Kutseõppeasutuste uue seaduse tutvustus (pptx, 528 KiB)

Report
Uuendused kutsehariduses
Meeli Murasov
Kutsehariduse osakond, HTM
Taustast
• Töö uue kutseõppeasutuse seadusega (KÕS)
algas 2010. a
• Riigikogus võeti vastu 12.06.2013
• Uus KÕS jõustus 1.09.2013
• Seadus annab volitusnormi 22 erinevale
rakendusaktile (VV ja ministri määrused)
• Kutseõppeasutuse seadus – kutseõppeasutuse
asutamise, pidamise, tegevuse lõpetamise tingimused,
õppe läbiviimise, juhtimise, õppekorralduse, riikliku
koolitustellimuse ja rahastamise alused
https://www.riigiteataja.ee/akt/102072013001?leiaKehtiv
• Kutseharidusstandard (KHS, kinnitatud VV
määrusega): kutseõppe tasemeõppe ühtsete nõuete
kogum (õpiväljundid, nõuded õppekavadele, õppe
alustamise ja lõpetamise tingimused, VÕTA)
https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013013?leiaKehtiv
3
Kõige olulisemad uuendused
• Uus õppeliikide ja õppekavade süsteem
• Läbiv väljundipõhisuse printsiibi rakendamine
• Eesti kutsehariduse arvestuspunkti (EKAP)
kasutuselevõtt
• Suurem tähelepanu kvaliteedile (õppe
läbiviimise õiguse andmine ja pikendamine
ehk akrediteerimine)
• Eestikeelsele kutsekeskharidusõppele
üleminek
4
Uus õppeliikide süsteem
• Kutseõppeliigid on otseselt seostatud Eesti
kvalifikatsiooniraamistikuga (EKR)
• EKRi taseme nimi kajastub ka kutseõppeliigi
nimes
5
Kutseõppe liigid
kuni 01.09.2013
EKRi tase
Kutseõppe liigid
alates 01.09.2013
1
Põhihariduse nõudeta kutseõpe
2
2. taseme kutseõpe
Kutseõpe põhihariduse baasil
3
3. taseme kutseõpe
4
4. taseme kutseõpe
(sh. kutsekeskharidusõpe)
Kutsekeskharidusõpe
Kutseõpe keskhariduse baasil
5
5. taseme kutseõpe UUS!
(kutseeriharidusõpe)
6
7
8
6
Uus õppekavade süsteem
Õppekavad jagunevad (1):
riiklikud õppekavad – kutsekeskharidusõpe
kooli õppekavad – kõik teised kutseõppe liigid
Õppekavad jagunevad (2):
esmaõppe õppekavad
jätkuõppe õppekavad (4. ja 5. taseme kutseõppes)
7
• Õppekava koostatakse reeglina lähtuvalt
kutsestandardist
Kutsestandard
Abikokk, tase 3
Kokk, tase 4
Meisterkokk, tase 5
Kutseõppe õppekava
Abikokk, 3. taseme kutseõpe
Kokk, 4. taseme kutseõpe
Meisterkokk, 5. taseme
kutseõpe (jätkuõpe)
8
• Üleminek sisendipõhiselt lähenemiselt
väljundipõhisele
• Enam pole esmatähtis, milline on õpilase
varasem haridustase, vaid see, millise
kvalifikatsiooni ta omandab.
• Loodud on võimalus vähemalt 22aastastele
põhihariduseta isikutele alustada
kutsekeskhariduse õpinguid.
• E:\tabel_kutseoppe liigid.pdf
9
• Võimalik koostada senisest lühemaid
õppekavu (15 EKAPi ehk ~3 kuud; siiani 6
kuud)
• Tervikkutse vs osakutse
• Nt Maastikuehitaja, tase 4 kutsestandard
10
11
Õppevormid
• Statsionaarne õppevorm – iseseisva töö maht
15-50% õpingute kogumahust
• Mittestatsionaarne õppevorm – iseseisva töö
maht üle 50% õpingute kogumahust
• Iseseisev töö – kindlate eesmärkidega õppe- ja
tööülesannete iseseisev täitmine, mis on
õpetaja poolt tagasisidestatud
• Statsionaarne õppevorm jaguneb
koolipõhiseks ja töökohapõhiseks õppeks
12
• Õpiväljundid – õppimise tulemusel
omandatavad teadmised, oskused ja hoiakud
• KHSis on kirjeldatud kutseõppe liikide
õpiväljundid lähtuvalt elukestva õppe
võtmepädevustest
• Kõigis õppekavades kohustuslik karjääri
planeerimise ja ettevõtluse aluste moodul
• Õpiväljundid on õppekavas kirjeldatud
miinimumtasemel
13
Muutused hindamises
8-5-2013
14
Õpingute lõpetamine
• Õpingud lõpetatakse reeglina kutseeksamiga
• Kui erialal kutseeksami sooritamise võimalust
ei ole, siis lõpetatakse õpingud koolieksamiga
• Üleminek 3 aastat (kuni 2016/17 õa-ni)
• Kutsekeskhariduse õppekava kiitusega
lõpetamine
15
• 2013.a alustati õppekavade reformi, mille
eesmärgiks on minna kiirendatud korras üle
uutele õppekavadele
• Kõik uued/ uuendatud õppekavad laaditakse
EHISesse
• Kutseharidus.ee
• Üleminek 4 aastat: alates 01.09.2017 võetakse
õpilasi vastu ainult uutele õppekavadele
16
Vastuvõtt kutseharidusse õppeliikide lõikes
2007/08. - 2013/14. õppeaastal
Õppeliik
Kutseõpe keskhariduse baasil
Kutsekeskharidusõpe
Kutseõpe põhihariduse baasil
Põhihariduse nõudeta kutseõpe
Viienda taseme kutseõppe
esmaõpe
Kokku
Vanus 25+
%
2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/
08
09
10
11
12
13
14
4 492 4 589 5 603 5 331 5 568 5 721 6 006
6 469
6 357
6 389
5 497
5 273
5 083
4 578
98
158
326
246
351
542
467
255
352
291
245
279
303
273
1
11 314 11 456 12 609 11 319 11 471 11 649 11 325
2045 2084 2332 2373 2616 3079 3330
18,1% 18,2% 18,5% 21,0% 22,8% 26,4% 29,4%
Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)
17
Õpingute katkestamine kutseõppes
24%
22.4%
22%
20%
18%
22.0%
19.8%
kutseõpe keskhariduse
baasil
20.2%
keskmine
19.1%
18.1%
16%
16.6%
kutsekeskharidusõpe
14%
arengukava eesmärk
12%
12.0%
10%
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
18
Olulisimad uue perioodi väljakutsed
• Õpipoisiõppe laiendamine (8000 täiendavat
õppekohta kuni 2020.a)
• Praktikasüsteemi arendamine
• Väljalangevuse vähendamine (EÕS 2020
eesmärk - <20% õpingute esimesel aastal)
19
Tänan!
[email protected]
20

similar documents