Column - Valegis Advocaten

Report
COLUMN C
Column
Carolien Brederije
De beroepsbegeleidende leerweg & de Wet werk en zekerheid
onderwijs binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die
De verplichting tot betaling van een transitievergoeding
geldt wél voor de bbl
wordt aangeboden door – bijvoorbeeld – een Regionaal Op-
Per 1 juli 2015 zijn werkgevers een transitievergoeding ver-
leidingscentrum (ROC). De bbl-opleiding is een combinatie van
schuldigd bij het einde van een arbeidsovereenkomst, als die
werken en leren; de leerling is in dienst van een bedrijf en
arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft bestaan.
daarnaast volgt hij/zij een opleiding. Ook in de schoonmaak-
Ook aan bbl’ers moet in dat geval een transitievergoeding
branche zijn veel bbl’ers aan het werk.
betaald worden. Dit betekent voor werkgevers een extra kos-
Met de bbl’er wordt een (praktijk)leerovereenkomst (waarbij
tenpost, waar ze immers ook al de kosten voor de opleiding
ook de onderwijsinstelling partij is) én een arbeidsovereen-
betalen. Onder voorwaarden is het echter mogelijk de kosten
komst gesloten. Het gewone arbeidsrecht is daarop van toepas-
van de bbl-opleiding (als “inzetbaarheidskosten”) in mindering
sing. Wat heeft de Wet werk en zekerheid (Wwz) daarop voor
te brengen op de transitievergoeding. Denk bijvoorbeeld aan
impact? Met de inwerkingtreding van de Wwz is de wetgeving
collegegeld, kleding- en materiaalkosten. Loonkosten vallen
voor de bbl’er veranderd voor wat betreft de ke-
hier niet onder. Voorwaarde is wel dat de kennis en vaardig-
De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is een vorm van duaal
tenregeling en de verschuldigdheid van de transitievergoeding.
heden die de bbl’er heeft verworven tijdens de opleiding
niet zijn ingezet om de functie bij uw organisatie uit te
oefenen. U mag de kosten dus niet aftrekken van de
De ketenregeling is niet van toepassing
op de bbl
transitievergoeding als de leerling na zijn/haar opleiding
Sinds 1 juli 2015 mogen werknemers zoals
Beëindigt u de arbeidsovereenkomst na afloop of bij
u bekend zal zijn nog steeds 3 arbeidsover-
een voortijdige beëindiging van de opleiding? Dan
eenkomsten voor bepaalde tijd krijgen,
mag u de kosten wel in mindering brengen. U doet er
maar de totale periode mag de twee jaar
verstandig aan dit uitdrukkelijk in de arbeidsover-
in dienst blijft.
niet overstijgen. Gebeurt dat wel, dan
wordt de arbeidsovereenkomst
eenkomst te melden. Per saldo is er dan geen
transitievergoeding verschuldigd, omdat de
“vast” (voor onbepaalde tijd). De
opleidingskosten doorgaans hoger zullen zijn
ketenregeling is (sinds 1 juli
dan de transitievergoeding.
2015) niet meer van toepassing op bbl-arbeidsovereenkomsten. Dit heeft als voordeel dat een bbl’er die langer
over zijn of haar opleiding
doet, die opleiding kan afmaken zonder dat er een
vast dienstverband ontstaat. In de arbeidsovereenkomst moet wel duidelijk
vermeld staan dat deze is aangegaan in verband met een bbl.
Carolien Brederije is partner bij Valegis Advocaten in Den Haag
en Amsterdam. Zij adviseert ondernemers uit binnen- en
buitenland op het gebied van arbeidsrecht. Meer informatie:
www.valegis.com, Twitter @ValegisLawyers.
PS - 13

similar documents