SMED:
Metoder til at reducere spild
SMED, reduktion af spild i administration:
• Det at få fokus på forstyrrelser og omstillinger i de administrative
processer er allerede med til at reducere dem.
• Så det at i-tale-sætte problematikken gør faktisk en positiv forskel
• Derudover kan man arbejde fokuseret på at få en bedre fil-struktur i
computeren – husk at melde bredt ud omkring diverse ændringer
og den nye standard.
• Man kan implementere en mail-politik i virksomheden – hvem skal
have en mail, hvornår skal nogen på cc, hvad skriver man om
(fødselsdage, kage, biler med lys på osv.)
• Der kan indføres et ”vil ikke forstyrres” signal, så alle kan se at man
ikke ”tager imod” lige nu
opgave
Metoder til at reducere spild
TPM:
Total Productive Maintanance
TPM er inddragelse af alle medarbejdere i
bestræbelserne på at forebygge at hele eller dele af
arbejdsgangene forstyrres eller afbrydes.
Opretholdelse af arbejdsgange og læring af fejl, så
man undgår gentagelser.
Metoder til at reducere spild
TPM:
Metoder til at reducere spild
Ischikawa analyser (fiskebensmetoden):
Er en metode til at finde løsninger på arbejdsgangsproblemer når datagrundlaget er ufuldstændigt.
En form for struktureret brainstorming.
Formålet med metoden er at identificere mulige
årsager til problemer eller hændelser samt løsninger.
Metoder til at reducere spild
Ischikawa analyser (fiskebensmetoden):
• Identificering af problemet
• Hvert medlem skriver de årsager man kan forestille sig.
• Disse årsager indplaceres i Ishikawafiguren.
Metoder til at reducere spild
Ischikawa analyser (fiskebensmetoden):
• Når alle årsager er indplaceret vælger man de væsentligste årsager ud
• For hver årsag opstilles løsningsforslag
• Forslagene prioriteres.
Metoder til at reducere spild
Whys:
Metoden bruges til at teste om det er de egentlige årsager
man har fat i, eller om der er tale om symptomer.
I sin korte for består metoden i at stille 5 gange
spørgsmålet – Hvorfor?
Ideen er at man herved kommer flere lag ned i
problemstillingen.
Metoder til at reducere spild
Whys:
Metoder til at reducere spild
Whys:
I praksis kan metoden være vanskeligt, da det er helt
afgørende, at den der svare holder sig til et stringent
årsagssammenhæng – ellers ender man hurtigt i en
blindgyde.
Metoder til at skabe flow
Idealet for mange arbejdsprocesser er at produkterne/sagerne/patienterne
behandles i en jævn fremadskridende strøm, således der ikke opstår
ventetider/punkter.
I Lean hedder dette ideal – at skabe flow.
Flow er et udtryk for at de værdiskabende aktiviteter er forbundet
hensigtsmæssigt.
Metoder til at skabe flow
Kanban: er et meldesystem, kanban kortet fortæller modtageren, at der er
behov for flere ydelse/emner af en bestemt type.
Metoder til at skabe flow
Batching:
En væstentlig hindring for flow er en ujævn produktionsproces. Der er lette
sager og svære sager.
Batching systemet er forskellige metoder til at udligne sådanne forskelle – at
sikre en hensigtsmæssig kapacitetsudnyttelse.
Gennem en kapacitetsplan, som består af opgavetyper, mængder og kapacitet
afdækkes flaskehalse.
Metoder til at skabe flow
Batching: flowmetoder
Flere metoder
ANDON: er et visuelt ledelsesværktøj, der viser status for driften i et område.
Andon betyder “lampe” på Japansk og Andon systemet er typisk en lystavle med et
felt for hver maskine i et område eller en afdeling.
Er der problemer aktiveres sensoren eller knappen, og feltet på tavlen lyser. Ledere
og vedligeholdelsesfolk får derved hurtigt besked om driftsproblemer og reagere, så
problemer fjernes hurtigst muligt.
Flere metoder
A3 problemløsning:
Metode hvor problemformulering, analyse, korrigerende handling, handlingsplan
samt opfølgning, samles på et stykke A3 papir.
Grundideen i metodikken er at forenkle problemløsningen og dermed gøre den
hurtig og overkommelig, at anvende i det daglige.
Flere metoder
PDCA: Plan Do check Act, er en metode for kontinuerlig
forbedring.
1. Bestem mål for en proces og de nødvendige forbedringer for
at nå målet.
2. Implementer forbedringerne.
3. Evaluer resultatet.
4. Standardiser forbedringen eller start ny cyklus.
Flere metoder
POKE-YOKE:
Begrebet er populært kendt som “Idiot-sikring”, men oversættes mere korrekt
som “Sikring mod fejl”. Metoden går ud på at indrette processer og værktøj
således at fejl ikke kan laves. Ved en boreproces kan der for eksempel
monteres en tap i et fikstur således at et emne kun kan ligge på en bestemt
måde. På den måde opdager operatøren, at der er noget galt inden der
bores.
Flere metoder
POKE-YOKE – Pick by light:
Systemet anvendes for eksempel i
montageprocesser, hvor operatører skal plukke
komponenter i forskellige plukkekasser, i reoler
foran arbejdsbordet.
Umiddelbart foran hver plukkekasse er der
installeret en lampe medindbygget
bevægelsesføler. En styring sender i løbet af
montageprocessen signal til hver lampe, når en
komponent skal plukkes.
Flere metoder
Week planner: Bruges til at få overblik og fokuser på de
enkelte opgaver, der foreligger
Lean for svin
http://www.youtube.com/watch?v=qztBegvFynA
Den egentlige udfordring - Kaizen
Kernen i Lean – små løbende forbedringer
Den egentlige udfordring - Kaizen
Filosofien skal forankres i organisationen, og
udviklingskraften skal sikres
The true mening of Kaizen:
http://www.youtube.com/watch?v=txOeJQCMT8s
Den egentlige udfordring - Kaizen
Tavlemøder er en god måde at fastholde og udvikle på. Tavle møder er ofte
uformelle, korte stående møder: 15 – 20 minutter. Typisk 1 møde pr. uge.
Et typisk tavlemøde kunne forløbe således:
• Koordinator giver status på hvor teamet er i forhold til målene.
• Der gives tilbagemeldinger på arbejde med forbedringer. Kan det lade sig
gøre eller ej, hvis muligt træffes beslutninger med det samme.
• Der indhentes nye forslag.
• Der besluttes hvilke forslag der skal arbejde med til næste møde.
Den egentlige udfordring - Kaizen
Det er her det sker – og det er her ejerskabet står sin prøve. Det sker med små
skridt og man plukker til stadighed de lavt hængende frugter. Det er hele
hemmeligheden.
Den egentlige udfordring - Kaizen
Hvordan kommer man i gang?
Forudsætningen for succes med Lean er – at man vil det. Ikke
bare fordi det er moderne.
Særligt vigtigt er det, at ledelsen vil det, det er nemlig ledelsen
der skal skabe plads til det decentrale ansvar. Løbende vise
interesse og opstille overordnede pejlemærker for Lean
fremdriften.
Lean dør ofte hvis det gøres halvhjertet pga. modestrømninger,
interessen mistes eller der kommer andre og nye metoder.
Organisatorisk tilgang til Lean
Organisatorisk kan man bruge Lean som forandringsmetode i
den samlede organisation.
Kræver typisk at man etablere en intern Lean organisation til
styring og implementering af processen.
Fordelen er at man mobilisere den samlede organisatoriske
bevidsthed og derved styrker gennemslagskraften.
Ulempen er, at den er meget krævende og manglende fremdrift
vil blive meget synlig.
Organisatorisk tilgang til Lean
En mindre ambitiøs måde er at lave Lean i enkeltafdelinger.
Disse afdelinger kan fremstå som rollemodeller.
Fordel: Trin for trin opbygges kompetencerne i organisationen.
Ulempe: Processen bliver for tung og går i stå. Manglende fokus.
Organisatorisk tilgang til Lean
Man kan også tage udgangspunkt i problemstillinger der går på
tværs af organisatoriske enheder.
Disse kunne være på baggrund af brugerutilfredshed f.eks. lang
ventetid.
Fordele er at organisationen formentlig vil være meget motiveret
for at skabe forbedringer.
Ulempe kan være at arbejdsområder der lever et stille liv
overses, selvom potentialet her er større.
Projektdesign
Kun fantasien sætter grænser for hvordan man designer Lean.
Projektdesign
VSM – Event: koncentrering om kortlægningen.
Instruktør og medarbejdere mødes og laver i fællesskab
kortlægningen og går sammen på jagt efter forbedringer med
fokus på de 7 spildformer.
Eventet afsluttes med en handleprogram. Gøres over et par
dage.
Projektdesign
Kaizen – Event: som anført forbedringer.
Et Kaizen Event er at man i en periode f.eks. et par dage fokusere
på en afgrænset problemstilling og søger forbedringer. Det vil
sige at de gør brug af hele Lean – processen (Full Monthy)
Der er ingen grænser for hvilke events man kan lave med
udgangspunkt i de forskellige værktøjer. F.eks. måle alle
medarbejderes skridt. Bevægelse.
Lean – The dark side
Lean – The dark side
Nogle vil hævde at Lean:
• Kvæler medarbejdernes kreativitet
• Giver en undertrykkende kontrol af medarbejderne
• Magtmanipulationer
• Manglende rum for kreativitet og innovation
• OSV.
Se evt. link til artikel på www.rosenbergonline.dk
Kaizen – The Movie
Hvad har Kaizen og tømning af en opvaskemaskine tilsammen?
http://www.youtube.com/watch?v=E6rRHqb5MV0
Lean og Six Sigma
I dag bruges “Lean” og “Six Sigma” ofte om samme
forbedringsforløb. Ordene er smeltet sammen i daglig brug. Ofte
fordi mange ikke præcist ved, hvad forskellen er på de to
betegnelser.
Opgave
Vi arbejder med opgaven AGRO A/S

similar documents